Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  marginal costs
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji tworzy sposobność wdrożenia rozwiązań umożliwiających osiągnięcie neutralności klimatycznej Subregionu Wałbrzyskiego zgodnie z Agendą 2050 UE. Możliwe do pozyskania środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji są silnym potencjalnym wsparciem realizacji wielkiego projektu transformacji energetycznej Subregionu w wymiarach gospodarczym, społecznym i środowiskowym. Artykuł prezentuje koncepcję osiągnięcia elektroprosumeryzmu w zakresie reelektryfikacji OZE. Koncepcja jest uwiarygodniona przeprowadzonymi analizami i zawiera praktyczne wskazówki dotyczące kształtowania rynków elektroprosumeryzmu w Subregionie.
EN
The Territorial Plan of Just Transition creates possibility to implement solutions enabling achievement of climate neutrality by Wałbrzych Subregion in conformity with the EU's 2050 Agenda. The funds available under the Just Transition Fund are a strong, potential support for realization of this big project concerning the Subregion energy transition in economic, social and environmental dimensions. The article presents the concept of achieving the electroprosumerism in the range of RES re-electrification. This concept is substantiated by conducted analyses and provides practical guidance on shaping electroprosumerism markets in the Subregion.
PL
Opisano możliwości i zasady stosowania analizy marginalnej do wykorzystania w planowaniu rozwoju sieci ciepłowniczej. Próby analizy marginalnej i stworzenia mapy obszarów kwalifikowanych do podłączenia do sieci ciepłowniczej podjęło się Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie. Opracowano podstawy do bardziej systemowych decyzji z uwagi na zapytania dotyczące możliwości przyłączenia obiektów projektowanych w gminach na terenie całego powiatu ciechanowskiego.
EN
The possibilities and principles of using marginal analysis for planning in the development of the district heating network are described. An attempt at marginal analysis and creation of a map of areas qualified for connection to the district heating network was undertaken by District Heating Enterprise in Ciechanów. The basis for more systemic decisions has been developed due to inquiries regarding the possibility of connecting designed objects in communes throughout the entire Ciechanów County.
EN
In the article is described the influence of complexity on the logistical operations. Ideal example is the exchange of storage in the system "kanban", which has complexity equal one. Clients directed production increases the consumption of time in logistics within manipulation with critical parts, when the ratio isn't equal to multiple capacity relevant storage. Economical consequence is the increase of costs.
PL
W artykule opisano wpływ złożoności na działania logistyczne. Idealnym przykładem jest wymiana pamięci w systemie „kanban”, który ma złożoność równą jeden. Centralnie skierowana produkcja zwiększa zużycie czasu w logistyce w ramach manipulacji ważnych elementów, kiedy rotacja nie jest równa wielorakości zdolności właściwego przechowywania. Ekonomiczną konsekwencją jest wzrost kosztów.
PL
Artykuł porusza problemy związane z rolą kosztów krańcowych w kształtowaniu cen przez przedsiębiorstwa sektorów górniczych i energetycznych. Rozróżnia się koszty krótko- i długoterminowe, które powinny służyć do ustalania cen. Koszty długoterminowe są dla analizowanych sektorów ważniejsze ze względu na poziom nakładów inwestycyjnych oraz długi okres zwrotu inwestycji. Artykuł w pierwszej części przybliża metody obliczania tych kosztów i dyskutuje możliwości ich szacowania na podstawie badań statystycznych - ekonometrycznych. Oszacowanie to bazuje na długookresowej analizie kosztów, uwzględniającej wszystkie nakłady ponoszone na funkcjonowanie, rozwój i utrzymanie mocy produkcyjnych przedsiębiorstwa. Metody statystyczne, polegające na tworzeniu krzywych kosztów na podstawie danych historycznych, choć dość powszechnie stosowane, mogą dać fałszywe wyniki wynikające przede wszystkim z nieliniowości krzywej kosztów i w konsekwencji błędnej interpretacji wyników. Koszty krańcowe - według teorii ekonomii - są podstawa do ustalania cen produktów. W związku z tym każde przedsiębiorstwo powinno być świadome ich poziomu. Te wskazówki teoretyczne nie są jednak potwierdzane praktyką, a przedsiębiorstwa ustalają ceny na zasadzie powiększania kosztów średnich o oczekiwany zysk. Oba te poglądy nie uzyskały jednak wystarczającego potwierdzenia, a zasady ustalania cen komplikują się wobec złożoności rynków paliw i energii elektrycznej. W artykule wskazano na czynniki determinujące złożoność formowania cen na bazie teorii ekonomii i obserwacji rynków. Przede wszystkim, zarówno dla paliw takich jak węgiel kamienny, jak i energii elektrycznej funkcjonuje wiele rynków, o różnych strukturach, a zatem i zasadach ustalania cen równowagi rynkowej. Teoria ekonomii wnosi tu pewne wskazówki, co przyczynia się do zmniejszenia stopnia niepewności. Artykuł jest dyskusją wybranych uwarunkowań procesów ustalania cen, natomiast nie wskazuje schematów ich ustalania, ponieważ złożoność i dynamika zmian na rynkach nie pozwala na zastosowanie nawet najbardziej rozbudowanych algorytmów.
