Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 22

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  power electronic converter
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono opis układu bezprzerwowego zasilania średniego napięcia zawierającego: zasobnik superkondensatorowy, wielopoziomowy przekształtnik DC/AC i szybki łącznik próżniowy. Opracowany system może służyć jako zabezpieczenie wydzielonej sieci energetycznej średniego napięcia przed zanikami lub zapadami. Opisano ideę działania, realizację wybranych bloków układu oraz wyniki badań laboratoryjnych.
EN
This article describes the uninterruptible power supply in a medium voltage setup comprising a supercapacitor storage device, DC/AC multi-level inverter and fast vacuum switch. Described system can secure islanded grid of medium voltage against interrupions or sags. An idea of functioning, implementation of selected components and laboratory results was shown.
2
Content available remote Porównanie sprawności napędu wyposażonego w silnik indukcyjny i reluktancyjny
PL
Rozwój algorytmów sterowania silnikami elektrycznymi przyczynił się do rozwoju napędu elektrycznego opartego o silniki reluktancyjne. Konstrukcja, charakteryzująca się brakiem obwodu wzbudzenia daje tu podstawę do dyskusji na temat zwiększonej sprawności, w stosunku do silnika indukcyjnego. W niniejszym artykule przedstawiono badania porównawcze sprawności napędu wyposażonego w silnik synchroniczny reluktancyjny oraz silnik indukcyjny, obciążanych stałym momentem.
EN
Development of algorithms for control of electric motors contributed to a development of electric drive based on reluctance motors. The design of motor without induction circuit gives a reason for discussion on increased efficiency of this motor in comparison with efficiency of induction motor. Comparative tests of efficiency of drive equipped with synchronous reluctance motor and drive equipped with induction motor, both of constant torque, are presented.
EN
The paper describes novel power generation topology wherein synchronous generator have a parallel connected power electronic converter. In this arrangement synchronous generator is only source of active power and power electronic converter is source of reactive power. Such power distribution allows to increase the synchronous generator generated active power by 25%, and operate with unity power factor. The power converter with energy storage system embedded can deliver additional active power in transient state to improve generator stability.
PL
Dobierając wyłączniki różnicowoprądowe do obwodów z przekształtnikami energoelektronicznymi należy zwrócić uwagę w szczególności na zdolność tych wyłączników do wykrywania odkształconych prądów różnicowych. W artykule zaprezentowano klasyfikację wyłączników różnicowoprądowych z punktu widzenia ich przydatności do wykrywania określonego przebiegu prądu różnicowego. Przedstawiono wyniki badań działania wyłączników różnicowoprądowych przy odkształconych prądach różnicowych oraz opisano dwa nowe typy wyłączników różnicowoprądowych, które niedawno pojawiły się w normach.
EN
During the selection of residual current devices to circuits with variable speed drives it is important to pay attention to their ability to detect residual currents with harmonics. The paper presents the classification of residual current devices in terms of their usefulness for detection of selected waveforms of residual current. The results of testing of residual current devices under distorted residual currents are presented. Two new types of residual current devices, which recently appeared in the standards, are described.
PL
Przedstawiono wyniki badań umożliwiających określenie parametrów napięć i prądów zasilacza plazmotronu.
EN
The paper presents research results that enable determination of voltage and current parameters of power supply system for plasmatron.
PL
W artykule opisano autonomiczny system napędowy małej mocy, w którym występuje wielokrotna konwersja energii. W pierwszym etapie energia promieniowania słonecznego zamieniana jest w generatorze fotowoltaicznym na niskonapięciową energię elektryczną prądu stałego. Z kolei napięcie wyjściowe generatora zostaje podwyższone przy pomocy przerywacza prądu stałego, a następnie zamienione przez falownik mostkowy na jednofazowe napięcie przemienne o zmiennej częstotliwości i zmiennej wartości skutecznej. Napięcie to zasila jednofazowy silnik indukcyjny z rozruchową fazą kondensatorową. Ostatecznie silnik napędza maszynę roboczą – w wykonanym i przetestowanym systemie jest to śmigło wentylatora. System ten, dla różnych odbiorników, może znaleźć praktyczne zastosowanie głównie w rekreacji: chłodzenie i wentylacja w upalne dni, zapewnienie pracy fontann, filtracja wody w basenach.
