Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 310

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  spaliny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
PL
Po polskich drogach jeździ 22 mln pojazdów silnikowych, w tym 18 mln samochodów osobowych, co oznacza, że liczba samochodów osobowych na tysiąc mieszkańców wynosi ok. 580. Jeszcze w 1990 r. było ich 5 mln, czyli w ciągu 30 lat liczba samochodów wzrosła blisko czterokrotnie.
2
Content available remote Zastosowanie ziarnistych węgli aktywnych do usuwania chloru z gazów odlotowych
PL
Zbadano 4 handlowe gatunki węgli aktywnych w zakresie skuteczności usuwania chloru ze spalin. Określono ich parametry fizykochemiczne, takie jak zawartość popiołu i wilgoci, liczba jodowa, powierzchnia właściwa, porowatość i wielkość porów. Badane węgle skutecznie pochłaniały chlor ze spalin i mogą być przydatne do zabezpieczania elektrochemicznych czujników gazów. Szczególnie obiecujące wyniki uzyskano w przypadku węgla z łupin orzecha kokosowego w usuwaniu chloru ze spalin suchych oraz węgla do chromatografii w oczyszczaniu spalin wilgotnych.
EN
Cl₂ was adsorbed from waste gases (140 mg/m3) on 4 com. activated C at 20°C for 16.3–49.4 h. Their phys.-chem. and structural properties were detd. The most efficient Cl₂ removal from dry flue gases was achieved on the activated C produced from coconut shells and from wet flue gases was achieved on activated C used in chromatog.
PL
Przedstawiono wyniki doświadczalnych badań procesu spalania węgla kamiennego oraz węgla kamiennego z dodatkiem niskoemisyjnego innowacyjnego paliwa węglowego określanego jako bezdymny węgiel. Testy spalania standardowego węgla kamiennego oraz dwóch próbek węgla o różnej zawartości nowego dodatku przeprowadzono przy wykorzystaniu tego samego kotła górnego spalania z zasypem ręcznym o mocy 22,5 kW. W spalinach powstałych ze spalenia czystego węgla kamiennego oraz mieszanek węgla kamiennego z dodatkiem bezdymnego węgla w stosunku 85/15 i 70/30 zmierzono stężenia CO, NOx i SO₂ oraz zawartość pyłów, PM₁₀ i PM₂.₅, wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych Σ16 WWA i Σ4 WWA, a także benzo(a)pirenu. Porównano emisję tych związków. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że podczas spalania mieszanek węgla 85/15 oraz 70/30 nastąpiło znaczące zmniejszenie większości wskaźników emisyjnych w porównaniu ze spalaniem czystego węgla kamiennego.
EN
The water boiler was fed with hard coal or smokeless coal-contg. mixts. in mass ratios of 85/15 and 70/30. The compn. of exhaust gases was analyzed for the content of CO, CO₂, NOx, SO₂, PM₂.₅, PM₁₀ and polycyclic aromatic hydrocarbons. A significant redn. of emission factors was obsd. during the combustion of blends with smokeless coal as compared to the combustion of hard coal.
PL
O ile wcześniej samochody mieściły się na ulicach, obecnie jest ich tak dużo, że w miastach w nowych i modernizowanych budynkach powstaje coraz więcej podziemnych garaży zamkniętych. Muszą być one wyposażone w skuteczną wentylację, która usunie produkty spalania z silników samochodowych różnego typu oraz wycieki gazów wybuchowych z instalacji gazowych pojazdów zasilanych propanem-butanem lub metanem. Większe garaże dodatkowo muszą mieć wentylację oddymiającą.
PL
Kiedy zachęcani przez kampanie informacyjne i dofinansowania posiadacze starszych kotłów na paliwa stałe decydują się na wymianę urządzenia na nowoczesny kocioł klasy 5, nie zawsze wiedzą, że może się z tym wiązać konieczność unowocześnienia lub wymiany komina odprowadzającego spaliny.
PL
W artykule przedstawiono algorytm obliczeń bloku energetycznego węglowego z układem odzysku ciepła odpadowego spalin metodą pośrednią. Obliczenia wykonano dla dwóch paliw: węgla kamiennego i brunatnego. Zbadano wpływ zainstalowania układu odzysku ciepła odpadowego spalin na wzrost mocy oraz sprawności bloku referencyjnego o mocy 900 MW. Wyniki pokazały, że zastosowanie układu odzysku ciepła odpadowego spalin poprawia sprawność bloku: dla węgla kamiennego o 1,57 %, a dla węgla brunatnego o 2,4%.
