Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 254

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  cooperation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
1
PL
Artykuł prezentuje wyniki kwerendy dotyczącej współpracy dydaktycznej i naukowej dwóch elektrotechnicznych wydziałów polskich wyższych uczelni: Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej oraz Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. W okresie przedwojennym w Technische Hochschule zu Danzig wielu absolwentów wiązało swoją karierę zawodową z elektrotechniką, zasilając następnie kadrę naukową Politechniki Warszawskiej. Po II wojnie światowej szczególnie zasłużoną postacią wiążącą obie jednostki był prof. Stanisław Szpor, kierownik Katedry Wysokich Napięć i Aparatury Rozdzielczej. Ogromny szacunek budzi także w tym trudnym okresie znaczący dorobek organizacyjny prof. Leona Staniewicza. W latach kolejnych za kontynuatora kontaktów PG-PW uznać należy prof. Władysława Latka, któremu środowisko elektrotechników zawdzięcza coroczne konferencje – Sympozja Maszyn Elektrycznych SME, organizowane od 1965 roku. Do dziś są one platformą prezentacji wyników badań naukowych i rozwiązań konstrukcyjnych oraz technologicznych nowoczesnych maszyn elektrycznych i transformatorów. W artykule podano także przykłady wspólnych prac w zakresie dydaktyki przedmiotów elektrotechnicznych.
EN
The article presents results of a query about the didactic and scientific cooperation between two electrotechnical faculties of Polish universities: Faculty of Electrical Engineering at Warsaw University of Technology and Faculty of Electrical and Control Engineering at Gdańsk University of Technology. Before the Second World War German Technische Hochschule zu Danzig produced many graduates who wanted to dedicate their future carriers to electrotechnology and therefore were recruited to join the scientists at Warsaw University of Technology. After the War it was notably Professor Stanisław Szpor, the director of Faculty of High Voltage and Switchgear, who was taking great care of maintaining good-quality relations between both universities. Some years later the one who continued promoting that partnership was Professor Władysław Latek. He was also the creator of annual conferences Electrical Machines Symposia (SME), which have been being held since 1965. They have served as a platform for presenting scientific research findings as well as construction or technological solutions for modern electrical machines and transformers. Additionally, the article includes some examples of common didactic methods concerning electrotechnical subjects.
PL
Celem artykułu jest nakreślenie problematyki systemowego współdziałania w obszarze bezpieczeństwa publicznego. Z racji wagi, jaką stanowi bezpieczeństwo publiczne dla społeczeństwa zarówno w wymiarze zbiorowym, jak i indywidualnym, problematyka współdziałania, jako elementu mającego w konsekwencji usprawnić system bezpieczeństwa, wydaje się być niezwykle ważną. System bezpieczeństwa publicznego jako twór skonstruowany z myślą o zapewnieniu optymalnego (pożądanego społecznie) poziomu bezpieczeństwa nie może być wartością statyczną, gdyż takie nie jest ani środowisko bezpieczeństwa, ani też podmiot bezpieczeństwa publicznego. Systemowe współdziałanie jest jednym z tych elementów, które powodują, że system bezpieczeństwa publicznego wykazuje cechy elastyczności, dostosowując się do zmiennych warunków jego funkcjonowania, co wynika bezpośrednio z potrzeby efektywnej realizacji jego funkcji. Istotnym przy tym jest, by wykreowane ono było w wymiarze systemowym, by miało bezpośredni wpływ na wypełnianie funkcji nadanej systemowi bezpieczeństwa publicznego, nie zaś jedynie na pozornie efektywne angażowanie przypisanego mu potencjału.
EN
The paper attempts to outline issues of systemic interplay in the field of public security. Given the importance of public security for the society both in the collective and individual dimensions, the issue of interplay as an element required to streamline the security system appears to be of incomparable importance. The state security system as a construct created to assure the optimum security level (i.e. one that is socially desirable) may not be perceived as a static value, because neither the security environment nor the public security entity are made that way. Systemic interaction is one of the elements that make the public security system gain flexibility features, and makes it adapt to variable conditions of its functioning, which is a direct result of the need of effective implementation of its functions. In this respect it is vital that it is created within the systemic dimension so that it has a direct impact on fulfilment of the function assigned to the public security system, and not merely on the apparently effective involvement of the potential ascribed to it.
