Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 63

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
W artykule poruszono istotne problemy związane z oceną środowiskową w procesach decyzyjnych związanych z gospodarką ściekową. Omówiono główne determinanty kształtujące proces zarządzania gospodarką ściekową i wskazano na konieczność przeprowadzania oceny środowiskowej elementów systemu zbierania, transportu i oczyszczania ścieków dla poprawy efektywności kształtowania i eksploatacji całego systemu. Zaprezentowano możliwości zastosowania oceny cyklu życia (LCA – Life Cycle Assessment) w ocenie środowiskowej systemów gospodarki ściekowej i procesach podejmowania decyzji o ich kształtowaniu.
EN
The article presents the significant problems related to environmental assessment in decision-making processes related to wastewater management. The main determinants shaping the process of wastewater management were discussed and the need to conduct environmental assessment of elements of the collection, transport and sewage treatment system to improve the efficiency of shaping and operation of the entire system was discussed. The possibilities of using life cycle assessment (LCA – Life Cycle Assessment) in the environmental assessment of wastewater management systems and decision making processes on their shaping is also presented.
PL
W pracy przedstawiono możliwości zastosowania nowych metod oceny środowiskowej na podstawie podejścia cyklu życia w branży motoryzacyjnej. Na podstawie dokonanego przeglądu literatury stwierdzono, że dotychczas stosowaną metodą oceny środowiskowej w branży motoryzacyjnej jest metoda „od szybu do koła” (WTW, Well-To-Wheel). Na podstawie dokonanej analizy porównawczej oceny cyklu życia LCA (Life Cycle Assessment) i WTW wykazano wiele korzyści związanych z zastosowaniem metody oceny cyklu życia w branży motoryzacyjnej.
EN
The paper presents the potential use of new methods of environmental assessment based on life-cycle-assessment (LCA) in the automotive industry. Based on the literature review found that the up till now the method of environmental assessment in the automotive industry is the method Well-To-Wheel (WTW). Based on the comparative analyzes of LCA and WTW demonstrated many benefits of LCA. The study also presents challenges related to environmental assessments in the automotive industry under the new requirements of circular economy.
PL
Środowiskowa ocena cyklu życia (LCA – life cycle assessment) służy do analiz obciążeń środowiskowych w cyklu życia technologii i produktów. W przypadku systemów, które pełnią kilka funkcji, tzw. systemów wielofunkcyjnych, np. takich, w których wytwarzanych jest kilka produktów lub przetwarza się kilka rodzajów odpadów, należy podjąć działania pozwalające na rozdzielenie obciążeń środowiskowych na poszczególne produkty. W tym celu może pomóc zastosowanie różnych narzędzi, w tym programowania liniowego oraz modeli równowagi rynkowej i innych narzędzi ekonomicznych. W pracy przedstawiono przegląd wybranych narzędzi, które są pomocne w ocenie cyklu życia systemów wielofunkcyjnych.
EN
The environmental life cycle assessment (LCA) is used for the analysis of environmental burden in the life cycle of technologies and products. For systems that supply several functions, so-called "multi-functional systems", eg. in which several products are produced or several kinds of waste are processed, shares of the environmental burden should be apportioned to the individual products. Using of various tools, including linear programming, market equilibrium models and other economic tools can be helpful in solving this problem. The paper presents an overview of the selected tools that can support the life cycle assessment of multi-functional systems.
PL
Projekty inwestycyjne obejmują różne zadania związane z podjęciem decyzji odnośnie planowanej inwestycji. Z reguły prace te dotyczą przede wszystkim analiz ekonomicznych, na podstawie których dokonuje się wyborów najbardziej efektywnych przedsięwzięć inwestycyjnych. W warunkach gospodarki o obiegu zamkniętym ocena ekonomiczna okazuje się być niewystarczająca, dlatego w pracy przedstawiono nowe podejście do oceny projektów inwestycyjnych obejmujące ocenę środowiskową uwzględniającą wytyczne gospodarki o obiegu zamkniętym. Na przykładzie zagospodarowania odpadów w sektorze energetycznym przedstawiono istotę nowych metod oceny środowiskowej projektów inwestycyjnych. Celem artykułu jest przedstawienie nowych zagadnień związanych z podejmowaniem decyzji inwestycyjnych w gospodarce o obiegu zamkniętym.
