Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 121

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  induction motors
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
EN
This paper deals with the effect of voltage subharmonics on power losses and heating of an induction motor. An increase in power losses in stator and rotor windings and their impact on windings temperature is presented for subharmonics of various frequencies. The results of this study’s investigations are provided for subharmonics occurring as a single power quality disturbance and combined with voltage deviation. The appropriate electromagnetic computations were performed with the finite element method, and thermal ones – with an analytical method.
PL
W silnikach indukcyjnych dwubiegowych przeznaczonych do pracy w podziemiach kopalń stosowane jest wodne chłodzenie kadłubów oraz tarcz łożyskowych. Z pomiarów cieplnych tego typu silników wynika, że w poszczególnych elementach konstrukcyjnych występują znaczne nierównomierności rozkładu temperatury. Najbardziej narażonymi na uszkodzenia termiczne elementami silnika dwubiegowego są uzwojenia stojana, w których przy znamionowym obciążeniu silnika różnica pomiędzy maksymalną a minimalną temperaturą (w zależności od mocy i typu silnika) osiąga wartość nawet kilkunastu °C. Stosowanie w obliczeniach projektowych [1, 5] tych silników uproszczonych modeli cieplnych, umożliwiających jedynie obliczenie średnich temperatur elementów, nie pozwala w pełni określić stopnia wykorzystania cieplnego poszczególnych jego elementów. Przeprowadzenie takiej oceny wymaga znajomości maksymalnych temperatur podstawowych elementów konstrukcyjnych silnika dwubiegowego w znamionowych warunkach zasilania i obciążenia.
EN
The paper presents a thermal model of two‑speed induction motors with water‑cooled frames. This model is made basing on the method of finite differences with the use of interpretation of the heat conduction equations in the form of thermal-electrical networks. It enables calculating temperature distributions in all constructional elements of induction motor and in the stream of water flowing in the frame as well as in the streams of air flowing in ventilation ducts of the rotor core and the frame. Basing on the model, a computer program that can be used for computer aided design is developed. Exemplary thermal calculations are carried out for the two-speed induction motor of 85/250 kW. The results obtained from simulations are compared with those from thermal measurements.
PL
Magnesowanie obwodu magnetycznego silników indukcyjnych przebiega inaczej niż transformatorów, maszyn synchronicznych i maszyn prądu stałego. Strumień wzbudzający Φ(t, x) jest generowany przez napięcie sieci zasilającej. Jeśli obwód magnetyczny silnika jest nasycony, to strumień magnetyczny Φ(t, x) generuje harmoniczne nieparzyste prądu magnesującego Iμv(t). Harmoniczne prądu Iμv = (6n + 1)(t) wytłumiają harmoniczne strumienia magnetycznego Φv = (6n + 1)(t, x). Harmoniczne prądu Iμv = 3n (t) płynące w uzwojeniu połączonym w trójkąt i w uzwojeniu klatkowym wirnika nie redukują strumienia Φv = 3n(t, x). Składowa harmoniczna strumienia Φv = 3n(t, x) generuje dodatkowe straty mocy, szczególnie w uzwojeniu wirnika.
EN
Magnetization of the magnetic circuit of induction motors is different from magnetization of transformers, of synchronous machines and of DC machines. The excitation flux Φ(t, x) is generated by the mains voltage. If the magnetic circuit of the motor is saturated, the magnetic flux Φ(t, x) generates odd harmonics of the magnetizing current Iμv(t). Current harmonics Iμv = (6n + 1)(t) suppress harmonics of the magnetic flux Φv = (6n + 1)(t, x). Current harmonics Iμv = 3n(t) flowing in a delta winding and in a rotor cage winding do not reduce the flux Φv = 3n(t, x). The harmonic component of the flux Φv = 3n(t, x) generates additional power losses, especially in the rotor winding.
