Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 19

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  base map
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The work aimed to create and share for public use an Interactive Map of the Main Bus Station in Lublin, using the base map as a primary data source. This solution may be an alternative to the most popular way of basing on the Google Maps or OpenStreetMap data. The final visualization was prepared by connecting digital geospatial data processing methods with land surveying techniques. The map was designed as an information system for travellers and other people moving through the bus station facility. The intended ‘interactivity’ includes the ability to display proper information about selected objects and choosing preferred viewing parameters, such as the scale or the type of base layer. The final product is an Internet application, created and published using the ArcGIS Online service, in contrast with the majority of similar applications, which are typically developed using Google Maps tools.
2
PL
Informacja przestrzenna towarzyszy wielu dziedzinom aktywności człowieka od zarania dziejów, a obecnie jej znaczenie dynamicznie wzrasta dzięki dzisiejszej łatwości pozyskiwania danych przestrzennych i ich przetwarzania. Ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej zapoczątkowała proces porządkowania danych przestrzennych gromadzonych w państwowych rejestrach i wprowadzanie zasad współdziałania tych rejestrów w celu zaspokajania potrzeb informacyjnych obywateli. Dużą rolę w całym zespole danych przestrzennych pełnią dane państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, który jest prowadzony od kilkudziesięciu lat i związane są z nim pewne tradycje, przepisy prawne i inne uwarunkowania. W artykule autor, na podstawie wieloletniego doświadczenia z licznych wdrożeń, przedstawia istotne rozbieżności między teoretycznym podejściem do tematu informacji przestrzennej zapisanym w prawie i różnego rodzaju sprawozdaniach i raportach a stanem faktycznym, z jakim spotyka się obywatel podczas załatwiania spraw urzędowych. Na zakończenie przedstawia minimalne, ale niezbędne działania, które mogą wpłynąć korzystnie na poprawę tego stanu rzeczy.
EN
Spatial information accompanies many fields of human activity since the dawn of history, and now its importance is growing rapidly thanks to today’s ease of acquisition and processing of spatial data. The Spatial Information Infrastructure Act began the process of organizing spatial data collected in state registers and implementation of the principles of interoperability of these registers in order to satisfy the information needs of the society. An important role in the whole set of spatial data is played by the National Geodetic and Cartographic Resource which has been run for several decades; some traditions, laws and other conditions are associated with this Resource. In this paper the author, based on many years of experience from numerous implementations, discusses significant differences between the theoretical approach to the subject of spatial information included in laws and all kinds of statements and reports, and the present state of affairs encountered by citizens during the administrative formalities. At the end, the minimum but necessary actions that can have positive effects on the status quo, are discussed.
PL
Mapa zasadnicza jako podstawowy element Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego funkcjonuje od kilkudziesięciu lat i jest najbardziej aktualnym i szczegółowym opracowaniem dotyczącym sytuacji i uzbrojenia terenu. W artykule autorzy analizują funkcjonowanie mapy zasadniczej na przestrzeni lat wraz z technologiami jej prowadzenia oraz przybliżają umiejscowienie mapy zasadniczej w obecnych realiach prawnych, które jest dość nieszczęśliwe i powoduje liczne problemy i nieporozumienia, a nawet dyskusję nad sensem dalszego jej prowadzenia. Opinie te wynikają często z niewiedzy o zasadach prowadzenia i wykorzystywania mapy zasadniczej, konieczne jest więc przybliżenie korzyści dla społeczeństwa z jej funkcjonowania. Artykuł obejmuje również analizę wyników ankiety przeprowadzonej pośród użytkowników mapy zasadniczej. Wyniki pokazują jednoznacznie, że mapa zasadnicza jest opracowaniem potrzebnym, często wykorzystywanym i korzystnie wpływającym na realizację procesów inwestycyjnych.
EN
The base map is a key element of the National Geodetic and Cartographic Resource and has been functioning for several decades. Also it is the most up-to-date and detailed study on the land situation and utilities. The authors analyze the functioning of the base map over the years including technologies and current legal reality. Because of many misunderstandings there is even a discussion on the sense of further base map usage. The article describes the benefits of the base map existence to the society and the investment processes. The authors analyze results of a survey conducted among users of the base map. The results show unequivocally that the base map is indispensable, often used and advantageously influencing the implementation of investment processes.
