Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  cokemaking industry
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Spowolnienie gospodarcze obserwowane w Europie w szczególny sposób oddziałuje na tradycyjne sektory przemysłu, do których należy przemysł stalowy i koksownictwo. W szczególnej sytuacji znalazł się przemysł koksowniczy w Polsce. Polskie koksownie są największym producentem koksu w Unii Europejskiej i największym eksporterem koksu na świecie. Celem strategicznym dla polskiego koksownictwa jest taki rozwój technologiczny aktywów produkcyjnych, który pozwoli na utrzymanie lub umocnienie pozycji rynkowej przez produkcję koksu, spełniającego wymagania jego odbiorców oraz spełnienie coraz surowszych wymogów prawnych, przy maksymalizacji wartości dodanej w procesie konwersji węgla do koksu, a w szerszym ujęciu do stali. Naturalnym i efektywnym ekonomicznie kierunkiem rozwoju dla koksownictwa polskiego jest zatem maksymalizacja wykorzystania krajowej bazy węglowej, w której strukturze niewystarczający jest udział najlepszych węgli ortokoksowych. W artykule przeanalizowano obecną i prognozowaną w średnim terminie strukturę bazy zasobowej węgli dla koksownictwa. Przedstawiono najbardziej perspektywiczne dla polskiego koksownictwa kierunki rozwoju technologicznego koksowni, takie jak zmiana technologii napełniania komór z zasypowej na ubijana oraz przeanalizowano możliwości i warunki wdrożenia koksowni dwuproduktowej. Scharakteryzowano także perspektywiczne przedkomorowe operacje technologiczne w zakresie przygotowania mieszanki węglowej, pozwalające zwiększyć jej gęstość nasypową w komorze, takie jak optymalizacja składu ziarnowego, olejowanie, częściowe brykietowanie czy obróbka termiczna wsadu. Rozważono także możliwości modyfikacji lub zmiany technologii systemu chłodzenia koksu, jako źródła kreowania dodatkowej wartości dodanej oraz poprawy efektywności energetycznej. Ze względu na obecne i przyszłe wymagania w zakresie ochrony środowiska naturalnego i politykę energetyczną w Unii Europejskiej, szczególną uwagę poświęcono zagadnieniu poprawy efektywności energetycznej, zarówno w ujęciu jednostkowym, dla poszczególnych aparatów i obiektów, jak i w ujęciu całościowym, dla procesu koksowania. Zwrócono uwagę na ogromny potencjał tkwiący w dalszej automatyzacji i mechanizacji, który przynieść może efekty w postaci poprawy wydajności pracy, obniżenia ryzyka zawodowego oraz podniesienia trwałości i niezawodności urządzeń. Przeanalizowano także możliwości tkwiące w obszarze organizacji i zarządzania w koksownictwie. W warunkach niepewności na rynku szczególnego znaczenia nabiera zaangażowanie pracowników i wyzwolenie ich przedsiębiorczości, czemu służyć może angażowanie całych załóg w programy ciągłego doskonalenia.
EN
The economic downturn observed in Europe affects mainly the traditional industry associated with coke and steel. Polish coke plants are the largest coke producers in the European Union and the largest exporters of coke in the world. The strategic goal of the Polish coke-making industry is the technological development of production assets which will allow the business to maintain or strengthen its market position by producing coke which fulfills customer expectations and meets increasingly strict legal requirements. All this has to be done by maximizing the added value of coal conversion into coke, and more generally into steel production. Therefore, a natural end cost-effective direction of development is the maximum use of the domestic coal base which is characterized by an insufficient content of the best, hard type coals. This article analyzes the current and medium term projected coal base structure. It examines, for the Polish cokemaking industry, the most promising directions of the coke plants’ technological development (like changing the ovens’ charging technology from top to stamp charging), and the conditions and possibilities for the deployment of heat-recovery coke plants. Furthermore, the article characterizes the perspective, pre-chamber technological operations in the scope of coal blend preparation leading to an increase in bulk density, e.g. further optimization of grain composition, oiling, partial briquetting, or coal blend thermal processing. It also considers the possibility of changing or modifying the coke quenching system as a source of extra added value and better energy efficiency. Because of current and future requirements in terms of environmental protection and the energy policy of the European Union, particular attention has been given to the improvement of energy efficiency, both in the scope of single units (for particular installations and objects) and for the whole cokemaking process. The article highlights the enormous potential of further automation and mechanization which could result in improved work efficiency, a lower occupational risk, and the improved durability and reliability of equipment. Further analysis suggests potential improvements in the way the organization and management works in the cokemaking industry. Because of the uncertainty in the markets, the involvement and creativity of the employees becomes more important. A way to achieve the above is the participation of the staff in continuous improvement programs.
