Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  exhaust gas analysis
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Identyfikacja nieprawidłowej eksploatacji kotłów na paliwo stałe
PL
Przedstawiono wyniki badań mających na celu znalezienie metody wykrywania nieprawidłowej eksploatacji kotłów na paliwo stałe w warunkach rzeczywistych na podstawie ciągłej analizy składu chemicznego spalin. Przeprowadzono eksperyment symulujący nieprawidłową eksploatację kotła w warunkach rzeczywistych podczas spalania odpadów. Odpady podzielono na dwie partie: tworzywa sztuczne i tekstylia. Podczas badań monitorowano zawartość tlenu w spalinach. Zaobserwowano, że nawet nieznaczna próba niewłaściwej eksploatacji mogła być wykryta na podstawie monitoringu poziomu tlenu w spalinach.
EN
Plastic and textile wastes were used as solid fuels in heating boilers. The contents of CO and O2 in exhaust were continuously analyzed. The O2 content changes in the flue gas was used as a parameter of the appropriate operation of the boiler.
EN
In the article, the concept of technical diagnostics in relation to marine engines was characterized. The compression ignition piston engine was presented as a diagnostic object. The next part of the article discusses the composition of exhaust gases with particular emphasis on compounds harmful to the environment. The available test methods for exhaust composition are also briefly described by means indication of the engine and exhaust gas analyzer. The reduction of emission of harmful compounds in the exhaust gases is also described in the article. The main part of the article presents the research object, i.e. the marine diesel engine piston and the exhaust gases analyzer, as well as tests carried out. The tests were performed for the engine in working order and inefficient condition in order to compare them with the simulated damages of injection pump and turbocharger. The article was completed conclusions.
PL
W artykule poruszono podstawową problematykę związaną z ruchem pojazdów w dużych miastach oraz związaną z nim podwyższoną emisją szkodliwych substancji. W części badawczej przeanalizowano wpływ nieszczelności kolektora dolotowego silnika ZI na emisję szkodliwych substancji. Przerobiono kolektor dolotowy samochodu osobowego w celu zasymulowania nieszczelności każdego z jego kanałów. Zachowano identyczny stopień nieszczelności dla zasilenia każdego z cylindrów, badając emisję szkodliwych substancji w pełnym zakresie prędkości obrotowych. Wykazano różnice w składzie spalin w zależności od badanych wariantów, wpływających na stopień napełnienia kolejnych cylindrów silnika.
EN
In this article, the issues related to vehicular traffic in big cities and heightened harmful substance emissions stemming from it were described. In the research part, the effect of air leakage in the SI engine intake manifold on substance emissions was investigated. The manifold was customized to simulate air leakage in each of its air ducts. Same ratio of leakage was assumed for each duct, and substance emissions were measured in full range of engine rotational speeds. A difference in exhaust gas composition was shown for each researched variant, being the result of varying cylinder filling ratio due to simulated air leakage.
EN
In this paper the basics of construction and working principles of liquid gas fuel system for passenger cars were described. The aim of conducted research was to analyze fuel consumption and emission of hazardous substances in bi-fuel engine powering systems. Measurements for both gasoline and liquid gas powering system with stock and modified fuel map were taken. Stock fuel map was the one set up by the professional liquid gas fuel system installation workshop. The car used for research was Renault Megane II 1.6 16V. Simulation of road conditions was performed using the MAHA MSR500 engine test stand equipped with “road cycle” function. For each road cycle measurements of emissions were taken using different fuel systems. Obtained results show the difference between emissions for different fueling strategies in simulated road conditions.