EN
The author’s objective is to present the role of base contents for a statistical map and determine its desired features which would influence optimum perception of the main contents of the map. The article consists of two main parts. The first part discusses selection of cartographic projection. Presented recommendations could be summarized in a short conclusion that application of equal-area projections is the optimum solution. It results from the necessity of preserving correct spatial relations during the perception of the thematic map contents. It is recommended to show cartographic graticule on statistical maps, for it helps to recognize geometrical attributes of the map and plays the localizing role. The second part of the article concentrates on the issue of selection of base contents’ elements on statistical maps. Such selection depends on the method of presentation of the thematic contents of the map. Because of that the optimum contents of the map is discussed in the context of basic cartographic presentation methods, i.e. the dot method, the choropleth method, the diagram method and the isoline method. The role of base elements in the process of reading of the main contents is also underlined. It is shown that it is not only the localizing role. Including additional elements of base contents facilitates understanding of the spatial distribution of the phenomenon which is the main topic of the map. The article encourages extension of the contents of statistical maps by additional elements of contents, which, while keeping correct spatial relations, can improve the efficiency of map use.
PL
Głównym tematem opracowania jest porównanie standardów wykonywania mapy zasadniczej w aspekcie zmian przepisów prawa, jakie dokonują się w Polsce na przestrzeni ostatnich trzydziestu lat. Analizie został poddany zakres zmian, którym podlegała redakcja kartograficznej treści mapy zasadniczej, ze szczególnym uwzględnieniem treści i formy opisów prezentowanych na mapie. Dokonano porównania standardów wykonywania tego opracowania na podstawie Instrukcji Technicznej K-1 z 1998 roku [8] oraz zmieniającego ją rozporządzenia z dnia 12 lutego 2013 roku w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (zwanego dalej: rozporządzenie BDOT, 2013) [14], a także znowelizowanego rozporządzenia z dnia 2 listopada 2015 roku w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (zwanego dalej: rozporządzenie BDOT, 2015) [15]. Te rozporządzenia, w połączeniu z nowelizacją w 2014 roku ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne [20] spowodowały przełomową zmianę w podejściu do mapy zasadniczej, zmieniając znacząco formę jej prowadzenia, zakres danych, jaki ma obejmować, oraz redakcję, czyli jej aspekt wizualny. W obecnym założeniu mapa zasadnicza jest bowiem raportem generowanym na podstawie danych z sześciu równolegle prowadzonych i aktualizowanych baz [1, 6]. Porównanie objęło opisy, redakcję mapy, a także jej płaszczyznę pojęciową.
EN
The main subject of the study is comparison to the standards for the preparation of the base map in view of the amendments to the legal provisions, which have been taking place in Poland over the last thirty years. The scope of the changes to the editing of the cartographic content of the base map was analyzed, with particular emphasis on the form and content of the presented descriptions. The map preparation standards were compared [8], based on the Technical Guideline K-1 of 1998, and the amending Regulation of 12 February 2013 on the database of the surveying records of public utilities, the database of topographic objects and the base map (hereinafter referred to as the BDOT Regulation, 2013) [14], as well as the amended Regulation of 2 November 2015 on the database of topographic objects and the base map (hereinafter referred to as the BDOT Regulation, 2015) [15]. These Regulations, in conjunction with the amendment to the Geodetic and Cartographic Law of 2014 [20], have resulted in historic changes in the approach to the base map, significantly changing the form of its records, the scope of the data to be covered, and the editing, i.e. its visual aspect. The current assumption is that the base map is in fact a report generated from six databases, kept and updated simultaneously [1, 6, 11]. The aforementioned comparison referred primarily to the descriptions, map editing, as well as to the conceptual level.
EN
The base map provides basic information about land to individuals, companies, developers, design engineers, organizations, and government agencies. Its contents include spatial location data for control network points, buildings, land lots, infrastructure facilities, and topographic features. As the primary map of the country, it must be developed in accordance with specific laws and regulations and be continuously updated. The base map is a data source used for the development and updating of derivative maps and other large scale cartographic materials such as thematic or topographic maps. Thanks to the advancement of science and technology, the quality of land surveys carried out by means of terrestrial laser scanning (TLS) matches that of traditional surveying methods in many respects. This paper discusses the potential application of output data from laser scanners (point clouds) to the development and updating of cartographic materials, taking Poland’s base map as an example. A few research sites were chosen to present the method and the process of conducting a TLS land survey: a fragment of a residential area, a street, the surroundings of buildings, and an undeveloped area. The entire map that was drawn as a result of the survey was checked by comparing it to a map obtained from PODGiK (pol. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – Regional Centre for Geodetic and Cartographic Records) and by conducting a field inspection. An accuracy and quality analysis of the conducted fieldwork and deskwork yielded very good results, which provide solid grounds for predicating that cartographic materials based on a TLS point cloud are a reliable source of information about land. The contents of the map that had been created with the use of the obtained point cloud were very accurately located in space (x, y, z). The conducted accuracy analysis and the inspection of the performed works showed that high quality is characteristic of TLS surveys. The accuracy of determining the location of the various map contents has been estimated at 0.02-0.03 m. The map was developed in conformity with the applicable laws and regulations as well as with best practice requirements.