PL
Silna i trwająca od lat tendencja wzrostowa oczekiwań odbiorców koksu odnośnie jego jakości związana jest z szerokim stosowaniem w procesie wielkopiecowym jego substytutów. Spełnienie tych oczekiwań jest szczególnie trudne w warunkach krajowych z uwagi na ograniczone zasoby najwyższej jakości węgli ortokoksowych.W tej sytuacji wzrasta zainteresowanie rozwiązaniami umożliwiającymi wytwarzanie wysokiej jakości koksu metalurgicznego na bazie mieszanek, zawierających zmniejszony udział węgli ortokoksowych (technologie ubijania, brykietowania, olejowania czy podsuszania wsadu, optymalizacja rozkładu ziarnowego mieszanek wsadowych, suche chłodzenie koksu itp.). Równocześnie krajowe koksownie w coraz większym stopniu wykorzystują importowane węgle koksowe, w tym także zamorskie. Zmiany kapitałowe, których celem było utworzenie zintegrowanej pionowo Grupy Węglowo-Koksowej wiążącej Jastrzębską Spółkę Węglową S.A. z Koksownią Przyjaźń Sp. z o.o. i Kombinatem Koksochemicznym Zabrze S.A. w sposób szczególny ograniczają dostępność koksowni ArcelorMittal Poland S.A. do najlepszych krajowych węgli koksowych typu 35. Nieustannie wzrastające wymagania jakościowe odbiorców koksu jak i konieczność zachowania konkurencyjności cenowej skłoniły Koksownię Zdzieszowice do rozszerzenia swej bazy surowcowej o węgle importowane. W dalszej kolejności rozważa się możliwość zwiększenia w mieszankach wsadowych udziału węgli gazowo-koksowych poprzez wdrożenie znanej, aczkolwiek nie stosowanej w krajowym koksownictwie technologii wstępnej termicznej preparacji wsadu. W zakresie wykorzystania do produkcji wysokiej jakości koksu metalurgicznego importowanych węgli koksowych, szczególnie zamorskich, ArcelorMittal Poland S.A. oddział w Zdzieszowicach posiada duże już doświadczenie, gdyż od kilku lat jest największym konsumentem takich węgli. M.in. opracowano i wdrożono procedury komponowania mieszanek węglowych oraz bezpiecznego ich przetwarzania w wysokiej jakości koks. Spośród szeregu dostępnych technologii przygotowania wsadu węglowego rozpatruje się możliwość wdrożenia wstępnego podsuszania węgla. Przy zachowaniu dotychczasowej jakości produkowanego koksu winno umożliwić to dalsze ograniczenie udziału deficytowych krajowych węgli ortokoksowych w stosowanych mieszankach wsadowych poprzez ich substytucję węglami gazowo-koksowymi. W artykule będącym kontynuacją tematyczną badań prezentowanych w ubiegłym roku (1), przedstawiono porównanie efektów podsuszania wsadu dla dwóch wariantów mieszanek stosowanych w Koksowni Zdzieszowice, tj. mieszanek skomponowanych wyłącznie z węgli krajowych oraz mieszanek skomponowanych z udziałem węgli importowanych. Jako efekt podsuszania przyjęto możliwość zwiększenia udziału w mieszankach węgli gazowo-koksowych przy zachowaniu dotychczasowej jakości produkowanego koksu.
EN
A strong and permanent upward trend which has been observed for years in the scope of coke quality expectations of its recipients can be referred to the use of its substitutes in the BF process. Meeting those expectations is especially difficult under the domestic conditions which are characterized by limited resources of high quality hard-type coking coals. This situation leads to a growing interest in solutions which enable the production of high quality coke based on coal blends which contain a lower share of hard-type coking coals (stamping technologies, briquetting, oiling or pre-heating of the coal blend, optimization of coal blends grain size distribution, and coke dry quenching). In the meantime, the domestic coke plants are using a permanently growing amount of foreign coking coals, including sea-born coals. Equity changes which aimed at forming a vertically integrated Coal - Coke Group comprising Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., Koksownia "Przyjaźń" Sp. z o.o. and Kombinat Koksochemiczny "Zabrze" S.A. are limiting the access of ArcelorMittal Poland S.A. coke plants to the best domestic type 35 coking coals. The steadily increasing coke quality expectations of the coke recipients as well as the necessity to maintain price competitiveness led the Coke Plant Zdzieszowice to extend its raw materials base which now includes also imported coals. Furthermore, an increase in the share of semi-soft type coking coals in the coal blends is considered by implementing a technology already known but not used in the domestic cokemaking industry, i.e. the coal blend pre-heating technology. The ArcelorMittal Poland S.A. Zdzieszowice Plant, as the biggest consumer of foreign coking coals, especially sea-born coals, has a broad experience in using those coals in the production of high quality metallurgical coke. The Site has developed and implemented procedures which enable the composition of coal blends and their safe processing into high quality coke. Among many coal blend preparation technologies, the implementation of coal blend pre-heating technology is considered. By maintaining the quality of the produced coke this solution should enable a further reduction of the domestic hard-type coking coals share in the coal blends by their substitution with semi-soft type coking coals. This article which continues the topic of the tests presented last year (1), concerns the comparison of the effects of coal blend pre-drying executed for two kinds of coal blends used in the Coke Plant Zdzieszowice. One of the coal blends was composed of domestic coals only while the other one included also imported coals. As the effect of the pre-drying the possibility of increasing the share of semi soft type coking coals in the coal blends has been assumed while simultaneously maintaining the previous quality of the produced coke.
