Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 571

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 29 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  measurements
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 29 next fast forward last
1
Content available Open low speed wind tunnel – design and testing
EN
This paper presents the design method and the construction details of a subsonic low-speed wind tunnel, which has been designed to achieve the flow velocity of 35 m/s in the measurement section with expected uniform velocity field at its inlet. To achieve such objectives a very detailed design was performed using a theoretical 1D analysis and computational fluid dynamics simulations. This approach was applied to improve the flow quality along the wind tunnel sections. When the wind tunnel has been launched a direct comparison of the experimentally measured flow field in the test section and numerical simulation results was conducted. Such comparison of the simulation results with the experimental one is presented in this paper. The obtained results confirm that assumed wind tunnel design method was correct, i.e. the pressure drop in the wind tunnel has been predicted very well and drive system is effective and sufficient to accelerate the airflow to required values.
PL
Przedmiotem opracowania jest gotyckie sklepienie w prezbiterium kościoła w Szydłowcu. Powiązany z nim jest oryginalny dużych rozmiarów ryt, zachowany na ścianie nawy głównej, pełniący podczas realizacji świątyni funkcję swoistego „projektu wykonawczego”. To unikat w skali europejskiej i jedyny taki zespół śladów dawnego rzemiosła budowlanego. Ryt, odkryty po pięciu wiekach, wzbudził duże zainteresowanie badaczy wskazujących nieliczne przypadki podobnych rysunków, zachowanych jednak fragmentarycznie na posadzkach, tarasach, ścianach czy sklepieniach. Na przestrzeni lat powstały hipotezy rekonstrukcyjne dotyczące faz rysunkowych i realizacyjnych tego dzieła w Szydłowcu. Autorów artykułu zainteresowały zależności między projektem a zrealizowanym kształtem sklepienia, czyli zagadnienie, w jakim stopniu odwzorowano w naturalnej skali koncepcje zapisane na płaskim rysunku. Dokonano analizy porównawczej przebiegu żeber ze stanem istniejącym wymurowanych segmentów kamiennych łuków żebrowych. Podczas prac zastosowano nowoczesny sprzęt pomiarowy i zaawansowane oprogramowanie. Celem badań było określenie i sklasyfikowanie wzajemnych podobieństw i różnic.
EN
This paper discusses Gothic vault located in the presbytery of a church in Szydłowiec. It is linked with an original, large engraving that has survived in the wall of the church’s main nave, and acted as a sort of “construction- phase design” during the church’s construction. It is a unique specimen on the European scale and the only complex of traces of historical construction craftsmanship of its kind. The engraving, uncovered after five centuries, inspired considerable interest in scholars who pointed to rare cases of similar drawings that have been only fragmentarily preserved on floors, terraces, walls or vaults. Over the years, reconstructive hypotheses were formulated concerning the drawing and construction phases of the Szydłowiec vault. The authors became interested in the dependencies between the design and the geometry of the vault as built, i.e. the degree to which the conceptual proposals recorded on the drawing were expressed on a natural scale. The authors performed a comparative analysis of the outline of the ribs, comparing them with the existing state of the ribbed stone arch segments. Modern measurement equipment and advanced software was used. The goal of the study was to determine and classify similarities and differences between the elements.
PL
Uziemienie słupów linii wysokiego napięcia ma duże znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi i zwierząt. Musi działać poprawnie, niezależnie od tego czy uderzy piorun czy też powstanie zwarcie na linii. Musi skutecznie umożliwić spływ do ziemi prądu zwarciowego oraz prądów wywołanych sprzężeniami elektromagnetycznymi. Kolejnymi istotnymi urządzeniami są tutaj zabezpieczenia elektroenergetyczne, które muszą być w stanie niezawodnie wykrywać zwarcia doziemne.
PL
Wykorzystanie nowych pasm częstotliwości w celu zapewnienia wysokiej niezawodności komunikacji w systemach inteligentnego transportu wymaga opracowania dla nich dobrych modeli propagacyjnych. Chęć ich opracowania pociąga za sobą konieczność wykonania serii pomiarów, pozwalających ocenić charakterystykę badanego kanału bezprzewodowego. W artykule przedstawiono wnioski płynące z przeprowadzonych wstępnych pomiarów transmisji sygnałów w pasmie UHF pomiędzy pojazdami w konwoju poruszającym się zarówno w środowisku miejskim jak i drodze ekspresowej.
