Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 52

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  advertising
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Antyczna retoryka dostarcza wiedzy i narzędzi do analizy narzędzi i technik wykorzystywanych w marketingu. To przypuszczenie stanowi hipotezę roboczą niniejszego artykułu. Na istotność badań nad narzędziami retoryki (rozumianej jako komunikacja perswazyjna) wykorzystywanymi w reklamach wskazują antyczne założenia dotyczące celów i zastosowań tej dziedziny nauki. Celem podjętych badań jest sprawdzenie, czy narzędzia te pozwalają zidentyfikować, czym można wyróżnić się na rynku, zaobserwować reakcje odbiorców na poszczególne bodźce oraz jak kierować pozostałą częścią marketingu, aby firma zajmowała wysoką pozycję na rynku.
EN
Ancient rhetoric provides knowledge and tools to analyze the tools and techniques used in marketing. This assumption is the working hypothesis of this article. The importance of research on the tools of rhetoric (understood as persuasive communication) used in advertisements is indicated by ancient assumptions concerning the goals and applications of this field of science. The intention of the authors is to check whether these tools allow you to identify what can stand out on the market, observe recipients’ reactions to specific stimuli and how to manage the rest of the marketing so that the company has a high position on the market.
PL
Konsumenci coraz częściej zastanawiają się nad tym, co chcą zjeść i jakie produkty chcą mieć na swoich stołach. Wzrost świadomości wśród konsumentów przekłada się na większe zainteresowanie żywnością pochodzącą z krótkich łańcuchów dostaw. Obserwujemy coraz większe zapotrzebowanie na żywność produkowaną w ramach rolniczego handlu detalicznego. Producenci żywności za pomocą reklamy, jako najprostszego sposobu komunikacji starają się zainteresować konsumentów swoją ofertą. Rozwój technologii wychodzi naprzeciw oczekiwaniom. konsumentów jak i producentów. Coraz większe znaczenie odgrywa marketing w social mediach.
EN
Consumers are increasingly thinking about what they want to eat and what products they want to have on their tables. Increased awareness among consumers translates into greater interest in food from short supply chains. We are observing an increasing demand for food produced as part of agricultural retail trade. Food producers, using advertising as the easiest way of communication, try to interest consumers in their offer. The development of technology meets the expectations of consumers and producers. Marketing in social media is becoming increasingly important.
3
Content available Wizerunek mężczyzny w nazwach wódek
PL
Wstęp i cel: Analizie poddane zostaną nazwy wódek polskich i z krajów byłego Związku radzieckiego (Rosji, Białorusi, Ukrainy, Kirgizji, Kazachstanu) bezpośrednio wskazujące na adresata płci męskiej oraz z „męskimi treściami”. Artykuł jest próbą analizy wizerunku mężczyzny zawartego w nazwach wódek z uwzględnieniem podobieństw i różnic kulturowych. Materiał i metody: Realizacja celu badawczego będzie możliwa dzięki bogatemu materiałowi językowemu (688 przykładów) ilustrującemu nazewnictwo wódek na tak szerokim obszarze. Materiał do analizy zbierany był ze stron internetowych producentów wódek, portalu Międzynarodowego Konkursu Degustacyjnego „Лучшая водка года” oraz z branżowych katalogów on-line „Vodka Premium”. W analizie zastosowano językowo-kulturowe podejście. Wyniki: Przedstawiony w pracy materiał może być wykorzystywany w dalszych opracowaniach ogólnych i szczegółowych problemów z dziedziny semantyki i słownych znaków towarowych, przy opracowywaniu kursów specjalistycznych z zakresu znaków towarowych i nazewnictwa marketingowego oraz przy tworzeniu znaków towarowych, w szczególności napojów alkoholowych. Można go wykorzystać również w procesie nauczania języka rosyjskiego dorosłych. Podstawą tego pomysłu jest fakt, że język poprzez utrwalenie w sobie doświadczeń społecznych jest swoistą skarbnicą kultury. Alkohol zaś jest produktem, którego znaczenia jako czynnika kulturotwórczego w dziejach ludzkości nie sposób przecenić. Wnioski: Niezależnie od kraju pochodzenia z nazw wódek wyłania się pozytywny obraz mężczyzny. Wizerunek ten odpowiada pojęciu „prawdziwego mężczyzny” z takimi cechami, jak: sprawność fizyczna, wewnętrzna siła, pewność siebie, władza, męstwo, odwaga, odpowiedzialność, walka o słuszną sprawę, w obronie wyższych wartości itd. Odnaleziono również nazwy wódek ze wskazaniem na męskie rozrywki i sposób odpoczynku, który często nawiązuje do sportu, wędkowania, polowań. Znamienne jest, że w nazwach dotyczących odpoczynku ujawniły się różnice między Polską i pozostałymi krajami, z których nazwy wódek dużo bardziej eksponują takie formy spędzania czasu jak polowanie i łowienie ryb, chociaż myślistwo i wędkarstwo mają długą tradycję również w Polsce. Nieliczne, acz zauważalne nazwy wskazują na zainteresowania erotyczne i sprawność seksualną.