EN
Investment projects include various tasks associated with making a decision regarding the planned investment. Typically, these works mainly concern the economic analysis, which allow to choose the most effective investment projects. In the circular economic assessment is insufficient, so the work is presented a new approach to the evaluation of investment projects, including environmental assessment which takes into account the the circular economy guidelines. The example of waste management in the energy sector presents the importance of new methods for the environmental assessment of investment projects. The aim of the article is to present new issues for concerning investment decisions in the circular economy.
PL
Zarządzanie zasobami nieodnawialnymi jest jedną z kluczowych kwestii w gospodarce o obiegu zamkniętym oraz jednym z priorytetów polityki ochrony środowiska w przemyśle i stanowi istotną część strategii zrównoważonego rozwoju. Dlatego ważna jest znajomość metod oceny zużycia się zasobów naturalnych. Ocena cyklu życia (LCA – Life Cycle Assessment) jest techniką oceny oddziaływania na środowisko w całym cyklu produktu lub technologii, która pozwala na ocenę zużycia metali, minerałów i paliw kopalnych, uwzględniając zarówno bezpośrednie ich zapotrzebowanie w procesach technologicznych, jak również pośrednie zapotrzebowanie do produkcji surowców, materiałów i energii. W kopalniach węgla kamiennego, oprócz kwestii ekonomicznych, zaczyna nabierać znaczenia stosowanie konkretnego typu metod służących do oceny efektywności środowiskowej. Dotychczasowe podejście do oceny oddziaływania na środowisko procesu wydobycia węgla nie obejmowało wpływu na środowisko zużywanych w kopalni materiałów, surowców czy energii, skupiało się natomiast na obciążeniach powodowanych przez działalność kopalni. Nowym podejściem do problematyki oceny aspektów środowiskowych jest podejście cyklu życia, które pozwala na ocenę nie tylko samej działalności kopalni, ale analizie zasobów niezbędnych do produkcji materiałów, surowców i energii zużywanych w kopalni. Zaproponowane w pracy metody oceny wpływu w cyklu życia (LCIA – Life Cycle Impact Assessment) pozwalają na identyfikację potencjalnych oddziaływań na środowisko procesów produkcji górniczej związanych z zużyciem nieodnawialnych zasobów naturalnych. W pracy wykonano przegląd metod wykorzystywanych do oceny zużycia zasobów oraz wykazano, że technika LCA jest odpowiednim narzędziem do oceny skumulowanego zużycia nieodnawialnych zasobów naturalnych w cyklu życia technologii. Jest to szczególnie istotne w gospodarce o obiegu zamkniętym, gdzie LCA stanowi narzędzie służące decydentom do wspomagania zarządzania zasobami naturalnymi i pozwoli na dostarczenie informacji na temat ilości wyczerpywania się zasobów naturalnych w cyklu życia i może stać się pomocnym narzędziem do zrównoważonego zarządzania zasobami naturalnymi.
EN
Management of non-renewable resources is one of the key issues in the closed circle economy and one of the priorities of the environmental protection policy in the industry and constitutes a part of a sustainable development strategy. Therefore the knowledge of assessment methods of natural resources consumption is important. Life Cycle Assessment (LCA) is a technique for assessing the environmental impact in the whole product or technology cycle that allows to evaluates the consumption of metals, minerals and fossil fuels, taking into account both direct demand for them in technological processes and their indirect demand for production of raw materials, materials and energy. In hard coal mines, apart from economic issues, the use of a specific type of methodology for assessing of environmental performance is becoming more and more important. The up-to-date approach to the assessment of environmental impact of the coal mining process did not include the environmental impact of the materials, raw materials or energy being used in the mine, but focused on the impact caused by the operation of the mine. A new approach to environmental issues consists in the approach to a lifecycle that allows to evaluate not only the operation of the mine itself, but covers ale the analysis of the resources indispensable to produce materials, raw materials and energy consumed by the mine. The Life Cycle Impact Assessment (LCIA) proposed in the paper allows for the identification of potential environmental impact of coal mining processes associated with the consumption of non-renewable natural resources. The paper reviews the methods used to assess the consumption of resources and demonstrates that LCA method is an appropriate tool for assessing of the cumulative consumption of non-renewable natural resources in the life cycle of a technology. This is particularly important in a closed circle economy where LCA is a tool serving decision-makers to support natural resources management and will allow to provide information on the volume of depletion of natural resources in the life cycle and can become a helpful tool for sustainable management of natural resources.