EN
The paper attempts to outline issues of systemic interplay in the field of public security. Given the importance of public security for the society both in the collective and individual dimensions, the issue of interplay as an element required to streamline the security system appears to be of incomparable importance. The state security system as a construct created to assure the optimum security level (i.e. one that is socially desirable) may not be perceived as a static value, because neither the security environment nor the public security entity are made that way. Systemic interaction is one of the elements that make the public security system gain flexibility features, and makes it adapt to variable conditions of its functioning, which is a direct result of the need of effective implementation of its functions. In this respect it is vital that it is created within the systemic dimension so that it has a direct impact on fulfilment of the function assigned to the public security system, and not merely on the apparently effective involvement of the potential ascribed to it.
PL
Celem artykułu jest nakreślenie problematyki systemowego współdziałania w obszarze bezpieczeństwa publicznego. Z racji wagi, jaką stanowi bezpieczeństwo publiczne dla społeczeństwa zarówno w wymiarze zbiorowym, jak i indywidualnym, problematyka współdziałania, jako elementu mającego w konsekwencji usprawnić system bezpieczeństwa, wydaje się być niezwykle ważną. System bezpieczeństwa publicznego jako twór skonstruowany z myślą o zapewnieniu optymalnego (pożądanego społecznie) poziomu bezpieczeństwa nie może być wartością statyczną, gdyż takie nie jest ani środowisko bezpieczeństwa, ani też podmiot bezpieczeństwa publicznego. Systemowe współdziałanie jest jednym z tych elementów, które powodują, że system bezpieczeństwa publicznego wykazuje cechy elastyczności, dostosowując się do zmiennych warunków jego funkcjonowania, co wynika bezpośrednio z potrzeby efektywnej realizacji jego funkcji. Istotnym przy tym jest, by wykreowane ono było w wymiarze systemowym, by miało bezpośredni wpływ na wypełnianie funkcji nadanej systemowi bezpieczeństwa publicznego, nie zaś jedynie na pozornie efektywne angażowanie przypisanego mu potencjału.
PL
Jedną z grup interesariuszy jednostek naukowych są firmy będące producentami środków smarowych w Polsce. Warunkiem efektywnej współpracy jednostek naukowych z tą grupą interesariuszy jest podtrzymywanie procesu komunikacji marketingowej z wykorzystaniem właściwie dobranego spektrum narzędzi komunikacyjnych. Celem artykułu jest rozpoznanie opinii i preferencji firm będących producentami środków smarowych w Polsce wobec komunikacji marketingowej z polskimi jednostkami naukowymi. W artykule przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych w II kwartale 2020 roku metodą ankietową wśród firm będących producentami środków smarowych w Polsce. W wyniku badań przeprowadzonych wśród 21 z 32 zidentyfikowanych producentów środków smarowych w Polsce stwierdzono m.in., że ponad połowa ankietowanych firm utrzymuje sporadyczne kontakty z jednostkami naukowymi lub nie utrzymuje ich wcale. Producenci środków smarowych w Polsce postrzegają jednostki naukowe przede wszystkim jako zewnętrzne laboratoria analityczne, a dopiero w dalszej kolejności jako dostawców technologii. Żadna z ankietowanych firm nie oceniła stopnia wykorzystania przez jednostki naukowe narzędzi komunikacji marketingowej jako wysokiego albo bardzo wysokiego. Jako preferowane narzędzia komunikacji z jednostkami naukowymi respondenci wskazali korespondencję elektroniczną i spotkania bezpośrednie. Uzyskane wyniki posłużyły do sformułowania rekomendacji dla działań jednostek naukowych w obszarze komunikacji marketingowej z tą grupą interesariuszy.
