Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 228

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ogród
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
PL
O zrozumieniu perspektywy klienta, obserwacji materiału roslinnego i specyfiki pracy architekta krajobrazu z Chrisem Beardshow'em rozmawia Judyta Więcławska
PL
W czerwcowym wydaniu Zieleni Miejskiej zabraliśmy czytelników do Suzhou - miasta ogrodów. Kontynuując spacer po tym wyjątkowym, położonym w południowo-wschodniej części Chin mieście, odwiedzimy kolejne ogrody z Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO.
PL
Miasto Suzhou położone jest w południowo-wschodniej części Chin, w prowincji Jiangsu, niedaleko Szanghaju. Jest to jedno z wielu miast chińskich z tradycyjnym ośrodkiem handlowym i rzemieślicznym, jednak na tle innych wyróżnia się historią i niezwykle dynamicznym rozwojem.
PL
Miasta, zwłaszcza ich centralne punkty, spełniają wiele ważnych funkcji. W tych miejsach przestrzeń publiczna odgrywa główną rolę w nadawaniu tonu i ma znaczący wpływ zarówno na odwiedzających, jak i na użytkowników.
PL
Promowanie i implementacja zieleni jest dziś jednym z podstawowych sposobów kształtowania wizerunku nowoczesnego miasta, któremu ma przyświecać zasada zrównoważonego rozwoju. Obok inwestycji architektonicznych to właśnie obszary dobrze zaprojektowanej i urządzonej zieleni mogą znacząco polepszyć postrzeganie przestrzeni miejskich.
PL
Wiedeń uważany jest za światową stolicę stylu barokowego. Pośród wysadzanych płaskorzeźbami bogato zdobionych budynków na terenie miasta znajduje się kilka ternów zieleni, których styl przywołuje najśmielsze założenia ogrodow z tego okresu.
PL
Ogrody i parki Republiki Malty przypominają zielone skwery lub kamienne place, na których rośliny są jakby dodatkiem do całości. Nic w tym dziwnego, gdyż w kraju tym, czasem zwanym fortecą Południa Europy, w dawnych czasach każdy skrawek ziemi był na wagę złota, a nasadzenia roślinności nie miały służyć ozdobie, lecz produkcji zbóż, warzyw i owoców.
PL
Niewielkie przestrzenie pojawiające się w miastach w przystępny sposób edukują mieszkańców, stanowiąc uzupełnienie ogrodów botanicznych szerzących wiedzę z zakresu fauny i flory.
PL
Wystawy ogrodowe w Nimczech mają dosyć długą historię - pierwsze festiwale organizowano już w połowie XIX w.
PL
Obszerny park miejski, niewielki skwer osiedlowy czy wielohektaroey park zabytkowy - żaden z nich nie funkcjonuje bez dobrze zapojektowanej komunikacji. To od niej rozpoczyna się cały proces projektowy, od której zależy powodzenie całej inwestycji tak dziś, jak i przed wiekami.
PL
Senior ma ogromną motywację i skłonność do przebywania na świeżym powietrzu, docenia i kontemluje zieleń. Niestety obecnie duży nacisk w projektowaniu parków położony jest na place zabaw dla dzieci, a zapomina się o potrzebach osób w podeszłym wieku.
PL
Autentyczność ogrodu historycznego, definiowana przez zapisy Karty Florenckiej, sprzyja jej szerokiej interpretacji. W dobie współczesnego kryzysu wartości konserwatorskich, wymagana jest identyfikacja kryteriów pomocnych w obiektywnej ocenie autentyzmu zarówno form roślinności historycznej, jak i historyzującej. Na przykładzie rozwiązań rewaloryzacyjnych ogrodów pałacowych w Wilanowie, a także stanu wybranych elementów zieleni miejskiej Warszawy, możliwa jest weryfikacja - przyjętego przez autora artykułu - modelu waloryzacji czynników determinujących autentyzm form roślinności. Model ten pozwala także na podkreślenie cech określających rolę ogrodów królewskich w Wilanowie w utrzymywaniu historycznych wartości ogrodniczych współczesnej Warszawy.
EN
The authenticity of the historical garden, as defined by the Florence Charter, is conducive to its broad interpretation. In the era of the present crisis of conservation values, the identification of criteria helpful in an objective assessment of the authenticity of both historical and historising forms of greenery is required. On the example of the restoration’s solutions in the gardens at Wilanów and the condition of selected elements of the urban greenery in Warsaw, it is possible to verify the model of valorization of factors determining the vegetation’s authenticity proposed by the author of the article. This model also allows to emphasize the features determining the role of royal gardens in Wilanów in maintaining the historical horticultural values of modern Warsaw.
PL
Żurawki i tiarelle – już od dawna zadomowione i popularne w prywatnych ogrodach – coraz częściej pojawiają się także w miejskiej przestrzeni. Ich kolorowe, wzorzyste liście wzbudzają zainteresowanie i uśmiech przechodniów.
PL
Tereny zieleni – niewielkie skwery i ogrody, rozległe parki, reprezentacyjne bulwary i promenady obsadzone drzewami – to podstawowe obiekty zapewniające wypoczynek mieszkańcom miast. Ich atrakcyjność mierzona jest dziś na wiele sposobów, a jednym z kryteriów staje się wykorzystanie w ich ofercie programowej technologii informacyjno-komunikacyjnych, będących oznaką postępu i pozytywnych zmian.
PL
Ogrody współczesnego Omanu są z jednej strony pięknymi, kolorowymi i wypielęgnowanymi salonami pałacowymi, z drugiej ­– wijącymi się oazami zieleni położonymi w dolinach górskich. W obu przypadkach kluczową rolę odgrywa dostęp do wody.