PL
Celem artykułu jest analiza aspektów metodologicznych budowy tzw. rozszerzenia dziedzinowego schematu aplikacyjnego CityGML (ang. Application Domain Extension CityGML) na przykładzie mapy zasadniczej. W opracowaniu podjęto próbę przedstawienia modelu pojęciowego danych 3D przy zastosowaniu mechanizmów integracji schematu CityGML z modelami pojęciowymi krajowych baz danych przestrzennych, na podstawie których jest tworzona mapa zasadnicza. Proces budowy ADE CityGML składał się z 4 etapów: (1) opisanie modelu CityGML w języku UML, (2) identyfikacja zależności pomiędzy klasami obiektów CityGML i klasami obiektów krajowych modeli danych przestrzennych, (3) opracowanie ADE CityGML w języku UML, (4) transformacja schematu aplikacyjnego z UML do GML. Przeprowadzone badania wskazały, że rozszerzenie dziedzinowego schematu aplikacyjnego CityGML może służyć jako wzorzec do sformalizowanego opisu danych 3D, umożliwiający jednoznaczne rozumienie struktur tych danych oraz ich spójną implementację w różnych środowiskach i za pomocą odmiennych narzędzi informatycznych. Odnosząc się do zakresu tematycznego mapy zasadniczej należałoby sformułować postulat uzupełnienia kolejnej wersji Specyfikacji OGC CityGML o moduł tematyczny Utlilities, w którym znajdowałyby się klasy obiektów reprezentujące urządzenia i sieci uzbrojenia terenu. Pomyślna realizacja kolejnych etapów budowy ADE CityGML oraz uzyskane rezultaty wykonanych prac testowych upoważniły do stwierdzenia, że zilustrowana w niniejszym opracowaniu metodyka, oparta na generowaniu modelu pojęciowego na bazie schematu CityGML, umożliwia opracowanie poprawnego schematu aplikacyjnego dla struktur danych mapy zasadniczej w trzech wymiarach.
EN
The main objective of this article is to analyse methodological aspects of developing CityGML Application Domain Extension illustrated with the example of the base map. The paper discusses an attempt to present a conceptual model of 3D data with the use of integration mechanisms of CityGML schema with conceptual schemas of the national spatial databases, on the basis of which the base map is created The process of developing CityGML ADE consisted of four stages: (1) description of the CityGML model in UML, (2) identification of relationships between CityGML object classes and object classes of the national models of spatial data, (3) development of CityGML ADE in UML, (4) transformation of application schema from UML to GML. The conducted researches have indicated that the CityGML Application Domain Extension can serve as a pattern for describing formalised description of 3D data, allowing clear understanding of the data structures and their consistent implementation in different environments, using various IT tools. Referring to the thematic scope of the base map, the postulate of supplementing the next version of CityGML OGC Specification with the „Utilities” Module containing object classes which represent the devices and network utilities, should be formulated. Moreover, the successful execution of all stages of creating ADE CityGML and obtained results of test work have confirmed that methodology illustrated in the paper (based on generating the conceptual model as an extension of CityGML) allows to develop the correct application schema for 3D data structures of the base map in three dimensions.
PL
Artykuł opisuje Cyfrową Mapę Polski w skali 1:200 000, która umożliwia szybkie uzyskiwanie podkładów kartograficznych o zróżnicowanym zasięgu terytorialnym i różnym stopniu szczegółowości. Przedstawiono założenia, zawartość i możliwości wykorzystania Cyfrowej Mapy Polski oraz przykłady jej zastosowania.
EN
The paper describes a digital map of Poland at scale 1:200 000 which enables to produce cartographic bases of any territorial extent and with various degree of detail. In the paper there are described assumptions, the content and the possibilities of using the digital map of Poland as well as the examples of its application.