PL
W artykule przedstawiono wyniki środowiskowej oceny cyklu życia modelowych układów produkcji ciepła z podziemnego zgazowania węgla kamiennego. W Polsce węgiel jest podstawowym źródłem energii elektrycznej i ciepła, dlatego istotne jest poszukiwanie alternatywnych sposobów wytwarzania energii. W artykule przedstawiono wyniki oceny obciążeń środowiskowych związanych z podziemnym zgazowaniem węgla kamiennego z zastosowaniem oceny cyklu życia (LCA – Life Cycle Assessment). Pokazano wyniki analizy porównawczej LCA dla dwóch wariantów produkcji ciepła, które różniły się czynnikiem zgazowującym. Przeprowadzono środowiskową ocenę cyklu życia dla wariantu zgazowania powietrzem oraz tlenem. Analizy wykonano metodą ILCD Midpoint (The International Reference Life Cycle Data System), która jest rekomendowana przez Komisję Europejską do obliczania śladu środowiskowego, gdyż jest uznana jako reprezentatywna dla warunków europejskich. LCA wykonano na podstawie normy ISO 14040 z zastosowaniem oprogramowania SimaPro 8.2.3.0 z bazą danych Ecoinvent 3.2. W analizach LCA uwzględniono węgiel kamienny z polskiej kopalni oraz gaz procesowy uzyskany w instalacjach doświadczalnych w Głównym Instytucie Górnictwa. Celem niniejszej pracy była ocena potencjalnego wpływu na środowisko produkcji ciepła z gazu z podziemnego zgazowania węgla z zastosowaniem LCA na podstawie metody ILCD Midpoint. Wykonane analizy LCA dla produkcji ciepła na podstawie podziemnego zgazowania węgla umożliwiły ocenę wpływu środowiskowego z uwzględnieniem 16 kategorii wpływu oraz identyfikację procesów jednostkowych charakteryzujących się największym wpływem na poszczególne kategorie. Na podstawie uzyskanych rezultatów wykazano, że niższymi obciążeniami środowiskowymi charakteryzuje się wariant technologii zgazowania, gdzie czynnikiem zgazowującym było powietrze.
EN
The paper presents the results of environmental life cycle assessment of model heat generation systems from underground coal gasification. In Poland, coal is the primary source of electricity and heat, so searching for alternative ways of energy generation is important. The paper presents the results of the assessment of environmental impact associated with underground hard coal gasification using LCA (Life Cycle Assessment). The results of comparative analysis of LCA for two alternatives of heat generation were presented, which differed in gasification factor. An environmental assessment of the life cycle for the gasification variants with air and oxygen was performed. The analysis was performed by ILCD Midpoint method (International Reference Life Cycle Data System) which is recommended by the European Commission for calculation of the environmental footprint, since it is considered to be representative for the European conditions. The LCA was performed on the basis of ISO 14040 standard using SimaPro 8.2.3.0 software with Ecoinvent 3.2. data base. LCA analyzes included hard coal from the Polish mine and process gas obtained in experimental installations at the Central Mining Institute. The purpose of this work was to evaluate the potential environmental impact of heat generation from on the base of underground coal gasification using LCA on the basis of the ILCD Midpoint method. Performing of LC A analyzes for the heat generation on the basis of underground coal gasification made possible the assessment of the environmental impact, taking into account the 16 impact categories and the identification of unit processes characterized by the greatest impact on individual categories. Based on the obtained results, it has been pointed out that a variant of gasification technology, where air is the gasification agent is characterized by the lower environmental impact.
EN
Environmental issues are an increasingly important aspect of management in the transport sector; new methods have been developed for assessment of the environment in the transport sector using the life cycle approach. The paper presents the application of Well to Wheel (WTW) and Life Cycle Assessment (LCA) in the transport sector. The WTW method focuses on energy analysis and greenhouse gas emissions during the life cycle of fuels. WTW is used to support decision-making on the environmental aspects of transport, particularly with regard to fuel life cycle management, but this method omits important stages in the life cycle, particularly the ones regarding important circular economy guidelines such as reduction of natural resource consumption, impact on human health, etc. The LCA method provides a much broader approach to environmental assessment than WTW. LCA takes into considration environmental impact in the whole life cycle of the vehicle, from the stage of production, through the period of exploitation, and finally its disposal.