EN
The aim of the article is to present an algorithm of computation of a coal-fired power unit with indirect waste heat recovery system. Calculations were made for two fuels: lignite and bitominous coal. The influence of the installation of flue gases waste heat recovery system on power increase and efficiency of the 900 MW reference power unit was studied. Results showed that installation of flue gases waste heat recovery system improves power unit efficiency: for lignite by 1.57%, and for bituminous coal by 2.4%.
PL
W artykule przedstawiono model matematyczny kondensacyjnego wymiennika ciepła typu spaliny-woda, służącego do odzysku niskotemperaturowego ciepła odpadowego ze spalin bloku energetycznego węglowego. Model ten bazuje na modyfikacji modelu Colburna-Hougena, przedstawionej w pracach [17, 24, 33]. W modelu założono, że część wykroplonej pary wodnej reaguje z częścią strumienia dwutlenku siarki w spalinach, wskutek czego powstaje kwas siarkowy (IV). Przy pomocy powyższego modelu przeprowadzono analizę porównawczą wyników obliczeń dla spalin pochodzących z węgla kamiennego i brunatnego. Przeprowadzono optymalizację wymiennika ciepła pod względem wybranych parametrów.
EN
The aim of the article is to present a mathematical model of flue gases-water condensing heat exchanger used for the recovery of low temperature waste heat of coal-fired power unit. This model is based on the modification of the Colburn-Hougen model, presented in [17, 24, 33]. In addition, it was assumed that some of the condensed water vapor reacts with a portion of the sulfur dioxide stream in exhaust, resulting in formation of sulfuric acid (IV). With this model, a comparative analysis of calculation results for flue gases derived from lignite and bituminous coal was performed. The heat exchanger has been optimized for selected parameters.
PL
Rozporządzenie Ministra Środowiska DU. 2018 poz. 680 z dnia 1 marca 2018 r. wprowadziło obostrzenia emisyjne dla średnich obiektów spalania energetycznego. W wyniku wdrożonego dokumentu istniejące średnie obiekty ciepłownicze (MCP) zostaną objęte od 01.01.2025 r. nowymi limitami. Osiągnięcie podanych w ustawie limitów jest uwarunkowane zastosowaniem metod wtórnych redukcji NOx. Powszechnie stosowane są metody selektywnej redukcji niekatalitycznej (SNCR) oraz katalitycznej (SCR). Artykuł przedstawia wyniki badań eksploatacyjnych instalacji wykorzystującej metodę SNCR oraz jej rozszerzenie o wkład katalityczny zlokalizowany w II ciągu kotła, tworząc układ hybrydowy – połączenie metod SNCR i SCR. Realizacja metody SNCR była prowadzona przez zastosowanie rozwiązania FJBS (Furnace Jet Boiler System). Technologia FJBS wykorzystuje zespół wentylatorów strumienicowych składający się z 8 dysz wtryskowych ulokowanych na 4-ech poziomach komory paleniskowej kotła, przez które wtryskiwany jest wodny roztwór mocznika, jako reagent oraz sprężone powietrze jako medium napędowe dysz wtryskowych. W pracy zawarte zostały również wyniki symulacji numerycznej, które użyto do określenia miejsca wtrysku reagenta przy nominalnej pracy kotła. Natomiast badania eksploatacyjne pozwoliły na dostosowanie działania instalacji dla pełnego zakresu pracy kotła oraz jej optymalizację. Otrzymane wyniki wskazują, że zastosowanie metody SNCR przy wykorzystaniu systemu FJBS pozwala na dostosowanie emisji kotła do wymaganego ustawicznie poziomu dla istniejących obiektów. Dodatkowo przeprowadzona analiza ekonomiczna przemawia za stosowaniem sprężonego powietrza jako medium napędowego dysz zamiast wody stosowanej w klasycznej metodzie SNCR. W przypadku dalszego zaostrzania norm emisyjnych rozwiązanie stanowić będzie połączenie istniejących systemów SNCR z reaktorami SCR. Zaprezentowane wyniki wskazują na możliwość uzyskania skutecznej redukcji NOx przy ulokowaniu wkładów katalitycznych w przestrzeni II ciągu kotła bez ingerencji w część ciśnieniową.
