Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Tarnowskie Góry
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
2
Content available remote Wybrane zabytki górnicze Tarnowskich Gór
PL
W artykule opisano budowę geologiczną rejonu Tarnowskich Gór, zaliczanego do śląsko-krakowskiego obszaru złożowego rud cynku i ołowiu. Zarysowano dzieje górnictwa rud srebra i ołowiu w rejonie Tarnowskich Gór od czasów rzymskich do początku XX wieku. Scharakteryzowano podziemne wyrobiska Zabytkowej Kopalni Srebra, a także Sztolnię Czarnego Pstrąga, odcinka „Fryderyk” między szybami „Ewa” i „Sylwester”. Zaproponowano nowy szlak geoturystyczny.
EN
The paper describes the geological structure of the area of Tarnowskie Góry, belonging to the Silesian-Cracow region of zinc and lead ores deposits. It outlines the history of silver and lead ores mining in the area of Tarnowskie Góry, starting from Roman times to the beginning of the XXth century. It characterized underground workings of the Historic Silver Mine and the Black Trout Gallery, as well as „Fryderyk” section between „Ewa” and „Sylwester” shafts. A new route geo-touristic route has been suggested
PL
W artykule przedstawiono historię powstania Zabytkowej Kopalni Srebra oraz jej dzieje w latach 1976-2014.
EN
The article presents the origin of the Historic Silver Mine and its history in years 1976-2014.
PL
W badaniach prowadzonych od 1994 r. w rejonie Tarnowskich Gór rejestruje się w wodach węglanowego kompleksu wodonośnego triasu obecność trichloroetenu (TCE) i tetrachloroetenu (PCE). Źródłem tych związków są zakłady przemysłowe, funkcjonujące w przeszłości lub nadal czynne na terenie miasta Tarnowskie Góry. Potwierdza to przestrzenny rozkład zawartości tych związków w wodach węglanowego kompleksu wodonośnego triasu, który wskazuje, że maksymalne wartości sumy TCE i PCE, na poziomie ponad kilkudziesięciu µg/dm3, występują na terenie miasta i w bezpośrednim jego otoczeniu. Zawartości tych związków maleją wraz z odległością od miasta, w kierunku zachodnim, południowo-zachodnim i północno-zachodnim. W okresie prowadzenia badań stwierdzono przemieszczanie się frontu tych związków. Obecnie istotne zawartości, na poziomie 3–10 µg/dm3 stwierdza się w odległości kilkunastu kilometrów na zachód od miasta. Potwierdzeniem migracji tych związków jest wzrost ich zawartości w wodach ze studni, w których na początku okresu badań ich obecności nie stwierdzano. W pracy przedstawiono podsumowanie wyników dotychczasowych badań prowadzonych w latach 1994–2010, oraz sformułowano wnioski z nich wynikające. Wskazano na uwarunkowania geologiczno-strukturalne, hydrodynamiczne oraz hydrogeochemiczne rozprzestrzeniania się TCE i PCE w wodach GZWP Gliwice, na trendy zmian stężeń tych związków oraz na możliwość prognozowania tych zmian w przyszłości.
EN
Trichloroethene (TCE) and tetrachloroethene (PCE) contamination have been monitored in water of Triassic carbonate aquifer in Tarnowskie Góry area since 1994. The source of the contamination is industry, located in the Tarnowskie Góry, what has been confirmed by spatial distribution of TCE and PCE concentration in the aquifer and maximum concentration observed in the city and immediate vicinity. The concentrations of TCE and PCE decrease with increase distance from Tarnowskie Góry in the west, south-west and north-west direction. The results demonstrate that contamination plume is spreading out up to 15 km in the west direction from the source of the contamination. Confirmation of migration of these constituents is continuous increase of TCE and PCE concentrations in the water from wells uncontaminated at the beginning of the research studies. The paper summarizes results of the investigation for years 1994 to 2010. It was indicated that important role in spreading the TCE and PCE in the groundwater play geological structure, hydrodynamic and hydrogeochemical properties of the Triassic carbonate aquifer. Reliable prediction of temporal and spatial TCE and PCE concentration changes require to take into consideration all mentioned above factors.
PL
Badania zawartości wybranych metali i metaloidów w osadach dennych rzeki Stoły przeprowadzono dla próbek pobranych na obszarze silnie zurbanizowanym i uprzemysłowionym miasta Tarnowskie Góry, który co najmniej od XIII wieku poddawany jest intensywnej antropopresji. Oznaczenie całkowitej zawartości badanych składników we frakcji pyłowo-iłowej osadów (< 0,063 mm), pozwoliło określić wartości indeksów geoakumulacji i na tej podstawie ocenić ich zanieczyszczenie. Bardzo silne i silne zanieczyszczenie osadów stwierdzano najczęściej dla kadmu, ołowiu, cynku i rtęci. Pod względem zawartości chromu i niklu osady nie są zanieczyszczone, natomiast zawartości arsenu i boru wskazują na zróżnicowany stopień zanieczyszczenia.