PL
Przeprowadzono ocenę środowiskową cyklu życia zbiorczej oczyszczalni ścieków techniką LCA (life cycle assessment). Ze względu na wieloaspektowość analizy zastosowano metodę ReCiPe. Oceniono zużycie paliw kopalnych i metali oraz emisję gazów w cyklu życia obiektu. Wykazano, że na etapie budowy oczyszczalni obciążenia środowiskowe były determinowane ilością zużytego betonu oraz stali zbrojeniowej, a w trakcie eksploatacji ilością i rodzajem zużytej energii elektrycznej. Przeprowadzone analizy potwierdziły również, że zastosowanie biogazu do produkcji energii elektrycznej w oczyszczalni ścieków przynosi wymierne korzyści dla środowiska.
EN
Gas (CO₂) emissions, fuel (heating oil) and material (iron) consumption were calcd. for the construction, operation and dismantling stages in the life cycle of com. wastewater treatment plant. At the construction stage, the consumption of structural steel and concrete had the highest environmental impact, while the consumption of elec. energy at the operational stage. Prodn. of biogas resulted in decreasing the environmental impact of the plant.
PL
Przedstawiono wyniki inwentaryzacji danych wejściowych i wyjściowych w cyklu życia zbiorczej oczyszczalni ścieków w warunkach krajowych. Inwentaryzacja obejmowała etap budowy, eksploatacji oraz likwidacji oczyszczalni ścieków. Opracowane dane mogą pomóc decydentom w zrozumieniu pojęcia cyklu życia, jak również mogą przyczynić się do rozwijania świadomości ekologicznej w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Zidentyfikowane dane służą również do wykonania oceny cyklu życia oczyszczalni.
EN
The inventory of input and output data in the life cycle of wastewater treatment plants was carried out at the construction, operation and disposal stages of the plant.
PL
Przedstawiono wpływ zanieczyszczeń wodnych powstających podczas podziemnego zgazowania węgla (PZW) na potencjalne szkody dla środowiska i zdrowia człowieka. Zastosowano metodę oceny wpływu ReCiPe Midpoint oraz ReCiPe Endpoint zgodnie z techniką analizy cyklu życia LCA (life cycle assessment). Przedstawiono główne wskaźniki środowiskowej oceny toksyczności w cyklu życia. Stwierdzono, że istnieje potrzeba prowadzenia dalszych prac badawczych związanych z analizami środowiskowymi PZW techniką LCA. W dalszych badaniach należy położyć duży nacisk na opracowanie sposobów zagospodarowywania ścieków z PZW.
EN
Literature data on compn. of water streams from underground coal gasification were used for assessment of environmental impact in the neighbourhood of the gasification reactor. The contents of ammonium N, free cyanides, B, phenols and arom. hydrocarbons were higher than the permissible ones. The waters were toxic and showed a hazard both for human beings and animals.
PL
W artykule przedstawiono nowe wyzwania, związane z rozwojem gospodarki cyrkulacyjnej w kierunku zrównoważonego gospodarowania surowcami naturalnymi, które obejmuje zarówno efektywne i oszczędne wykorzystywanie surowców, jak i ponowne ich wykorzystanie. W celu wprowadzenia zasad gospodarki cyrkulacyjnej autorka proponuje zastosowanie analizy cyklu życia (LCA-Life Cycle Assessment), jako pierwszy krok do kwantyfikowania wpływu na środowisko produktów i odpadów oraz diagnozy powstających odpadów wraz z oceną obciążenia na środowisko, w zależności od sposobu zagospodarowania.
EN
The paper presents new challenges to the development of circular economy towards sustainable management of natural resources, which includes both efficient and economical use of resources and ensure their re-use. In order to implement the principles of circular economy, the author proposes the use of Life Cycle Assessment as a first step to quantify the environmental impact of products and waste and diagnosis of waste together with an environmental assessment depending on waste management.
PL
W artykule zaproponowano zastosowanie techniki oceny cyklu życia LCA (Life Cycle Assessment) do wspomagania Systemu Zarządzania Środowiskowego (SZŚ). Technika LCA umożliwia w sposób kwantytatywny dokonanie oceny potencjalnych obciążeń środowiskowych zarówno dla kopalni, jak i procesów produkcji górniczej, dzięki czemu może stanowić istotny element zarówno do doskonalenia Systemu Zarządzania Środowiskowego (SZŚ) (zgodnie z wytycznymi nowej normy ISO 14001:2015), jak i do wspomagania zarządzania środowiskiem w przedsiębiorstwach górniczych.
