Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 25

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  obciążenia cykliczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W pracy rozważono problem zachowania stalowego dźwigara kratowego, wewnętrznie jednokrotnie statycznie niewyznaczalnego pod wpływem skupionego obciążenia węzłowego. Obciążenie to miało charakter dynamicznego impulsu I=P·τ0, powtarzającego się cyklicznie. Przyjmowano taką intensywność obciążenia, które wywoływało reakcję sprężysto-plastyczną. Poszukiwano takiej wartości P=Pp, przy której w kolejnych cyklach obciążania dyssypacja energii plastycznej zanikała. Obciążenie to jest nośnością graniczną z uwagi na przystosowanie.
EN
This paper discusses the behavior of the statically single undetermined steel lattice girder under the pointed node load. This load action has the nature of the repeating cycles of the pulse I=P·τ0. For the assumed time τ0 such a value of the load was established that the response of the lattice girder during the initial action cycle caused the plastification of the one rod. It is due to the dynamic action that the mentioned rod receives an elastic- plastic deformation. The purpose is to find such a value of the load P=Pp that would induce the vanishment of the plastic energy dissipation in the succeeding cycles. It is namely the load bearing capacity, resulting from the shakedown of the lattice girder to the assumed impulsive loading, that constitutes the searched value.
EN
Purpose: The main problem with the use of rescue instruments during emergency response is the low strength of the tool’s cutting edge. The consequence of this is the low efficiency of rescue operations. The purpose of this study is to substantiate experimentally the choice of material for the tool’s cutting edge and the method of surfacing it on the cutter of a hydraulic tool, operating under the simultaneous influence of friction and cyclic loading. Design/methodology/approach: The choice of material was carried out by the way of analytical analysis with subsequent experimental verification. For this purpose, specially made samples of cutters from various grades of alloyed steel were used. With these cutters the steel rod Ø 12 mm made of St3 steel was cut; the number of cutting cycles preceding blunting or destruction of the cutting edge of the tool was counted. Analytical study of the possibility of cutter’s surface hardening by fusing the cutting edge onto it was carried out by the way of analyzing scientific research in the area of improving the technical characteristics of a mechanized hydraulic tool. Findings: It has been experimentally established that Steel 30HGT gives the greatest number of working cycles before blunting, while steels of the manufacturer (Steel 65G and Steel 12M) are destroyed in 180 and 200 working cycles, respectively. Other steels are not destroyed, but can stand fewer number of cutting cycles. To reduce the cost and increase the efficiency of rescue operations, it is proposed to perform surface hardening of the tool cutter by fusing the cutting edge made of Steel 30 HGT steel (analogs: in Germany – 30MnCrTi; in the Czech Republic – 14231). Analytical research has shown that manual arc welding as a method of welding metals is widely tested, reliably reproducible, allows for surfacing in any conditions outside the fabrication facility and is carried out with non-bulky equipment. This will increase the life of the hydraulic rescue tool. Research limitations/implications: The study was conducted for steels that meet the requirements of national standards. Practical implications: Equipping rescue workers with a mechanized tool that has been upgraded by the proposed method improves the efficiency of rescue operations in emergency situations. Originality/value: It is proposed to increase the strength and reliability of a mechanized tool for rescue operations. For the first time, an attempt to substantiate the choice of method for hardening the cutting) edge of an instrument by applying reliably reproducible technologies was made.
3
Content available remote Cyclic performance of reinforced legs in retrofitted transmission towers
EN
In Australia, thousands of aging steel transmission towers need upgrading in order to meet the demands of additional communication devices being placed on them and the increased wind loads according to newly revised design standards. One effective retrofitting approach to increase their load capacity is to attach a reinforcing member to the original leg member through a bolted cruciform connector. This paper addresses the structural behaviour of retrofitted tower leg members under dynamic loading conditions that replicate the in-service conditions due to wind loading on real towers. A series of experimental tests and FEM modelling were conducted. The experimental results and numerical models show that the bolt pretension continuously decreases with the increasing loading cycles and magnitudes, which further reduces the bolt-slip load in cruciform connectors. The bolt-slip phenomenon changes the load-sharing rate between original members and reinforcing members in retrofitted legs. The dynamic loading procedure reduces the structural stiffness of retrofitted leg members due to the surface smoothing and bolt pretension loss. A further parametric study shows an obvious reduction in load-carrying capacity of retrofitted leg segments under long term dynamic loading periods. In addition, retrofitted segments with splice connectors in original members are more sensitive to loading cycle numbers.
