Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  intelligent networks
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Omówiono na konkretnych przykładach możliwości telemechanizacji procesów łączeniowych przy lokalizacji uszkodzeń i zmianach konfiguracji sieci. Praca w ośrodku dyspozytorskim wspomagana jest sygnałami (informacjami) od zainstalowanych w głębi sieci odłączników i rozłączników wyposażonych w napędy elektryczne sterowane przy różnych nośnikach informacji. Umożliwia to usprawnienie eksploatacji sieci SN i jednocześnie stanowi pierwszy krok na drodze przekształcania tradycyjnych sieci w sieci typu smart. Wskazano, że docelowo należy dążyć do automatyzacji takich procesów, co pozwoli dużo lepiej wykorzystać możliwości sprzętowe, zarówno w zakresie telemechaniki, jak i parametrów łączeniowych stosowanych urządzeń. Istotne jest jednak zapewnienie komunikacji w przepływie danych pomiarowych i sterujących, również w warunkach katastrofalnych, kiedy zawodzą powszechnie wykorzystywane metody. Sieć kablowa SN wydaje się być przez sam fakt swojego istnienia atrakcyjnym medium przesyłu sygnałów. Powiązania systemowe stacji energetycznej SN i rozbudowa ich funkcji w sieci typu smart nie mogą być jednak analizowane bez konstrukcji oraz aparatury rozdzielczej. Stąd podkreślenie możliwości dowolnej lokalizacji zrealizowanej w systemie PF-P.
EN
Discussed are, basing on examples, the possibilities of linking processes tele-mechanization for the purpose of faults location and a network configuration changes. The work in a dispatch center is supported by signals (informations) from disconnectors and interrupters installed in the depth of a network and equipped with controlled electric drives. It enables an MV network operation improvement and at the same time it is the first step to convert traditional networks into the SMART type ones. Pointed out is that efforts should be made to automate such processes that in turn will allow making much better use of equipment possibilities both in the range of tele-mechanization and of the applied devices linking parameters. However, it is essential to ensure reliable flow of measurement and control data including catastrophic conditions when the commonly applied methods fail. An MV network, by virtue of its very existence, seems to be an attrictive medium for signals transmission. But the system links between MV substations and development of their functions in a SMART type network can not be analysed excluding construction and switchgears, hence emphasized is the possibility to situate them in any location realized in PF-P system.
PL
W pracy dokonano przeglądu dotyczącego standaryzacji systemów pomiarowych w energetyce. Omówiono stan zaawansowania prac nad koncepcją inteligentnych pomiarów i scharakteryzowano poszczególne ich etapy. Omówiono wiodące rozwiązania, spotykane głównie w systemach energetycznych w aspekcie postępów w implementacji oraz wprowadzonych i przygotowywanych aktów prawnych. Przedstawiono szczegółowo stan zaawansowania prac realizowanych na polskim rynku energii elektrycznej. Wskazano na ekonomiczne aspekty systemu inteligentnych pomiarów wykorzystując doświadczenia krajów bardziej zaawansowanych w rozwijaniu tego typu systemów. Wymierne korzyści uzyskuje się u wszystkich użytkowników systemu: wytwórcy energii, dystrybutora i odbiorcy. Rozkład korzyści uzależniony jest od przyjętej metodyki wprowadzania standardu. Harmonogram podejmowania określonych działań implementacyjnych i prawnych wynika z przyjętych przez Polskę, w tym zakresie, zobowiązań wobec Unii Europejskiej. Przedstawiona analiza ukazuje zakres i tempo niezbędnych dokonań w celu pełnej realizacji przyjętych zobowiązań.
EN
A review of the standarization solutions in the metering systems was made in the paper. A development level of the tasks connected with a concept of smart metering was analyzed and its particular steps was characterized. There are described the leading solutions taking into account the implementations and legal ones, they occur in energy systems mainly. In details, the development level of Polish electrical energy market was presented. The economic aspects of smart metering systems was analyzed using experience of more advanced countries in this fields. The measurable benefits are observed for all systems’ participants: producers, distributors and users. The benefits distribution depend on the accepted methods of standard implementation. The timetable of needed implementation and legal actions results from obligations accepted by Polish Government towards European Union. The analysis presents the range and rate needed actions to full realization of fixed obligations.