EN
Introduction and aim: The names of Polish vodkas and from the countries of the former Soviet Union (Russia, Belarus, Ukraine, Kyrgyzstan, Kazakhstan) will be analyzed directly indicating the male addressee and the “male content”. The article is an attempt to analyze the image of a man included in the names of vodkas, taking into account similarities and cultural differences. Material and methods: The implementation of the intended research goal will be possible thanks to the rich language material (688 examples) illustrating the naming of vodkas in such a wide area: Poland, Russia, Belarus, Ukraine, Kyrgyzstan, Kazakhstan. The material for analysis was collected from the websites of vodka producers, the portal of the International Tastes Competition “Лучшая водка года” and from the on-line catalogs “Vodka Premium”. The analysis uses a linguistic-cultural approach. Results: The material presented in the work can be used in further general and specific studies in the field of semantics and verbal trademarks. The results can be used in the development of specialist courses in the field of trademarks and marketing naming. In addition, the material can be used in the creation of trademarks, in particular alcoholic beverages. It can also be used in the process of teaching Russian to adults (due to the specificity of the product). The basis of this idea is the fact that language, by consolidating social experiences in itself, is a kind of cultural treasure. Alcohol is a product whose importance as a culture-creating factor in the history of mankind can not be overestimated. Conclusions: Regardless of the country of origin, a positive image of a man emerges from the names of vodka. This image corresponds to the concept of a “real man” with such features as: physical fitness, inner strength, self-confidence, power, bravery, courage, responsibility, fight for a just cause, in defence higher values, etc. The names of vodka have also been found with an indication of men's entertainment and rest, which often refers to sport, fishing, hunting. It is significant that the names referring to rest revealed differences between Poland and other countries, from which the names of vodkas much more exposed such forms of spending time as hunting and fishing, although hunting and fishing have a long tradition also in Poland. Few, though noticeable names indicate erotic interest and sexual performance.
EN
As a primary objective of this study, data were evaluated in the areas of advertising perception and the relationship between gender-generational characteristics was pointed out (generation Y and Z), moreover the selected types of advertising were mentioned. The types of advertising (advertising on TV, social networks, etc.) can acquire various forms (most annoying, most trusted, etc.) in gender-generational characteristics, which can affect the reputation of the organization. The data were obtained through a questionnaire research. The sample consisted of 296 responses. The data collection was implemented in early 2018. A significant difference was found in the perception of advertising in all dimensions among the categories of gender-generational characteristics except the 'most memorable'. Differential analysis was carried out, where significant differences occurred in a number of cases. Furthermore, a correspondent analysis was applied, in which the areas of perceptions of advertising had shown very close relations in several cases. The disadvantage of the research is that it is realized only in Slovakia.
PL
Jako główny cel tego badania oceniono dane w zakresie postrzegania reklamy oraz wskazano związek między cechami pokoleniowo-płciowymi (pokolenie Y i Z), ponadto wymieniono wybrane rodzaje reklamy. Rodzaje reklam (reklama w telewizji, portale społecznościowe itp.) mogą przybierać różne formy (najbardziej irytujące, najbardziej godne zaufania, itp.) w cechach płciowych, które mogą wpływać na reputację organizacji. Dane uzyskano za pomocą badań ankietowych. Próbka składała się z 296 odpowiedzi. Gromadzenie danych zostało wdrożone na początku 2018 r. Znaczącą różnicę stwierdzono w postrzeganiu reklamy we wszystkich wymiarach wśród kategorii cech pokoleniowych, z wyjątkiem "najbardziej zapadających w pamięć". Przeprowadzono analizę różnicową, w której znaczące różnice wystąpiły w wielu przypadkach. Ponadto zastosowano analizę korespondencyjną, w której obszary percepcji reklamy w kilku przypadkach wykazywały bardzo bliskie relacje. Wada badań polega na tym, że jest ona realizowana tylko na Słowacji.