PL
Mapa zasadnicza jest podstawowym elementem zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Metody i środki wykorzystywane do jej prowadzenia były zawsze adekwatne do dostępnych środków technicznych. Mapa zasadnicza, od początku jej prowadzenia była najwierniejszym co do treści, i najdokładniejszym co do lokalizacji modelem rzeczywistości wykorzystywanym przede wszystkim do celów urzędowych jako pomoc w projektowaniu i realizacji inwestycji. Obecnie obowiązujące przepisy, związane z implementacją dyrektywy INSPIRE, wnoszą wiele zmian w funkcjonowaniu mapy zasadniczej. Nie zawsze są to jednak zmiany korzystne. W artykule autor przedstawia swoje spostrzeżenia dotyczące problemów w prowadzeniu zasobu geodezyjnego i kartograficznego na bazie wieloletnich doświadczeń związanych z automatyzacją ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.
EN
Base map is a main component of the geodetic and cartographic resources. Methods and means used for creating base map were always adequate to the technical means available. From the beginning, base map was the most faithful as to the content, and the most accurate about as to the location of a model of reality used mainly for official use as an aid in the design and realization of investments. Current regulations related to the implementation of the INSPIRE directive, make a lot of changes in the functioning of base map. However there are not always beneficial changes. On the basis of long personal experience related to the automation of processes involving base map in many PODGiK offices the author presents his observations on problems encountered during implementation of new regulations in the functioning of geodetic and cartographic resources.
PL
Mapa zasadnicza prowadzona jest w Polsce od ponad 35 lat. Metody i środki wykorzystywane do jej prowadzenia były zawsze adekwatne do dostępnych środków technicznych. Mapa zasadnicza, od początku jej prowadzenia była najwierniejszym co do treści, i najdokładniejszym co do lokalizacji modelem rzeczywistości wykorzystywanym przede wszystkim do celów urzędowych jako pomoc w projektowaniu i realizacji inwestycji. Obecnie obowiązujące przepisy, związane z implementacją dyrektywy INSPIRE, wnoszą wiele zmian w funkcjonowaniu mapy zasadniczej. Nie zawsze są to jednak zmiany korzystne. W artykule autor przedstawia swoje spostrzeżenia dotyczące problemów w prowadzeniu mapy zasadniczej na bazie ponad 20-letnich doświadczeń związanych z automatyzacją prowadzenia mapy zasadniczej w wielu ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.
EN
The base map in Poland has been maintained for more than 35 years. Methods and means used for creating the base map were always adequate to available technical means. From the beginning, the base map was the most faithful as to the content, and the most accurate as to the location of the reality model used mainly for official purposes as an aid in the design and realization of investments. Current regulations related to the implementation of the INSPIRE directive, make a lot of changes in the functioning of the base map. However, these changes are not always beneficial. On the basis of long personal experiences related to the automation of maintaining the base map in many geodetic and cartographic documentation centres (PODGiK) the author presents his observations of problems encountered during implementation of new regulations in the functioning of the base map.
PL
Budowa europejski infrastruktury informacji przestrzennej INSPIRE spowodowała potrzebę harmonizacji zbiorów danych przestrzennych gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym. Analizując zapisy ustaw o infrastrukturze informacji przestrzennej oraz prawo geodezyjne i kartograficzne, a także przepisy wykonawcze do ww. ustaw możemy stwierdzić, że w osiąganiu interoperacyjności zbiorów danych gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym za kluczową kwestię uznano zharmonizowanie schematów aplikacyjnych i katalogów obiektów. Jednym z produktów będących niejako dowodem na osiągnięcie interoperacyjności jest mapa zasadnicza, która jako standardowe opracowanie kartograficzne ma być tworzona na podstawie danych gromadzonych w kilku rejestrach publicznych. Treść mapy zasadniczej obejmuje 278 obiektów pochodzących z sześciu rejestrów publicznych: EGiB, GESUT, PRG, PRPOG, BDOT500 i BDSOG, przy czym aż 73% obiektów należy do baz BDOT500 (114 obiektów) i GESUT (90 obiektów). Redakcja mapy zasadniczej bazuje na założeniu, że każdemu obiektowi przestrzennemu, zapisanemu w jednym z wymienionych rejestrów, przypisywany jest znak kartograficznych ustalający sposób prezentacji obiektu na mapie. W artykule wskazano, na wybranych przykładach, niejednoznaczności w zapisach modeli, utrudniające lub wręcz uniemożliwiające automatyczne generowanie mapy zasadniczej. Podano również pewne wskazówki jak te problemy rozwiązać.