4
Content available remote Model kolejkowy dla analizy Sieci Inteligentnej
PL
Wraz z wdrażaniem usług Sieci Inteligentnych (ang. Intelligent Network) pojawia się potrzeba oszacowania wydajności systemu w przypadku wykorzystania platformy z rozproszoną inteligencją. Przedstawiony artykuł omawia model kolejkowy dla analizy połączeń telefonicznych (wywołań) Sieci Inteligentnej. Sieć Inteligentna została przedstawiona w postaci sieci kolejkowej przy założeniu, że łączna liczba abonentów (tj. SSP) jest stała, co powoduje, że mamy zamkniętą sieć kolejkową. Rozproszoną architekturę Sieci Inteligentnej przedstawiono w postaci modelu kolejkowego ze źródłem skończonym - M/M/1/K/K. W artykule oszacowano czas oczekiwania odpowiedzi, oraz przedstawiono wyniki analizy i odpowiednie zależności.
EN
With increasing deployment of IN services, design and engineering of network intelligence platforms to accomodate the ever-changing and growing demands of customers, presents a rich market of opportunities and challenges. As telecommunications industry evolves, customers are increasingly coming expecting instantaneous acces to service providers, together with transparency to network failures. System performance dictates that response times need to be minimized, sufficient redundant capacity, to be installed in case of failure and controls embedded within the design to manage the exceptional situations that continually threaten network integrity. The service scenario mixes service demand, physical network topology, signaling message flows, the mapping of functional entities to physical components, and routing as part of the network design process. For the system performance aspect, the most significant changes due to intelligent network are the distribution of network intelligence and the new services made possible by this distributed architecture. In IN environment, a call involves the cooperative processing of several network elements connected by a signaling network. This fundamental change possesses some new challenges to teletraffic experts to ensure that IN network are designed to provide customer's services with good performance. This paper discusses a queuing system model for the performance analysis of IN call processing. The intelligent network is presented as a network of queues where the total number of customers (e.g., SSPs) is fixed, thus forming a closed queuing network. The In distributed architecture is modeled as a finite source queuing model -- M/M/1/K/K. The expected response time for that model is analyzed and computed. The numerical results and the corresponding curves are provided. And, related to open questions, future work is summarized.
5
Content available Trendy w ewolucji sieci inteligentnej
PL
Scharakteryzowano kierunki rozwoju sieci inteligentnej na podstawie dokumentów normalizacyjnych zestawu usługowego CS-2 (Capability Set 2) oraz planów i propozycji dostawców rozwiązań sprzętowych. Szczególną uwagę zwrócono na procesy adaptacyjne struktury sieci inteligentnej do świadczenia usług dodatkowych przez operatorów sieci komórkowych (koncepcja CAMEL).
EN
The paper describes directions of intelligent networks evolution. The analysis is based on the latest issues of standardization documents defining the Capability Set 2 and contains proposals of solutions offered by suppliers. The main adaptation trends of IN to mobile networks are underlined and an example of implementation of IN functionality in mobile network based on ETSI CAMEL standard is given.
PL
Omówiono rolę sieci inteligentnych (IN) jako środka umożliwiającego realizację usług sieciowych. Przypomniano w nim architekturę leżącą u podstaw tej koncepcji oraz wybrane usługi, oferowane obecnie przez działające systemy. Omówiono także zagadnienia przekształcania platformy IN w system otwarty, niezależny od infrastruktury sprzętowej.
EN
The paper presents the inteligent network (IN) as an easy and powerful solution supporting the need for new value-added services. The architecture of IN is briefly reminded and some of the services offered in today's IN systems are described. The paper also discusses the future of IN platform, tuning into the open solution by using new information technology achievements.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.