Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 28

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The paper concerns an application of lightness factors in comparative analysis of strength properties of basic materials being applied in aeronautical structures – in a historical perspective. The use of lightness factors enables effective estimation how lighter will be the structural elements (of the same strength or stiffness ) made from different kind of materials : traditional as well as advanced composites. It is quite easy to find the solution to the inverse problem, i.e. to estimate how differ will be stiffness or strength for the same mass of the structural elements. Very particular application of the lightness factors are noted in engineers calculations of composite gliders wing spars, where they appears as the materials constants and as structure loading factors as well. The paper presents some examples of application of the lightness factors in strength analysis of the composite shells applied in the shear webs of the wing spars, and refers to the design recommendations issued by German aviation authority (LBA).
PL
W pracy opisano wykorzystanie wskaźników lekkości w analizie porównawczej właściwości wytrzymałościowych podstawowych materiałów konstrukcyjnych stosowanych w budowie płatowców w ujęciu historycznym. Zastosowanie wskaźników lekkości umożliwia szybkie oszacowanie o ile lżejsze będą przy tej samej wytrzymałości lub sztywności elementy strukturalne wykonane z różnego rodzaju materiałów – zarówno tradycyjnych, jak też różnych kompozytów polimerowych. Łatwo jest również znaleźć rozwiązanie dla zagadnienia odwrotnego, tzn. oszacować ile będą różnić się sztywności lub wytrzymałości przy tej samej masie elementów strukturalnych. Wskaźniki lekkości znalazły szczególne zastosowanie w inżynierskich obliczeniach kompozytowych dźwigarów skrzydeł szybowców, występując w nich zarówno jako stałe materiałowe, oraz jako wskaźniki wytężenia struktury. W pracy podano przykłady zastosowania tych wskaźników do analizy powłok kompozytowych stosowanych w ściankach dźwigarów skrzydeł oraz odniesiono się do zaleceń projektowych stosowanych przez niemiecki nadzór lotniczy (LBA).
EN
The paper concerns an application of lightness factors in comparative analysis of strength properties of basic materials being applied in aeronautical structures – in a historical perspective. The use of lightness factors enables effective estimation how lighter will be the structural elements (of the same strength or stiffness ) made from different kind of materials : traditional as well as advanced composites. It is quite easy to find the solution to the inverse problem, i.e. to estimate how differ will be stiffness or strength for the same mass of the structural elements. Very particular application of the lightness factors are noted in engineers calculations of composite gliders wing spars, where they appears as the materials constants and as structure loading factors as well. The paper presents some examples of application of the lightness factors in strength analysis of the composite shells applied in the shear webs of the wing spars, and refers to the design recommendations issued by German aviation authority (LBA).
PL
W pracy opisano wykorzystanie wskaźników lekkości w analizie porównawczej właściwości wytrzymałościowych podstawowych materiałów konstrukcyjnych stosowanych w budowie płatowców w ujęciu historycznym. Zastosowanie wskaźników lekkości umożliwia szybkie oszacowanie o ile lżejsze będą przy tej samej wytrzymałości lub sztywności elementy strukturalne wykonane z różnego rodzaju materiałów – zarówno tradycyjnych, jak też różnych kompozytów polimerowych. Łatwo jest również znaleźć rozwiązanie dla zagadnienia odwrotnego, tzn. oszacować ile będą różnić się sztywności lub wytrzymałości przy tej samej masie elementów strukturalnych. Wskaźniki lekkości znalazły szczególne zastosowanie w inżynierskich obliczeniach kompozytowych dźwigarów skrzydeł szybowców, występując w nich zarówno jako stałe materiałowe, oraz jako wskaźniki wytężenia struktury. W pracy podano przykłady zastosowania tych wskaźników do analizy powłok kompozytowych stosowanych w ściankach dźwigarów skrzydeł oraz odniesiono się do zaleceń projektowych stosowanych przez niemiecki nadzór lotniczy (LBA).
EN
The article presents the analyses of the flights carried out the by the Unmanned Aerial Vehicle (UAV) named PW-ZOOM used to perform a photogrammetric mission and monitoring of fauna in Antarctic areas. The analyses focus on the deviations of the optical axis of the photo-camera which occurred during photogrammetric flights carried out on the same route but during several Antarctic expeditions performed in subsequent years (2014 and 2015). The results were subjected to correlation tests with weather conditions (wind speed and variability). The basis for these analyses are the data from the onboard signal recorder integrated with an autopilot.