EN
On 1 March 2018, Polish law introduced emission restrictions for medium-sized combustion plants. As a result of the implemented document, the existing medium-size heating facilities (MCP) will be covered by new limits from 01.01.2025. Achievement of the limits set out in the Act in the vast majority of cases depends on the application of secondary NOx reduction methods - the method of selective non-catalytic SNCR reduction and selective catalytic SCR reduction. The paper presents the results of exploitation tests of the installation using the SNCR method and its extension by the catalytic converter located in the boiler’s second duct, creating a hybrid system - a combination of SNCR and SCR methods. The implementation of the SNCR method was carried out by applying the FJBS (Furnace Jet Boiler System) solution. FJBS technology uses a set of jet blowers located on 4 levels of the boiler combustion chamber, through which water solution of urea is injected as a reagent and compressed air as a driving medium of injection nozzles. The paper also includes results of numerical simulation, which was used to determine the place of reagent injection at nominal boiler operation and optimization of the algorithm. The obtained results indicate that the application of the SNCR method using the FJBS system allows to adjust the boiler emission to the level required by law for the existing facilities. In addition, the conducted economic analysis supports the use of compressed air as a driving medium for nozzles instead of water used in the classic SNCR method. In case of further tightening of emission standards, the solution will consist in connecting existing SNCR systems with SCR reactors. The presented results indicate that it is possible to achieve an effective NOx reduction by locating the catalytic converters in the space of the second boiler series without interfering with the pressure part of the boiler.
PL
Zbadano wpływ rozdrobnienia i zwiększonej wilgotności paliw węglowych na poziom emisji substancji szkodliwych z procesu ich spalania w kotle grzewczym. Opierając się na wynikach pomiarów składu chemicznego spalin, można wykryć spalanie paliwa o niskiej kaloryczności lub zawilgoconego. Do badań wybrano węgiel kamienny i brunatny. Jako wyznacznik detekcji spalania paliw niskojakościowych wytypowano pomiar stężeń masowych CO i NOx w spalinach. Do badań przygotowano dla każdego rodzaju paliwa trzy próbki w postaci węgla niemodyfikowanego, drobno rozdrobnionego węgla oraz paliwa o podwyższonej wilgotności o 10%. Ponadto zmierzono temperaturę spalin, współczynnik nadmiaru powietrza i określono sprawność cieplną.
EN
Hard coal and lignite (grain size 5–25 mm) were grinded up to 1 mm or modified by addn. of 10% moisture and combusted. The moisture addn. to both types of fuel resulted in a decreasing NOx content in the exhaust gas. All lignite samples showed a reduced CO content in the combustion gases.
10
Content available remote Procesy termochemicznej konwersji biomasy i ich wpływ na środowisko
PL
Przedstawiono wyniki badań doświadczalnych dotyczących procesów termochemicznej konwersji biomasy. Analiza składu spalin powstałych w piecu odgazowującym biomasę wykazała znikome ilości gazów stanowiących potencjalne zagrożenie dla środowiska. Poprocesowe produkty ciekłe stanowiły ponad połowę masy peletu poddanego odgazowaniu. Produkty te, pobrane ze zbiorników kondensacyjnych, wykazywały zróżnicowane działanie fitotoksyczne. W mikrobioteście Phytotoxkit F, kondensaty, w zależności od dawki, w jakiej zostały wprowadzone do gleby, powodowały ograniczenie liczby kiełkujących nasion lub zahamowanie procesu oraz ograniczenie lub hamowanie wzrostu korzeni badanych roślin.
EN
Pine wood pellets were degasified without air access. The liq. by-products constituted as much as 57% by mass of the pellets. The condensates formed were introduced into the soil at varying doses (0.1–10 g/kg). Their impact on germination and inhibition of root growth of monocotyledonous plant (Sorghum saccharatum) and 2 dicotyledonous plants (Lepidium sativum and Sinapis alba) was studied. The condensates showed a phytotoxic effect and had a negative effect on plant germination and root length. Sorgum saccharatum showed the greatest sensitivity to the condensate components.
PL
Opisano możliwości prostego i efektywnego modyfikowania sorbentów wapniowych stosowanych do odsiarczania spalin. Badania reaktywności sorbentów prowadzono w procesie jednoczesnej kalcynacji oraz siarczanowania w temp. 850°C. Modyfikowanie sorbentów wapniowych poprzez dodanie nieorganicznych związków sodu i litu (węglany lub wodorotlenki), niezależnie od ich ilości wpływało na zmianę współczynnika reaktywności RI, mol/mol oraz współczynnika sorpcji bezwzględnej CI, g siarki/kgsorbentu. W przypadku węglanu sodu następowała widoczna zmiana reaktywności sorbentu, niezależnie od ilości dodanego modyfikatora: 1,0% dodatku spowodował zmniejszenie współczynnika RI względem sorbentu surowego o ponad 14%, a w przypadku współczynnika CI wzrost o ponad 24%. Na modyfikowanie sorbentów wapniowych celem zmiany efektywności procesu kalcynacji i siarczanowania ma wpływ rodzaj kationu (Na⁺ lub Li⁺) oraz aniony tworzące sól nieorganiczną.