PL
Głównym zadaniem przedsiębiorstw wodociągowych jest zapewnienie dostawy wody do swoich kontrahentów. W czasie pokoju wszystkie posiadane przez nie siły i środki (w tym kadra osobowa) skupione są na powyższym zadaniu. Jednakże, podczas wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa oraz wprowadzeniu jednego ze stanów nadzwyczajnych sytuacja może diametralnie ulec zmianie, gdyż zdecydowana część pracowników (w szczególności mężczyzn) posiada przydziały mobilizacyjne do Sił Zbrojnych i może pójść w kamasze. Równocześnie część posiadanego przez spółki sprzętu i wyposażenia, na który został nałożony obowiązek świadczeń rzeczowych na rzecz obrony może zostać przekazana dla Sił Zbrojnych. Aby uniknąć przedstawionych powyżej sytuacji kierownictwo spółki wodociągowej (której działalności wpływa na zapewnienie bezpieczeństwa obywateli) powinno rozważyć możliwość reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej podległych pracowników oraz wystąpienie do jednostki samorządu terytorialnego, na której terenie prowadzi swoją działalność z wnioskiem o nałożenie świadczeń rzeczowych na niezbędne urządzenia. Dodatkowym elementem zabezpieczenia własnych zasobów ludzkich i sprzętowych do realizacji powierzonych zadań podczas wprowadzenia stanów nadzwyczajnych jest utworzenie Zakładowych Formacji Obrony Cywilnej, które realizować będą zadania ochrony ludności, ochrony zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej, a jednocześnie umożliwią pozostawienie do dyspozycji spółki zatrudnionych pracowników i posiadanego wyposażenia.
EN
Ensuring the delivery of water to its contracting parties is main setting waterworks companies. During the peace all powers had by them and centres (including the personal staff) are focused on the above task. But during the appearance of the threat of the state security and for implementing one of states of emergency situation diametrically is subject to change, because determined part of employees (in particular of men) he is holding mobilization allotments to military forces and can be called up. At the same time the part of the equipment had by companies and equipments which the imposed duty of material benefits for the defence perhaps to be handed over for military forces stayed for. In order to avoid presented above situations management of the waterworks company (of which activity influences for ensuring the safety of citizens) should consider the possibility of advertising the military service open from the obligation of performing of reporting employees and the address to the self-government unit, on which area is conducting his activity with the application for imposing material benefits on indispensable devices. Creating of Company Formations of the civil defence which objectives of the civil protection will be carrying out, the protection is an additional component of protecting own human resources and equipment problems for the accomplishment entrusted while leading states of emergency of workplaces and devices of the public utility, and simultaneously will enable to leave the equipment for the use of the company of employed employees and had.
PL
Miasta jako skupiska ludzi stały się idealnym miejscem do wplecenia reklamy w ich krajobraz i trudno dziś sobie wyobrazić wielkie metropolie bez reklamowych bilbordów. W kulturze miasta, reklama stała się nieodzownym elementem krajobrazu, który odgrywa znaczącą rolę w życiu społecznym i kulturalnym mieszkańców, tworząc w ten sposób swoistą kulturę. Nieodłącznym elementem reklamy jest fotografi a, która wykorzystywana jest we wszelkiego rodzaju kreacjach, tworząc jeden z najważniejszych środków przekazu. Oglądając reklamy coraz częściej zwracamy uwagę nie tylko na to, co nam chcą sprzedać specjaliści od marketing, ale też jak chcą to zrobić oraz jakim kanałem informacyjnym do nas dotrzeć. Obecność reklamy w przestrzeni publicznej jest stałym elementem, który wpływa na rozwój oraz identyfi kację danego miasta.
EN
Cities, as the centres for the people’s existence, have become an ideal place for interweaving the commercial into their landscape. Advertisement has become a part of our lives and one cannot imagine today’s metropolis without billboards. In the culture of the city, the commercial has started to be an integral part of the city landscape which used to play an important role in social and cultural life of citizens creating by that a specifi c culture. Photography,invariably linked with advertisement, might be manifested by all sorts of creative actions, forming one of the most important means of creative expression. While watching commercials, we tend to notice not only what marketing profesionals are trying to sell but also how they are going to introduce the product. Advertisement is associated with a public space, infl uences its development and arrangement.