EN
This paper concerns fatigue testing of the rotor of the propulsion system for the MOSUPS – an unmanned aircraft designed in a joint wing configuration, and equipped with a ducted propeller. The work presents the analysis of the stresses and deformations of the rotor structure as well as the form of the loading cycle. The aim of the paper is to introduce the concept of a simplified method of fatigue testing of multi-blade rotors. With the sophisticated geometry of the rotor in mind – the authors applied the FEM tools and implemented the ANSYS and nCode programs. The prototype of the fatigue stand built by the authors is also presented in the paper.
5
Content available Investigations into Load Spectra of UAVS Aircraft
EN
The paper contains a description of a novel approach to the load spectra estimation applied to UAVs. The authors have developed a number of tools in the LabVIEW environment enabling an in-depth analysis of flight-log data. One major achievement was the separation of the load spectra induced by steering and the load spectra induced by turbulence. The authors have shown a significant influence of both of the main load sources on the fatigue life of the UAV airframe, calculated based on the P-M hypothesis. This approach to fatigue testing of composite UAV airframes needs to take into account the rate of load variations as these may affect the fatigue life of tested structures. The paper presents several schemes of calculation algorithms and a number of well-illustrated examples of the tests and investigations results.
6
Content available remote Spektrum obciążeń – metody wyznaczania oraz sposób aplikacji
PL
W pracy przedstawione zostało zagadnienie dotyczące metod wyznaczania spektrum obciążeń oraz sposobu jego aplikacji. Zaprezentowany materiał oparty jest na problematyce badań zmęczeniowych szybowców kompozytowych, ale podkreśla wiele analogii natury konstrukcyjnej i obliczeniowej pomiędzy grupą szybowców oraz lekkich samolotów kompozytowych. Zwrócono uwagę na problem zapisu spektrum obciążeń i w tym kontekście omówiono specjalną metodę zapisu spektrum obciążeń, otwierającą drogę do odtworzenia stochastycznego charakteru obciążeń na stanowisku badawczym. Innym problemem jest ekstrapolacja zmierzonego spektrum obciążeń, ponieważ na podstawie pomiaru obejmującego kilkanaście lub kilkadziesiąt godzin lotu trzeba wygenerować spektrum obciążeń obejmujące np. 1000 godzin lotu.
EN
The subject of the paper is focused on the mehods of load-soectrum determination and it’s application. Presented material is based on the issues of fatigue tests of composite gliders, but emphasizes the many analogies of structural and calculation nature between the group of gliders and light composite aircrafts. Attention was drawn to the problem of recording the loads spectrum, and in this context are discussed a special method to record the loads spectrum opening the way to reproduce the stochastic nature of the loads on the test bench. Another problem is the extrapolation of the measured the loads spectrum, because on the basis of measurements includes several or dozens of hours of flight must generate the loads spectrum including eg 1000 hours of flight.
PL
W pracy zaproponowano metodykę pomiarów i rejestracji obciążeń w locie statku powietrznego konstrukcji kompozytowej, przedstawiono podstawowy cel rejestracji obciążeń w locie. Następnie odniesiono się do dotychczasowej praktyki przeprowadzania takich pomiarów oraz ograniczeń występujących na etapie akwizycji danych i sposobów ich kompensacji. Na zakończenie przedstawiono metody akwizycji danych pomiarowych do spektrum obciążeń.
EN
There is described in the paper a methodology of measurement and registration of in-fligh loads which acting on the aircraft composite structures, futher there is shown a basic purpose of the registration of loads during the flight. The reference was made to the previous practice of carrying out such measurements and constraints on the stage of data acquisition and methods for their compensation. In conclusion, presented data acquisition methods for load spectrum estimation.
8
Content available remote Badania nieniszczące lotniczych struktur kompozytowych
PL
W pracy opisano wybrane wyniki badań nieniszczących, fragmentów konstrukcji kompozytowych dźwigarów lotniczych. Badania przeprowadzono metodami termografii impulsowej oraz ultradźwiękową, przy użyciu specjalistycznej aparatury pomiarowej. Określono wpływ uderzenia o dużej energii na strukturę materiału kompozytowego, w szczególności zaś na powstawanie rozwarstwień.