EN
The paper proposes the application of life cycle assessment to support the Environmental Management System (EMS). The LCA enables the quantitative assess the potential environmental impacts for the mining enterprises and production processes, so it can be an important element both for the improvement of the Environmental Management System (EMS) (in accordance with the guidelines of the new ISO 14001:2015) and to support environmental management in the mining enterprises.
PL
Produkcja energii w Polsce w głównej mierze oparta jest na węgielu kamiennym i brunatnym, co powoduje znaczne obciążenia dla środowiska. Dlatego istotne jest poszukiwanie alternatywnych sposobów jej wytwarzania. W artykule dokonano identyfikacji i oceny problemów środowiskowych związanych z technologią naziemnego zgazowania węgla brunatnego z wykorzystaniem techniki oceny cyklu życia. Przedstawiono metodę analizy cyklu życia ILCD Midpoint (The International Reference Life Cycle Data System) rekomendowaną przez Komisję Europejską do stosowania jako reprezentatywną dla warunków europejskich. Metoda ILCD została wykorzystana zarówno do oceny problemów środowiskowych technologii zgazowania węgla brunatnego, jak i analizy porównawczej produkcji energii elektrycznej opartej na technologii zgazowania wę- gla oraz technologii spalania węgla. Wykazano, iż technologia zgazowania węgla w największym stopniu wpływa na emisję gazów cieplarnianych oraz powoduje działanie toksyczne dla ludzi. Określono również determinanty wpływu na środowisko, do których zaliczono emisję ditlenku wę- gla oraz wydobycie węgla brunatnego. Wykazano, że technologia zgazowania powoduje mniejsze obciążenia dla środowiska w porównaniu do technologii spalania węgla, szczególnie w kategorii wpływu – działanie toksyczne dla ludzi, działanie inne niż rakotwórcze.
EN
Energy production in Poland is based primarily on hard coal and lignite, which creates a considerable environmental burden. It is therefore important to look for alternative methods of energy generation. The article contains the identification and evaluation of environmental problems related to the technology of ground coal gasification using the life cycle assessment technique. The ILCD Midpoint method (The International Reference Life Cycle Data System) of life-cycle analysis, recommended by the European Commission as representative for European conditions, is presented. The ILCD method has been used both to evaluate environmental problems of the technology of lignite gasification and to make a comparative analysis of electricity production based on the technology of coal gasification and coal combustion. It has been shown that the technology of coal gasification has the most significant impact on the emission of greenhouse gases and produces toxic effects for humans. Determinants of the impact on the environment, including emissions of carbon dioxide and lignite mining, have been identified. It has been demonstrated that the gasification technology causes less environmental burden compared to the coal combustion technology, particularly in the impact category – human toxicity, non-cancer effects.
PL
Ocenę środowiskową technologii zgazowania węgla brunatnego zintegrowanej z produkcją energii elektrycznej przeprowadzono techniką LCA (life cycle assessment) w przemysłowym układzie technologicznym obejmującym wydobycie węgla, jego przeróbkę mechaniczną i zgazowanie, oczyszczanie i konwersję gazu procesowego oraz produkcję energii elektrycznej. W celu wieloaspektowej oceny różnych kategorii wpływu na środowisko, zdrowie i życie ludzi oraz ocenę kategorii szkód do oceny cyklu życia zastosowano metody ReCiPe, CED, IPCC oraz IMPACT 2002+. Wykazano, że do istotnych kategorii wpływu należy zużycie paliw kopalnych, emisja gazów cieplarnianych, przeobrażenie terenu, ekotoksyczność, eutrofizacja oraz toksyczny wpływ związków nieorganicznych na organizm ludzki. Dokonano również porównawczej oceny cyklu życia technologii zgazowania węgla brunatnego zintegrowanej z produkcją energii elektrycznej oraz elektrowni węglowej. Stwierdzono, że produkcja energii elektrycznej z zastosowaniem technologii zgazowania węgla powoduje mniejsze obciążenia we wszystkich kategoriach wpływu środowiskowego w porównaniu z technologią spalania węgla brunatnego w elektrowni.
EN
The lignite pregasification for electricity prodn. was more convenient than direct lignite combustion from ecol. And economic points of view.