EN
In the paper the design procedure of fatigue strength research to execute in the tensile strength machine Instron 5544 was described. For this purpose Merlin Test Profiler development environment was used. Applying the tools offered by the software it is possible to design loads or extensions changeable courses. It enables conducting tensile tests according to the preprogrammed loads or extension courses.
5
EN
The article concerns the experimental testing of the long-lasting effect of surrounding environmental conditions (high air humidity and neutral salt mist) on the characteristics of the fatigue service life of T-joints in structures made of low-alloy steel 15HSND. The article-related research involved metallographic tests of the weld and of the heat affected zone (HAZ) of welded joints subjected to the 1200-hour long effect of humidity (in the G4 humidity chamber) and salt mist (in the KST-1 salt mist chamber). The metallographic tests made it possible to calculate the degree of corrosive effect and the entire area affected by corrosion, the depth of corrosion stain and corrosion pit penetration in the surface layer of the metal of the fillet welds and the HAZ of T-joints. The research also involved the identification of the characteristics of the fatigue service life of welded joints subjected to the long lasting effect of a corrosive environment.
PL
Artykuł jest poświęcony badaniu eksperymentalnemu długotrwałego oddziaływania czynników klimatycznych środowiska otaczającego (podwyższonej wilgotności powietrza i obojętnej mgły solnej) na charakterystyki wytrzymałości zmęczeniowej złączy teowych konstrukcji metalowych z niskostopowej stali 15HSND. Przeprowadzono badania metalograficzne strefy spoiny i strefy wpływu ciepła (SWC) złączy spawanych poddanych oddziaływaniu w komorze wilgoci G4 i w komorze mgły solnej KST-1 w ciągu 1200 godzin. Na podstawie badań metalograficznych obliczono wartości stopnia porażenia korozyjnego i całkowity rozmiar rzutu powierzchni porażenia, głębokość wnikania plam i wżerów korozyjnych w warstwy powierzchniowe metalu spoin pachwinowych i SWC teowych złączy spawanych. Określono charakterystyki wytrzymałości zmęczeniowej połączeń spawanych przy długotrwałym oddziaływaniu środowiska korozyjnego.
EN
This paper presents an experimental study to investigate the seismic performance of steel- and composite steel-panel wall strengthened steel frames (SPWF and CPWF). A detailed experimental investigation of five 1/3-scaled specimens with one-bay and single-story was conducted. The failure modes, load-carrying capacity, hysteretic behavior, ductility, energy dissipation capacity were presented and analyzed. The effects of the length-to-height ratio, stiffeners, and the type of walls on the seismic behavior were also investigated. The experimental results show that the specimens tolerate 4% to approximately 5% story drift, the steel- and composite steel-panel wall improved the seismic performance of the steel frame. The length-to-height ratio has had large effect on load-carrying capacity, initial stiffness, ductility and response modification factor. In addition, finite element (FE) models of SPWFs and CPWFs were established to simulate their nonlinear behavior, and the results were verified by the experimental results. The failure mode obtained from the numerical simulation was in accordance with the experimental phenomenon. Furthermore, formulas were developed to estimate initial lateral stiffness and shear strength of the test specimens, and such theoretical predictions were verified by the experimental results.
