Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  programowanie z ograniczeniami
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
High complexity of business processes in real-life organizations is a constantly rising issue. In consequence, modeling a workflow is a challenge for process stakeholders. Yet, to facilitate this task, new methods can be implemented to automate the phase of process design. As a main contribution of this paper, we propose an approach to generate process models based on activities performed by the participants, where the exact order of execution does not need to be specified. Nevertheless, the goal of our method is to generate artificial workflow traces of a process using Constraint Programming and a set of predefined rules. As a final step, the approach was implemented as a dedicated tool and evaluated on a set of test examples that prove that our method is capable of creating correct process models.
EN
Backtrack-style exhaustive search algorithms for NP-hard problems tend to have large variance in their runtime. This is because “fortunate” branching decisions can lead to finding a solution quickly, whereas “unfortunate” decisions in another run can lead the algorithm to a region of the search space with no solutions. In the literature, frequent restarting has been suggested as a means to overcome this problem. In this paper, we propose a more sophisticated approach: a best-first-search heuristic to quickly move between parts of the search space, always concentrating on the most promising region. We describe how this idea can be efficiently incorporated into a backtrack search algorithm, without sacrificing optimality. Moreover, we demonstrate empirically that, for hard solvable problem instances, the new approach provides significantly higher speed-up than frequent restarting.
3
Content available Optymalizacja procesu wysyłki cukru
PL
W artykule rozważany jest proces wysyłki cukru do klientów cukrowni. Podstawowym celem naszej pracy było określenie efektywności procesów logistycznych w fabryce oraz znalezienie i korekta wąskich gardeł. Zaprezentowano wybrane sposoby optymalizacji procesów logistycznych. W pracy, dla potrzeb harmonogramowania, prezentujemy zastosowanie metod heurystycznych oraz metod wykorzystujących programowanie z ograniczeniami. Praca przedstawia również dyskusję metod optymalizacji procesów logistycznych oraz omawia trudności z ich zastosowaniem.
EN
We consider the sugar dispatching process at a sugar mill. The main goal of our work was to check an efficiency of the logistics system in the mill, find and correct the bottlenecks. Some methods for logistics processes optimization are presented. We base on the heuristics and CLP techniques for solving the scheduling problems. Some additional remarks about possibility of using the optimization methods in scheduling and logistics optimizations are presented too.
PL
W artykule zaprezentowano metody optymalizacji stawek taryfowych telefonii komórkowej z punktu widzenia klienta. Klient stara się minimalizować swoje miesięczne obciążenia rachunkami poprzez dobór optymalnej taryfy telekomunikacyjnej. Zaprezentowano model przydatny dla klientów firm telekomunikacyjnych, które są większymi spółkami, i dla których konstrukcje taryf są bardziej złożone. Opisano przykładowe modele całkowitoliczbowe (MIP) i ich rozszerzenia na programowanie z ograniczeniami (CLP). Podano przykłady w językach ECLiPSe i ILOG CLP.
EN
We present the methods of telecommunication tariff optimization from a point of client’s view. A client which wants to minimize his monthly fees tries to choose a proper tariff model. In case of large companies these models are more complicated and the optimization models should be used. We describe a simple MIP models and their modifications solved with CLP solvers. All the examples were solved with ILOG and ECLiPSe MIP and CLP solvers.
5
Content available remote Project prototyping with application of CP-based approach
EN
The paper presents the idea of rescuing troubled project by its prototyping in constraint programming (CP) techniques. The aim of the paper is to build a single model that combines the fields of enterprise and project management, and that provides a base for making a decision support system. The structure of declarative model connects two fields: functionalities of an enterprise and management system of project execution in the enterprise. The functionalities as Constraints Satisfaction Problems (CSP) are described. CSP contains the sets of decision variables, their domains and constraints, which link these variables. The open structure of model enables to solve the decision problems with different level of specificity. The decision problem can regard a query about the results of proposed decisions as well as the decisions guaranteeing the expected results. A declarative kind of proposed model in a natural way allows implementing its in constraint programming languages.
PL
Praca przedstawia koncepcję wariantowania przedsięwzięć zagrożonych niepowodzeniem z wykorzystaniem technik programowania z ograniczeniami (constraint programming - CP). Celem pracy jest budowa modelu integrującego obszar zarządzania przedsiębiorstwem i projektem, stanowiącego podstawę dla tworzenia systemu wspomagania decyzji. Struktura modelu wiąże obszary funkcjonalności przedsiębiorstwa oraz systemu zarządzania realizowanym w nim projektem. Wymienione obszary funkcjonalności modelowane są jako problemy spełnienia ograniczeń (constraints satisfaction problems - CSP), tzn. zbiory zmiennych decyzyjnych, rodziny zbiorów dziedzin tych zmiennych oraz zbiory ograniczeń wiążących te zmienne. Otwarta struktura modelu pozwala rozwiązywać problemy decyzyjne różnego poziomu szczegółowości i to związane zarówno z pytaniami o skutki zakładanych decyzji, jak i o decyzje gwarantujące oczekiwane skutki. Deklaratywny charakter proponowanego modelu w naturalny sposób pozwala implementować go w środowiskach programowania z ograniczeniami.