7
Content available remote Wybrane aspekty oddziaływania reklam na kierowców w rzeczywistym ruchu drogowym
PL
Reklamy obserwowane przez kierujących pojazdami w ruchu drogowym postrzegane są, jako zagrożenie bezpieczeństwa, ale trudno podać czynniki oddziaływania i ich miary. Najistotniejsza wydaje się treść reklam. Celem analizy wyników pilotażowych badań było rozpoznanie zagadnienia od strony percepcji kierowców i określenie kierunków przyszłych, pogłębionych badań. Badania przeprowadzono w rzeczywistym ruchu miejskim z wykorzystaniem okulografu, którym rejestrowano miejsca, gdzie badani kierowali wzrok. Badanie wykonano w centrum Warszawy, w otoczeniu o dużym zagęszczeniu reklam zewnętrznych. Badaniu poddano 20 osób, które przejeżdżały tą samą trasą. Uzyskano jakościową wiedzę dotyczącą zróżnicowania sposobu percepcji (w tym reklam) przez poszczególnych badanych. Zaobserwowano odmienne zainteresowanie oglądaniem reklam, przy przeciętnie niskim jego poziomie. Wpływ na wyniki badania ma dobór właściwości reklam, trasy przejazdu oraz grupy badanych kierowców. Światło wysyłane przez reklamę ma mniejsze znaczenie dla spoglądania na reklamę.
EN
Advertisements perceived by drivers in road traffic act competitively to other visual stimuli. They are seen as a security threat. The choice of factors which can influence on drivers is a non-trivial task. There are found very diversity of opinions in this regard. For example, some indicates the size, brightness, location relative to the road. However, one of the most important factors affecting the drivers seems to be advertisement content, which is not subject to easy categorization and measurement. It was stared a pilot research aimed at to identify issues connected with drivers perception and on that basis to determine the significant factors associated with the presence of ads and affecting drivers' attention. The study was conducted in a real urban traffic using eye-tracing system, which recorded visual concentration of drivers. The test was performed in the center of Warsaw, where occurred high number of ads. The tested people were not aware of the investigation reasons. The study involved 20 people who drove the same route. It was obtained a qualitative knowledge of the scale of interest in advertising and the intensity of distractions. Observations were made how the diversity of roads surrounding perception (including advertisements) influence for various drivers. There was a different interest in watching ads with their generally low level. The majority of respondents did not pay attention to advertising or doing it very rarely. It seems that an important factor is the content of the ads, which during the test remain constant. In addition, importance factor is the placement of ads regarding sight of driver and their angular size. The selection of route features has the impact on the results as well as advertisements and tested drivers. The impact of the majority of the real advertising present in traffic compared to the majority of drivers was small, but very few subjects behaved opposite reactions. Driver character and experience may be relevant. The most important factor of the impact of advertising is its content. It requires in-depth research and analysis with the use of strictly controlled conditions, e.g. with help of vehicle simulator. The light emitted by advertising is less important for attracting the drivers.
8
Content available Etyczne i prawne aspekty reklamy
PL
W globalnej gospodarce ważne jest nie tylko wykonanie produktu czy usługi, ale także zainteresowanie nimi klientów. W pogoni za ich zdobyciem wytwórcy podejmują działania, na które możemy spojrzeć pod kątem standardów etycznych i prawnych. Autorzy podejmują ten problem, próbując przybliżyć czytelnikowi wymagania istniejące w tym zakresie w Polsce, przywołując wiele unormowań prawnych i normatywnych dokumentów etycznych. Znajdziemy tu także uwagi dotyczące reklamy papierosów i wyrobów alkoholowych oraz ogólne spostrzeżenia związane z jakością reklamy.
EN
In the global economy, it is not only important to provide a service or product but also to attract the interest of clients. In order to appeal to clients, the creators undertake actions that can be looked at through the aspect of legal and ethical standards. The authors tackle this problem and attempt to acquaint the reader with the requirements related to these issues in Poland. They provide examples of a variety of legal and normative ethical documents. Some comments related to cigarette and alcohol advertisements can also be found here, as well as general observations about the quality of advertising.
EN
The article is aimed at the disclosure and analysis of the role and place of the Internet tools in advertising and promoting of goods and services by marketers and their impact on sales. So, the article determines the essence of advertising on Internet, theoretical, methodological and practical issues of development and functioning of Internet advertising and, in particular, the use of Internet advertising as the means of promoting products and services. The development of online advertising is analyzed in global and national scope and trends are highlighted. Also, the forecast of total worldwide retail Internet sales till 2020 (which is expected to increase twice) is represented. The model of main features, which characterize Internet trade and marketing, is designed by the authors and represented. The main and most innovative Internet advertising instruments are described and characterized. The issues related to the differences between means, types, advantages and disadvantages of the Internet marketing were described. Also the main advantages (benefits) and challenges (difficulties) of Internet tools for advertising and promoting products are described, detailed and ranked by their importance for business. Thus, it was found out that the main risks and difficulties of the Internet tools for advertising and promoting products are: cyber risks, high competition and the choosy behavior of consumers. Those factors deserve close attention from the marketers.