EN
Establishing the INSPIRE - European Spatial Information Infrastructure brought about the need for harmonization of spatial data stored in the national geodetic and cartographic recourses. Analyzing the regulations set by the law of spatial information infrastructure, the law of geodesy and cartography as well as regulations about the implementing rules, we can conclude that harmonization of application schemas and object catalogues was the key issue in achieving interoperability. One of the products that is the result of interoperability is the base map, the standard cartographic map elaborated at the scales of 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000. The base map is generated on the basis of 278 objects stored in the six public registers: EGiB, GESUT, PRG, PRPOG, BDOT500 and BDSOG, with up to 73% of the objects belonging to databases BDOT500 (114 objects) and GESUT (90 objects). Editing of the map is based on the assumption that to each spatial object stored in one of these registers a cartographic sign has been assigned, showing the presentation of the object on the map. The paper shows ambiguity in the application schema descriptions, hindering or even making the automatic generation of the base map impossible. It also gives some recommendations how to solve these problems.
EN
Polish cadastral system consists of two registers: cadastre and land register. The cadastre register data on cadastral objects (land, buildings and premises) in particular location (in a two-dimensional coordinate system) and their attributes as well as data about the owners. The land register contains data concerned ownerships and other rights to the property. Registration of a land parcel without spatial objects located on the surface is not problematic. Registration of buildings and premises in typical cases is not a problem either. The situation becomes more complicated in cases of multiple use of space above the parcel and with more complex construction of the buildings. The paper presents rules concerning the registration of various untypical 3D objects located within the city of Warsaw. The analysis of the data concerning those objects registered in the cadastre and land register is presented in the paper. And this is the next part of the author’s detailed research. The aim of this paper is to answer the question if we really need 3D cadastre in Poland.
PL
Polski system katastralny składa się z dwóch rejestrów: ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości) oraz ksiąg wieczystych. W ewidencji gruntów i budynków (katastrze nieruchomości) rejestrowane są dane o położeniu (w dwuwymiarowym układzie współrzędnych), atrybuty oraz dane o właścicielach obiektów katastralnych (działek, budynków i lokali), w księgach wieczystych oprócz danych właścicielskich, inne prawa do nieruchomości. Rejestracja działki bez obiektów przestrzennych położonych na jej powierzchni nie stanowi problemu. Także rejestracja budynków i lokali w typowych przypadkach nie stanowi trudności. Sytuacja staje się bardziej skomplikowana w przypadku wielokrotnego użytkowania przestrzeni powyżej lub poniżej powierzchni działki oraz w przypadku budynków o złożonej konstrukcji. W artykule przedstawiono zasady związane z rejestracją nietypowych obiektów 3D położonych na terenie miasta Warszawy. Zaprezentowano wyniki analizy zapisów dotyczących rejestracji tych obiektów ewidencji gruntów i budynków (katastrze nieruchomości) oraz praw do nich zapisanych księgach wieczystych. Artykuł stanowi kolejną część badań, w której autor stara się udzielić odpowiedzi na pytanie czy rzeczywiście istnieje potrzeba wdrożenia katastru 3D w Polsce.
13
Content available remote An analysis of geographical data accuracy on maps
EN
Accuracy of geographical data is a key issue as regards any graphic representation aspiring to be called a map. The paper discusses the term accuracy in its geometrical sense of points location on a map. The term accuracy is very often treated as equivalent to and synonymous with the term precision. However, this is a mistake since accuracy overrides precision. Map content is a result of graphic representation of geographical data by means of appropriate symbols. The shape, size and location of the symbols should correspond to the postulates that result from the isomorphism of form and position. A feature point associated with the geographical location of each symbol is its principal point. The ability to determine it is crucial to the accuracy of the measurements of linear values, angles and areas made on a map. The values that characterize the accuracy of points location on the map and the resultant reliability of measurements on the map are cartometrics. Another problem dealt with in the paper is a classifi cation of maps published in the O-2 technical instruction of GUGiK (Main Offi ce of Geodesy and Cartography). It is not hard to notice that contemporary geographical maps are made using digital technologies and are therefore often called digital maps, which fi nds no refl ection in the classifi cation presented in the O-2 Instruction . If the maps concerned were made using classical methods and the result was only an analogue copy, we can consider it generally correct. However, contemporary digital technologies, beside the content criterion, should also take into account. classifi cation conditions such as geodata collection and processing, primary source of geodata – source map, secondary map. Accordingly, contemporary map classifi cation should include two map classes such as geodesic maps and topographic maps and a sub-class of thematic maps. Geodesic maps are defi ned according to content and accuracy in the K-1 Instruction of GUGiK. In this case, a land surveyor cannot change anything on the map without prior fi eld measurements. In the case of topographic and thematic maps, on the other hand, a geographer makes visualisations of the results of his studies which gives rise to some questions about the precision of such procedures. Determination of professional competences could make it clear that a land surveyor has a right to authorize a geodesic map while a geographer-cartographer can make a topographic map.