PL
W powszechnie stosowanych metodach oceny nośności podłoża, przy użyciu lekkiej płyty dynamicznej (LPD), zakłada się liniowo-sprężyste zachowanie materiału. Przy identyfikacji parametrów podłoża brane są pod uwagę wyłącznie początkowe cykle obciążenia. Nie uwzględnia się zmiany parametrów materiału pod wpływem cyklicznych obciążeń. Z uwagi na specyfikę materiałów używanych do budowy dróg, zwłaszcza materiałów sypkich, pomijanie faktu „dogęszczania" warstwy pod wpływem wielokrotnych obciążeń jest dużym przybliżeniem. W rzeczywistości, z każdym kolejnym obciążeniem parametry podłoża ulegają zmianie. W powszechnej praktyce pomiarowej przyjmuje się, że po trzecim cyklu obciążenia (tzw. „zrzucie") podłoże jest już dogęszczone, a przemieszczenia pionowe pomierzone w czwartym, piątym i szóstym cyklu są miarodajne (jako średnia z tych trzech) przy ocenie parametrów podłoża. Celem artykułu było zweryfikowanie powyższego założenia, poprzez przeprowadzenie cyklicznych pomiarów przemieszczeń podłoża za pomocąLPD i skonfrontowanie uzyskanych wyników z identyfikacją numeryczną modułów warstw. Autorzy pokazali zmienność identyfikowanych parametrów warstw podłoża w zależności od liczby cykli obciążeń w badaniu LPD. Do identyfikacji parametrów podłoża wykorzystano Metodę Elementów Skończonych 3D MES.
EN
The most popular methods used for evaluation of subgrade bearing capacity with light weight deflectometer (LWD) assume linear-elastic behaviour of material. In these methods the input data used for identification of subgrade parameters are limited to initial loading cycles. Change of material parameters occurring under repetitive loading is not taken into consideration. Due to the characteristics of road building materials, including in particular granular materials, omitting the compaction resulting from repetitive loading is considered a rough approximation. Actually the subgrade parameters do change after each load application. It is generally accepted that after the third loading cycle (3rd drop) final degree of compaction is achieved and, as such, the vertical deflections obtained at the fourth, fifth and sixth cycles provide a representative measure of the subgrade parameters (calculated as an average of the three measurements). This paper presents the results of research carried out to verify the above-mentioned assumption by measuring subgrade displacements according to LWD test, followed by comparing the measurement results against numerically identified moduli of the respective layers. The authors have demonstrated that the identified subgrade parameters vary depending on the number of loading cycles (drops) in LWD test. Identification of subgrade parameters was carried out with 3D-FEM (Finite Element Method).
8
Content available remote Preload retention performance of bolted connections locked with adhesive
EN
Purpose: The cyclic performance of bolted assemblies locked with adhesive are affected by various parameters, such as pitch type, diameter, surface finish, coating type, pre-torque, and loading type. The purpose of this study is to find out the influence of bolt diameter, coating type and pitch type on the preload retention performance of threaded components under cyclic loading conditions. Design/methodology/approach: In this experimental research, the effects of various bolt diameters, coating materials (base material, zinc and zinc phosphate) and pitch type on the preload retention performance of bolted joints were tested. The tests were carried out under cyclic loading conditions. Findings: The highest load cycle was measured at bolts coated with zinc phosphate and the lowest cycle number was measured at zinc coated joints. The fine pitch bolts showed higher retention performance than the coarse pitch ones. To obtain high retention performance, zinc phosphate coated and fine pitch bolts should be used. They offer important economic and technical advantages in cyclic loading conditions. They are resistant to self-loosening under vibration and impact loading. Research limitations/implications: A pneumatic vibration test machine was designed. This machine can be operated only at 25 Hz. Also, this study contains only experimental results. So, the numerical methods can be used in the future research processes. Practical implications: The findings of the experimental study are valid for the specific case of the bolted joint designing. The study helps designers to understand the behaviour of bolted joints with locked adhesive. Originality/value: The main contribution of the study is mostly on the practical side. To the authors’ best knowledge, this paper is one of few studies investigating the design of adhesively bonded threaded joint.