EN
Shredded (grain size 125–250 μm) Ca sorbents unmodified or modified sep. with Na or Li compds. with the content of each additive in the range of 0.5-1.5% by mass were used for desulfurization of N contg. SO₂ (1870 ppm) and O₂ (3%). Reactivities of the tested sorbents were detd. The addn. of Na₂COз in quantities of 1% and 0.5% to the sorbent resulted in a decrease of the reactivity coeff. by 14.3% and 15.3%, resp. The sorbents modified with the Li compds. were more reactive.
EN
In the paper researches of influence of using catalyst and polar additives on engine performance and emission of exhaust were carried out. The tests were made on diesel engine DuraTorq-TDDi/TDCi 16v with a capacity of 1998cm3 produced by Ford company. Two additives were investigated: FMAX - catalytic additive to fuel and HDOS - polar additive to lubricating oil in different proportions. The results indicated that using tested additives has a positive effect on exhaust composition (lower concentrations of nitrogen oxides, soot and carbon monoxide) and also decreased fuel consumption.
PL
W artykule przedstawiono metodę oceny efektywności energetycznej kotłowni zasilanej paliwem gazowym lub stałym, w której wykonano modernizację polegającą na ochłodzeniu spalin poniżej punktu rosy i wykorzystaniu odzyskanego ciepła w instalacjach kotłowych. W kotłowni równocześnie wykonano instalację do mokrego oczyszczania gazów wylotowych, w celu redukcji emisji cząstek stałych i do poziomu określanego przez normę. W artykule zaproponowano prosty wskaźnik do oceny poprawy efektywności energetycznej. Zalecenia zilustrowano przykładem obliczenia oszczędności uzyskanych w kotłowni zasilanej gazem ziemnym eksploatowanym w przedsiębiorstwie przemysłu spożywczego, wyposażonej w dwa kotły parowe, o łącznej wydajności 2 × 30 t/h, oraz kotłowni zasilanej węglem kamiennym wyposażonej w trzy kotły parowe typu płomienicowo-płomieniówkowego, o wydajności 3 × 3 t/h pracujących z quasi-stałą wydajnością w ciągu roku.
EN
The paper presents a method for assessing the energy efficiency of a boiler house for both gaseous and solid fuels, in which the modernization consisting in cooling the flue gases below the dew point and transferring the recovered thermal power in boiler installations was carried out. At the same time, wet exhaust gases purification was carried out in the boiler house, which reduced the emission of particulate matter and acid gas to the level determined by the standard. The publication indicates a correct and simple indicator of the assessment of energy efficiency improvement. The recommendations are illustrated with reference to an example of savings settlement made in a natural gas-fired boiler house in a food industry company equipped with two steam boilers, with a total capacity of 2 × 30 t / h, and a coal-fired boiler house equipped with three flue and smoke boilers; with a capacity of 3 × 3 t/h operating with quasi-constant performance during the year
EN
We developed a concept and calculated an efficiency of the electrochemical cycle of converting low-grade heat (temperature difference 10-80°C) into electricity. The cycle could be divided into two stages: creating a concentration difference by a solution distilled in a temperature gradient and electricity generation in concentration galvanic cell. The calculation shows that the efficiency of converting heat into electricity could reach 40-55% of Carnot efficiency in a temperature range of 0-100°C in the case of use of a multi-cascade distiller. The calculations show that ratio power/mass of the device is too low to be used in automobile or air transport, but it could be used in water transport.
PL
W pracy przeprowadzono analizę wpływu wybranych parametrów gazów pirometalurgicznych na emisyjność zapylonych spalin. Emisyjność zapylonych spalin została wyznaczona w oparciu o różne metody obliczeń. Analizowano wpływ następujących parametrów dopalanych gazów procesowych: temperaturę spalin, zawartość dwutlenku węgla w spalinach, zapylenie, wilgotność spalin. Po przeprowadzeniu obliczeń stwierdzono, że emisyjność zapylonych spalin wzrastała wraz z zawartością CO2 (wzrost 7% dla zawartości CO2 od 10,57 do 15,17%), zapyleniem (wzrost 3% dla zakresu 7–70 g/Nm3) i wilgotnością spalin (wzrost 11% dla wilgotności od 7,27 do 11,27%). Wraz ze wzrostem temperatury spalin emisyjność zapylonych spalin malała. Spadek emisyjności o 12% stwierdzono przy wzroście temperatury spalin od 900 do 1200oC.