EN
One of the groups of stakeholders of scientific institutions are lubricants manufacturers in Poland. The effective cooperation of scientific institutions with this group of stakeholders is possible only if the marketing communication process is constantly improved with the use of a properly selected range of marketing communication tools. The aim of this article is to identify the views and preferences of companies which are lubricants manufacturers in Poland towards marketing communication with Polish scientific institutions. This article presents the results of surveys carried out in the second quarter of 2020 in companies which are lubricants manufacturers in Poland. The results of the studies conducted among 21 out of 32 identified lubricant manufacturers in Poland state, among others, that over half of the surveyed companies have sporadic contacts with scientific institutions or do not have any contacts at all. Lubricants manufacturers in Poland perceive scientific institutions primarily as external analytical laboratories and only later as technology suppliers. None of the surveyed companies assessed the degree of use of marketing communication tools by scientific institutions as being high or very high. Respondents named electronic correspondence and face-to-face meetings as the preferred tools for communication with scientific institutions. The obtained results were used to formulate recommendations for actions of scientific institutions in the area of marketing communication with this group of stakeholders.
EN
Purpose: This study focuses on the causal mechanisms by which a series of organizational factors like commitment, communication, experience, dependence and trust collectively affect on the success of science-industry R&D cooperation. The purpose of this paper is to identify multiple paths of complex causal recipes that can lead to success of science-industry R&D cooperation. Design/methodology/approach: The study uses fuzzy-set qualitative comparative analysis (fsQCA), a technique that provides a holistic view of the examined interrelationships, compared to traditional net effect approaches that assume symmetric and linear relationships among variables. Findings: Results indicate that different causal paths, exactly five configurations, explain success R&D contracts. Particularly, the findings reveal that the availability of commitment and communication are important, sufficient conditions because they appear in at least three of the five configurations that result from the analysis. In this way, a series of conclusions and implications have been obtained that can be very useful, both in the academic world and when trying to lead and manage cooperation agreements. Research implications: A comprehensive theoretical model was developed and tested that identifies the organizational factors of the success of science-industry R&D cooperation. The presented model and comprehensive research using fs/QCA allows to overcome the fragmentation of this specialized literature. Practical implications: The results contain a number of practical recommendations that can be useful in the conduct and management of cooperation agreements. During the establishing and developing contract stages, it is recommended to design managerial and organizational mechanisms that ensure a high degree of commitment and communication in combination with experience (configuration number 1) and/or with dependences (configuration number 4). Originality/value: Vital value of this paper is the use of fs/QCA, a technique that is an important novelty, at least in the field of R&D cooperation relationships between companies and research organizations. This method allows testing the configuration of conditions in relation to a specific outcome (e.g. success of science-industry R&D cooperation) in a way that is not possible using a linear additive approach.
EN
Purpose: This article aims to determine the significance of cooperation between final purchasers and offerors in the process of creating a marketing offer, as well as identify the dependencies between this cooperation and purchasers’ trust in products, according to the scope of purchasers’ involvement in their preparation. Design/methodology/approach: The results of a cognitive-critical analysis of the world literature on the subject indicate a cognitive and research gap in this area. Until now, cooperation between final purchasers and offerors has not been examined in the context of mutual trust. In order to reduce the gap, empirical studies were conducted, in which a questionnaire was used to gather primary data. The data was subjected to a quantitative analysis, including statistical analysis. Findings: The results made it possible to verify three research hypotheses and draw conclusions of cognitive and applicability value. Statistically significant dependencies were identified between respondents’ trust in products and three analysed variables reflecting their attitudes towards cooperation with offerors and their prosumptive behaviours. The relatively strongest dependence is visible between trust in products according to the scope of respondents’ involvement in their preparation and respondents’ willingness to cooperate with producers. Research limitations/implications: The research has certain limitations, such as its subjective and objective scope. It comprised only adult final purchasers and the analysis comprised only selected aspects of cooperation between final purchasers and offerors. Originality/value: The results of the research contribute to the theory and practice of marketing and consumer behaviour, reducing the cognitive and research gap in the analysis of this cooperation in the context of trust in products.