EN
Outdoor advertising has a significant impact on the urban landscape. It has become an inherent and integral element of cities in Poland. Investors treat the outdoor advertising as a direct mean of communication about their products with customers. The advertisements indicate the location, promote a brand, mark, and image of the company. On the other hand, advertising often impairs the value of cultural and natural heritage of the site and it affects the spatial order. Outdoor advertisements, in a free market economy conditions, are difficult to control by the local authorities. However, cities increasingly recognize the problem of intensive and chaotic advertising. Cities defend their open spaces against excessive advertising by implementing local laws and resolutions defining the rules and conditions for situating advertisements, also known as “cultural park” resolutions. This article aims to assess the impact of advertising on the urban landscape from the perspective of public and private interests. Private interest is understood primarily in economic terms. In contrast, the public interest is widely perceived as cultural benefits, affecting the quality of life, improving the aesthetics, including economic aspects. The analysis shows that restrictions improve public interest, without significant adverse effects on private interests.
PL
Reklama zewnętrzna wywiera znaczny wpływ na krajobraz miasta, jest jego nieodłącznym i integralnym elementem. Przez inwestorów jest traktowana jako przekaźnik informacji o produkcie, który dociera w sposób bezpośredni do klientów. Jej zadaniem jest wskazanie lokalizacji, a także promocja marki, znaku i wizerunku firmowego. Z drugiej strony, reklama niejednokrotnie zaburza wartości kulturowe i przyrodnicze danego miejsca oraz wpływa na ład przestrzenny. Kontrola umieszczania reklam i oznakowania zewnętrznego w warunkach gospodarki wolnorynkowej jest procesem trudnym do opanowania. Miasta coraz częściej dostrzegają problem chaosu reklamowego. Bronią się przed nim za pomocą uchwał określających zasady i warunki sytuowania reklam, a także tworząc parki kulturowe. Celem artykułu jest ocena wpływu reklam na krajobraz miast z perspektywy interesu publicznego i prywatnego. Interes prywatny jest rozumiany przede wszystkim poprzez korzyści ekonomiczne. Natomiast interes publiczny jest postrzegany szerzej jako korzyści kulturowe, wpływające na jakość życia i funkcjonowania jednostki w społeczeństwie, poprawę estetyki, ale również aspekty ekonomiczne. Z analizy wynika, że na ograniczeniach najbardziej korzysta interes publiczny, bez znaczących negatywnych skutków dla interesu prywatnego.
11
Content available Wymiary komunikacji marketingowej w reklamie
PL
Niniejsza praca odnosi się do wpływu przekazu reklamowego na zachowania konsumentów oraz koncepcji treści informacyjnej reklamy (w tym metod wykorzystywanych do jej mierzenia). Następnie artykuł przedstawia wprowadzenie do zagadnień związanych z komunikacją marketingową, wraz z omówieniem wymiarów, jakich można użyć do jej analizy. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na dostosowanie informacyjnego oraz komunikacyjnego wymiaru reklamy do segmentu rynku, na którym działa sprzedawca.
EN
This paper refers to the influence of advertising on consumer behavior and the concept of the information content of the advertisement (including the methods applied to measure it). Subsequently, the article provides an introduction to the issues related to marketing communications, along with a discussion of dimensions that can be used for the analysis. The aim of this article is therefore to draw attention to the adaptation of information and communication to the buyer segment targeted by the advertisement.
EN
Internet of Things (IoT) affects different areas of human activities: everyday life of ordinary citizens, work style of marketing teams, factories and even entire cities. Large companies try to implement the technology in their marketing strategy that reshapes not only communication style and product promotion but consumers’ expectations, perceptions and requirements towards companies. IoT is expected to become a huge network that will encompass not only smart devices but significantly influence humans’ behavior, in this particular case – decision making style in different phases of purchase process. Therefore, the need for comprehensive scientific research is necessary. The issue needs to be reviewed from various points of view, such as opportunities, advantages, disadvantages, legal and technical considerations. The paper is an attempt to review different aspects of using Internet of Things for marketing purposes, identify some of the major problems and present possible ways of solution.