EN
An off-grid low power drive system with multiple energy conversion is described in the paper. At first, solar irradiation energy is directly converted into low-voltage DC current electrical energy by photovoltaic generator. Then, the generator’s output voltage is increased by DC boost chopper. In the next stage, this voltage is transformed into AC single-phase voltage, with variable frequency and RMS value, by bridge inverter. This voltage feeds single-phase induction motor with capacitor starting coil. Finally, the motor drives its load – in created and tested system this is the propeller of the fan. The described system, with different load machines, can find practical application in recreation, for: cooling and ventilation while hot days, providing operation of fountains, filtration of water in swimming pools.
PL
W artykule opisano autonomiczny system napędowy małej mocy, w którym występuje wielokrotna konwersja energii. W pierwszym etapie energia promieniowania słonecznego zamieniana jest w generatorze fotowoltaicznym na niskonapięciową energię elektryczną prądu stałego. Z kolei napięcie wyjściowe generatora zostaje podwyższone przy pomocy przerywacza prądu stałego, a następnie zamienione przez falownik mostkowy na jednofazowe napięcie przemienne o zmiennej częstotliwości i zmiennej wartości skutecznej. Napięcie to zasila jednofazowy silnik indukcyjny z rozruchową fazą kondensatorową. Ostatecznie, silnik napędza maszynę roboczą – w wykonanym i przetestowanym systemie jest to śmigło wentylatora. System ten, dla rożnych odbiorników, może znaleźć praktyczne zastosowanie głownie w rekreacji: chłodzenie i wentylacja w upalne dni, zapewnienie pracy fontann, filtracja wody w basenach.
EN
An off-grid low power drive system with multiple energy conversion is described in the paper. At first, solar irradiation energy is directly converted into low-voltage DC current electrical energy by photovoltaic generator. Then, the generator’s output voltage is increased by DC boost chopper. In the next stage, this voltage is transformed into AC single-phase voltage, with variable frequency and RMS value, by bridge inverter. This voltage feeds single-phase induction motor with capacitor starting coil. Finally, the motor drives its load – in created and tested system this is the propeller of the fan. The described system, with different load machines, can find practical application in recreation, for: cooling and ventilation while hot days, providing operation of fountains, filtration of water in swimming pools.
PL
Przedstawiono systemy generatorowe we współczesnych turbinach wiatrowych pracujących ze stałą i zmienną prędkością obrotową.
EN
The paper presents generating systems in contemporary wind turbines operated with constant and variable speed of rotation.
PL
W referacie omówiono wybrane zagadnienia sterowania rozdziałem energii zintegrowanych zasobników energii, zawierających akumulatory i superkondensatory, stosowanych w układach przekształtnikowych małej mocy. Przedstawiono charakterystyki statyczne współczynnika kd rozdziału energii zasobnika małego pojazdu elektrycznego zapewniającego minimalizacją strat energii w obwodzie DC oraz charakterystyki dynamiczne rozdziału energii w układach przekształtnikowych stosowanych do przekształcania energii źródeł odnawialnych. Pokazano badania symulacyjne i eksperymentalne przekształtnika typu LCCT-Z współpracującego z superkondensatorowym zasobnikiem energii.
EN
The paper discusses the energy management in power electronics systems containing energy storages. The example of the drive system of the small electric vehicle and the renewable generation system are considered. Simulation and experimental results of LCCT-Z source inverter are presented.
10
Content available remote Stanowisko badawcze elektromechanicznego magazynu energii o mocy 100kW
PL
W artykule opisano stanowisko badawcze elektromechanicznego magazynu energii. Układ został zwymiarowany i wykonany na moc 100kW. Przedstawiono metodę doboru masy wirującej, zasadę sterowania oraz opis poszczególnych modułów układu. Zamieszczono przykładowe wyniki badań całego systemu.
EN
This paper describes the laboratory model of 100kW electromechanical energy storage system. In the article, idea of energy storage in rotating mass and its practical application was described. Experimental results for power electronics part of the system were presented.