EN
Purpose: Innovation strategies and the cooperation between three groups of entities contribute to the development of the institutional environment, e.g. business incubators or science parks. The existing relations within the framework of joint project implementation by science, business and administration environments, including investments in development, technology and research, facilitate the process of knowledge transfer, network connection and innovations. The objective of the present paper is to assess the readiness of foreign investors investing capital in Poland to initiate cooperation with the scientific and administrative environment, as well as formulate recommendations for business representatives in order to improve the efficiency of external cooperation. Design/methodology/approach: This is a research paper and the author utilized survey method and elements of descriptive statistics. Findings: Before writing the paper we put a hypothesis stating that there will be a dynamic inflow of foreign investments to Poland, and investors will participate in the cooperation networks, thus creating a coherent ecosystem of innovation in the economy. Originality/value: The research was carried out in foreign enterprises in provincial capitals (seats of Voivodeships) of Poland.
PL
W artykule autor przedstawił podstawy prawne i zasady prowadzenia w Polsce współdziałania pomiędzy wybranymi podmiotami bezpieczeństwa wewnętrznego w przypadku wystąpienia epidemii. Bazując na doświadczeniach z pandemii COVID–19 zaprezentowano obszary wspólnych działań jednostek systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, Policji, Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Ochrony Kolei oraz straży gminnych i miejskich. Podkreślono znaczącą rolę współdziałania dla sprawności prowadzenia przedsięwzięć w czasie epidemii, w szczególności w sytuacji zmniejszonych możliwości kadrowych podmiotów wiodących.
EN
In the article, the author presented the legal basis and principles of cooperation in Poland between entities of internal security in the event of an epidemic. Based on the experiences of the pandemic COVID–19, areas of joint action of State Medical Emergency System, Police, Armed Forces of the Republic of Poland, Border Guard, State Fire Service, Railroad Security Guard and municipal police are presented. The significant role of cooperation in the efficiency of undertaking projects during an epidemic was emphasized, especially in the case of reduced human resouces capacity of the leading entities.
EN
On the basis of use of modern research methods, the requirements for designing new types of teaching and educational complexes “Kindergarten - Primary School” were determined. It was established that the form and methods of kindergarten education have a certain analogy with the education in the first grades of primary school, which is one of the factors of feasibility of blocking and cooperation of the senior kindergarten groups with the elementary grades of general education schools and the formation of teaching and educational complexes on this basis, which enables receptiveness to demographic fluctuations and, if necessary, change of the function of kindergarten to the function of primary school, and vice versa - the flexibility and multivariance of the teaching environment is one of main conceptual provisions in building of network and typology of educational facilities at the present stage, on the basis of which the structural elements of school network in massive restrained urban development are formed.
PL
Na podstawie zastosowania nowoczesnych metod badawczych określono wymagania dotyczące projektowania nowych typów kompleksów dydaktycznych i edukacyjnych „Przedszkole - szkoła podstawowa”. Ustalono, że forma i metody edukacji przedszkolnej mają pewną analogię z edukacją w pierwszych klasach szkoły podstawowej, co jest jednym z czynników umożliwiającym blokowanie i współpracę starszych grup przedszkolnych z pierwszymi klasami szkól podstawowych i tworzenie na tej podstawie kompleksów dydaktycznych i edukacyjnych, i może stanowić odpowiedź na zmiany demograficzne oraz w razie potrzeby, zmianę funkcji przedszkola na funkcję szkoły podstawowej i odwrotnie - elastyczność i wielowariantowość środowiska nauczania jest jeden z głównych pojęć koncepcyjnych w budowaniu sieci i typologii placówek oświatowych na obecnym etapie, na podstawie którego powstają elementy strukturalne sieci szkolnej w masowym rozwoju urbanistycznym.
EN
The main purpose of the paper is to present and comment about word interpretation issues in the field of management science. In the first part of the ongoing paper, the authors focus on describing characteristic meanings and classifications of relations within the network concept, at the same time expressing critical views of some common interpretations and misunderstandings. Subsequently they analyze and critique the new classification system of scientific fields and managerial disciplines, implemented on the 1st of October 2018 in Poland.
PL
Głównym celem artykułu jest ukazanie i odniesienie się do obecnie szeroko dyskutowanych problemów interpretacyjnych w nazewnictwie proponowanym w naukach o zarządzaniu. W części pierwszej autorzy skoncentrowali się na scharakteryzowaniu znaczeń i klasyfikacji relacji międzyorganizacyjnych w ramach koncepcji sieciowej, jednocześnie wyrażając krytyczne poglądy dotyczące niektórych interpretacji. W dalszej części rozważania te odniesiono do podstaw teoretycznych, skupiając się na analizie poprawności nowej klasyfikacji dziedzin nauki i dyscyplin naukowych obowiązujących w Polsce od dnia 1 października 2018 roku.