PL
Autorzy opisują zjawisko przenikania wodoru przez powierzchnię metalowej konstrukcji obciążonej cyklicznie w powietrzu przy temperaturze od -40o do +50o. Wodór głownie przenika przez szczeliny zmęczeniowe, gdzie następuje czysta i świeża powierzchnia pękania. Czynnikiem warunkującym istnienie reakcji katalitycznej, w czasie której para wodna ulega dysocjacji na wodór i tlen, jest wodór. Przenika on do wnętrza metalu, a tlen tworzy związki powierzchniowe. Jednym ze sposobów ochrony przed wnikaniem wodoru z pary wodnej jest nanoszenie powłok ochronnych z tworzyw sztucznych. Na podstawie analizy literatury oraz badań własnych opisano i przytoczono zapobieganie wnikaniu wodoru do konstrukcji metalowej.
EN
The authors describe the phenomenon of hydrogen penetration through the surface of the metal structure cyclically loaded in air at a temperature of from -400 to +500. Hydrogen passes through the slit mainly fatigue, where the clean and fresh fracture on the surface appear. The factor that determines the existence of a catalytic reaction at the time the steam is dissociated into hydrogen and oxygen is hydrogen. It penetrates into the interior of the metal and oxygen forms surface compounds. One way to protect against the penetration of hydrogen from water steam is the use of plastic coatings. Based on the analysis of literature and own studies the way to prevent the penetration of hydrogen into the metal structure was described.
PL
Badano próbki wykonane z kompozytów mających zastosowanie w przemyśle motoryzacyjnym, przeznaczone na wyroby, które w trakcie eksploatacji są obciążone cyklicznie i poddane działaniu starzenia naturalnego w środowisku wpływającym na ich korozję (polipropylen z talkiem, poliacetal z włóknem szklanym oraz poli-(tereftalan butylenu) z wodorotlenkiem magnezu zawierających 20% napełniacza). Przeprowadzono badania wpływu procesu starzenia na zmianę właściwości wyrobów obciążonych cyklicznie. Proces przyspieszonego starzenia przeprowadzono w roztworze wodnym NaCl. Sporządzono charakterystyki odkształceniowo-naprężeniowe uzyskane w próbie cyklicznego rozciągania, przy założeniu stałego poziomu amplitudy odkształcenia. Rejestrowano zależność pomiędzy naprężeniem rozciągającym i wydłużeniem próbki po 1 i 1000 cyklu obciążenia z częstotliwością 1 Hz, uzyskując pętle histerezy. Wykazano zmiany właściwości mechanicznych badanych próbek spowodowane cyklicznym obciążeniem przed i po starzeniu. Zbadano właściwości termiczne metodą DSC oraz określono zmianę barwy i połysku wyprasek.
EN
Three composite materials (polyoxymethylene reinforced with 20% glass fibers, polypropylene reinforced with 20% of talc, poly(butylene terephthalate) reinforced with 20% of Mg(OH)₂) were formed by injection moulding and studied for ageing resistance (NaCl soln.) and color and gloss stability after cyclic stretching-compression. The cyclic loading and ageing resulted in increasing the hysteresis loop width. Some structural changes in composites were also obsd. by differential scanning calorimetry.
PL
W pracy badano stabilność własności plastycznych stopu aluminium EN AW-5251 w warunkach proporcjonalnych i nieproporcjonalnych obciążeń cyklicznych. Badano próbki w warunkach zbliżonych do płaskiego stanu naprężenia. Wyniki badań przedstawiono w postaci wykresów.
EN
The paper presents experimental works on EN AW-5251 aluminum alloy subjected to proportional and non-proportional cyclic loading. An influence of plane stress on plastic properties were analysed. The test results are presented in the graphs.
PL
Wzrost inwestycji drogowych w Polsce wiąże się ze wzrostem zapotrzebowania na materiały budowlane i z poszukiwaniem alternatywnych metod wykonania konstrukcji drogowej. Wraz z rozwojem budownictwa drogowego obserwuje się zwiększenie natężenia ruchu drogowego. Istotnym odsetkiem pojazdów drogowych są samochody dostawcze, których liczba rośnie wraz z rozwojem transportu. Ciężkie samochody mogą przewozić ograniczoną ilość towaru, ze względu na obciążenie osi pojazdu. Może się okazać, że wkrótce trzeba będzie dostosować drogi ekspresowe i autostrady do zwiększonego obciążenia osi. Dotychczasowe badania empiryczne oraz Katalog typowych nawierzchni półsztywnych i sztywnych będą w związku z tą sytuacją zastąpione lub aktualizowane. W artykule przedstawiono weryfikację własnych badań nad obciążeniami cyklicznymi gruntów według PN-EN 13286-7 (2004).