EN
Utilization of new frequency bands for communication enhancement in intelligent transportation systems requires the derivation of solid propagation models in these channels. However, development of these models entails the need for conducing channel sounding experiments. In this paper, we present the conclusions from the initial signal transmissions in UHF band, carried out between cars in platoon driving on urban and high-speed road.
PL
W pracy przeanalizowano problem doboru parametru termoczułego na wynik pomiaru rezystancji termicznej tranzystora IGBT. Przedstawiono metody wykonywania pomiaru rezystancji termicznej tego tranzystora przy wykorzystaniu w charakterze parametru termoczułego napięcia między bramką a emiterem lub napięcia na spolaryzowanej w kierunku przewodzenia diodzie antyrównoległej. Przedyskutowano czynniki wpływające na dokładność pomiaru realizowanego przy wykorzystaniu tych metod. Przedstawiono i przedyskutowano wyniki pomiarów rozważanych parametrów uzyskanych przy wykorzystaniu omawianych metod dla różnych warunków chłodzenia badanego tranzystora. Oceniono uzyskane rozbieżności między tymi wynikami pomiarów.
EN
In this paper the problem of the selection of the thermo-sensitive parameter on the result of the measurement of thermal resistance of the IGBT is analysed. Methods of the measurements of thermal resistance of this transistor using the voltage between the gate and the emitter or voltage on forward biased antiparallel diode as the thermo-sensitive parameters are presented. Factors influencing measuring error of the considered measurement methods are discussed. Measurement results of thermal resistance obtained with the use of considered methods for different cooling conditions of the tested transistor are presented and discussed. Obtained differences between these results of measurements are evaluated.
6
Content available remote Wpływ trybu pracy lampy LED typu HUE na jej parametry elektryczne i optyczne
PL
W pracy przedstawiono i przedyskutowano wyniki pomiarów parametrów elektrycznych i optycznych lampy LED typu HUE emitującej światło białe. Przedstawiona lampa LED typu HUE może być sterowana bezprzewodowo. Parametry elektryczne i optyczne wybranej klasy lamp LED zostały zmierzone za pomocą autorskiego układu pomiarowego. Szczególną uwagę poświęcono wpływowi badanej lampy LED na parametry sieci elektroenergetycznej. Zbadano wpływ wartości napięcia zasilającego oraz wartości temperatury barwowej światła emitowanego przez badaną lampę LED na wartość współczynnika zawartości harmonicznych THD prądu zasilającego.
EN
In the paper electrical and optical properties of LED lamp of the HUE type emitting white light are analysed. This lamp makes it possible to remote control the mode of its operation. Properties of this class of lamps given by the producer was characterised and the authors’ set-up to measure electrical and optical parameters of the considered lamps is proposed. Attention was paid on parameters characterising influence of the LED lamp on the electroenergy network. Additionally, influence of feeding voltage, the fixed value of illuminance and correlated color temperature (CCT) of the emitted light on THD (Total Harmonic Distortion) is analysed and discussed.
PL
Rezonans magnetyczny (NMR) jest nieinwazyjną i jedną z najbardziej dokładnych technik obrazowania we współczesnej medycynie. W niniejszej pracy przedstawiamy wyniki badań czasu relaksacji podłużnej i poprzecznej wybranych cieczy, uzyskane z wykorzystaniem stanowiska naukowo dydaktycznego EFNMR, wykorzystującego ziemskie pole magnetyczne i jego jednorodność do obrazowania, spektroskopii i pomiarów z wykorzystaniem NMR.
EN
Nucleart magnetic resonance (NMR) is one of the most non-invasive and most accurate imaging techniques in modern medicine. In this paper we present the results of measurements of longitudinal and transverse relaxation of selected liquids, obtained using the EFNMR scanner, using the Earth's magnetic field and its homogeneity for imaging, spectroscopy and NMR measurements.
EN
The article discusses the issue of electromagnetic field levels emitted from rail vehicles with regard to civil protection. The article presents the lack of legal solutions, limits and research methods in the railway industry in Poland. It also depicts the initial results of measurements from rail vehicles. Based on the findings, taking into consideration the measurement results and suppression of electromagnetic waves in free space, electromagnetic fields may reach substantial levels which can affect people’s health and life. The authors of the article conclude that the problem should not be ignored and requires further research, bearing in mind the progressing saturation of all rail vehicles with devices and electronic systems which will serve as sources of electromagnetic fields.