EN
The article presents the conditions for organizing the cooperation of the newest type of armed forces, the Territorial Defense Forces, with non-military institutions. When presenting individual issues, it was emphasized that the essence of cooperation between various entities is to coordinate their actions to achieve a common goal, while maintaining the autonomy of individual parties to this action. Concerning not only military threats, the coordination of the activities of various entities in the regional (voivodeship, poviat, commune) but also nationwide dimension has become particularly important due to the introduction of a new element to the national security system – the Territorial Defense Forces (WOT). The underlying assumption of activities in this area has been to increase the state’s defense capabilities and link the operation of Territorial Defense Forces units to a given area. The activities related to the establishment and development of the WOT are mostly the result of the strategic analysis carried out since 2016 at the Ministry of National Defense as part of the Strategic Defense Review (SPO2016). Bearing in mind the regional nature of the activities (in permanent areas of responsibility) of the Territorial Defense Forces, the article presents what tasks this formation can perform in cooperation with public administration institutions and units of the Police, Border Guard, State Fire Service, health protection, and civil defense formations. The basic requirements for planning and organizing joint activities of such different entities are also indicated. The essential of them is the unity of action (planning, organizing, conducting activities), which primarily concerns acting in accordance with the same intention (concept), which in turn is a consequence of the proper definition of the chain of command (control), in which the relations between individual entities and decision-making powers have been precisely defined. This will make it possible to build an operational system in which the presented procedures of action planning are understandable to everyone and above all, allow for making rational decisions that enable achieving the synergy effect during the WOT’s operation with elements of the non-military system. It will be facilitated by getting to know each other’s procedures, potential, and specifics of action, and mainly being aware of the possibilities and scope of joint action.
PL
Artykuł przedstawia uwarunkowania organizacji współdziałania najnowszego rodzaju sił zbrojnych, jakim są Wojska Obrony Terytorialnej, z instytucjami układu pozamilitarnego. Przedstawiając poszczególne zagadnienia podkreślono, że istotą współdziałania różnych podmiotów jest skoordynowanie ich działania dla osiągnięcia wspólnego celu, przy jednoczesnym zachowaniu autonomii poszczególnych wykonawców tegoż działania. W odniesieniu do zagrożeń militarnych, ale nie tylko, koordynacja działań różnych podmiotów w wymiarze regionalnym (województwo, powiat, gmina) ale również ogólnopaństwowym nabrała szczególnego znaczenia z uwagi na wprowadzenie do systemu bezpieczeństwa państwa nowego elementu – Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT). Zasadniczym założeniem działań w tym zakresie było, i jest, zwiększenie zdolności obronnych państwa oraz dowiązanie działania jednostek WOT do danego terenu. Działania w zakresie utworzenia i rozwoju WOT są w znacznej mierze wynikiem analizy strategicznej, jaką od 2016 roku prowadzono w Ministerstwie Obrony Narodowej w ramach Strategicznego Przeglądu Obronnego (SPO 2016). Mając na uwadze regionalny charakter działań (w stałych rejonach odpowiedzialności) WOT, w artykule przedstawiono jakie zadania może realizować ta formacja podczas współdziałania z instytucjami administracji publicznej oraz jednostkami Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, ochrony zdrowia oraz formacjami obrony cywilnej. Wskazano także na zasadnicze wymagania wobec planowania i organizowania wspólnego działania tak różnych podmiotów. Zasadnicze z nich to jedność działania (planowania, organizowania, prowadzenia działań), która dotyczy przede wszystkim działania w myśl tego samego zamiaru (koncepcji), co z kolei jest konsekwencją właściwego określenia łańcucha dowodzenia (kierowania), w którym precyzyjnie określono relacje pomiędzy poszczególnymi podmiotami oraz określono kompetencje decyzyjne. Pozwoli to na zbudowanie systemu działania, w którym przedstawione procedury planowania działania są dla wszystkich zrozumiałe, a przede wszystkim pozwalają na podejmowanie racjonalnych decyzji, które pozwalają na osiągniecie efektu synergii podczas działania WOT z elementami układu pozamilitarnego. Przyczyni się do tego wzajemne poznanie procedur, potencjału, specyfiki działania, a przede wszystkim uświadomienie sobie możliwości i zakresu wspólnego działania.