PL
W sytuacji dużej niepewności co do kierunku rozwoju sytuacji rynkowej, przyszłe zdarzenia w otoczeniu koksowni są trudne do przewidzenia nawet w odniesieniu do całkiem nieodległej przyszłości. Wymagania jakościowe w stosunku do koksu wielkopiecowego wynikające z wprowadzania technologii PCI jak również podaż węgli koksowych (u ujęciu rodzajowym i ilościowym) podlegały w ostatnich latach istotnym zmianom. Także w przyszłości występować będą zapewne zmiany, które z uwagi na ich dynamiczny charakter są na dzień dzisiejszy trudne do precyzyjnego określenia. Strategie przyjmowane w tych okolicznościach koksownie muszą być na tyle elastyczne, aby nadążać za ciągłymi zmianami a jednocześnie umożliwiać wykorzystanie szans pojawiających się w niepewnym otoczeniu. Planowanie strategiczne w takich warunkach staje się więc procesem ciągłym i dynamicznym. Realizacja misternie przygotowanych planów rozwoju w warunkach wysokiej zmienności otoczenia może nawet w krótkim czasie okazać się nieuzasadniona. Z tych względów stosowanie klasycznych metod oceny projektów inwestycyjnych opartych na rachunku dyskontowym (głównie NPV i IRR) jest problematyczne, a czasem wręcz niemożliwe. Brak jest bowiem możliwości uwzględniania elastyczności i wieloetapowości rozwiązań oraz wpływu realizowanego projektu na ewentualne przyszłe inwestycje firmy. W tej sytuacji bardzo przydatnym narzędziem oceny są opcje rzeczowe, uwzględniające a także pozwalające wycenić możliwości aktywnego reagowania przez inwestora na zmieniające się warunki, także w trakcie realizacji projektu. W artykule przedstawiono zagadnienie ryzyka w projektach inwestycyjnych oraz sposoby jego uwzględnienia w tradycyjnych metodach dyskontowych. Wskazano na brak możliwości uwzględnienia opcji zawartych w projektach inwestycyjnych w wyniku oceny ich efektywności klasycznymi metodami dyskontowymi. Następnie przedstawiono istotę i podstawowe rodzaje opcji realnych. Opisano przebieg i etapy jakościowej oraz ilościowej analizy opcyjnej zagadnienia inwestycyjnego. Podano też przykłady możliwości zastosowania opcji rzeczowych w przemyśle koksowniczym.
EN
In the case of huge uncertainty regarding the development of the market situation, future events in the environment of the coke plant become more and more difficult to forecast, even with reference to the relatively near future. Quality requirements concerning blast furnace coke resulting from implementation of PCI technology as well as supply (in kind and quality perspective) of coking coals changed significantly. Certainly, in the future, some changes will occur which are currently difficult to define precisely due to their dynamic character. Strategies chosen by the coke plants in such circumstances must be flexible enough to follow continuous changes and, simultaneously, enable using the chances coming up in the uncertain environment. Strategic planning in such conditions becomes a continuous and dynamic process. It may appear unjustified to implement elaborate development plans, prepared in the conditions of high changeability of the environment, in a short period of time. Therefore, application of classic methods of investment projects evaluation based on discount account (mostly NPV and IRR) is problematic, and sometimes even impossible as it is not possible to take into account flexibility and multi-stage nature of solutions and the impact of a realized project on possible future investments of the company. In such a situation, real options are a useful tool, giving consideration to and allowing for evaluation of the possibility for an investor to react actively to changeable conditions, also in the course of realization of the project. The problem of risk in investment projects is presented in the article, and also the ways of taking it into account in traditional discount methods. It is pointed out that it is impossible to take into account the options included in investment projects during evaluation of their profitability by classic discount methods. Furthermore, the essence and basic kinds of real options are described. There is also a description of the course and stages of quality and quantity option analysis of an investment problem. Moreover, there are examples given of the possibilities of real options application in cokemaking industry.