EN
The paper concerns the application of fractional calculus in the modeling of a selected part of a power system generating unit, which is the high frequency AC exciter. The model’s fractional derivative-based generalization is recalled. The basis of the estimation process for the model consists of two sets of measurement waveforms. In order to solve the fractional and nonlinear problem – a numerical solver is applied. The solver and the estimation procedure have been both implemented in GNU Octave. The model parameter susceptibility is examined. The changes of each model parameter value is studied in a way that the influence on the model output is observed.
PL
Zastosowanie nowych technologii w Przemyśle 4.0 umożliwia lepszą organizację, monitorowanie, kontrolę oraz skuteczną optymalizację procesów produkcyjnych, szczególnie w zakresie wydajności. Prezentowane rozwiązanie opiera się na hierarchicznej analizie wskaźników efektywności, w tym głównie na kontroli wskaźnika ogólnej efektywności zasobów produkcyjnych OEE. Rosnąca liczba możliwych do uzyskania skwantyfikowanych sygnałów monitorujących pracę maszyn, temperaturę otoczenia czy częstotliwość drgań sprawia, że narzędzia wspomagające decyzje są coraz bardziej wyrafinowane i, poza prezentacją obecnego stanu zasobów, coraz częściej obejmują także analizę predykcyjną. Opisywane narzędzie PUPMT pozwala zidentyfikować kluczowe zdarzenia, które mają istotny wpływ na bieżącą lub przyszłą efektywność produkcji. Umożliwia także analizę typu what-if, dopuszczając symulację wpływu projektowanych zmian, a wyniki tej symulacji uzależnia od skutków podobnych zmian, które miały miejsce w przeszłości w danym przedsiębiorstwie. Dzięki automatycznej identyfikacji potencjalnych zależności rozwiązanie dostosowuje się do specyfiki firmy lub wybranej jednostki produkcyjnej. Początkowe rozdziały zawierają m.in. opis najważniejszych metod wykorzystywanych w rozwiązaniu PUPMT. W dalszej części przedstawiono wybrane wyniki badań przemysłowych, które przeprowadzono na kilkudziesięciu jednostkach produkcyjnych.
EN
The use of new technologies in Industry 4.0 enables better organization, monitoring, control and effective optimization of production processes, especially in terms of efficiency. The solution is based on a hierarchical analysis of key performance indicators, including mainly the control of Overall Equipment Effectiveness (OEE). The growing number of quantifiable signals monitoring machine operation, ambient temperature or even the frequency of vibrations makes decision support tools more and more sophisticated. Moreover, they also include predictive analysis in addition to presentations of the current state of resources. PUPMT tool allows identifying key events that have a significant impact on current or future production efficiency. It also allows the what-iftype analysis, running the simulation of the impact of the proposed changes, and the results of this simulation depend on the effects of similar changes that occurred in the past in a given enterprise. Thanks to the automatic identification of potential dependencies, the proposed solution adapts to the specifics of a given company or even a selected production unit. The paper in the first part contains a description of the essential methods used in the PUPMT tool. The second part presents selected results of industrial research, which were carried out on several dozen production units.
EN
The paper presents an algorithm for determining parameters of single sinusoidal components contained in the analyzed digital signal with the use of a small number of mathematical operations. The proposed algorithm can be applied, among others, in measuring devices to monitor basic parameters of electric energy quality as well as in devices used to determine the phasor in the power system. The proposed simplification of the algorithm for determining the sinusoidal components of the analyzed signal allows to use it in embedded devices with low computing power, which translates into lower cost of construction of devices of this type, while maintaining full functionality of the measuring system. The article contains a mathematical argument, which leads to the proposed algorithm, then the optimization of the number of performed mathematical operations is presented. The last part of the paper includes information about performed mathematical operations and presents exemplary times of execution of the algorithm for simple embedded devices.