EN
This paper deals with the role of marginal costs in the determination of prices in the mining and power generation industries. A distinction is made between short-term and long-term costs, which should be used accordingly to establish differentiated prices. The paper analyzes long-term costs for selected industries, as these are more important due to the level of investment and the long time it takes to realize a return on investments. The first part the article analyses the methods for calculating these costs and possibilities for their estimation based on statistical-econometric estimation. The marginal cost estimate is based on long-term analysis taking into account all expenditures incurred for the operation, development, and maintenance of the capacity of the companies. Though quite commonly used, statistical methods, estimating cost curves on the basis of historical data, may give false results arising primarily from the nonlinearities of the costs curve and consequently erroneously interpreted results. Marginal costs, according to economic theory, are the basis for determining the level of the prices of products; therefore, each company should be aware of their level. These theoretical guidelines, however, are not confirmed by practice. Many entrepreneurs markup their prices, i.e. fixing them on the basis of the average cost increased by expected profit. Both of these views, however, are not significantly acknowledged, and pricing rules are complicated by the complexity of the fuel and electricity markets. The paper indicates these factors as determined by the complexity of the formation of prices both on the basis of economic theory as well as observation of the real markets. First of all, for fuels – such as coal – and electric energy there are many markets with different structures and thus the pricing policy of market clearing. Economic theories propose some solutions which help to reduce the degree of uncertainty. This paper is essentially a review of selected pricing issues; however, it may not indicate the relevant algorithms. The complexity and the dynamics of change in markets do not permit the use of even the most sophisticated algorithms.
PL
W artykule przedstawia się wyniki krytycznej oceny ujęć treści ekonomicznej i metodyki ustalania różnych ujęć kosztów, stanowiących czynnik rozstrzygający o wyborze w różnych obszarach decyzji ekonomicznych podejmowanych przez producentów dóbr rynkowych. Strukturę tych kosztów (będących parametrami rachunku ekonomicznego) tworzą: koszty mające swoje źródło w wydatkach i nakładach, koszty mające swoje źródło tylko w części składników w wydatkach i nakładach oraz tzw. niby-koszty, których poszczególne składniki są tworzone w oderwaniu od transformacji wydatków w nakłady i koszty wytwarzania wyrobów.
EN
This paper presents the results of a critical evaluation of the recognition of economic content and the methodology for determining various recognition of costs, which are the determining factor of choice in various areas of economic decisions taken by producers of market goods. The structure of these costs (which are the parameters of economic calculation) consists of the costs stemming from the expenses and expenditures, the costs stemming from only in some components of expenditure and expenditures, and so called pseudo- costs for which the individual components are created in isolation from the transformation of expenses into expenditures and manufacturing costs of products.
PL
Artykuł podejmuje problem wpływu skali produkcji na efektywność eksportu węgla i zwiększania poziomu produkcji. Z efektem skali powiązano postacie funkcji kosztów, stanowiąc formalną podstawę do ich estymowania na podstawie danych kopalń. Oszacowano funkcje liniowe, jako że postać wielomianu trzeciego stopnia, wskazywania w teorii mikroekonomii, nie jest możliwa do oszacowania z powodu braku danych o silnie zróżnicowanym poziomie produkcji. W celu estymacji równań kosztów dla poszczególnych kopalń posłużono się danymi historycznymi z lat 1991-1994, co było podyktowane dostępnością odpowiedniego materiału statystycznego. Uzyskane parametry funkcji posłużyły do oszacowania kosztu krańcowego. Jego porównanie z cenami jest podstawą do dyskusji o zakresie opłacalności eksportu węgla i zwiększania poziomu produkcji.