PL
W sprzęcie, szczególnie wojskowym, stosowane są odbiorniki napięcia przemiennego 400 Hz i napięcia stałego. Dotychczas stosowane dwa generatory i dwie sieci zasilające (AC i DC) są rozwiązaniem nieekonomicznym (niskosprawnym) i trudnym technicznie. Praca niniejsza dotyczy badań zmierzających do wykorzystania tylko jednego generatora AC i jednej sieci prądu przemiennego 400 Hz do zasilania wszystkich urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Zasilanie dbiorników pokładowych wymaga zastosowania przekształtników dostosowujących.
EN
In electrical equipments, especially in military range, the 400 Hz AC or DC load were used. Two generators and two power grids used recently are not economical (low efficiency) and difficult at technical range. This paper refers to the investigations that lead to the only one AC generator and 400 Hz AC grid usage for the supplying of all electrical and electronic equipments. The deck equipments supply needs the fitting converters usage.
PL
Przedstawiono wybrane problemy związane z obciążaniem badanych maszyn elektrycznych wykorzystywanych w dydaktycznych laboratoriach napędów.
EN
The paper presents selected problems concerning with loading of tested electric machines used in didactic drive laboratories.
PL
W części pierwszej artykułu scharakteryzowano nieliniowe odbiory w postaci energoelektronicznych przekształtników mocy stosowane w górniczych układach napędowych. Przedstawiono charakterystykę odkształconych przebiegów napięć i prądów wraz z ich analizą widmową.
EN
In the first part of the paper there have been characterized the power electronics converters, as non-linear receivers, designed for use in the mining drive systems. The characteristics of deformed courses of voltages and currents including their spectral analyses have been presented in the paper.
PL
W celu utrzymania odpowiedniej proporcji napięć na kondensatorach źródłowych wielopoziomowego wielokomórkowego przekształtnika ac/ac stosuje się obwód balansujący - szeregowy obwód RLC dołączony do wyjścia układu. Warunkiem prawidłowej pracy przekształtnika wielokomórkowego z obwodem balansującym jest dostosowanie częstotliwości impulsowania pojedynczej komórki do częstotliwości rezonansowej obwodu balansującego. W wyniku eksploatacyjnych zmian parametrów obwodu balansującego (LC) może nastąpić zmiana jego częstotliwości rezonansowej oraz impedancji falowej. W artykule omówiono wpływ zmian parametrów obwodu balansującego na pracę przekształtnika wielokomórkowego ac/ac, oraz przedstawiono zjawiska pozwalające na rozpoznanie częstotliwości rezonansowej obwodu balansującego podczas pracy układu. Zaprezentowano realizację FPGA algorytmu czasu rzeczywistego detekcji częstotliwości rezonansowej obwodu balansującego. W pracy zrealizowano analizę harmonicznych sygnału z wykorzystaniem jego rozkładu na składowe z ortonormalnego układu funkcji Walsha.
EN
In the multilevel multicell converters the flying capacitor voltages are stabilized with use of a balancing circuit - the serial RLC connected to the output of the converter. This natural balancing process is obtained by adjustment the cells' switching frequency to the resonance frequency of the balancing circuit. As a result of exploitation the parameters of the balancing circuit (LC) and its resonance frequency or characteristic impedance can change. In the paper the effect of the balancing circuit parameters variation on the multicell ac/ac converter working conditions are described. The phenomenon that enables recognition the resonance frequency of the balancing circuit under working conditions is presented. The FPGA-based realtime detection of the resonance frequency of the balancing circuit is presented. In the algorithms the ortonormal Walsh functions system is used for signals spectrum analysis.
PL
Jedynym z podstawowych elementów nowoczesnych układów napędowych pojazdów elektrycznych jest odpowiedni przekształtnik energoelektro-niczny. W artykule przedstawiono jeden z aspektów przekształtnikowego układu napędowego małego pojazdu elektrycznego, jakim jest system zabezpieczeń i regulacji. Pokazano główne źródła zagrożeń dla całości systemu pojazd - napęd i sposoby ich eliminacji. Artykuł został zilustrowany wynikami pomiarów wykonanych w trakcie prac wdrożeniowych pojazdu elektrycznego ELIPSA.