13
Content available remote Issues of cooperation of wheel and rail in modern railways
EN
The article presents the issues related to the interaction of the wheel and rail in modern rail vehicles. This interdisciplinary issue is becoming more and more important due to the progression of loads resulting from the constantly increasing pressure of the wheelset on the track and the speed of the running vehicles. Besides the tendency to increase the capacity of the railway lines is also increasing, which is related to the optimization of the transport potential, and thus leads to more and more frequent loads, which causes a greater wear of the cooperating friction work in a further consequence.
PL
W artykule przedstawiono problematykę związaną z oddziaływaniem koła i szyny we współczesnych pojazdach szynowych. Zagadnienie to, o charakterze interdyscyplinarnym, nabiera coraz większego znaczenia ze względu na progresję obciążeń, wynikających ze stale powiększającego się nacisku zestawu kołowego na tor oraz prędkości kursujących pojazdów. Poza tym zwiększa się również tendencja do zwiększania przepustowości linii kolejowych, co jest związane z optymalizacją potencjału przewozowego, a tym samym prowadzi do coraz większych częstotliwości obciążeń, co powoduje w dalszej konsekwencji większe zużycie współpracującej pracy ciernej.
PL
Budowa mostów i tuneli to duże wyzwanie zarówno pod kątem technologicznym, jak i logistycznym. Obiekty te stanowią istotny element rozwoju infrastruktury drogowej i kolejowej w Polsce, a ich sprawna budowa jest kluczem do prowadzenia efektywnej polityki transportowej państwa.
EN
The construction of bridges and tunnels is a big challenge both in terms of technology and logistics. These structures are an important element of the development of the road and railway infrastructure in Poland, and their efficient construction is key to conducting an effective state transport policy. This article focuses on presenting proposed design changes and the benefits of cooperation between an experienced design office and a contractor.
EN
The aim of the herein paper is to present the processes of managing science and technology parks by means of indicating their essence, types and domains of activities. Moreover, the attributes of these parks were emphasized in the context of the innovative processes. Pilot research was conducted which concentrated on the institutionalization and functionality of the science and technology parks which facilitated the formulation of conclusions relating to the cooperation between enterprises, science and technology parks and the sphere of science in terms of innovativeness.
EN
The research aimed to examine Latvian grain cooperatives in terms of their performance and causes of development problems. The research employed several approaches, including a monographic method, induction and deduction, comparison, graphical method, statistical analysis, cause and consequence analysis and a sociological research method in the form of structured expert survey and interviews. The research examined the theory on cooperative development in Latvia and the world, analysed the Latvian grain production industry and made a statistical analysis of the performance of grain cooperatives. The total output of cereals was affected by the total area cropped with cereals, which was proved by the correlation coefficient r = 0.90. An increase in the area used for cereals leads to an increase in the total cereal output. The correlation coefficient showed a strong relationship between independent and dependent variables. Structured interviews with experts allowed the authors to identify the factors that hinder the development of grain cooperatives in Latvia. The industry experts identified the technological factor, i.e., poorly developed agricultural processing. As possible causes of the previously identified problem, experts identified a lack of financial resources, the unclear market situation, workforce problems, additional costs, and a lack of initiative in identifying new opportunities. The expert method helped to identify the most significant problem for the development of Latvian grain cooperatives and the underlying causes. The research allows drawing the attention of policymakers to the main problem regarding the development of grain cooperatives, namely, the technological factor of underdeveloped grain processing. The cooperatives did not own processing enterprises, which was mainly due to an unclear situation in the sales market.