EN
Using of laser vibrometers in vibration measurement systems brings additional benefits due to the lack of impact of the sensor on the tested measuring system. Recently, leading rolling bearing manufacturers are equipping their diagnostic measuring systems with non-contact sensors. Doppler laser vibrometers are used interchangeably for electrodynamic sensors. This paper attempts to assess the vibrometer in use for measuring vibration of rolling bearings in industrial conditions.
EN
Indoor swimming pools belong to ventilated facilities in which due to the complex nature of air, heat and moisture flow there are difficulties in shaping the conditions of the indoor environment, suitable for the occupants. The aim of the presented research was to assess the thermal, humidity and flow conditions in the actual ventilated school swimming pool. The assessment was carried out based on long-term and short-term measurements of indoor air parameters: temperature, relative humidity and speed, which were carried out over different periods of the year. Comparing the results of the research with the air parameters recommended for indoor swimming pools in the literature sources, the need to improve thermal, humidity and flow conditions in the facility by modernizing the ventilation system was indicated.
PL
Hale pływalni należą do obiektów wentylowanych, w których ze względu na złożony charakter przepływu powietrza, ciepła i wilgoci występują trudności w kształtowaniu warunków środowiska wewnętrznego, odpowiedniego dla przebywających ludzi. Celem prezentowanych badań była ocena warunków cieplno-wilgotnościowych i przepływowych w rzeczywistej wentylowanej szkolnej hali pływalni. Została ona przeprowadzona na podstawie ciągłych i krótkotrwałych pomiarów parametrów powietrza wewnętrznego: temperatury, wilgotności względnej i szybkości, które wykonano w różnych okresach roku. Porównując wyniki badań z wartościami parametrów zalecanymi dla pływalni w źródłach literaturowych, wskazano na potrzebę poprawy warunków cieplno-wilgotnościowych i przepływowych w obiekcie przez modernizację instalacji wentylacyjnej.
PL
W budynkach archiwów niewłaściwe wartości parametrów powietrza (m.in. temperatury, wilgotności względnej), a także ich skokowa i nagła zmiana w czasie, prowadzą do nieodwracalnych fizyko-chemicznych zmian przechowywanych dokumentów. Ze względu na obawy dotyczące niedotrzymania wymaganych wartości parametrów powietrza w magazynach archiwaliów mieszczących się w zabytkowych budynkach, podjęto badania mające na celu sprawdzenie stanu rzeczywistego i ocenienie wynikających z tego faktu zagrożeń. W artykule omówiono wyniki badań przeprowadzonych w lecie, w okresie o najbardziej niepokojących wartościach parametrów powietrza w magazynach archiwaliów. Przeprowadzono analizę ich zgodności z normami konserwatorskimi.
EN
Archive stores are located in historic buildings. Unfortunately, incorrect indoor air parameters (e.g. temperature, relative humidity), as well as their fast and sudden change in time, may destroy stored archives. Due to concerns about not keeping indoor air parameters within recommended range, research was undertaken to determine the actual situation in archive stores located in a historic building. The article discusses the results of research conducted in the summer, the period of the most disturbing values of air parameters in the archives’ stores. Also the analysis of their compliance with conservation standards was conducted.
EN
The aim of the present study was to investigate the possibility of using smart phone grade GNSS receivers for surveying purposes and to examine their ac curacy in terms of positioning. The paper presents an analysis of the results of test measurements made using two smartphones: a Huawei P8 lite, powered by Android 6.0 and an iPhone 6s, operating on IOS 10.1.1. Both devices were equipped with GPS and GLONASS modules and had the supporting sys tem, A-GPS. Measurements were made on two test parcels of different shapes and sizes. The test procedure encompassed three measurement series (I–III), each of which consisted of five determinations. The determinations were done at 5-min time intervals and each new measuring session began after 90 min from the previous one. Measurements with the Huawei P8 lite were taken using the Locus Map app, and measurements with the iPhone 6s were performed with the use of Map o meter. The study consisted of determining the positioning accuracy of the test smartphones by comparing the results with reference coordinates obtained from RTN measurements using the Topcon HiPer V receiver with Magnet Tools software. Determinations of the reference coordinates were done with the help of the TPI NetPro network real time service corrections.