PL
Rzeczy (ang. Internet of Things) wpływa na różne obszary działalności człowieka: życie codzienne zwykłych obywateli, styl pracy zespołów marketingowych, fabryk, a nawet całych miast. Duże firmy starają się wdrożyć tę technologię w swojej strategii marketingowej, która przekształca nie tylko styl komunikacji i promocji produktów, ale również oczekiwania, wyobrażenia konsumentów i wymagania wobec firm. Zapowiada się na to, że Internet rzeczy może stać się ogromną siecią, która obejmie nie tylko inteligentne urządzenia, ale będzie mogła również istotnie wpływać na zachowanie ludzi – w analizowanym w artykule przypadku – wpływać na podejmowanie decyzji w różnych fazach procesu zakupowego. W związku z tym powstaje zapotrzebowanie na kompleksowe badania naukowe obejmujące zagadnienia dot. Internetu Rzeczy. Zagadnienie to powinno zostać zweryfikowane z różnych punktów widzenia oraz dotyczyć kwestii takich jak: możliwości wykorzystania tej technologii, jej zalety oraz wady, uwarunkowania prawne i techniczne. Referat zawiera przegląd różnych aspektów związanych z korzystaniem z technologii Internetu rzeczy w celach marketingowych, identyfikację głównych problemów związanych z ich użytkowaniem i możliwych obecnie sposobów ich rozwiązania.
EN
One of the most dangerous and most commonly present risks in hard coal mines is methane hazard. During exploitation by longwall system with caving, methane is emitted to mine heading from the mined coal and coal left in a pile. A large amount of methane also flows from neighboring seams through cracks and fissures formed in rock mass. In a case of accumulation of explosive methane concentration in goaf zone and with appropriate oxygen concentration and occurrence of initials (e.g. spark or endogenous fire), it may come to the explosion of this gas. In the paper there are presented results of numerical analysis of mixture of air and methane streams flow through the real heading system of a mine, characterized by high methane hazard. The aim of the studies was to analyze the ventilation system of considered heading system and determination of braking zones in goaf zone, in which dangerous and explosive concertation of methane can occur with sufficient oxygen concentration equal to at least 12%. Determination of position of these zones is necessary for the selection of appropriate parameters of the ventilation system to ensure safety of the crew. Analysis of the scale of methane hazard allows to select such a ventilation system of exploitation and neighboring headings that ensures chemical composition of mining atmosphere required by regulation, and required efficiency of methane drainage. The obtained results clearly show that numerical methods, combined with the results of tests in real conditions can be successfully used for the analysis of variants of processes related to ventilation of underground mining, and also in the analysis of emergency states.
PL
ednym z najbardziej niebezpiecznych i najczęściej występujących zagrożeń w kopalniach węgla kamiennego jest zagrożenie metanowe. Przy eksploatacji systemem ścianowym z zawałem skał, metan wydziela się do wyrobisk górniczych z urabianego oraz pozostawionego w zawale węgla. Duża ilość metanu dopływa także z pokładów sąsiednich przez powstałe w górotworze szczeliny i spękania. W przypadku nagromadzenia się metanu o stężeniu wybuchowym w zrobach zawałowych i przy odpowiednim stężeniu tlenu oraz wystąpieniu inicjału (np. iskra lub pożar endogeniczny), może dojść do wybuchu tego gazu. W artykule przedstawiono wyniki analizy numerycznej przepływu mieszaniny strumienia powietrza i metanu przez rzeczywisty układ wyrobisk jednej z kopalń, charakteryzującej się dużym zagrożeniem metanowym. Celem badań była analiza systemu wentylacyjnego rozpatrywanego układu wyrobisk oraz wyznaczenie w zrobach ściany zawałowej stref, w których mogą wystąpić niebezpieczne, wybuchowe stężenia metanu przy dostatecznym stężeniu tlenu wynoszącym min. 12%. Wyznaczenie położenia takich stref jest konieczne dla doboru odpowiednich parametrów systemu wentylacyjnego w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracy załogi. Analiza skali zagrożenia metanowego pozwala na dobranie takiego systemu przewietrzania ściany eksploatacyjnej i sąsiednich wyrobisk, który zapewni wymagany przepisami skład chemiczny atmosfery kopalnianej, a także wymaganą efektywność procesu odmetanowania. Uzyskane rezultaty jednoznacznie dowodzą, iż metody numeryczne, w połączeniu z wynikami badań w warunkach rzeczywistych mogą z powodzeniem być stosowane do wariantowych analiz procesów związanych z przewietrzaniem podziemnych wyrobisk górniczych, a także w analizach stanów awaryjnych.
EN
The main goal of research presented in this paper was to increase the effectiveness of communication with interactive advertising, through the use of eye tracking. Experiments were performed to analyze the interest in advertising content, with a different influence on web users. A statistical analysis of results was conducted, and a fuzzy model based on the results was designed and verified. The analysis led to the conclusion that the eye tracking can be used to increase the possibility to create advertising content that is interesting for the larger target group.