PL
Dokładność danych geografi cznych jest kluczowym zagadnieniem każdego opracowania grafi cznego aspirującego do pojęcia mapa. W niniejszym opracowaniu przedmiotem rozważań będzie dokładność w sensie geometrycznym położenia punktów na mapie. Bardzo często pojęcie dokładność jest traktowane równoważnie i zamiennie z pojęciem precyzja – okazuje się, że tak nie jest, bowiem dokładność jest nadrzędna w stosunku do precyzji. Treść mapy jest rezultatem grafi cznego opracowania danych geografi cznych i ich prezentacja za pomocą odpowiednich symboli. Kształt wielkość oraz położenie owych symboli powinny być zgodne z postulatami wynikającymi między innymi z izomorfi zmu postaci i położenia. Punktem charakterystycznym kojarzonym z położeniem geografi cznym każdego symbolu jest jego punkt główny. Umiejętność jego określenia ma istotne znaczenie z punktu widzenia poprawności wykonywanych na mapie pomiarów wielkości liniowych, kątów i pól powierzchni. Natomiast wielkości charakteryzujące dokładność położenia punktów na mapie oraz wynikająca z tego określona wiarygodność wyników pomiarów na mapie to kartometryczność mapy. Drugi problem niniejszego opracowania dotyczy klasyfi kacji map zamieszczonej w Instrukcji technicznej O-2 GUGiK. Nie trudno o stwierdzenie, że współczesne mapy geografi czne są opracowywane z wykorzystaniem technologii numerycznych, stąd też często mówi się o mapach numerycznych – co nie ma odniesienia do klasyfikacji przedstawionej w Instrukcji O-2. Jeżeli dotyczyło to map opracowywanych klasycznie i skutek tego był tylko analogowy, to w dużej ogólności można uznać to za poprawne. Jednakże, współczesne technologie numeryczne wraz z kryterium treści powinny również uwzględniać takie uwarunkowania klasyfi kacji, jak: sposób pozyskania i opracowania danych geografi cznych (geodanych), zbiór pierwotny geodanych – mapa źródłowa, mapa wtórna. W związku z powyższym współczesna klasyfikacja map powinna uwzględniać dwie klasy map: mapy geodezyjne i mapy topografi czne oraz podklasę mapy tematyczne. Mapy geodezyjne co do swojej treści i dokładności są zdefiniowane w Instrukcji K-1 GUGiK. W tym przypadku geodeta bez pomiaru w terenie nic na takiej mapie nie zmieni. Natomiast na mapach topografi cznych, a tym bardziej na mapach tematycznych najczęściej geograf dokonuje wizualizacji wyników swoich badań i wtedy powstają pytania o precyzję tych procedur. Ustalenie kompetencji merytorycznych służyłoby przejrzystości w ustalaniu uprawnień autorskich opracowania mapy geodezyjnej przez geodetę i mapy topografi cznej przez geografa-kartografa.
14
Content available remote Mapa Bagdadu
PL
W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku nastąpił rozwój działalności eksportowej polskiej geodezji i kartografii. Polscy geodeci pracowali między innymi w Libii, Kuwejcie, Iraku, Algierii, Związku Radzieckim, NRD, Czechosłowacji, Bułgarii i innych krajach. Był to niewątpliwie .złoty okres. eksportu polskiej geodezyjnej myśli technicznej. Do wyróżniających się w tym okresie kontraktów, należy niewątpliwie wykonanie mapy Bagdadu. Strona polska podpisała kontrakt na wykonanie mapy Bagdadu w konkurencji z kilkoma renomowanymi firmami światowymi, co na ówczesne czasy było wielkim osiągnięciem. Do wykonania zadania skierowano do Bagdadu najlepszych geodetów i kartografów z kilkudziesięciu przedsiębiorstw geodezyjnych. Wykonanie mapy zasadniczej w skali 1:500 wraz z inwentaryzacją urządzeń podziemnych na obszarze 330 km2 zurbanizowanej części Bagdadu w stosunkowo krótkim czasie i na wysokim poziomie technicznym, było niesłychanie trudnym zadaniem.