EN
Accurate information on Induction Motor (IM) speed is essential for robust operation of vector controlled IM drives. Simultaneous estimation of speed provides redundancy in motor drives and enables their operation in case of a speed sensor failure. Furthermore, speed estimation can replace its direct measurement for low-cost IM drives or drives operated in difficult environmental conditions. During torque transients when slip frequency is not controlled within the set range of values, the rotor electromagnetic time constant varies due to the rotor deep-bar effect. The model-based schemes for IM speed estimation are inherently more or less sensitive to variability of IM electromagnetic parameters. This paper presents the study on robustness improvement of the Model Reference Adaptive System (MRAS) based speed estimator to variability of IM electromagnetic parameters resulting from the rotor deep-bar effect. The proposed modification of the MRAS-based speed estimator builds on the use of the rotor flux voltage-current model as the adjustable model. The verification of the analyzed configurations of the MRAS-based speed estimator was performed in the slip frequency range corresponding to the IM load adjustment range up to 1.30 of the stator rated current. This was done for a rigorous and reliable assessment of estimators’ robustness to rotor electromagnetic parameter variability resulting from the rotor deep-bar effect. The theoretical reasoning is supported by the results of experimental tests which confirm the improved operation accuracy and reliability of the proposed speed estimator configuration under the considered working conditions in comparison to the classical MRAS-based speed estimator.
EN
Disk motors are characterized by the axial direction of main magnetic flux and the variable length of the magnetic flux path along varying stator/rotor radii. This is why it is generally accepted that reliable electromagnetic calculations for such machines should be carried out using the FEM for 3D models. The 3D approach makes it possible to take into account an entire spectrum of different effects. Such computational analysis is very timeconsuming, this is in particular true for machines with one magnetic axis only. An alternate computational method based on a 2D FEM model of a cylindrical motor is proposed in the paper. The obtained calculation results have been verified by means of lab test results for a physical model. The proposed method leads to a significant decrease of computational time, i.e. the decrease of iterative search for the most advantageous design.
EN
This article constitutes an introductory part of the special section on Intelligent Fault Monitoring and Fault-Tolerant Control in Power Electronics, Drives and Renewable Energy Systems. In the current issue of the journal, the first part of this section is published. Accepted articles are focussed mainly on the sensor-fault diagnosis methods for T-type inverter-fed dual- three phase PMSM drives, partial demagnetization, faults of the permanent magnet synchronous generator (PMSG) and online open phase fault detection (FD) in the sensorless five-phase induction motor drive implemented with an inverter output LC filter and third harmonic injection. Also, neural networks (NN) application in the detection of stator and rotor electrical faults of induction motors has been proposed in one of the papers, and the observer-based FD concept for unknown systems using input–output measurements was applied to a brushless direct current motor drive with unknown parameters.
7
Content available Energooszczędne silniki indukcyjne
PL
W napędach elektrycznych pracujących przy stałej prędkości obrotowej stosowane są silniki indukcyjne zasilane bezpośrednio z sieci elektroenergetycznej. Oszczędność energii uzyskuje się poprzez stosowanie silników o wysokiej sprawności. Na wykresach i w tabeli zestawiono silniki, w zakresie mocy od 0,75 kW do 375 kW, o różnych klasach sprawności. Poprzez wymianę silników standardowych na energooszczędne pokazano efekty oszczędności energii bloku elektroenergetycznego 200 MW.
EN
In electric drives operating at constant rotational speed, induction motors are used, supplied directly from the power grid. Energy saving is achieved by using high efficiency motors. The table and graphs show the engines in the power range from 0,75 kW to 375 kW, with different efficiency classes. Through replacing motors – standard ones for energy-saving ones – the energy-saving effects of the 200 MW power block are shown.
8
Content available remote Magnesowanie obwodu magnetycznego nasyconego w silnikach indukcyjnych
PL
Magnesowanie obwodu magnetycznego silników indukcyjnych przebiega inaczej niż transformatorów, maszyn synchronicznych i maszyn prądu stałego. Strumień wzbudzający Φ(t,x) jest generowany przez napięcie sieci zasilającej (za wyjątkiem maszyn ze wzbudzeniem od magnesów trwałych w stanie bez odwzbudzenia). Jeśli obwód magnetyczny silnika jest nasycony to strumień magnetyczny Φ(t,x) generuje harmoniczne nieparzyste prądu magnesującego [wzór] . Harmoniczne prądu [wzór] wytłumiają harmoniczne strumienia magnetycznego [wzór] . Harmoniczne prądu [wzór] płynące w uzwojeniu połączonym w trójkąt i w uzwojeniu klatkowym wirnika, nie redukują strumienia [wzór] . Składowa harmoniczna strumienia [wzór] generuje dodatkowe straty mocy, szczególnie w uzwojeniu wirnika.