PL
Ogrody na Półwyspie Koreańskim rozwinęły się pod wpływem sztuki chińskiej i częściowo japońskiej. Jednak w porównaniu z tymi dwoma stylami charakteryzują się dużą swobodą, a przede wszystkim naturalnością.
PL
Szczególnego rodzaju założeniami, których funkcjonowanie powiązano z krajobrazem były sanktuaria kalwaryjne. Począwszy od lat 70. XVII stulecia na Śląsku oraz w Hrabstwie Kłodzkim powstała spora, choć trudna dzisiaj do precyzyjnego oszacowania, liczba kalwarii opartych na jednym z dwóch podstawowych modeli: Sacro Monte (m.in. Góra Świętej Anny, Wambierzyce, Bardo) oraz linearnego (Krzeszów, Brzeg Dolny, Góra, Rudy, Trzebnica). Dziś, wobec osłabienia znaczenia religijnego, coraz częściej stanowią one cele spacerów i turystycznych wędrówek.
EN
Calvary sanctuaries were unique complexes whose functioning was connected with landscape. Beginning in the ‘70s of the XVII-th century, a large number of calvary complexes was created in Silesia and the County of Kladzko. They were based on one of two basic models – Sacri Monti (among others Góra Świętej Anny, Wambierzyce, Bardo) and linear (Krzeszów, Brzeg Dolny, Góra, Rudy, Trzebnica).
PL
Definicja wszechobecnego w sztuce pojęcia sacrum jest dość subiektywna stąd też każdorazowo powinna być rozpatrywana przez pryzmat motywów indywidualnych i kulturowych kierujących danym autorem lub fundatorem dzieła sztuki. Przyrodniczo-krajobrazowe bogactwo Śląska wraz z tłem kulturowym i ogrodowym doby XIX stulecia, stanowi doskonały przykład pluralizmu pojęcia sacrum, które w przestrzeni założenia ogrodowego markowane może być ścieżką, rzeźbą symbolizującą rangę polityczną państwa, ogrodem samym w sobie jako darem czy wreszcie krajobrazem w ogóle.
EN
The definition of the ubiquitous in art idea of sacrum is always quite subjective. That’s why it should be always viewed through the prism of an individual and cultural themes that guided and shaped the author or the founder of a particular piece of art. Natural and scenic wealth of Silesia with the cultural background and the garden design dated back to the 19th century, is an excellent example of pluralism of sacrum, which in the area of a garden can be marked by a path, sculpture that is a symbol of the national power, by a garden itself as a gift and by the landscape in general.
19
Content available remote Furtwängler Garden: the sacrum as reference field
EN
The sacred as initial layer in landscape architecture Salzburg’s entire historic centre is a World Heritage Site. In this context, the Furtwängler Garden project, which was completed in 2010, is defined by religious architecture and influenced by the spirituality of the site. This paper addresses the questions: Which sources of sacral traditions play a role? What are the consequences of such an approach? Which kind of transformations in landscape architecture evolve? How does “the sacral” become manifest in contemporary landscapes that are not religiously connoted spaces?
PL
Całe historyczne centrum Salzburga wpisane jest na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. W tym kontekście projekt Furtwängler Garden, który został ukończony w 2010 r., jest określany przez architekturę religijną i pod wpływem duchowości tego miejsca. W niniejszym artykule poruszono pytania: jakie źródła tradycji sakralnych odgrywają rolę? Jakie są konsekwencje takiego podejścia? Jakie przekształcenia w architekturze krajobrazu ewoluują? W jaki sposób sakralność manifestuje się we współczesnych krajobrazach, które nie są religijnie konotowanymi przestrzeniami?
PL
Artykuł poświęcono prezentacji reliktu dawnego ogrodu bernardynów w Piotrkowie Trybunalskim. W oparciu o przeanalizowany materiał źródłowy autorka przedstawiła losy ogrodu w kontekście historii klasztoru. Ukazała zasób współczesny dawnego ogrodu bernardynów i określiła stan zachowania historycznego układu. To pozwoliło na zrekonstruowanie ewolucji założenia i wyprowadzenie wniosków na temat ochrony dziedzictwa ogrodowego, a następnie sformułowanie zaleceń dotyczących kształtowania krajobrazu historycznego centrum Piotrkowa. W wyniku analiz dowiedziono, że wartości historyczne i artystyczne piotrkowskiego zespołu bernardyńskiego są duże. Historia tego zespołu zieleni, jego kompozycja i ranga dla współczesnego układu urbanistycznego zasługują na bliższą prezentację, co uczyniono w artykule. Założenie jest interesującym przykładem ewolucji układów zieleni i świadectwem wielkiego wpływu zgromadzeń zakonnych na kształtowanie krajobrazu miasta.
EN
The article is devoted to the presentation of a relic of the former Bernardine garden in Piotrków Trybunalski. Based on the analyzed source material, the author presented the fate of the garden in the context of the history of the monastery. She showed the contemporary resource of the former Bernardine garden and described the state of preservation of the historical system. This allowed us to reconstruct the evolution of the assumption and draw conclusions about the protection of the garden heritage, and then formulate recommendations for shaping the historical landscape of the center of Piotrków. As a result of the analysis, it was proved that the historical and artistic values of the Piotrków Bernardine complex are large. The history of this complex of greenery, its composition and rank for the contemporary urban layout deserve closer presentation, as was done in the article. The assumption is an interesting example of the evolution of green areas and a testimony of the great influence of religious congregations on shaping the city landscape.
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.