PL
Celem pracy jest odpowiedź na pytanie o możliwość wykorzystania odbiorników GNSS zainstalowanych w telefonach komórkowych typu smartfon do celów geodezyjnych oraz zbadanie dokładności wyznaczania pozycji. W pracy przeanalizowano wyniki pomiarów testowych wykonanych za pomocą dwóch smartfonów: Huawei P8 lite z systemem Android 6.0 oraz Iphone 6s z systemem IOS 10.1.1. Oba urządzenia wyposażone są w odbiornik GPS i GLONASS oraz system wspomagający A-GPS. Pomiary wykonano na dwóch działkach testowych o różnym kształcie i powierzchni. Procedura testowa obejmowała trzy serie pomiarowe, przy czym każda z nich składała się z pięciu wyznaczeń. Między kolejnymi wyznaczeniami zachowano odstęp czasowy 5 minut, a każda sesja pomiarowa rozpoczynała się po upływie 90 minut. W czasie pomiaru smartfonem Huawei P8 lite skorzystano z aplikacji Locus Map, zaś podczas pomiaru smartfonem Iphone 6s z aplikacji Map o meter. Działki testowe znajdowały się na terenie Lublin przy ulicy Józefa Sowińskiego. Badania polegały na określeniu dokładności wyznaczenia pozycji przez wybrane smartfony na podstawie porównania otrzymanych wyników ze współrzędnymi referencyjnymi uzyskanymi z pomiaru metodą powierzchniową RTN odbiornikiem Topcon Hiper V z oprogramowaniem Magnet Tools. W czasie wyznaczania współrzędnych referencyjnych skorzystano z poprawek serwisu czasu rzeczywistego sieci TPI NETpro.
PL
W artykule przedstawiono system pomiarowy przeznaczony do wszechstronnych eksperymentalnych badań różnego typu maszyn elektrycznych. Badania te obejmują pomiary wielkości elektrycznych, elektromagnetycznych, kinematycznych, jak również mechanicznych oraz cieplnych. Do podstawowych pomiarów maszyn elektrycznych zalicza się pomiary prądów i napięcia w obwodach elektrycznych, obejmujące napięcia na elementach rezystancyjnych i ogólnie impedancyjnych tych obwodów oraz napięcia indukowane. W zależności od klasy i typu maszyny mierzone wielkości są stałe lub zmienne w czasie. Niektóre wielkości przemian elektromagnetycznych mierzy się w obszarze konstrukcji maszyny. Ponadto do oceny stanu pracy maszyny i jej stanu technicznego ważne są również parametry mierzonych wielkości, tzw. dyskryminanty sygnałów (wartości średnie, skuteczne, maksymalne) oraz ich przebiegi. Ze względu na dużą rozpiętość parametrów stanu maszyny, czyli jej zmiennych stanu - w różnych stanach obciążeń, wielość tych sygnałów i potrzebę znajomości ich różnych cech, konieczne staje się zastosowanie w układach pomiarowych podukładów przetwarzania sygnałów, czyli systemu akwizycji sygnałów. Jest to obecnie możliwe dzięki opracowaniu - zaprogramowaniu części torów pomiarowych w systemie CAM (Computer Aided Measurement) z zastosowaniem graficznego języka programowania zintegrowanego systemu typu LabVIEW. W artykule przedstawiono również przykładowe podukłady systemu akwizycji pomiarów sygnałów pozaelektromagnetycznych, wibracyjnych i akustycznych, generowanych w maszynach.
EN
The article presents a measuring system designed for a comprehensive experimental testing of various types of electric machines. These tests include measurements of electrical, electromagnetic, kinematic, as well as mechanical and thermal quantities. The basic measurements of electrical machines include currents and voltages in electrical circuits, including voltages on resistive and generally impedance elements of these circuits, and induced voltages. Depending on the machine class and type, the measured values are constant or change over time. Some magnitudes of electromagnetic transformations are measured in the area of machine construction. In addition, the parameters of the measured values of the type of signal discriminants (average, effective and maximum values) and their waveforms are presented. Due to the wide range of machine state parameters, i.e. its state variables - in different load states, the multiplicity of these signals and the need to know their different characteristics, it becomes necessary to use individually adopted signal processing subsystems, i.e. signal acquisition systems, in the measuring systems. It is now possible thanks to the development in the CAM (Computer Aided Measurement) programming, for example using the graphical programming language of the integrated LabVIEW system. The article also presents examples of subsystems for the acquisition of measurements of non-electromagnetic signals like vibrational and acoustic ones generated in machines.