EN
Magnetization of the magnetic circuit of induction motors is different from magnetization of transformers, of synchronous machines and of DC machines. The excitation flux Φ(t,x) is generated by the mains voltage. If the magnetic circuit of the motor is saturated, the magnetic flux Φ(t,x) generates odd harmonics of the magnetizing current [wzór]. Current harmonics [wzór] suppress harmonics of the magnetic flux [wzór] . Current harmonics [wzór] flowing in a delta winding and in a rotor cage winding do not reduce the flux [wzór] . The harmonic component of the flux [wzór] generates additional power losses, especially in the rotor winding.
EN
One of the most frequently appearing power quality disturbances is voltage deviation. In addition in autonomic power systems, e.g. in ships, frequency deviation often occurs. It causes additional power losses and increase in thermal loads of induction machines. This paper deals with an effect of voltage and frequency deviation on derating.
PL
Jednym z najczęściej występujących zaburzeń jakości napięcia jest odchylenie jego wartości skutecznej. Ponadto w autonomicznych systemach elektroenergetycznych, np. na statkach, występują często odchylenia częstotliwości. Zaburzenia te powodują w silnikach indukcyjnych dodatkowe straty mocy i zwiększenie ich obciążalności cieplnej. Artykuł dotyczy wpływu odchyleń wartości skutecznej napięcia i częstotliwości na obniżenie wartości dopuszczalnej mocy i momentu silnika indukcyjnego.
10
PL
W pracy dokonano analizy aktualnych możliwości oceny stanu układu napędowego z silnikami asynchronicznymi zasilanymi z przemienników częstotliwości. Zaproponowano wykonywanie oceny stanu napędu w kilku etapach: wstępna ocena stanu (ocena wartości współczynników diagnostycznych), analiza danych historycznych (ocena trendu zmian wartości współczynników w dłuższym okresie czasu) oraz ocena stanu pod kontrolą pracy przekształtników (ograniczenie wpływu sprzężeń zwrotnych na wartość współczynników diagnostycznych). Proponowane rozwiązania możliwe są na podstawie pomiaru wartości chwilowych prądów silnika oraz ich filtracji, polegającej na zastosowaniu specyficznych algorytmów pozwalających na wyodrębnienie składników charakterystycznych dla wybranych uszkodzeń.
EN
Analysis of actual state estimation possibilities for inverter-fed asynchronous motor drives is presented in the paper. Discussed state estimation is proposed in few stages: preliminary state estimation (diagnostic factors calculation values), historical data analysis (evaluation of diagnostic factors values historical trend in a certain amount of time), and the last stage – state estimation under frequency inverters control (limitation of influence of the inverter’s feedbacks control signals on the diagnostic factors). Proposed solutions are possible basing on transient motor currents values measuring, and filtering them by specific author’s algorithms calculation providing separation of components, that are specific for chosen motor damages.
11
Content available remote Energooszczędne silniki indukcyjne
PL
W napędach elektrycznych, pracujących przy stałej prędkości obrotowej stosowane są silniki indukcyjne zasilane bezpośrednio z sieci elektroenergetycznej. Oszczędność energii uzyskuje się poprzez stosowanie silników o wysokiej sprawności. Na wykresach i tabeli zestawiono silniki, w zakresie mocy od 0,75 kW do 375 kW, o rożnych klasach sprawności. Poprzez wymianę silników, standardowych na energooszczędne, pokazano efekty oszczędności energii bloku elektroenergetycznego 200 MW.
EN
In electric drives operating at constant rotational speed, induction motors are used, supplied directly from the power grid. Energy saving is achieved by using high efficiency motors. The table and graphs show the engines in the power range from 0.75 kW to 375 kW, with different efficiency classes. Through replacing motors - standard ones for energy-saving ones - the energy-saving effects of the 200 MW power block are shown.
PL
Ocena stanu silników klatkowych zasilanych z przekształtników częstotliwości jest silnie związana z algorytmami sterowania przekształtnikami. Przy zasilaniu w sieci energetycznej lub z przekształtnika sterowanego metodą skalarną do diagnostyki używa się sygnału wartości chwilowej prądu stojana. W przypadku sterowania metodami wykorzystującymi sprzężenia zwrotne ocena składników występujących w przebiegu prądu jest utrudniona lub nieskuteczna. W artykule wykazano, że diagnostyka oparta na pomiarze mocy chwilowej umożliwia ocenę stanu układu napędowego niezależnie od sposobu sterowania przekształtnikiem. Rozważania teoretyczne potwierdzono badaniami laboratoryjnymi dla różnych algorytmów sterowania, w tym: sterowania skalarnego, metodach opartych na orientacji wektora pola (FOC) oraz bezpośredniego sterowania momentem (DTC).