EN
This paper presents implementation of the Map of Baghdad Project . a remarkable achievement of Polish surveyors in the eighties of the last century. It covers the period from signing of the contract until the end of works and providing the client with the final results. The entire technical process was described, taking into account establishment of horizontal and vertical geodetic control, inventory of underground installations and photogrammetric map production based on field and photo control. Aspects of organization, technology, preparation of production, training, staff and work and leisure conditions were also dealt with. In spite of difficulties and threats caused above all by the Iraq-Iran war, the project was completed on time and on budget, with all features and parameters originally specified.
EN
While the European Union is working on implementing the INSPIRE project (Infrastructure for Spatial Information in Europe), it is worthwhile to recall an undertaking from nearly a decade ago, namely the computer-based atlas of the Cracow Province (Komputerowy Atlas Województwa Krakowskiego . KAWK). The project was co-financed by the Committee for Scientific Research, and developed by interdisciplinary team of researchers from the Academy of Mining and Metallurgy and the Jagiellonian University of Cracow. Today KAWK may be perceived as the first Polish attempt at integrating spatial data of regional significance. The attempt was successful and largely parallel to the direction adopted currently by the INSPIRE Directive. The primary objective of the KAWK project was to integrate cartographic, remote sensing and statistical data, and its beneficiaries were public institutions engaged in regional development. It was considered whether KAWK should be an electronic atlas, a collection of once plotted maps, or a spatial data base. The latter option offers a wider range of possibilities . it stores data and enables their processing using the functionality of GIS. The outcome may include both maps and comparative lists, charts, or sets of data for other GIS users. It was agreed that the database should be the model for KAWK. This was a brave decision, as in the second half of the 1990.s GIS technologies were extremely complex and incomplete at the same time. The database was split into groups of subjects: general geographic layout (base map), natural environment, and socio-economic situation. Each group would use source data to a varying degree. The general geographic layout was based on topographic maps to scale 1:50 000. Due to the fact that the maps were out of date, changes were introduced, based on SPOT satellite images and serial photographs. An important outcome of the project is emphasizing the necessity to develop a uniform model of spatial data in the form of database applicable countrywide. The paper presents two strategies of defining objects in spatial data base. It has been evidenced why the strategy of developing more abstract models proves more favorable than the determination of large numbers of detailed objects. The issue has been illustrated with an example of road network. The area for testing KAWK covered the Krakow Province, one of the 49 provinces of the administrative division existing at that time. The administrative reform implemented in 1999 was followed by modification of KAWK from a relatively complete project into a starting point for GIS for the new Małopolskie Province, which included the area of the past Krakow Province. The entire KAWK project was taken over by the marshal of the Malopolska Region who shortly turned it into the geographical data base for the entire province. Some of the data are accessible at http://www.wrotamalopolski.pl.
PL
W artykule przedstawiono wyniki projektu badawczego, którego celem było opracowanie zasad doboru treści mapy podkładowej do prezentacji kartograficznych opracowań tematycznych. W wyniku tego projektu badawczego powstała cyfrowa mapa podkładowa Polski o szczegółowości skali 1:200 000. Przedstawiono zasady doboru treści, które umożliwiły opracowanie cyfrowej mapy podkładowej pozwalającej na szybkie uzyskiwanie podkładów kartograficznych o zróżnicowanym zasięgu terytorialnym i różnym stopniu szczegółowości treści, dostosowanym do potrzeb wynikających z problematyki stanowiącej główną treść map tematycznych. Zaprezentowano strukturę zbioru danych cyfrowej mapy podkładowej Polski oraz wskazano przykłady wykorzystania tego zbioru przy tworzeniu wybranych map tematycznych.