EN
The paper discusses the problem of economies of scale in Polish coal mining. Forms of scale economies and respective costs functions were described as a base for the form of costs' function. Four years data were used to estimate linear costs models. In microeconomics analyses third level polynomial functions is a typical for the costs function, but lack of data for large differences in production level makes estimation impossible. Linear function gave estimate of fixed marginal costs. Relevance of their levels compared to coal export prices is discussed as a criteria for export efficiency.
PL
Podjęto dyskusję w zakresie klasycznego podejścia do oceny efektywność inwestycji sieciowych z podejściem wartościującym efektywność, przy uwzględnieniu korzyści ogólnospołecznych. Dyskusja ta zmierza w kierunku takiej metodyki, która pozwala na obiektywne (odwzorowujące warunki pracy krajowego systemu elektroenergetycznego) oraz optymalne (przy odwzorowaniu warunków rynkowych) oszacowanie efektów wynikających z realizacji inwestycji. Efekty te mogą być podstawą wartościowania ekonomiki inwestycji sieciowych. W artykule przedstawiono przykład obliczeniowy odwzorowując działania rozwojowe i ich ocenę ekonomiczną.
EN
In the submitted paper a discussion comparing the classic approach of an economic effectiveness with the approach taking into consideration social benefits (social welfare) was presented. This discussion aims at such a methodology which allows a non-discriminating and optimal way to assess some effects resulting from an investment process. The effects may be an economical basis for evaluating the grid investments. A calculation example which shows some development operations and their economic assessment results were also presented.
8
Content available remote Estymatory stanu jako narzędzie oceny ekonomicznej sieci w obszarach
PL
W artykule przedstawiono metodykę obliczania efektywności ekonomicznej w przypadku inwestycji sieciowych. Do tego celu zaproponowano wykorzystanie estymatorów stanu, w tym nadwyżki rynkowej (suma efektów wynikających z realizacji inwestycji a uzyskiwanych przez odbiorców oraz wytwórców), jako miary przychodów z realizacji inwestycji. Pozwala to na obiektywne (odwzorowujące warunki pracy KSE) oraz optymalne (na podstawie cen krańcowych, odwzorowujących warunki rynkowe) oszacowanie efektów wynikających z realizacji inwestycji. W artykule przedstawiono również rozważania dotyczące możliwości i zasadności rozdziału efektów, uzyskanych z realizacji inwestycji na sieć przesyłową oraz sieć 110 kV. Rozważania te poparto stosownym przykładem obliczeniowym.
EN
Economic efficiency calculation methodology in power network investments is presented in the paper. Market surplus utilization (effect sum resulting from investment realization obtained by customers and generation companies) as a measure of investment realization revenues is proposed. It permits impartial (projecting the national electric power system operation conditions) and optimum (projecting market conditions on the basis of marginal prices) investment realization results assessment. Possibility and justification of transmission network and 110 kV network investment realization effects separation is considered in the paper. Appropriate calculations are enclosed.
PL
W artykule zaprezentowano zastosowanie metodyki krótkookresowych kosztów krańcowych do oceny efektywności inwestycji sieciowych w zamkniętych sieciach elektroenergetycznych. Omówiono globalne wskaźniki wynikające z tej metodyki, oceniające jednolicie różne ograniczenia występujące w przesyle energii elektrycznej. Zastosowanie tych wskaźników do oceny efektywności ekonomicznej inwestycji sieciowych pokazano na przykładzie analizy nowych, hipotetycznych punktów transformacji 400/220 kV.
EN
The paper presents an application of short run marginal costs methodology for assessment of investments in transmission network. In the paper there are discussed some global quantities (i.e. system balancing cost, network surplus, market surplus) designed for assessment network constraints. The defined quantities have been used for assessment of some new, hypothetical point of transformation 400/220 kV in Polish transmission network.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.