PL
W opracowaniu omówiono podstawową budowę instalacji zasilania gazem, w pojazdach z silnikami o zapłonie iskrowym oraz podstawową problematykę ich działania. Celem badań było dokonanie analizy emisji szkodliwych substancji, dla dwupaliwowego układu zasilania silnika. Dokonano pomiarów dla pracy na benzynie, na gazie oraz na modyfikowanej mapie gazowej. Jako bazowe ustawienia przy zasileniu silnika gazem przyjęto te, zadane przez wyspecjalizowany zakład, podczas montażu instalacji gazowej w pojeździe. W ramach badań dokonano szeregu pomiarów emisji szkodliwych substancji oraz zużycia paliwa dla samochodu Renault Megane II 1.6 16V. Wykorzystując funkcję „cykle jezdne” w jaką jest wyposażona hamownia podwoziowa MAHA MSR500 użyta do badań, przeprowadzono symulację jazdy w powtarzalnych warunkach drogowych. Dla każdego cyklu dokonano pomiaru emisji szkodliwych substancji, przy różnych strategiach zasilania silnika. Równolegle z pomiarem składu spalin dokonano pomiaru zużycia paliwa. Do pomiaru wydatku benzyny użyto przepływomierza Flowtronic 215. Do pomiaru przepływu gazu użyto przepływomierza firmy Brooks wpiętego szeregowo w przewód zasilania gazem w fazie lotnej. Uzyskane wyniki obrazują różnicę pomiędzy emisją szkodliwych substancji oraz zużyciem paliwa dla różnych strategii zasilania, w symulowanych warunkach jazdy na drodze.
PL
Transport samochodowy jest w znacznej części odpowiedzialny z emisję zanieczyszczeń na obszarze Unii Europejskiej. Samochody osobowe zużywają połowę paliw wśród całego sektora samochodowego emitując przy tym połowę szkodliwych związków w spalinach. Spaliny szkodzą ludziom, a przy tym rozprzestrzeniają się w dużych stężeniach na niskich wysokościach w bezpośrednim sąsiedztwie ludzi. W związku z tym konieczne jest przeprowadzanie podstawowej analizy spalin silników samochodowych m.in. w ramach badań stanu technicznego pojazdów, a także we wszelkich pomiarach laboratoryjnych dla celów naukowych, badawczych oraz dydaktycznych. Spektroskopia w podczerwieni z wykorzystaniem transformaty Fouriera umożliwia bardzo dokładną identyfikację jakościową i ilościową szeregu związków, w tym zanieczyszczeń gazowych. W niniejszej pracy omówiono zasadę pomiaru metodą spektroskopii FTIR i przedstawiono przykładowe wyniki badań wykonane za pomocą analizatora GASMET DX-4000.
EN
Road transport is largely responsible of the emission of pollutants in the European Union. Cars burn half the fuel of the entire automobile sector generating the half harmful compounds in the exhaust. Exhaust gases are harmful to humans, spread in high concentrations at low altitude in the immediate vicinity of peoples. Consequently it is necessary to carry out basic analysis of exhaust and laboratory measurements for the purposes of study, research and teaching. Fourier Transform Infrared Spectroscopy is a technique of measuring that allows a very precise identification of qualitative and quantitative range of compounds, including gaseous pollutants. In this paper discusses the principle of measurement by method of FTIR spectroscopy and shows examples of the results of research carried out using an analyzer Gasmet DX4000.
PL
Analiza składu spalin silników spalinowych o zapłonie iskrowym (ZI), jako jedno z wielu narzędzi wykorzystywanych w diagnostyce silników, wraz z rozwojem ich konstrukcji, zmieniła zakres możliwego wykorzystania. Według niektórych opinii, po wprowadzeniu systemów diagnostyki pokładowej standardu OBD II i EOBD, nie ma już ona zastosowania w serwisach samochodowych i stacjach kontroli pojazdów. W zastosowaniach praktycznych wykazuje jednak, że systemy diagnostyczne nie są jeszcze tak dopracowane, aby można było tylko na ich podstawie dokonywać właściwej i celnej diagnozy. Pojawiają się również opinie, które mówią, iż wyniki analizy spalin w rękach doświadczonego mechanika nieocenionym narzędziem diagnostycznym dokładnie opisującym aktualny stan silnika i jego podzespołów. Niniejszy artykuł na podstawie przeprowadzonych przyśpieszonych badań eksploatacyjnych ma na celu przybliżenie problematyki diagnozowania pojazdów samochodowych zasilanych paliwem LPG na podstawie analizy spalin.