EN
This paper describes selected results of the non-destructive research parts of the structure of composite aviation spars. The study was conducted on methods of impulse thermography and ultrasonic, using specialized test equipment. Specified effect of high-energy impact on the structure of the composite material, in particular the formation of delamination.
PL
W pracy opisano wybrane wyniki badań dynamicznych, fragmentów konstrukcji kompozytowych dźwigarów lotniczych. Badania przeprowadzono metodą strzelania wybranymi pociskami amunicji strzeleckiej małego kalibru. Próby wykonano na specjalistycznym stanowisku badawczym. Przebieg prób zarejestrowano za pomocą kamery do rejestracji procesów szybkozmiennych. Przy użyciu dedykowanego oprogramowania komputerowego podjęto próbę określenia oddziaływania amunicji strzeleckiej na tego typu lotniczą strukturę kompozytową.
EN
This paper describes selected results of the dynamic research parts of the structure of composite aviation spars. The study was conducted by shooting selected small-caliber arms ammunition. Tests were performed on a specialized test stand. The course attempts recorded with the camcorder for recording fast-changing processes. Using dedicated software attempts to determine the impact of small arms ammunition for this type of aviation composite structure.
EN
The paper presents investigations undertaken in order to support developing the UAV airworthiness requirements, in particular those concerning fatigue aspects. Knowledge about UAVs load spectra is of vital importance for fatigue issues. The results of preliminary research are presented in this paper. A description of the load spectrum processing is given, starting from filtering the input-data, and then either counting the load signal transfers or implementing the Rainflow Counting algorithm and presenting the results in the form of a transfer array or halfcycles array. This description is illustrated by three examples of flight tests of 4-meter class UAVs, designed at Warsaw University of Technology. They concern flights controlled in a manual and automatic way in order to show differences between the LSs for such control modes. Besides the LS processing, a method for statistical analysis of load spectra from several flights is also presented to address the important problem of LS dispersion. Finally, there are shown selected tests of the UAV structure elements for which load spectra may have a crucial importance.
PL
W pracy omówiono metodykę pomiarów i rejestracji obciążeń w locie statku powietrznego o konstrukcji kompozytowej, przedstawiono podstawowy cel rejestracji obciążeń w locie. Dalej odniesiono się do dotychczasowej praktyki przeprowadzania takich pomiarów oraz ograniczeń występujących na etapie akwizycji danych i sposobów ich kompensacji. Następnie omówiono czujniki i aparaturę pomiarową do badania obciążeń, w tym różnego typu cyfrowe rejestratory sygnałów oraz krosownice sygnałów. Przy omawianiu czujników skupiono się na akcelerometrach, tensometrach i wzmacniaczach sygnałów, czujnikach indukcyjnych przemieszczeń, czujnikach wychyleń sterów i modemach transmisji telemetrycznej. Szeroko przedstawione zostało zagadnienie dotyczące spektrum obciążeń, metod jego wyznaczania oraz sposobu aplikacji. Zaprezentowany materiał bazuje na doświadczeniach z badań zmęczeniowych szybowców kompozytowych, ale wskazuje na wiele analogii natury konstrukcyjnej i obliczeniowej pomiędzy grupami szybowców oraz lekkich samolotów kompozytowych. Zwrócono uwagę na problem zapisu spektrum obciążeń i w tym kontekście omówiono specjalną metodę zapisu spektrum obciążeń, otwierającą drogę do odtworzenia stochastycznego charakteru obciążeń na stanowisku badawczym. Innym problemem jest ekstrapolacja zmierzonego spektrum obciążeń, ponieważ na podstawie pomiaru obejmującego kilkanaście lub kilkadziesiąt godzin lotu trzeba wygenerować spektrum obciążeń obejmujące np. 1000 godzin lotu. Na zakończenie przedstawione zostały metody akwizycji danych pomiarowych dla spektrum obciążeń.