EN
Studies into the contents of selected metals and metalloids in the bottom sediments of the Stoła River were based on samples collected within strongly urbanized and industrialized town of Tarnowskie Góry, which has been under intensive anthropopressure since the 13th century. Determination of the total contents of the components in the silt-clay fraction of the bottom sediments (< 0.063 mm) made it possible to calculate the value of the geoaccumulation indexes and to assess their contamination. Very strong and strong contamination levels of the sediments are mostly recorded for cadmium, lead, zinc and mercury. The sediments are not contaminated with chromium and nickel, while the arsenic and boron contens vary in the sediments.
PL
Nieczynne od 1995 roku składowisko zajmowało powierzchnię 39,2 ha, gromadząc ok 1,5 min m niebezpiecznych odpadów zawierających m. in.: Zn, Pb, Cu, Cd, B, Ba i Sr. Od roku 2000 rozpoczęto rewitalizację zdegradowanych obszarów, przenosząc odpady na Centralne Składowisko Odpadów (CSO), z którego odcieki kierowane są do oczyszczalni ścieków. Do końca roku 2005 wykonano około 60% prac rekultywacyjnych. W artykule przedstawiono zmienność chemizmu wód powierzchniowych na przykładzie rzeki Stoły, która przepływa przez zdegradowany obszar i jest m. in. odbiornikiem oczyszczonych ścieków. Na podstawie analiz chemicznych z lat 1999 - 2005 określono stężenia: Zn, B, Ba i Sr w wodach rzeki przed i za skażonym terenem. Pozwoliło to na ocenę wpływu dotychczasowej rekultywacji na jakość wód powierzchniowych. Obecnie rzeka nadal nie spełnia wymogów II klasy czystości wód powierzchniowych, a do głównych zanieczyszczeń należą związki baru i boru.
EN
Waste dump, closed in 1995, occupied the surface of 39,2 ha and accumulated approx. 1,5 min m3 of dangerous wastes, containing Zn, Pb, Cu, Cd, B, Ba, Sr and other elements. Revitalization of the degraded area was commenced in 2000 and the wastes were moved to the Central Waste Dump (CSO) where leachates were directed to a sewage-treatment plant. By the end of 2005 approx. 60 % of revitalization work was executed. The paper presents variability of surface water chemism of the Stoła River, which flows through the degraded area and receives water from the sewage-treatment plant. On the grounds of chemical analyses made in 1999 - 2005 a concentration of Zm, B, Ba and Sr in the river water before and behind the contaminated ground was determined. This allowed for estimation of influence of reclamation efforts upon surface water quality. At present the Stoła River does not meet requirements for the second class of water cleanness and chemical compounds of barium and boron are still the main water pollutants.
PL
Na terenie i w rejonie likwidowanych Zakładów Chemicznych "Tarnowskie Góry" nagromadzono łącznie ok.1400 tys. m niebezpiecznych odpadów poprodukcyjnych oraz odpadów niebezpiecznych w postaci skażonej ziemi i skażonej infrastruktury byłych Zakładów Chemicznych (drogi, place, sieci kanalizacyjne). Zeskładowanie odpadów poprodukcyjnych (należących do odpadów niebezpiecznych) na niezabezpieczonym gruncie jest przyczyną przenikania toksycznych substancji (głównie: baru, boru, kadmu, strontu, arsenu i cynku) do środowiska gruntowo-wodnego, co w konsekwencji powoduje zanieczyszczenie wód zbiornika triasowego, stanowiącego rezerwuar wody pitnej dla ok. 600 tys. mieszkańców regionu. Ochrona Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 330-Gliwice, przed rozprzestrzeniającym się skażeniem, polega na unieszkodliwieniu zalegających mas odpadów oraz całej wyburzonej infrastruktury byłych Zakładów Chemicznych poprzez ich przeniesienie do budowanego w tym celu Centralnego Składowiska Odpadów, a następnie na rekultywacji zdegradowanych terenów.
EN
On the area of liquidated chemical plants ,,Tarnowskie Gory" more than 1.4 milions m3 hazardous wastes as contaminated soil and contaminated infrastructure of former chemical plants (roads, squares, sewage systems) have been amassed. Storage of these hazardous wastes on unsecured ground is the reason of permeability of toxic substances (mostly: barium, borium, cadmium, strontium, arsenic and zinc) to the soil-water habitat, which as a result causes the contamination of water of the trias basin, which is the drinking water basin for about 600 thousands of inhabitants of this region. The protection of the MGB 330 Gliwice, against spreading pollution, rests on neutralization of lying wastes and all the demolished infrastructure of former chemical plants by transferring to built for that reason Central Disposal Landfill and then on the recultivation of degraded areas.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań geofizycznych w wersji mikrograwimerycznej i georadarowej, stanowiących próbę oceny deformacji powierzchni terenu w wyniku podziemnej eksploatacji górniczej. Weryfikację skuteczności obydwu metod przeprowadzono na przykładzie analizy katastrofy budowlanej w Tarnowskich Górach na tle udokumentowanej sytuacji geologiczno-górniczej.
EN
The microgravity and georadar measurements were made for detection of ground surface discontinual deformations due to existence of underground mining exploitation which caused the buildings catastrophe, site Tarnowskie Gory.
10
Content available remote Składowisko odpadów niebezpiecznych w Tarnowskich Górach
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.