EN
Increase of road infrastructure investments in Poland is related to increase of unbound material demand and therefore alternative methods of road design are developed. With growth of road constructions, increase of traffic is observed. Important percentage of all road traffic is heavy transport. Limits of transported capacity regulates maximum load capacity on vehicle axle. This situation results in development of new design guides and today Catalogue of Typical Pavement Structures will be updated or replaced. In this article verification of laboratory tests was confronted with European Code 13286-7 (2004).
PL
W artykule przedstawiono algorytm oceny trwałości zmęczeniowej dla materiałów cechujących się brakiem równoległości charakterystyk zmęczeniowych dla czystego zginania i czystego skręcania. Takimi właściwościami charakteryzują się: mosiądz CuZn40Pb2, stal średnio-stopowa 30CrNiMo8 oraz stal wysokostopowa 35NCD16. W przedstawionym modelu oceny trwałości zmęczeniowej naprężenie ekwiwalentne jest funkcją stosunku naprężeń normalnych i stycznych pochodzących odpowiednio od zginania i skręcania. Do analizy wykorzystano mosiądz CuZn40Pb2.
EN
The paper presents an algorithm of fatigue life assessment or the materials with out-of-parallel fatigue characteristics under pure bending and pure torsion. Brass CuZn40Pb2, medium-alloy steel 30CrNiMo8 and high-alloy steel 35NCD16 are the examples of such materials. In the presented model of fatigue life assessment, the equivalent stress is the function of the ratio of normal and shear stresses coming from bending and torsion respectively. Brass CuZn40Pb2 was applied for considerations.
PL
Przedstawiono wpływ obciążeń dynamicznych na zmianę wytrzymałości glin lodowcowych zlodowacenia warty z poletka Nowoursynowska z Warszawy. Badania laboratoryjne w warunkach obciążeń statycznych i dynamicznych wykonano na próbkach o strukturze nienaruszonej w dynamicznym aparacie trójosiowego ściskania DYNTTS (electromechanical dynamic triaxial testing system). Próbki gruntu poddano dwukierunkowym obciążeniom dynamicznym o sinusoidalnym kształcie fali, częstotliwości 10 Hz i stałej amplitudzie przemieszczenia osiowego (badanie typu displacement control). Spadek naprężeń efektywnych, wywołany generacją ciśnienia porowego w fazie obciążeń dynamicznych, prowadzi do znacznego osłabienia gruntu. Postdynamiczna wytrzymałość glin lodowcowych stanowi od 21 do 76% ich wytrzymałości statycznej.
EN
The paper presents the result of series of laboratory monotonic and cyclic triaxial tests carried out to study the effect of cyclic loading on the shear strength of till deposits from Nowoursynowska testing field in Warsaw. Electromechanical dynamic triaxial testing system (DYNTTS) was used to investigate the undrained shear strength of undisturbed soil samples. The till samples were subjected to two-way cyclic loading with 10 Hz frequency under displacement control condition. An excess pore water pressure, due to low permeability of tills, is likely to be generated under cyclic loading and consequently the post-cyclic shear strength decreases when the effective stress gets reduced. Cyclic loading causes a substantial reduction in shear strength of tills. Post-cyclic shear strength of studied till is equal to 21-76% of its static shear strength.
EN
This paper presents some selected results of fatigue tests of welded joints submitted to constant amplitude loading. Comparative plots of calculated fatigue lives under uniaxial symmetrical and pulsating loading were given and virtually no impact of mean stress on fatigue life under constant amplitude loading was proven.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań ściśliwości gytii wapiennej z Międzyrzecza, poddanej obciążeniom cyklicznym w edometrze. Badania pozwoliły na ustalenie zależności korelacyjnych między odkształceniami oraz wartością modułów ściśliwości a ilością cykli obciążeń.