17
Content available remote Analysis of size and shape of abrasive micrograins in lapping of assembly joints
EN
In the paper, automated analysis of size and shape of abrasive micrograins was presented. In the tests of the micrograins of boron carbide, silicon carbide and electrocorundium, the stereoscopic microscopy and the specialized software MultiScan v.6.08 were applied.
PL
W pracy przedstawiono skomputeryzowaną analizę wielkości i ksztaltu mikroziaren ściernych. W badaniach mikroziaren weglika boru, weglika krzemu i elektrokorundu zastosowano mikroskopię optyczną oraz specjalistyczne oprogramowanie MultiScan v. 6.08.
18
Content available remote New Polish guidelines regarding human exposure to vibrations in buildings
EN
Following global trends, Polish regulations on human exposure to vibration in buildings were changed and new Polish guidelines were published in June 2017. In accordance with international trends, two methods of assessment have been added to the regulations: basic RMS method and additional VDV method. For more clarity of RMS method, the human vibration perceptivity ratio (HVPR) was introduced to new Polish regulations. In the appendix to the Polish standard, the vibration dose value (VDV) method is presented. The third important change in the new version of the Polish standard is measurement equipment that should be used for human perception evaluation. New regulations have precisely described what kind of equipment should be used for low-frequency recording and a new measurement disc for the human perception of vibration on floors has been introduced to the Polish standard.
PL
Podążając za światowymi trendami, polskie przepisy dotyczące narażenia ludzi na wibracje w budynkach zostały zmienione, a nowe polskie wytyczne zostały opublikowane w czerwcu 2017 r. Zgodnie z międzynarodowymi trendami w przepisach ujęto dwie metody ewaluacji: podstawową metodę RMS i dodatkową metodę VDV. Dla większej przejrzystości metody RMS do nowych polskich przepisów wprowadzono Wskaźnik Odczuwalności Drgań przez Ludzi (WODL). W załączniku do polskiej normy przedstawiono metodę dawki drgań (VDV). Trzecią ważną zmianą w nowej wersji polskiej normy jest sprzęt pomiarowy, który należy wykorzystać w pomiarach oceny odczuwalności drgań człowieka. Nowe przepisy precyzyjnie opisały, jakiego rodzaju sprzęt powinien być używany do rejestracji niskich częstotliwości, do polskiej normy wprowadzono także nowy dysk pomiarowy służący do pomiaru wpływu drgań na ludzi w budynkach.
PL
Lubelski Węgiel „Bogdanka” (LWB) od zawsze kojarzona jest z postępem technicznym i technologicznym. Posiada ona jeden z najnowocześniejszych parków maszynowych sektora wydobywczego węgla kamiennego. W tym roku do tego parku dołączyły bezzałogowe statki latające (BSL). Wykorzystywane będą one w szczególności do pomiarów geodezyjnych, obmiarów rozlewisk, obliczania wielkości zapasów węgla zgromadzonych na składowisku itp. W artykule przedstawiono parametry techniczne zakupionych statków, przykład zastosowań BSL do stworzenia ortofotomapy oraz tok postępowania przy jej tworzeniu.
EN
Lubelski Węgiel ”Bogdanka” (LWB) has always been associated with technical and technological progress. It has one of the most modern machinery parks in the underground coal mining sector. This year the machine park was supplemented by drones. They will be used in particular for geodetic measurements, measurements of floods, calculation of the amount of coal collected in a landfill, etc. This paper presents the technical parameters of the purchased drones, an example of applications to create an orthophotomap and how to proceed when creating it.
EN
Waveforms measured and recorded in a ferroresonant circuit are the base for many computations, including simulation of ferroresonance circuit over - current/voltage responses and modelling a nonlinear coil. During such a study of ferroresonance phenomenon, the time dependent nonlinear differential equations are derived from R – Ψ(i) – C ferroresonant circuit. The system of nonlinear equations is numerically solved using various algorithm applications. In applied mathematics, in particular the context of the nonlinear dynamical systems analysis, phase – plane/space graphs are a visual display of certain characteristics of kinds of differential equations. The aim of the paper is a full plane/space presentation of all possible states of a test circuit when the ferroresonance occurs. Poincare maps application is also mentioned in the paper.
first rewind previous Strona / 29 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.