6
Content available Modelowanie wielowymiarowych wyrażeń w języku MDX
PL
Artykuł opisuje techniki modelowania zapytań dla modeli analitycznych, wykorzystując język wielowymiarowych wyrażeń (MDX). Przedstawiono narzędzie wspierające wszelkiego rodzaju złożone analitycznie konstrukcje odnoszące się do kostek danych. Zawarto także opis funkcji działających na zbiorach danych jak również zaproponowane przez autora rozwiązania. Wymienione aspekty czynią omawiany język bardzo przydatnym narzędziem wsparcia dla analityków tworzących skomplikowane raporty o dużej złożoności konstrukcyjnej.
EN
The article describes the technique of query modeling for analytical models, using the language of multidimensional expressions (MDX). It is the supporting tool to the all manner of complex query in data cubes. Article include also the description of functions which works on member sets and authors examples of each solutions. All talked aspects of language makes it very useful tool for support analysis in creating complicated reports on large constructional complexity.
PL
Efektywne wykorzystanie zdolności produkcyjnych stanowi o konkurencyjności dysponującego nimi przedsiębiorstwa. W tym kontekście istotnego znaczenia nabierają badania związane z planowaniem zadań w przedsięwzięciach. Przedstawiony model referencyjny problemu decyzyjnego łączy oczekiwania użytkownika z możliwościami wykorzystania dostępnych zdolności realizacji przedsięwzięć. Z kolei jego specyfikacja, w terminach problemu spełniania ograniczeń, pozwala na ocenę alternatywnych wariantów przebiegu przedsięwzięć w systemach programowania z ograniczeniami.
EN
The way enterprise capabilities are used decides about its competitiveness among other ones. In that context modeling aimed at production tasks allocation planning plays a crucial role especially at concurrently executed production orders. The introduced reference model employing constraint programming (CP) paradigm describes both an enterprise and a set of project-like production orders. Moreover, encompassing consumer orders requirements and available production capabilities, the model provides the formal framework allowing one to develop a class of decision support systems aimed at interactive production process planning subject to multiproject environment constraints.
PL
W artykule przedstawiono przegląd metody programowania z ograniczeniami w środowisku ILOG OPL. Możliwości tej metody programowania oraz mocne wsparcie dla niej ze strony ILOG Solvera zostały tutaj zwięźle opisane. Omawiane metodyki programowania są bardzo przydatne do rozwiązywania problemów kombinatorycznych, decyzyjnych oraz optymalizacyjnych.
EN
The review of constraint programming method in ILOG OPL environment was presented in this article. Possibilities of this method as well as strong support for it from the ILOG Solver, they became concisely here described. The described methodologies of constraint programming are very useful to the solving of hard combinatorical, decision and optimization problems.
9
Content available remote Techniki programowania z ograniczeniami w zarządzaniu wiedzą MŚP
PL
Proponowane w pracy podejście zakłada, że rozważane przedsiębiorstwo klasy MŚP zadane jest bazą wiedzy opisującą zarówno specyfikujące go dane dokładne i niepewne, a także łączące je relacje (ograniczenia). Przyjęte założenie oznacza, że istnienie odpowiedzi na zbiór pytań rutynowych warunkowane jest spójnością tak rozumianej bazy (istnieniem łańcuchów wnioskowań prowadzących do odpowiedzi), a ich wypracowywanie (uwzględniając skalę zadań) jest z kolei uwarunkowane dostępnością do odpowiednio szybkich (umożliwiających prace w trybie „on-line”) strategii wnioskowania. Proponowane podejście zakłada wykorzystanie metody logiczno-algebraiczne jako języka specyfikacji bazy wiedzy oraz technik programowania z ograniczeniami jako mechanizmu wnioskowania. Przedstawiony przykład ilustruje efektywność potencjalnych, opartych na tym podejściu, systemów wspomagania decyzji.
EN
In this contribution a class of SME is considered, and their specification through the relevant knowledge bases consisting of accurate and uncertain data as well as linking those relations (constraints) is assumed. That means, the responses to a set of routine requests are guaranteed under a condition the knowledge base is consistent, and a decision-making (driven by an inference process) is an interactive one is guaranteed under condition the relevant inference strategies are available. The approach proposed employs the logic-algebraic method as providing a knowledge base representation, and constraints programming techniques as providing inference processes platform. The way of possible approach implementation is illustrated in the example enclosed.
EN
This paper presents how to assure the desirable liquidity level in a smalI enterprise with the application a tool based on the reverse approach. It is an alternative approach as compared to the ones that have been applied so far and which were based on the setting conditions required to obtain the desirable financial liquidity level. In proposed tool were used two artificial intelligence techniques: constraint programming and neural networks. The example analysed in this paper led to the comparison of the conventional approach results with the reverse approach results.
PL
W pracy przedstawiono wykorzystanie wybranych technik sztucznej inteligencji do budowy narzędzia wspomagającego planowanie płynności finansowej w małym przedsiębiorstwie. Spośród technik sztucznej inteligencji wykorzystano do budowy narzędzia takie techniki jak programowanie z ograniczeniami oraz sztuczne sieci neuronowe. Techniki te dzięki swoim właściwościom umożliwiają wyszukanie ukrytych zależności istniejących w archiwach danych przedsiębiorstwa, które mogą okazać się przydatne w procesie sterowania płynnością finansową. Przedstawione podejście zilustrowano przykładem, w którym został porównany stan płynności finansowej przed i po zastosowaniu opisanego narzędzia.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.