EN
Frequency inverter fed squirrel-cage motors state estimation is strongly connected with inverter’s control algorithms. For motors supplied directly with power net or inverter-fed motors using scalar control method instantaneous stator current’s values can be used for diagnostics. Usage of inverter’s control methods providing control feedbacks, state estimation using only stator currents transient values seems to be either difficult, or even unsuccessful. The paper presents, that in that case, diagnostics based on transient motor power enables motor drive’s state estimation independently from inverter’s control method. Theoretical deliberations had been supported by laboratory tests for different control algorithms, including: scalar method, field-oriented control (FOC) and direct torque control (DTC).
EN
The paper presents an identification procedure of electromagnetic parameters for an induction motor equivalent circuit including rotor deep bar effect. The presented procedure employs information obtained from measurement realised under the load curve test, described in the standard PN-EN 60034-28: 2013. In the article, the selected impedance frequency characteristics of the tested induction machines derived from measurement have been compared with the corresponding characteristics calculated with the use of the adopted equivalent circuit with electromagnetic parameters determined according to the presented procedure. Furthermore, the characteristics computed on the basis of the classical machine T-type equivalent circuit, whose electromagnetic parameters had been identified in line with the chosen methodologies reported in the standards PN-EN 60034-28: 2013 and IEEE Std 112TM-2004, have been included in the comparative analysis as well. Additional verification of correctness of identified electromagnetic parameters has been realised through comparison of the steady-state power factor-slip and torque-slip characteristics determined experimentally and through the machine operation simulations carried out with the use of the considered equivalent circuits. The studies concerning induction motors with two types of rotor construction – a conventional single cage rotor and a solid rotor manufactured from magnetic material – have been presented in the paper.
PL
W artykule przedstawiono wyniki nagrzewania silnika indukcyjnego dwuklatkowego podczas załączenia z zablokowanym wirnikiem. Obliczenia pola temperatury wykonano za pomocą modelu 3D z siecią cieplną uzyskaną metodą bilansów elementarnych. Wobec wysokich kosztów badań eksperymentalnych związanych z przygotowaniem silnika i stanowiska pomiarowego pomiary zostały ograniczone do zarejestrowania zmian temperatury w kilku punktach pozapakietowej części wirnika przy zasilaniu silnika z zablokowanym wirnikiem.
EN
The results of heating of the double-cage induction motor during the start-up with a blocked rotor are presented in the paper. The motor’s temperature field has been calculated using the 3D thermal network model created by means of the control volume method. Due to the high cost of experimental research related with the preparation of the motor and the measuring position, the measurements have been limited to keeping record of changes in temperature in a few points of the rotor’s end region, in the case of a motor with a blocked rotor.
15
Content available remote Wieloetapowy proces diagnostyki układów napędowych
PL
W pracy dokonano analizy aktualnych możliwości oceny stanu układu napędowego z silnikami asynchronicznymi zasilanymi z przemienników częstotliwości. Zaproponowano wykonywanie oceny stanu napędu w kilku etapach: wstępna ocena stanu (ocena wartości współczynników diagnostycznych), analiza danych historycznych (ocena trendu zmian wartości współczynników w dłuższym okresie czasu) oraz ocena stanu pod kontrolą pracy przekształtników (ograniczenie wpływu sprzężeń zwrotnych na wartość współczynników diagnostycznych). Proponowane rozwiązania możliwe są na podstawie pomiaru wartości chwilowych prądów silnika oraz ich filtracji polegającej na zastosowaniu specyficznych algorytmów pozwalających na wyodrębnienie składników charakterystycznych dla wybranych uszkodzeń.
EN
Analysis of actual state estimation possibilities for inverter-fed asynchronous motor drives is presented in the paper. Discussed state estimation is proposed in few stages: preliminary state estimation (diagnostic factors calculation values), historical data analysis (evaluation of diagnostic factors values historical trend in a certain amount of time), and the last stage – state estimation under frequency inverters control (limitation of influence of the inverter’s feedbacks control signals on the diagnostic factors). Proposed solutions are possible basing on transient motor currents values measuring, and filtering them by specific author’s algorithms calculation providing separation of components, that are specific for chosen motor damages.