EN
Analysis of the composition of the exhaust gases of internal combustion engines with spark ignition (ZI), as one of many tools used in the diagnosis of engine, with the development of their design, changed the range of possible uses. According to some opinion, after the introduction of the standard on-board diagnostic systems OBD II and EOBD, it no longer has use in car services and vehicle inspection stations. In practical applications, however, show that the diagnostic systems are not yet so refined that could only be on the basis of the right and duty to make a diagnosis. There are also opinions that say that the results of the gas analysis in the hands of an experienced mechanic invaluable diagnostic tool that accurately describes the current state of the engine and its components. This article based on field tests conducted accelerated aims to bring the issue of diagnosing automotive LPG fueled by analyzing gases.
PL
Obecnie metody symulacyjne odgrywają coraz większą rolę w modelowaniu zjawisk zachodzących w otaczającym nas Świecie. Możliwość przeprowadzenia symulacji jest coraz szerzej doceniana we wszystkich dziedzinach nauki. Największymi zaletami tego typu podejścia do rozwiązywania problemów naukowych jest krótki czas uzyskania wyników oraz niewielki w porównaniu do metod z wykorzystaniem obiektów rzeczywistych koszt przeprowadzenia analizy. Jednak metody te wymagają uważnego podejścia podczas wykonywania założeń początkowych, w celu uniknięcia błędu grubego podczas analizy. W niniejszym artykule porównano dwie różne metody mogące służyć ocenie wpływu nowej infrastruktury drogowej na emisję związków spalin z pojazdów samochodowych. Wykorzystane metody różnią się postępowaniem w celu otrzymania wyników oraz aktualnością danych wejściowych do obliczeń.
EN
Currently, simulation methods play an increasingly important role in modeling phenomena in the surrounding world. Ability to perform simulation is increasingly recognized in all areas of science. The biggest advantages of this type of approach to solve scientific problems is a short time to achieve results, and small compared to methods using real objects cost of analysis. However, these methods require careful approach during initial assumptions, in order to avoid an error in the analysis of cancer. This article compares two different methods that can be used assessing the impact of new road infrastructure to emit compounds from motor vehicle exhaust. The methods used differ in behavior in order to obtain results and timeliness of input data for the calculation.
EN
In this paper the influence of changes in ethanol concentration in gasoline-alcohol blend on the concentrations of aldehydes and hydrocarbons emitted from a spark-ignition automotive engine is described. Results of the exhaust gas analysis with E0, E5, E10, E25 and E50 blends tested in a car meeting the Euro 5 emission standard are presented. It was found that an increase of the ethanol concentration in the fuel blend leads to an increase in the acetaldehyde concentration in the exhaust gas. TD-GC-FID/MS analysis of exhaust gases collected on two different, complementary sorbents (Carbograph 1TD, Tenax TA) allowed for identification of the large number of hydrocarbons.
PL
W artykule omówiono wpływ zmiany stężenia etanolu w mieszance benzyna-alkohol na zawartość aldehydów i węglowodorów w spalinach silników samochodowych o zapłonie iskrowym. Przedstawiono wyniki analiz spalin z mieszanek E0, E5, E10, E25 i E50 prowadzonych dla samochodu spełniającego wymagania dotyczące emisji Euro 5. Zaobserwowano, że wraz ze wzrostem stężenia etanolu w mieszance paliwowej zwiększa się stężenie acetaldehydu w spalinach. Analiza z wykorzystaniem technik TD-GC-FID/MS spalin pobranych na dwa różne, uzupełniające się sorbenty (Carbograph 1TD, Tenax TA) pozwoliła na identyfikację dużej liczby węglowodorów.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.