Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  metoda PERT
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Analiza efektywności portfela projektów
PL
Celem artykułu jest przedstawienie metodyki badania efektywności portfela projektów. Na początku omówiono znaczenie portfela projektów w kształtowaniu strategii organizacji. Następnie scharakteryzowano proces budowy portfela projektów. Z uwagi na fakt, że liczba potencjalnych portfeli projektów w organizacji może być bardzo duża, konieczna jest algorytmizacja tego procesu. W artykule przyjęto założenie, że podstawą oceny wygenerowanych portfeli są odpowiednie procedury agregacji zysków i ryzyka. Uznano, że w ocenie ryzyka można bezpośrednio wykorzystać parametry rozkładu czasów zakończenia potencjalnych projektów, zgodne z wytycznymi metody PERT i własnościami rozkładu beta. Rozwiązania teoretyczne zilustrowano opisem przypadku, którego celem jest prezentacja możliwości proponowanych rozwiązań metodologicznych.
EN
The aim of the article is to present a method of evaluation of project portfolio effectiveness. At the beginning, the importance of the project portfolio in shaping an organization's strategy is discussed. Then, the process of building the project portfolio is presented. Due to the fact that the number of potential project portfolios in the organization can be very large, it is necessary to algorithmize this process. The article assumes that the assessment of generated portfolios is adequately based on profit and risk aggregation procedures. The article also assumes that in the risk measurement it is possible to use the PERT method guidelines and beta distribution properties. The theoretical solutions are illustrated with a description of a case, which presents the potential of the proposed methodological solutions.
2
Content available remote Wykorzystanie modelowania sieciowego do przedsięwzięć logistycznych w wojsku
PL
W referacie zaprezentowano wykorzystanie narzędzi modelowania sieciowego do planowania przedsięwzięć logistycznych. Wskazano, że narzędzia te, pozwalające na odpowiednią konfigurację sieci czynności i wyznaczenie odpowiednich czasów realizacji przedsięwzięcia są przydatne ze względu na liczbę i różnorodność działań logistycznych.
EN
In paper was presented utilization of network modelling tools for planning of logistic activities. It was pointed out that those tools enabling adequate configuration of network activities and setting up appropriate time of accomplishment are useful taking into consideration number and variety of logistic actions.
EN
The article presents briefly several methods of working time estimation. However, three methods of task duration assessment have been selected to investigate working time in a real construction project using the data collected from observing workers laying terrazzo flooring in staircases. The first estimation has been done by calculating a normal and a triangular function. The next method, which is the focus of greatest attention here, is PERT. The article presents a way to standardize the results and the procedure algorithm allowing determination of the characteristic values for the method. Times to perform every singular component sub-task as well as the whole task have been defined for the collected data with the reliability level of 85%. The completion time of the same works has also been calculated with the use of the KNR. The obtained result is much higher than the actual time needed for execution of the task calculated with the use of the previous method. The authors argue that PERT is the best method of all three, because it takes into account the randomness of the entire task duration and it can be based on the actual execution time known from research.
PL
W artykule przedstawiono kilka metod szacowania czasu pracy: metoda delficka, COCOMO II, Use Case Points, PERT, Katalogi Nakładów Rzeczowych i matematyczne funkcje rozkładu prawdopodobieństwa. We wstępie teoretycznym po krótce omówiono podstawy każdej z nich. Metoda delficka jest metodą heurystyczną, opartą na doświadczeniach ekspertów. Przewidywana prognoza prawdopodobieństwa realizacji zadania określona zostaje na podstawie serii ankiet. COCOMO II jest modelem służącym do oszacowania nakładu pracy. Wyniki zostały opracowane na podstawie analizy ponad 60 projektów. Metoda Use Case Points pochodzi z metody punktów funkcyjnych. Przy wykorzystywaniu tej metody bierze się pod uwagę czynniki środowiskowe, czynniki złożoności technicznej projektów, osoby realizujące projekt w zestawieniu z rzeczywistymi pomiarami. Wśród metod sieciowych opisanym przypadkiem jest PERT (Program Evaluation and Review Technique). Należy ona do grupy deterministycznych, opartych na znalezieniu ścieżki krytycznej (podobnie jak wCPM), a następnie ustaleniu parametrów rozkładu prawdopodobieństwa: optymistycznego czasu zakończenia zadania (a), najbardziej prawdopodobnego czasu zakończenia zadania (m) i pesymistycznego czasu zakończenia zadania (b). Z uwagi na jej charakter można z łatwością stosować metody statystyczne do oceny ryzyka dotrzymania terminu realizacji zadań. Ostatnią omówioną metodą szacowania czasów realizacji są Katalogi Nakładów Rzeczowych.
PL
W artykule omówiono algorytm szacowania czasu trwania przedsięwzięcia metodą PERT. Ze względu na fakt niepewności dotyczącej oceny czasów trwania poszczególnych zadań tworzących dane przedsięwzięcie, przyjęto do ich reprezentacji liczby rozmyte. Przedstawiono również wariant oceny czasów trwania zadań przez wielu ekspertów oraz możliwość uwzględnienia różnego zaufania do poszczególnych ekspertów. W celu wyrażenia niepewności co do stopnia zaufania do reprezentacji wykorzystano liczby rozmyte.
EN
An article discusses algorithm estimate to last a venture with method PERT basis of fuzzy evaluation time to last task. For the sake of uncertainty with regard to time to last particular task forming this venture, accepted to this representation fuzzy number. Present too, variant evaluation time to last tasks by a few expert, also possibility take into account difficult confidence to experts. For the purpose of expression of uncertainty with regard to confidence, to representation used fuzzy number.
5
Content available remote Zastosowanie zbiorów rozmytych w ustalaniu harmonogramu na bazie sieci PERT
PL
W artykule przedstawiono koncepcję zastosowania zbiorów rozmytych w analizie przedsięwzięć w oparciu o sieć PERT. Czas realizacji poszczególnych czynności jest opisany za pomocą rozmytej liczby trójkątnej. Przeprowadzono symulację działania dwóch sieci. Wskazano na zalety jak i również ograniczenia przedstawionej metody.
EN
In article was introduced conception of fuzzy PERT. The method of defining on base of fuzzy numbers the times was presented. Two examples of net were talked over. The applying the theory of fuzzy sets were showed on defect and advantage to defining the schedule.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.