EN
In the work, an analysis of the influence of selected pyrometallurgical gases parameters on the emissivity of dusty combustion gases was investigated. The emissivity of dusty combustion gases was determined based on various calculation methods. The influence of the following parameters of afterburned gases was analysed: combustion gases temperature, carbon dioxide content in combustion gases, humidity. After the calculations it was claimed that the emissivity of dusty combustion gases increased with content of CO2, (7% increase for CO2 contents from 10.57 to 15.17%), dustiness (3% increase for the range 7–70 g/Nm3) and humidity of combustion gases ( 11% increase for humidity from 7.27 to 11.27%). As the temperature of the combustion gases increased, the emissivity of dusty combustion gases decreased. A 12% reduction in emissivity was found when the combustion gases temperature increased from 900 to 1200oC.
16
Content available remote Wpływ wybranych parametrów na ruch cząstki wody w strumieniu spalin
PL
Przedstawiono obszerną analizę ruchu kropli wody w kondycjonerze spalin w spalarni odpadów komunalnych. Badano siły mające wpływ na ruch cząstki bez uwzględnienia wymiany ciepła i masy. Obliczenia wykonano w programach GNU Octave i OpenFoam. Wyniki obliczeń mogą służyć do optymalizacji obliczeń numerycznych procesu kondycjonowania.
EN
Fundamentals and numerical simulation of dynamics of H2O droplets in flue gas stream. The simulated data agreed with results of exp. studies.
PL
Zastosowanie katalizatora żelazowego do modyfikacji oleju napędowego nie wpływa w sposób istotny na zużycie paliwa w testach spalania. Zauważalny jest jednak korzystny wpływ dodatku katalizatora na obniżenie emisji szkodliwych składników spalin, takich jak CO i CO2. Wpływ ten jest szczególnie widoczny dla większych obciążeń silnika. W przypadku emisji węglowodorów, korzystny wpływ katalizatora widoczny jest dla obciążeń silnika w zakresie 15-30 kW. Zarówno większe, jak i mniejsze obciążenie silnika powoduje wzrost emisji węglowodorów w spalinach w porównaniu z próbami spalania paliwa bez dodatku katalizatora.
EN
Com. gas oil was modified by addn. of a Fe catalyst consisting of a Fe soap and Fe(OH)3 (0.01% by mass) and tested for CO, CO2 and hydrocarbon emissions during combustion in a self-ignition engine (10-30 kW). Addn. of the catalyst resulted in a significant redn. of CO and hydrocarbon contents in the of-gases (at engine load 20–30 kW) and a decrease in the oil consumption.
PL
Do oleju napędowego wprowadzono handlowo dostępny dodatek mający na celu poprawę procesu spalania paliwa i przeprowadzono pomiary zadymienia spalin oraz emisji hałasu. Odnotowano tylko niewielki pozytywny efekt w zakresie zadymienia spalin (poprawa o 3%) i hałaśliwości silnika.
EN
A gas oil was mixed with com. additives and tested as a fuel for automobile engine to det. smoke opacity and engine noise in accordance with the relevant stds. The use of com. additive did not result in any significant redn. in particulate emission and engine noise.
PL
Przedstawiono analizę wyników pomiarów stężenia rtęci w spalinach pochodzących ze spalania węgla (kamiennego i brunatnego). Porównywano ze sobą wyniki pomiarów wykonanych metodą Ontario Hydro (O-H) oraz analizatorem do ciągłego pomiaru emisji rtęci HM-1400 TRX firmy Durag wyposażonym w by-pas konwertera (SCME). Pomiary wykonywano przed i za urządzeniami odpylającymi (filtr tkaninowy, elektrofiltr) oraz przed i za instalacją odsiarczania (metodą półsuchą i mokrą). Na podstawie wyników pomiarów określono wpływ miejsca pomiaru na różnicę pomiędzy uzyskanymi wynikami.
EN
Total Hg contents in exhaust gases from combustion of hard coal and lignite were detd. by using both methods before and after dedusting as well as before and after desulfurization to est. the impact of the measurement site on the results. The concns. of Hg in dedusted exhaust gases as well as in desulfurized exhaust gases obtained using both methods were at a similar level (SO2 concentration below 600 mg/m3).
20
Content available remote Erozja w dyfuzorze elektrofiltru z dolnym dopływem spalin
PL
Dyfuzor elektrofiltru w postaci geometrii 3D poddano symulacji numerycznej, której celem było wykrycie rejonów narażonych na erozję. Erozja taka często towarzyszy przepływowi spalin zawierających duże ilości cząstek stałych, pochodzących ze spalania w kotłach elektrociepłowni. Efekt obliczeń przedstawiono w formie graficznej.
EN
Simulation of the erosion allowed for detection of areas particularly exposed to damage. The results of the calculations were presented graphically.
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.