EN
The main paper aims to evaluate the impact of organisational competence on knowledge and information flows within cluster organisations and technology parks, with particular emphasis on innovative content knowledge. The paper addresses the research question: “What set of competencies of cooperating companies allows access to information and knowledge in cluster and parks structures?" The authors report their findings from a quantitative study carried out in four cluster organisations and three technology parks functioning in Poland. The research sample covered a total of 269 enterprises: 132 cluster members and 137 park tenants. The primary method of data collection was a survey questionnaire. Data analysis was conducted using the interdependence of variables, ANOVA, and logistic regression. The research showed that the surveyed enterprises from both analysed groups preferred cooperation with partners of a similar level of competence development and the same or complementary scope of competence. This set of competencies of cooperating organisations also guaranteed better access to information and knowledge resources, including confidential information and new knowledge. This study additionally indicated that the knowledge creation activities performed by the cooperating cluster organisations depended on the proximity of the competencies of organisations as well as on the nature of the information, disseminated within the cluster organisations. The theoretical contribution is related to the results obtained by analysing the phenomenon of information and knowledge dissemination in cluster and park structures, revealing the impact made by the competence proximity of cooperating organisations on the access to this such resources. Thus, the findings supplement the state-of-the-art knowledge of the concept of industrial clusters by presenting a broader view on cooperation developed in geographical proximity, based on a set of various partner competencies.
EN
It's a striking fact that in a world of highly specialized professions (stimulated by the development of science and technology) as well as precise legal regulations defining rules of standalone practice in building industry, we've lost a single person capable of providing full knowledge necessary for completing building venture, as it was common 100 years ago. It's not a good time for a master builder, we know from middle ages. Every planning venture, whether its purpose is to create a chair or a city, requires appropriate preparations. What distinguishes these two extreme examples, in particular, is the scope of knowledge necessary for their execution. While a chair is a relatively simple task to complete, it can be planned and executed by a single person, a contemporary building or a city requires the cooperation of various specialists. Interdisciplinary cooperation, although sometimes perceived as a problem and an unpleasant necessity, can be an opportunity for a unique work outcome. The article is an attempt of analysis of this complex problem, which by reviewing selected reference material - including both scientific studies and testimonials of outstanding practitioners - introduces its concise characteristics, problems, and advantages, but, most importantly, tries to define the conditions required for successful collaboration.
PL
Artykuł jest próbą analizy zagadnienia współpracy międzybranżowej. Zakres analizy dotyczy dyscyplin architektury i konstrukcji. Materiał źródłowy wykorzystany do analizy obejmuje zarówno wybrane publikacje przedstawiające rezultaty badań przeprowadzonych w ośrodkach akademickich, jak i świadectwa wybitnych przedstawicieli praktyki projektowej, ze szczególnym uwzględnieniem dokonań Ove Arupa. Zaproponowany dobór źródeł pozwala na porównanie doświadczeń o charakterze eksperymentalnym w sztucznie wykreowanym środowisku (doświadczenia akademickie), z praktyką realizowaną w rzeczywistych warunkach. W artykule wyróżniono i scharakteryzowano wybrane problemy w komunikacji między analizowanymi dyscyplinami. W konkluzji wyszczególniono dwie główne kategorie dyscyplin kształtujących zespół międzybranżowy: „generalistyczną” (architekt, urbanista) i specjalistyczną (inżynier), oraz charakterystyczny dla nich zestaw kompetencji. Zaproponowany podział ma na celu opisanie podstawowych funkcji członków zespołu międzybranżowego jako gwaranta prawidłowo realizowanej komunikacji.
EN
Assessment and management of risk constitute the subject of many researches. Nevertheless, many more specific factors are applicable during the implementation of innovative technological projects. On the article identified risk factors, which have been supplemented, systematized and assigned to the individual risk categories. The risk assessment methods for R&D projects have been analysed, as well as the risk sheets have been developed for the R&D project through the use of dotProject application. Also shown that networking and clustering is a change for fruitful cooperation within difference EU projects, which create trust between business and sciences and reduce the risk.
PL
Z badań sieci powiązanych pomiędzy różnymi podmiotami zaangażowanymi w zarządzanie zielenią w polskich miastach, prowadzonych przez dr hab. Jakuba Kronenberga z Fundacji Sendzimira, wynika, że potencjał współpracy jest wykorzystywany w bardzo niewielkim stopniu.
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.