15
Content available remote Efektywność kosztowa procesu podziemnego zgazowania węgla metodą szybową
PL
Przedstawiono wyniki analizy efektywności kosztowej wytwarzania gazu procesowego w procesie podziemnego zgazowania węgla metodą szybową. Analiza kosztowa została wykonana metodą oceny kosztu cyklu życia LCC (life cycle cost) zgodnie z normą PN-EN 60300- 3-3 i obejmowała koszty nabycia (nakłady inwestycyjne), koszty posiadania (koszty eksploatacyjne) i koszty likwidacji. Wyniki analizy LCC poddano analizie wrażliwości, którą przeprowadzono przy wykorzystaniu wskaźnika dynamicznego kosztu jednostkowego DGC (dynamic generation cost) obliczonego w funkcji zmiennych krytycznych w przyjętym zakresie ich zmian. Uzyskane wyniki analizy kosztowej wskazują, że dla przyjętych założeń podziemne zgazowanie węgla metodą szybową jest efektywne kosztowo. Koszt wytworzenia jednostki energii w gazie procesowym jest bowiem niższy od ceny zakupu energii zawartej w gazie ziemnym. Przeprowadzona analiza wrażliwości efektywności kosztowej podziemnego zgazowania węgla metodą szybową pozwoliła określić hierarchię wpływu analizowanych zmiennych krytycznych na wskaźnik DGC, tj. miąższość pokładu węgla, długość chodnika udostępniającego, odległość georeaktora od szybu i głębokość zalegania pokładu węgla.
EN
Cost-effectiveness and sensitivity analyses of process gas prodn. by underground bituminous coal gasification by shaft method were carried out. The life cycle cost anal. was also performed. Coal seam thickness, length of the sidewalk sharing, distance of georeactor from the shaft and depth of the coal seam were the crucial factors of cost-effectiveness for the process for gas prodn.
PL
W artykule przedstawiono istotę koncepcji ekoefektywności w zarządzaniu innowacjami na przykładzie czystych technologii węglowych. Ekoinnowacyjność określono jako wyznacznik innowacyjności. Integrowanie rezultatów analiz aspektów środowiskowych z aspektami ekonomicznymi jest jednym z nowych trendów w zarządzaniu innowacjami. Dzięki zastosowaniu analizy ekoefektywności decydenci w przedsiębiorstwie mają możliwość wyboru najbardziej innowacyjnych produktów czy technologii, spełniających kryteria ekonomiczne oraz środowiskowe. Przedstawiono znaczenie ekoefektywności w projektowaniu innowacyjnych technologii. Pokazano główne cele analizy ekoefektywności oraz powiązania analiz ekoefektywności z zarządzaniem innowacjami. Na podstawie przykładowych analiz ekoefektywności dla czystych technologii węglowych stwierdzono, że podziemne zgazowanie węgla ma wyższą ekoefektywność niż elektrownia węglowa. W pracy przedstawiono kluczowe wskaźniki służące doskonaleniu ekoefektywności czystych technologii węglowych.
EN
The article presents the significance of the concept of eco - efficiency in innovation management on the example of clean coal technologies. Eco - innovation was defined as the determinant of innovation. Integrating the results of environmental aspects analysis with the economic aspects is one of the new trends in innovation management. Application of eco - efficiency analysis in the enterprise allows for decision - makers choose the most innovative products or technologies taking into account economic and environmental criteria. In this article the importance of eco - efficiency in the design of innovative technologies, the main objectives of the eco - efficiency analysis and relationship between eco - efficiency analyzes and innovation management were shown. Based on examples of eco - efficiency analysis for clean coal technologies, it was found that underground coal gasification has a higher eco - efficiency than coal power plant. The paper presents the key indicators to improve eco - efficiency of clean coal technologies.
EN
The paper presents an author’s method of eco-efficiency assessment of mining production processes in hard coal mines, which enables integrating results of evaluating both environmental and economic aspects. The proposed method uses life cycle approach to assess environmental efficiency and the result of operating activities to assess economic efficiency. The comprehensive method of assessing miningproduction processes was proposed as the Key Performance Indicator (KPI) in hard coal mines in Poland to be used to support decision making in mining companies.
PL
W artykule przedstawiono autorska metodę oceny ekoefektywności procesów produkcji górniczej w kopalniach węgla kamiennego, która umożliwia zintegrowanie wyników oceny aspektów środowiskowych i ekonomicznych. Proponowana metoda oceny wykorzystuje podejście cyklu życia do oceny efektywności środowiskowej oraz wynik z działalności operacyjnej do oceny efektywności ekonomicznej. Opracowaną kompleksową metodę ceny procesów produkcji górniczej zaproponowano jako kluczowy wskaźnik efektywności KPI (Key Performance Indicator) kopalń węgla kamiennego w Polsce stosowany do wspomagania procesów decyzyjnych w przedsiębiorstwach górniczych.