EN
One of the most important parts of an electric vehicle modern drive is a suitable power electronic converter. In the paper a problem of a protection and control system of the power electronic drive of a small electric vehicle is presented. There are shown the main sources of faults for a system: car - drive and the ways of their elimination. The paper is illustrated with the measurement results obtained during implementation works on the electric vehicle ELIPSA.
PL
W pracy przedstawiono metodę implementacji elementów układu sterującego dla przekształtników wielokomórkowych dc/dc i ac/ac w układzie FPGA. Omówione zostały wymagania dla generowania impulsów sterujących dla przekształtników wielokomórkowych, konsekwencje niedokładnego sterowania i sprzętowy sposób realizacji generatora impulsów, oraz regulatorów w układzie FPGA. Przedstawiono model matematyczny przekształtnika wielokomórkowego i sposób jego wykorzystania dla implementacji przekształtników wielokomórkowych dc/dc i ac/ac w układzie FPGA. Zastosowanie modelu FPGA przekształtników umożliwia weryfikację poprawności działania projektowanych układów regulacji oraz analizę wpływu zmian parametrów przekształtnika na poprawną pracę układu. Zaprezentowano możliwości badania przekształtników wielokomórkowych w zamkniętym układzie regulacji napięcia wyjściowego przekształtnika ac/ac oraz, w układzie regulacji prądu wyjściowego przekształtnika dc/dc.
EN
The paper presents the method of the practical implementation of FPGA devices in control circuits of multicell converters. The requirement for control signals generation for multicell converters, consequences of an improper control, and also hardware implementation of the controller and regulators algorithms in FPGA is analyzed. The mathematical model of the dc/dc and ac/ac multicell converters and its implementation for FPGA-based modeling of the converters is presented. The FPGA-based converter models enables to verify the control circuit project, and gives the possibility of a testing a sensitivity of the converters on its parameters variations. The closed loop systems for the output voltage regulation in ac/ac converters and the current regulation in dc/dc is presented.
EN
This paper deals with the estimation problem in a three-phase converter using a linear observer. In general, most of the schemes used to control the three phase voltage source converter assume the exact full state information provide by a set of sensors. However, from a practical point of view, it is useful to explore the possibility of reducing the number of sensors, or even using the soft sensors as back up for security purposes. On the basis of some structural properties of the converter, it can be mathematically shown that it is possible to design such estimators. In this light, a linear mathematical model observer with the average dc current is proposed. Simulations and experiment results are shown to demonstrate the performances of these soft sensors.
PL
Artykuł ten jest poświęcony problemowi estymacji z użyciem obserwatora liniowego w trójfazowym przekształtniku. Na ogół w większości schematów regulacji trójfazowego przekształtnika napięcia zakładana jest dokładna informacja o wszystkich zmiennych stanu dowstarczona przez zestaw czujników pomiarowych. Jednakże z praktycznego punktu widzenia użyteczne jest badanie możliwości redukcji liczby czujników, a nawet użycia wielkości estymowanych do celów zabezpieczeniowych. Opierając się na pewnych właściwościach struktury przekształtnika można wykazać matematycznie, że możliwe jest zaprojektowanie takich estymatorów. W świetle tego został zaprezentowany matematyczny model linowego obserwatora ze średnią wartością prądu dc. W celu przedstawienia osiągów tych estymatorów zostały pokazane wyniki symulacyjne oraz eksperymentalne.
PL
Przekształtniki energoelektroniczne są coraz powszechniej stosowane jako urządzenia precyzyjne sterujące dostarczaniem energii elektrycznej do różnego rodzaju odbiorników. W chwili obecnej praktycznie nie ma ograniczeń w stosowaniu przekształtników, jeśli chodzi o wartość mocy odbiornika oraz jego napięcia znamionowego. Przekształtnik energoelektroniczny przekształca parametry energii elektrycznej (najczęściej sieci zasilającej) na takie wartości, które umożliwiają dokładne sterowanie wielkościami wyjściowymi odbiornika elektrycznego. Umożliwia to minimalizację strat energii w odbiorniku, lub w procesie technologicznym.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.