Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 21

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  procedura przetargowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
2
Content available remote Nowy rok, nowe zasady : GDDKiA zmienia reguły procedury przetargowej
PL
Początek roku przyniósł spore zmiany w zakresie zamówień publicznych u największego inwestora publicznego. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) wprowadza nowe standardy, których celem jest usprawnienie procedury przetargowej. To odpowiedź na coraz częstsze głosy z branży, mówiące o przewlekłości postępowań, w wielu przypadkach uniemożliwiających terminową i opłacalną realizację inwestycji drogowej.
PL
W niniejszym artykule zostanie przeprowadzona identyfikacja aktualnego stanu budowy dróg oraz opóźnień względem planowanych pierwotnych terminów ich realizacji wraz z oceną ich wpływu na harmonogram realizacji sieci drogowej.
EN
The aim of the article is to identify the current state of the construction of roads and delays in relation to the planned initial deadlines for their implementation, as well as to assess the impact of the delays on the road network implementation schedule.
PL
Oczywiste powiązania zawodowe pomiędzy wykonawcą wybranym w przetargu a autorem projektu inwestycji nie tylko naruszają przepisy dotyczące prawidłowości prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, faworyzując jednego z wykonawców w toku procedury przetargowej, ale również na etapie realizacji inwestycji mogą zaburzyć relację pomiędzy osobami pełniącymi samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.
PL
Przetarg jest jednym z częściej stosowanych trybów zlecania zamówień na roboty budowlane. W artykule zaprezentowano podstawowe kryteria oceny atrakcyjności potencjalnych zleceń przedsiębiorstwa oraz zaproponowano metody wspomagające podejmowanie racjonalnych decyzji w zakresie określania ceny oferty i cen jednostkowych poszczególnych robót lub etapów przedsięwzięcia w celu maksymalizacji aktualnej wartości netto przepływów pieniężnych (różnicy przychodów z wystawionych faktur oraz kosztów realizacji robót).
EN
Tender procedures are among the methods frequently used for placing contracts for construction works. This article describes basic criteria for evaluating the attractiveness of potential orders for a firm and proposes methods to assist in taking rational decisions as regards setting an overall price and the unit prices for particular works or project stages, with the aim of maximizing the net present value of cash flows (the difference between the revenue from invoices issued and the costs of carrying out the works).
7
PL
Celem przeprowadzonych analiz było porównanie procedury zamówień publicznych w budownictwie w Polsce i na Słowacji oraz wykazanie różnic, zarówno w obowiązujących przepisach prawnych w obu krajach, jak i różnic występujących w praktyce realizacji zamówień publicznych. W artykule skupiono się na dwóch podstawowych trybach: przetargu nieograniczonym oraz ograniczonym. Zastosowane metody badawcze to analiza przepisów prawnych i dokumentacji przetargowych w obu krajach oraz wywiady z ekspertami, w tym zarówno naukowcami specjalizującymi się w problematyce zamówień publicznych jak i praktykami zajmującymi się w swojej pracy zawodowej problematyką przetargową - zamawiającymi publicznymi (przedstawicielami gmin) oraz oferentami (przedstawicielami przedsiębiorstw budowlanych) w Polsce i na Słowacji. Procedura zamówień publicznych w budownictwie w obu krajach jest podobna, największe różnice występują co do obowiązujących terminów, konieczności wpłaty i wysokości wadium (na Słowacji w żadnym przypadku nie ma takiego obowiązku) oraz ilości, w praktyce zamówień publicznych, kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej (zgodnie z opiniami specjalistów na Słowacji częściej niż w Polsce ma miejsce ocena oferty ze względu na kilka kryteriów, nie tylko najniższej ceny).
EN
The purpose of the article is to present provisional results of the research conducted within the scope of the project SK-P1-0033-09/8028/2010 "Modern tendencies in the development of organization and management methods in construction project engineering" related to international cooperation between Poland and Slovakia. The public procurement procedure in construction is similar in both countries. The most significant differences can be found in the deadlines, payment and amount of the bid bond, (there is no such requirement in Slovakia). Another difference is the number of selection criteria of the most profitable bid (in Slovakia the bid is more often evaluated by several criteria, not only that of the lowest price; although the price is usually the most important).
PL
Niewątpliwie do najważniejszych elementów każdej oferty należy cena. W większości procedur przetargowych stanowi ona jedyne kryterium oceny ofert. Przykładowo, w 2008 r. w 89% wszczętych postępowań o wartościach poniżej progów UE cena była jedynym kryterium wyboru oferty.
10
Content available remote Wadium w procedurach przetargowych. Cz.2
11
Content available remote Wadium w procedurach przetargowych. Cz.1
PL
Funkcja wadium w procedurach przetargowych polega na zabezpieczeniu organizatora przetargu poprzez możliwość zatrzymania wadium na wypadek niezawarcia umowy przez wykonawcę. Może ono zostać złożone w miejscu wskazanym przez zamawiającego (w kasie) lub zostać załączone do oferty. Potwierdza to m.in. Zespół Arbitrów (sygn. UZP/ZO/0-481/05).
PL
W procedurach przetargowych coraz częściej oferty składają konsorcja - zwłaszcza gdy przedmiotem zamówienia są roboty budowlane. Jednak praktyka pokazuje, że zamawiający zupełnie nie radzą sobie z oceną takich ofert, tym bardziej że orzecznictwo także bywa rozbieżne w tych kwestiach.
14
Content available remote Przetargi, których nie ma
PL
Rozmowa z Dariuszem Blocherem, prezesem zarządu firmy Budimex Dromex SA, nt procedury przetargowej. W Polsce spadła liczba ogłaszanych przetargów na roboty drogowe i mostowe. Czynnikami przedłużającymi procedurę przetargową są np. ogromna ilość zapytań do specyfikacji przetargowej, oprotestowania, źle przygotowana dokumentacja, co równocześnie wydłuża procedurę. Poruszony został również temat działalności firmy i jej planów na rok następny.
PL
Pierwszym dokumentem w procedurze przetargowej, który jest udostępniany wykonawcom, jest ogłoszenie. W myśl art. 4a ust. 2 Prawa zamówień publicznych (P.z.p.) ogłoszenie o wszczęciu postępowania zamawiający zamieszcza na stronach portalu internetowego UZP oraz na własnej stronie internetowej, a jeżeli takiej nie posiada - w swojej siedzibie w miejscu publicznie dostępnym.
16
Content available remote Protest jako podstawowy środek ochrony prawnej
17
Content available remote Pełnomocnictwo w procedurach przetargowych
PL
Ustawodawca wprowadził zmiany w dwóch najważniejszych dla procedury przetargowej przepisach: w art. 22, który określa, kto może przystępować do procedur przetargowych, oraz w art. 24, precyzującym, kto z mocy prawa jest wykluczony z udziału w przetargach.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.