PL
Przedstawiono efektywność kosztową technologii GE (General Electric Energy) naziemnego zgazowania węgla kamiennego, której produktem końcowym jest wodór. Technologię analizowano w wariancie bez i z zastosowaniem sekwestracji ditlenku węgla CCS (carbon capture and storage). Ocenę efektywności kosztowej wybranej technologii przeprowadzono na podstawie analizy kosztu cyklu życia LCC (life cycle costing). Wyznaczono dynamiczny koszt jednostkowy DGC (dynamic generation cost), który przedstawia techniczny koszt uzyskania 1 Mg wodoru. W celu kompleksowej oceny inwestycji związanej z badaną technologią wykonano analizę wrażliwości uzyskanych wskaźników efektywności kosztowej na zmianę wartości takich czynników, jak nakłady inwestycyjne, stopa dyskontowa, cena węgla, cena praw do emisji CO2 i stopień zagospodarowania odpadów.
EN
Cost-efficiency with sensitivity anal. of H2 prodn. based on coal gasification was carried out for 2 variants of the technol. based on bituminous coal either equipped with a CO2 sequestration (CCS) unit or without it. Life cycle costing anal. was performed. Cost of purchasing of CO2 emission allowances (variant without CCS) and investment costs (variant with CCS) were crucial factors for the H2 prodn. cost-efficiency.
PL
Przedstawiono wyniki analizy wrażliwości ekoefektywności technologii wytwarzania energii elektrycznej w procesie naziemnego zgazowania węgla. Analiza ekoefektywności integruje wyniki oceny efektywności ekonomicznej i środowiskowej. Analiza wrażliwości ekoefektywności została wykonana dla czterech modelowych wariantów technologii produkcji energii z wykorzystaniem naziemnego zgazowania w złożu strumieniowym Shell różniących się rodzajem węgla, jak również zastosowaniem sekwestracji ditlenku węgla CCS (carbon capture and storage). Ocenę efektywności środowiskowej i kosztowej wykonano, opierając się na metodzie uwzględniającej cykl życia technologii. W przypadku oceny środowiskowej zastosowano ocenę cyklu życia LCA (life cycle assessment), natomiast ocenę kosztową wykonano na podstawie kosztu cyklu życia technologii LCC (life cycle costing). Przeprowadzona analiza wrażliwości ekoefektywności technologii produkcji energii z wykorzystaniem naziemnego zgazowania węgla pozwoliła określić hierarchię wpływu analizowanych zmiennych krytycznych na ekoefektywność technologii: zmiany sprawności wytwarzania, zmiany nakładów inwestycyjnych, zmiany cen praw do emisji CO₂ i zmiany cen węgla.
EN
Sensitivity anal. of eco-efficiency of energy prodn. Based on off-site coal gasification was carried out for 4 technols. based on lignite and bituminous coal and optionally equipped with a CO₂ sequestration unit. Life cycle assessment and costing anals. were performed. Plant efficiency, coal price and investment costs were crucial factors for energy prodn. eco-efficiency.
PL
Artykuł stanowi przegląd najważniejszych kwestii związanych ze wszystkimi aspektami zrównoważonego rozwoju (środowiskowego, ekonomicznego i społecznego) podczas produkcji gazu łupkowego. Duża część artykułu poświęcona jest kwestii bezpieczeństwa prowadzonego procesu na środowisko i zdrowie ludzkie. W pracy przedstawiono porównanie emisji gazów cieplarnianych na wszystkich etapach produkcji gazu łupkowego z emisjami generowanymi podczas konwencjonalnego wydobycia gazu ziemnego i węgla kamiennego. Dodatkowo szczególną uwagę poświęcono ocenie ekonomicznej technologii w odniesieniu do kosztów generowanych podczas tradycyjnego wydobycia surowców.
EN
This paper presents an overview of key issues related to all aspects of sustainable development (environmental, economic and social) during shale gas production. A large part of the paper is focused on safety of the process in respect of ecology and human health. The paper presents also a comparison of greenhouse gas emissions at all stages of the production of shale gas with emissions generated during conventional natural gas and coal production. In addition, special attention was paid to the economic assessment of the technology in relation to costs generated during traditional extraction of raw materials.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.