EN
Since many years problem of preparing base maps has been a subject of interest for map producers. It appears each time while preparing various thematic maps, especially with regional and national extent, when thematic aspects are presented on the background of topographic maps with high degree of generalization. Computer technologies created possibilities of preparing digital base map of Poland with universal map contents. This map would be a basis for creating in a highly automated way base maps with level of detail selected accordingly to the contents of thematic maps. Rules of selecting contents of base map play an important role, as they imply mechanism related to determination of criteria of choosing map contents and its generalization. They have influence on classification of components of particular thematic layers and on selection of the contents derived from digital base map in order to generate different base maps designed for thematic studies. The conducted investigations enable to formulate methodical assumptions for selecting contents and structure of such a digital base map, which will serve as universal topographic base with possibility of generating various base maps at scales from 1:200 000 to 1:1 000 000. On the basis of analysis of components of topographic maps rules of selecting map contents from digital base map of Poland were formed, as well as structure of a database including map elements was determined. This database is composed from thematic layers and related, accordingly selected and classified components of base map contents.
17
Content available remote Wymiana danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie
PL
W artykule są zawarte i omówione niektóre problemy prawne i techniczne występujące przy wymianie danych w ramach Krajowego Systemu Informacji o Terenie (KSIT), pomiędzy zasobami szczebla powiatowego i wojewódzkiego na przykładzie zasobów geodezyjno-kartograficznych powiatu mikołowskiego i województwa śląskiego. Przedstawione są aktualnie obowiązujące podstawy prawne współpracy między zasobami oraz rozbieżności w standardach do tworzenia baz danych obydwu szczebli.
EN
This paper presents some legal and technical problems occurring in the exchange of data within the framework of the National Land Information System (Krajowy System Informacji o Terenie - KSIT) between resources of the district and voivodship (provincial) level taking surveying and mapping resources of the Miko3ów District and the Silesian Voivodship as an example. Some legal basis in force for the co-operation between the resources as well as divergences in standards for creating databases for both levels are also presented in the paper.
18
Content available Lokalne układy współrzędnych
PL
Na początku 2003 roku zebrano informacje o układach lokalnych wykorzystywanych w Polsce do prowadzenia mapy zasadniczej i map katastralnych. W tabeli 1 przedstawiono zbiorcze zestawienie i informacji o układach lokalnych stosowanych jeszcze do prowadzenia mapy zasadniczej. Przedstawiono także proponowane zasady przeniesienia zasobu geodezyjnego i kartograficznego do państwowego układu współrzędnych 2000.
XX
Information concerning local co-ordinate systems applied in Poland for base maps and cadastral maps were collected at the beginning of the year 2003. Table 1 contains basic data of local co-ordinate systems applied for elaboration of base maps. There is also presented the proposed way of conversion of surveying and cartographic documents to the national co-ordinate system 2000.
PL
W pracy przedstawiono założenia metodyczne i charakterystykę cyfrowej mapy podkładowej Polski w skali 1:200 000. Opisano potrzebę opracowywania map tematycznych obszarów wiejskich. Mapy te są istotnym elementem: opracowywania planów zagospodarowania przestrzennego, możliwości rolniczego wykorzystania gleb, optymalnego wykorzystania środowiska przyrodniczego obszarów wiejskich, ograniczeń wykorzystania gleb. Przedstawiono szczególną rolę mapy podkładowej do spełnienia w mapach tematycznych obszarów wiejskich. Przedstawiono szerokie możliwości wykorzystania danych zawartych w bazie cyfrowej mapy podkładowej Polski do sporządzania map tematycznych obszarów wiejskich. Mapa ta umożliwia szybkie uzyskiwanie podkładów kartograficznych o zróżnicowanym zasięgu terytorialnym i różnym stopniu szczegółowości, dostosowanym do potrzeb wynikających z treści komputerowych map tematycznych obszarów wiejskich. Cyfrowa wersja tej mapy może być włączona do systemów informacji przestrzennej generujących mapy tematyczne obszarów wiejskich. Opisano strukturę, zawartość, metodykę budowy zbioru danych cyfrowej mapy podkładowej Polski.
EN
The paper presents methodical assumptions and characteristics of digital base map of Poland in the scale 1:200 000. The need for elaborating thematic maps of rural areas has been underlined. The maps are necessary in spatial planning, agricultural use of soils, optimum management of the natural environment and rural areas. Specific role of the base map in preparing thematic maps for rural areas has been presented. A wide spectrum has been shown of potential uses of data contained in digital base map of Poland to produce thematic maps of rural areas. The map enables fast preparation of base maps of different territorial range and accuracy suited to the needs resulting from the content of computer thematic maps of rural areas. Digital version of the map may be included into spatial information systems generating thematic maps of rural areas. The structure, content, methods of construction of the dataset of the base map of Poland has been described.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.