15
Content available remote Gminna uchwała krajobrazowa – od teorii do praktyki
PL
Uchwała krajobrazowa jest jednym z nowych dokumentów planistycznych wprowadzonych Ustawą z 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi krajobrazu. Jest rodzajem specuchwały, która może w istotny sposób przyczynić się do poprawy ładu wizualno-przestrzennego gmin. Celem jej wprowadzenia jest możliwość określenia wiążących zasad lokalizacji nośników reklamowych, obiektów małej architektury i ogrodzeń wraz ze wskazaniem standardów jakościowych i ilościowych dla tych elementów zagospodarowania. Szczególnie istotna jest możliwość ograniczenia chaosu reklamowego, który wpływa negatywnie na wizerunek gmin. Wielu autorów podkreśla, że reklamy są jednym z istotnych elementów wizualnego skażenia przestrzeni [np. Nawrocki 2011; Jana, De 2015; Portella 2016]. Problem występowania tego zjawiska jest wynikiem braku odpowiednich regulacji prawnych [Listwan-Franczak, Franczak 2015]. Nowy instrument planistyczny będący aktem prawnym, obejmującym cały obszar gminy w jej granicach administracyjnych wydaje się być o wiele bardziej skutecznym narzędziem od dotychczasowych uregulowań. Ustawa daje bowiem gminom możliwość pobierania opłaty reklamowej, a także daje narzędzia egzekucji w przypadku sytuowania reklam niezgodnie z nowymi przepisami.
EN
The landscape resolution is one of the new planning documents introduced by the Act of 24 April 2015 amending certain acts in connection with the strengthening of the tools of landscape protection. It is a kind of special law, which can make a significant contribution to improving the governance of visual resources of communities. The main aim of the new planning document is the ability to determine binding rules of the location of advertising media, small architectural elements and fencing and its qualitative and quantitative standards. The possibility of adopting a new document by local governments was introduced less than a year ago and therefore there is not too many examples of applications of the new legislation. Despite the modest achievements some differentiation in the approach to both the content and procedure for preparing the document can be observed. The aim of the paper is to present selected examples of current achivements of municipalities on the issue of regulating location and standards of small architectural elements, fencing and advertising.
16
Content available remote Reklama w sztuce, sztuka w reklamie a przestrzeń publiczna
PL
Dawniej reklama była prymitywnym porozumieniem producenta i konsumenta. Od początku XX wieku reklama rozpowszechniła się na skalę masową. Powszechność wpływu reklamy na życie człowieka nabrała socjokulturowego wymiaru. Mówi się już nie tylko o tym, że reklama zmienia życie człowieka ale również, że kształtuje jego osobowość. Celem reklamy jest zazwyczaj przekazywanie informacji o produkcie, przekonywanie odbiorców o jego zaletach, wywoływanie zainteresowania i pobudzanie pragnienia posiadania towaru. Stosując jednak reklamę, należy pamiętać o fakcie dwoistej jej natury: z jednej strony ma ona charakter sztuki kreatywnej, z drugiej strony chodzi o jej skuteczność i efektywność oddziaływania. Poniższy artykuł jest próbą ukazania cienkiej granicy pomi ędzy tym co uznawana jest za działo sztuki a tym co jest komercją. Jest przedstawieniem zmian jakie zaszły w sztuce, które przyczyniły się do zatarcia granic pomiędzy tym co twórcze i odtwórczy, tym co publicznea tym co nią nie jest.
EN
Formerly the advertisement was a primitive agreement between the producer and the consumer. Since the beginning of the twentieth century advertising spread on a massive scale. The universality of the impact of advertising on human life took on the sociocultural dimension. It is said not only that advertising is changing a person’s life but also that shapes his personality. The purpose of advertising is typically provide information about the product, to convince consumers of its benefits, causing interest and stimulate the desire to have the goods. However, using adver¬tising, be aware of the fact that its dual nature: on the one hand, it has the character of creative arts, on the other hand, in terms of its effectiveness and efficiency impacts. The following article is an attempt to show the fine line between what is considered art has and what is commercialism. It is a representation of the changes that have taken place in the arts, which contributed to blur the boundaries between what is creative and imitative, what is public and what is not.
Logistyka
|
2015
|
nr 5
1559--1566, CD1
PL
Celem artykułu jest przedstawienie oryginalnej koncepcji obiektywnego badania oddziaływania reklam na kierujących pojazdami samochodowymi. Pokazano złożoność zagadnienia oceny reklam pod kątem oddziaływania na kierujących pojazdami w aspekcie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przedstawiono uwarunkowania, które występują podczas prób oceny mierzalnych parametrów fizycznych reklam zewnętrznych i wykorzystania ich do oceny wpływu reklam na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Zaproponowano koncepcję obiektywnej oceny z wykorzystaniem okulografu, symulatora samochodu i odpowiednio dobranych warunków badania.