EN
The article presents the results of the research on the compressibility of calcareous gyttja from the region of Międzyrzecz that was subjected to cyclic loading in oedometer. The research made it possible to determine correlations that exist among strains, the compressibility module value and the number of loading cycles.
PL
W referacie zaprezentowano wyniki badań murów poddanych cyklicznemu obciążeniu ściskającemu, zorientowanemu równolegle i prostopadle do spoin wspornych. Przeanalizowano wpływ kierunku obciążenia muru na przebieg zależności oraz podstawowe parametry mechaniczne. Omówiono sposoby oraz obrazy zniszczenia badanych elementów.
EN
The tests results of f two types of unreinforced clay brick masonry wall specimens subjected to cyclic loading in both orthogonal directions will be presented. The influence of loading direction relationship and basic mechanical properties is analysed. The failure models and crack patterns of tested specimens are discussed.
EN
The paper presents experimental results for PA7 aluminium alloy subjected to monotonic deformation concucted simultaneously with cyclic loading. An influance of strain amplitude, frequency and shape of cyclic loading signal on characteristics under monotonic loading is studied. In analysis the yield surface concept is also applied to identify whether softening effect during cyclic loading observed has the pernament character.
PL
Przewidywanie niezawodności elementów konstrukcyjnych eksploatowanych w warunkach wieloosiowych obciążeń, wywołujących przestrzenne stany wytężenia i deformacji, stanowi ważny i trudny problem obliczeniowy. Obserwacje wyników wielu badań doświadczalnych wskazują, że uszkodzenia elementów konstrukcyjnych inicjowane są i rozwijają się, w miarę wydłużania czasu eksploatacji, przede wszystkim w wyniku lokalnego uplastycznienia materiału, w strefach działania karbów. Ważnym zatem elementem analizy zmęczeniowej jest precyzyjne przewidywanie ewolucji uplastycznienia oraz wytężenia materiału w otoczeniu koncentratorów. Celem prezentowanej pracy jest analiza stanu naprężenia i odkształcenia powstającego w strefie materiału otaczającego dno karbu w wyniku działania obciążeń cyklicznych. Rozpatrywane zagadnienie obejmie analizę zachowania się dwuwymiarowej płyty, z poziomą szczeliną środkową, wykonanej ze stali SAE 4140, pracującej w płaskim stanie odkształcenia w wyniku niesymetrycznego obciążenia działającego w powtarzalnych cyklach.
EN
Reliability and fatigue life estimations of structural and mechanical components exercising multiaxial loads need predictions of evolution of stress and strain fields. The solution of the problem demands high accuracy regarding stress-strain distribution especially in zones affected by stress concentrators such as cracks, geometrical or structural notches etc. The paper is addressed to numerical analysis of material plastic fIow near the root of the U-type notch, located in a plate of SAE 4140 steel, under non-symmetric cyclic loads. The FEM will be applied to solve the problem, formulated in 2D space. The material behavior will be predicted by using the Mroz-Garud cyclic plasticity model.
20
Content available remote Analiza stanu wytężenia konstrukcji reaktora petrochemicznego i jego modyfikacja
PL
W niniejszym artykule przedstawiono numeryczną analizę i modyfikację reaktora ciśnieniowego z małym otworem promieniowym. Analizę przeprowadzono pod kątem niskocyklowego zmęczenia materiału i obejmuje ona badania zachowania się struktury poddanej cyklicznym obciążeniom oraz wyznaczanie granicznych wartości ciśnień, które są dopuszczalne ze względu na mechanizm plastycznego nieprzystosowania się konstrukcji (plastic shakedown). Zaproponowano modyfikację konstrukcji reaktora, która pozwala na wyeliminowanie zjawiska cyklicznej plastyczności w pobliżu jego otworu.
EN
The main aim of this paper is numerical simulation and modification of a high pressure reactor with a radial hole. The analysis is conducted with respect to low cycle fatigue and is focused on investigations of structural behavior due to cyclic loadings. Indication of limit loads, which are admissible with regard to low cycle failure is also included. The modified structure is proposed, which allow for elimination of the plastic shakedown phenomenon near the reactor hole.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.