PL
Obiektem analizy była czterobateryjna koksownia produkująca koks wielkopiecowy wysokiej jakości. W scenariuszu bazowym (scenariusz 0) założono technologię suchego chłodzenia wytwarzanego koksu, analizując w stosunku do niego scenariusz 2, zakładający wyłącznie mokre gaszenie koksu oraz dwa następne scenariusze (1 oraz 3), w których dla każdej z wymienionych wcześniej wersji chłodzenia koksu uwzględniono dodatkowo podsuszanie wsadu węglowego do zawartości wilgoci całkowitej 6%. Do oceny scenariuszy alternatywnych wykorzystano miernik efektywności uwzględniający zmianę wartości pieniądza w czasie - przyrostową zdyskontowaną wartość netto (NPV). Miernik ten obliczany był na podstawie ustalonych różnic w przepływach pieniężnych (z działalności operacyjnej i inwestycyjnej) dla analizowanego scenariusza alternatywnego oraz scenariusza bazowego. Analizowanymi czynnikami były: wielkość stopy dyskontowej, wysokość nakładów inwestycyjnych potrzebnych dla modernizacji koksowni, stopień wykorzystania zdolności produkcyjnych, relacje cenowe koks - węgiel wsadowy oraz cena sprzedaży gazu koksowniczego. Zaproponowana metodyka oceny projektów inwestycyjnych w koksownictwie, poprzez pogłębioną analizę wrażliwości stwarza przesłanki do podejmowania trafnych decyzji i stanowi ważny element, uzupełniający ocenę efektywności ekonomicznej działań modernizacyjnych.
EN
The object of analysis was a four-battery cokery producing high-quality blast furnace coke. In the basic scenario (scenario No 0) dry quenching technology was accepted. We were analyzing it in comparison to scenario No 2 which adopts wet quenching technology only, and another two scenarios (No 1 and No 3) in which, for each of the above-mentioned versions of coke quenching, coal blend drying up to the total moisture content of 6% was additionally taken into account. For the valuation of alternative scenarios we have used standard efficiency measure NPV. The NPV measure was calculated on the basis of fixed differences between capex and opex basic and alternative scenarios. The factors used in sensitivity analysis were: discount rate, investment cost, capacity utilization, price relations between coking coal - coke and coking gas prices. The methodology, which we suggested for valuation of coke-making industry investment projects through intensified sensitive analysis, is an important element of the decision process which completes risk valuation.
5
Content available remote Pozycja Polski jako eksportera koksu - stan obecny i perspektywy
PL
Światowa produkcja koksu w roku 2004 wynosiła około 398 mln ton. Czołową rolę na światowym rynku koksu odgrywają Chiny. Polska ze swoim potencjałem produkcyjnym około 10 mln ton produkuje zaledwie 2,5 % światowej produkcji tego produktu. Rok 2004 był rokiem przełomowym w światowym koksownictwie ze względu na olbrzymi wzrost produkcji stali, popytu na koks z jednej strony, a wprowadzeniem ograniczeń w wydawaniu licencji na eksport koksu z Chin, z drugiej strony. Rok ten został nazwany rokiem "kryzysu koksowego". Polska, eksportując około 5 mln ton koksu rocznie, zajmuje drugie miejsce po Chinach na światowym rynku, wynoszącym w roku 2004 około 28 mln ton. Głównymi importerami koksu są Niemcy, USA, Brazylia, Indie i Japonia. Dramatyczny wzrost cen koksu, dochodzących w II kwartale 2004 do 450 USD/Mg FOB, a wynikający ze zwiększonego popytu i wprowadzenia ograniczeń eksportowych w Chinach, spowodował istotne zmiany na światowej mapie koksu. Przejecie przez grupę Mittal w listopadzie 2003 r. Polskich Hut Stali spowodowało także przejęcie 51,5 % polskich zdolności produkcyjnych koksu przez tę grupę. Nowy właściciel wpłynął istotnie na zmianę kierunków sprzedaży koksu z Polski. Rok 2004 wpłynął także istotnie na decyzje inwestycyjne w sektorze koksowniczym na świecie i w Polsce. Na początku roku 2005 na świecie projektów inwestycyjnych w koksownictwo było na łączną ilość produkcji około 192 mln ton koksu rocznie. W Polsce Koksownia Zdzieszowice po uruchomieniu baterii 7, 8 przystąpiła do budowy baterii 11, a koksownia Przyjaźń do budowy baterii 5. Inne polskie koksownie także realizują projekty inwestycyjne. Połowa roku 2005 przyniosła nieoczekiwany spadek zapotrzebowania na koks. To ograniczenie popytu na koks według wielu analityków z całego świata oceniane jest jako przejściowe, gdyż długoterminowe analizy rynku stali, a także rynku koksu, wskazują na wzrostową tendencję. Polscy producenci koksu wykorzystując geograficzne położenie bliskości dostawców węgla koksowego i rynków zbytu w Europie Zachodniej mają szansę w przyszłości wykorzystać swoje możliwości rynkowe. Powiększenie tej szansy dla dużej grupy polskich koksowni stworzy powstanie grupy węglowo-koksowej i jej późniejsza, planowana na rok 2006, prywatyzacja.