EN
The study developed a methodology of measurement and registration of loads in-flight of the composite structures aircraft, shows a basic purpose of the registration of loads on the fly. The reference was made to the previous practice of carrying out such measurements and constraints on the stage of data acquisition and methods for their compensation. It then discusses sensors and measuring equipment for testing loads, including various types of digital recorders and matrix of signals. When discussing the sensors, it focuses on accelerometers, strain gauges of signal amplifiers, inductive displacement sensors, sensors of rudder deflections and telemetric transmission modems. Issue has been widely shown on the spectrum of loads, methods of its determination and application method. Presented material is based on the issues of fatigue tests of composite gliders, but emphasizes the many analogies of structural and calculation nature between the groups of gliders and light composite aircrafts. Attention was drawn to the problem of recording the loads spectrum, and in this context there is discussed a special method to record the loads spectrum opening the way to reproduce the stochastic nature of the loads on the test bench. Another problem is the extrapolation of the measured the loads spectrum, because on the basis of measurements including several or dozens of hours of flight, the loads spectrum including eg 1000 hours of flight must be generated. In conclusion, data acquisition method for the loads spectrum was presented.
12
EN
The authors describe the program undertaken at the Warsaw University of Technology (WUT), aimed at developing mobile aerodynamic laboratories to be used for investigation into aerodynamic properties of airfoils or lightweight propulsion systems - in natural scale and in natural atmosphere. The enterprise was named the EB-program, and has both: research and educational aspects; in all phases of the program (i.e. design, manufacturing and testing) the WUT students are involved. As the result of work, three mobile aerodynamic laboratories were build: EB-1 - which was tested on the car roof, EB-2 - unique flying laboratory based on the PW-6 glider, and EB-3 - a new generation of flying wind tunnel to be used on the AOS-71 glider, which currently is under preparation to the flight tests. The authors present in detail the measurement systems and procedures supported by the Lab View software.
PL
Autorzy opisują badania prowadzone na Politechnice Warszawskiej (PW), mające na celu rozwijanie mobilnych aerodynamicznych laboratoriów. Przedsięwzięcie zostało nazwane program - EB (od Elementu Badawczego, którym to terminem określono badawczy odcinek płata aerodynamicznego). Program EB ukierunkowany jest na określenie właściwości aerodynamicznych płata nośnego oraz lekkich systemów napędowych w naturalnej skali i w warunkach rzeczywistej atmosfery. Przedsięwzięcie ma zarówno charakter badawczy jak i edukacyjny: we wszystkich fazach programu są zaangażowani studenci PW (projekt, wytwarzanie i testowanie). W wyniku pracy, powstały trzy mobilne laboratoria aerodynamiczne: EB-1 - który był testowany na dachu samochodu, EB-2 - unikalne latające laboratorium zabudowane na szybowcu PW-6 i EB-3. Jest to nowa generacja latającego tunelu aerodynamicznego do wykorzystania na motoszybowcu AOS-71 (który obecnie jest w trakcie przygotowań do prób w locie). Autorzy przedstawiają szczegółowo systemy pomiarowe i procedury obsługiwane przez oprogramowanie LabVIEW.
13
PL
Praca dotyczy zastosowania tablic przejść do analizy parametrów sterowania samolotem bezzałogowym. Analizowany jest wpływ sposobu sterowania (manualny lub automatyczny) na tzw. obszary aktywne tablic przejść oraz na wartość wskaźnika energetycznego sterowania obliczanego z tablic przejść. Wykazano, że w sytuacji awaryjnej powodującej destabilizację samolotu – zarówno obszar aktywny tablicy przejść, jak też wskaźnik energetyczny zmienia się w sposób istotny. Biorąc pod uwagę, że analizy takie można dokonywać w trybie „on line” – wskazana jest możliwość zastosowania tablic przejść sygnałów sterowania w diagnostyce zachowań dynamicznych samolotu, a zwłaszcza w wykrywaniu asymetrii będących skutkiem awarii zespołów napędowych lub układów sterowania.
EN
Paper concerns application of transfer arrays for analysis of UAV control parameters. The attention is focused on the influence of the mode of control (i.e. manual or automatic) on the active zones of the transfer arrays, and on the value of Energy Consumption Factor (ECF, which is derived from transfer arrays. It was proved that in emergency situation causing UAV destabilization – the active zones as well as the ECF factors are changing in a significant way. Taking into consideration that such analysis are possible to provide in the “on line” mode – the author indicates the possibility of application of transfer arrays in diagnostics of dynamic UAV behavior, especially in detection of asymmetries caused by malfunction of the UAV propulsion units or UAV control systems.