EN
The aim of the paper is to present the original concept of an objective examination of the impact of advertisements for drivers. It is showed the complexity of the issue of advertisement impacts of drivers in terms of road safety. There are presented conditions that occur when trying to assess the measurable physical parameters of outdoor advertising and use them to assess the impact of advertising on road safety. It is proposed the concept of objective evaluation using eye-tracking system, car simulator and appropriately selected test conditions.
18
Content available remote Visual merchandising as a determinant of "catherdals of commerce" forming
EN
The purpose of this article is to demonstrate the role of visual merchandising in shaping the internal structures of the department stores and to determine the basic architectural trends in designing these types of buildings, initiated in the last century, and used and improved today. Comparative analyses regarded mainly submitted department stores from the turn of the 19th and 20th centuries, as buildings in which psychology of selling was used for the first time on a large scale. The author presents a number of commercial space organisation methods derived from that period of time and used today by architects and visual merchandisers. Considerations lead to the conclusion that the correctly and marketing effectively designed internal structures of commercial buildings are characterized by common stylistic and structural elements, which are often independent from the external architectural costume of a façade.
PL
Celem artykułu jest wykazanie roli wizualnego merchandisingu w formowaniu struktur wewnętrznych obiektów handlowych oraz określenie podstawowych tendencji architektonicznych w tym zakresie, zapoczątkowanych w ubiegłym stuleciu, a stosowanych i doskonalonych współcześnie. Analizie porównawczej poddano głównie domy towarowe z przełomu XIX i XX wieku, jako obiekty, w których po raz pierwszy na dużą skalę posłużono się psychologią sprzedaży. Autorka przedstawia szereg metod organizacji przestrzeni handlowych wywodzących się z tego okresu i wykorzystywanych obecnie przez architektów oraz wizualnych merchandiserów. Rozważania prowadzą do wniosku, że prawidłowe i efektywne marketingowo projektowanie wewnętrznych struktur budowli komercyjnych cechują wspólne elementy stylistyczne i strukturalne, które często są niezależne od kostiumu architektonicznego elewacji zewnętrznych.
PL
Lojalność klienta, która według orientacji marketingowej jest efektem podtrzymywania długotrwałej satysfakcji klienta, stanowi istotny element wpływający na decyzję o zakupie produktu. Posiadanie lojalnych klientów jest celem niejednej firmy funkcjonującej na rynku. Jego realizacja, według samozatrudnionych kobiet biorących udział w opisanych w artykule badaniach, jest możliwa dzięki umiejętności rozpoznawania i zaspokajania potrzeb klientów. Przedstawione wyniki badań odnoszą się do również do stosowania reklam, podejścia do konkurencji lub form walki konkurencyjnej. W artykule przedstawiono wybrane działania marketingowe podejmowane przez respondentki biorące udział w badaniach.
EN
Customer loyalty is an important element, which influence the decision to buy the product, and, according to marketing orientation, is the result of maintaining long-term customer satisfaction. Having a loyal customers is the goal of many companies operating on the market. Self-employed women, that have participated in the study presented in the article, believed that achieving this aim is possible by recognizing and meeting customer needs. The presented results of the study apply as well to the use of advertising and to different forms of competition between companies. The purpose of this article is to present selected marketing activities undertaken by the respondents participating in the study.
PL
W artykule prezentowane są problemy związane z wykorzystaniem przekazu podprogowego w mediach, a dokładniej, w reklamie. Ukazano na czym polega przekaz podprogowy, jak oddziałuje na konsumenta i dlaczego należy traktować go jako formę manipulacji. W drugiej części przedstawiono badania, z których wynika, że przekaz podprogowy zagraża m.in. poczuciu bezpieczeństwa widza. Zwrócono także uwagę na konieczność prowadzenia edukacji medialnej, dzięki której jednostka zostanie wyposażona w kompetencje medialne, a co za tym idzie, będzie bardziej świadoma zagrożeń płynących z mass mediów.
EN
The article presents the issues related to the use of the subliminal message in the media, in particular in advertising. It shows how the subliminal message affects the consumer and why one should treat it as a form of manipulation. The other part of the article presents the studies which show that the subliminal message threatens the viewer’s sense of security. In addition, the article highlights the need for media education, by dint of which people will become more aware of the dangers posed by the mass media.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.