PL
W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia związane ze stosowaniem silników indukcyjnych w strefach zagrożonych wybuchem metanu. Opisano wymagania dotyczące konstrukcji i stosowania silników z osłoną ognioszczelną oraz silników o budowie wzmocnionej. Jako punkt odniesienia przyjęto Dyrektywę 94/9/EC, zwaną dyrektywą ATEX. Szczególną uwagę zwrócono na problem zabezpieczeń silników i instalacji zasilających oraz kwestię silników zasilanych z przemienników częstotliwości.
EN
The article presents selected issues related to the use of induction motors in areas with the risk of methane explosion. Requirements regarding the structure and use of motors with a flameproof enclosure and increased safety motors have been described. The ATEX 95 equipment directive 94/9/EC has been adapted as the basis for reference. The issue of the protection of motors and supply facilities as well as of motors powered by frequency inverters has been emphasized.
17
Content available Laboratory stand for small wind turbine simulation
EN
The article presents a concept of the laboratory stand for wind turbine simulation, built on the basis of cage induction motor, supplied from a frequency converter. The model assumes control of the engine torque, using simple constant Volt/Hertz control with slip regulation, taking into account the moment of inertia of the simulated turbine. Performance of the system for different wind and generator load conditions has been shown. Test results proved, that the turbine torque is well tracked by the wind motor emulator.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję stanowiska do symulacji turbiny wiatrowej, zbudowanego na bazie silnika indukcyjnego klatkowego zasilanego z przetwornicy częstotliwości. Opracowany model zakłada sterowanie momentem silnika, przy wykorzystaniu prostego algorytmu u/f = const. z kompensacją poślizgu, przy uwzględnieniu momentu bezwładności odtwarzanej turbiny. Przedstawiono zachowanie się układu symulatora dla różnych warunków wietrznych i różnych wartości obciążenia generatora. Moment obrotowy turbiny jest wiernie odwzorowany pracą silnika.
EN
Emergency motor switch-on happens occasionally while operating a doublesquirrel- cage motor at full supply voltage with the rotor blocked (e.g., in coal mills). After releasing the blockage, the by now heated motor is started up again. However, the mechanical stress caused by the increased temperature poses considerable hazards to the squirrel-cage winding. This paper presents a double-cage induction motor model for analysis of thermal fields in transient operation. The thermal field for the rotor of a doublesquirrel- cage motor of soldered or cast structure, operating in the conditions described, has been calculated in the present paper using a thermal network method. Measurement results have been presented for the double-squirrel-cage winding temperature for a soldered cage construction in the blocked rotor state.
PL
W artykule przedstawiono analizę oraz opisano podstawowe właściwości maszyny indukcyjnej dwustronnie zasilanej (MIDZ). Zaprezentowano metody i układy sterowania MIDZ wykorzystywane w układach napędowych oraz generacyjnych, zwłaszcza w energetyce wiatrowej. Przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych.
EN
The article presents the analysis and the basic properties of double fed induction machine (DFIM). There are presented methods of the control of DFIM used in drive and generative systems, especially in wind power plants. There are shown the results of laboratory tests.
20
Content available Symulator małej turbiny wiatrowej
EN
The article presents a concept of the wind turbine simulator, built on the basis of cage induction motor, supplied from a frequency converter. The model assumes control of the engine torque, taking into account the moment of inertia of the simulated turbine. Functionality of the control structure has been verified using PSIM simulation software. Performance of the system for different wind conditions has been shown. Results of research proof that speed and turbine power are well tracked by the motor – wind emulator. The paper presents hardware implementation of the simulator as well.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję symulatora turbiny wiatrowej, zbudowanego na bazie silnika indukcyjnego klatkowego zasilanego z przetwornicy częstotliwości. Opracowany model zakłada sterowanie momentem napędowym silnika z uwzględnieniem momentu bezwładności odtwarzanej turbiny. Działanie algorytmu sterowania sprawdzono za pomocą programu PSIM. Przedstawiono zachowanie się układu symulatora dla różnych warunków wietrznych. Silnik indukcyjny wiernie odtwarza moc oraz prędkość obrotową symulowanej turbiny. W pracy przedstawiono realizację stanowiska laboratoryjnego.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.