EN
The world coke production in 2004 amounted to ca. 398 Mt. It is China who plays the top role on the world coke market while Poland with its production capacity of ca. 10 Mt has barely a 2,5 % of the market share. With the huge increase in steel production and coke demand accompanied by the restrictions in Chinese EL issuance last year was a breaking point in the world coke industry. 2004 was named as a "coke crises " year. Exporting ca. 5 Mt annually Poland has a second, right after China, position on the world market which in 2004 amounted to ca. 28 Mt. Germany, US, Brazil, India, Japan are the main coke importers. The dramatic coke price increase up to 450 USD/t FOB in the 2nd quarter 2004 which resulted from higher demand and restrictions on Chinese EL was the source of fundamental changes on the world coke map. Mittal acquisition of PHS in November 2003 brought about the group acquisition of 51,5 % of Polish coke production capacity. The new ownership had a considerable impact on the change in Polish coke sales directions. 2004 had also a big effect on investment decisions in coke industry both in the world as well as in Poland. At the beginning of 2005 the worldwide projects announced for investments in coke production amounted to ca. 192 Mt coke annually. In Poland Zdzieszowice Coke Plant, after heating up batteries no 7,8 started the construction of battery no 11, while Przyjaźń Coke Plant started building battery no 5. There are also investment projects implemented in the other Polish coke plants. Mid 2005 brought an unexpected decline in coke demand. As the long term steel and coke market analysis point to an upward trend the current reduction in coke demand is - according to many experts in the world- estimated as a temporary one. The Polish coke producers taking advantage of the close geographical location of the coking coal producers and Western European market stand a good chance for making the best of their market capacity. Those chances will be increased for a group of Polish coke plants by the foundation of the coal and coke group and its further (2006) privatization.
PL
W artykule zamieszczono krótką analizę sytuacji na światowym rynku koksu metalurgicznego oraz przedstawiono potencjał produkcyjny polskiego koksownictwa. Sprzyjająca koniunktura na międzynarodowym rynku koksu stwarza możliwości utrzymania wysokiej pozycji Polski jako głównego eksportera do krajów Europy Zachodniej, wymaga to jednak ścisłego współdziałania producentów węgla koksowego i koksu. Scharakteryzowano krajową bazę surowcową węgli koksowych oraz omówiono prognozy produkcji węgla do 2010 roku. Przedstawiono projekty inwestycyjne w górnictwie, których realizacja pozwoli na zabezpieczenie potrzeb surowcowych krajowych koksowni.
EN
Paper presents a brief analysis of world met-coke market and the production potential of Polish coke engineering. Favourable conditions on international coke market create the possibilities to keep the high position of Poland as main coke exporter to the West European countries. However, it requires (it calls for) accurate cooperation both coking coal and coke producers. Domestic sources of coking coals are characterized and coal production forecasts till 2010 are discussed. Paper presents also the investment projects in coal mining industry, realization of which will allow to assure the raw material needs of domestic coking plants.
7
Content available remote Polskie koksownictwo - szanse i zagrożenia
PL
Dokonano analizy szans i zagrożeń przed jakimi stoi polskie koksownictwo, koncentrując się na: popycie na koks ma rynkach krajowym i międzynarodowym, wielkości bazy wytwórczej polskich koksowni i jej stanie technicznym, węglowej bazie surowcowej, uwarunkowaniach wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska.
EN
An analysis was carried out on the opportunities and threats the Polish coke-making industry is faced with. In particular, the following points were focused on: the demand for coke on the domestic and international markets, the production capacity of Polish coking plants and their technical conditions, source of raw materials for coke production, current ecological requirements resulting from Polish environmental regulations.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.