EN
The paper presents the results of experimental investigations into fatigue properties of metal and CFRP-composite glued joints. The object of investigation was adhesive joints between metal sheets made from iron alloy 30HGS (popular steel in the Polish aviation industry) and CFRP orthogonal reinforced sheets made from 10 layers of SIGRATEX CE3208 pre-preg. The main adhesive was the WK-3 glue (applied in the form of 0.2 mm thin foil) while the DP-490 - liquid epoxy glue was used as technological aid for specimen manufacturing. Two kinds of specimens were prepared and tested: single-lap joints and double-lap joints. The paper presents S-N curves for both kinds of those specimens. Besides fatigue life of the glued joints, the interest was focused on the NDT tests regarding damage propagation inside the glue-connection. The paper presents several C-scans made at different stages of fatigue testing. It has been found that the damage occurs almost equally in the whole volume of the glue layer (contrary to the expectation following from the physical model of the glue-connection internal loading). The results of experiments regarding thermal effect of cyclic loading of the glued joints are also described. It has been found that this effect could be used as an important parameter for diagnostics purposes of the glued joints.
15
EN
The paper presents the proposal of a simplified method of fatigue properties estimation for polymer composite structures.
16
Content available Investigations Into Glider Chassis Load Spectrum
EN
The paper describes investigations on load spectrum of a glider chassis during take-off and landing. The experiments were conducted on different kinds of airfield surfaces, and recorded time-courses of loads acting on the main and front gear were used for analysis. The paper shortly describes the tests carried out on a PW-6 glider (description of the measurement system installed on the glider main and front landing gear). There is included a comparison of different methods used for time-courses analysis and full cycle counting. The following methods were used: local extremes count method, level exceeds count method, full cycles count method, rainflow count method, and a method developed by the first author. The outputs generated by application of the above mentioned methods for different test-time-courses of load, and the real time-courses of load observed during take-off and landing, are described. Paper presents also load spectrum for the main gear for take-off and landing on a grassy runway. This load spectrum were used later on an experimental stand, build by the authors for fatigue tests of special shock-absorbing element, made from GFRP composite for a new glider.
EN
Authors present results of their investigations into diagnostic applicability of the ultrasonic NDT systems developed by them for composites inspection. The attention was focused on the methods of visualization of the defectoscopy results. There were tested composite specimens, subjected earlier to fatigue or impact loads. Presented results proves effectiveness of ultrasonic NDT methods in detection of such defects as delamination or disglueing, and partly effectiveness in the investigations of fatigue processes of the composite structure reinforced by fibers. A low effectiveness was observed in case of investigating degradation of glue connection type metalcomposite, which occurs in the whole volume of the glue layer in cohesive way.
PL
Autorzy przedstawiają wyniki prac badawczych z użyciem opracowanych przez nich systemów defektoskopii ultradźwiękowej. Nacisk został położony na metody wizualizacji wyników diagnostyki. Badaniom poddawano próbki kompozytowe stanowiące obiekty badań zmęczeniowych lub udarowych. Zamieszczone przykłady wskazują skuteczność metod ultradźwiękowych w wykrywaniu takich wad jak delaminacje lub rozklejenia, a także częściową przydatność w badaniach procesów zmęczenia struktury kompozytów włóknistych. Małą skuteczność zaobserwowano natomiast w przypadku badań degradacji zmęczeniowej sklein typu metal-kompozyt, zachodzącej całej masie polimeru skleiny w sposób kohezyjny.
PL
Praca dotyczy badań i nowych opracowań w zakresie metodyki określania trwałości zmęczeniowej kompozytowych struktur nośnych szybowców. Opisano zagadnienia związane z rejestracją obciążeń i opracowaniem spektrum obciążeń eksploatacyjnych szybowca oraz jego ekstrapolacją na tzw. okres modelowany (z reguły wielokrotnie dłuższy niż sesja rejestracji obciążeń). Okres modelowany jest jednym z parametrów determinujących program prób zmęczeniowych, niezbędnych do ustalenia okresu bezpiecznego użytkowania (trwałości eksploatacyjnej) danego typu szybowca. Porównano różne metody ekstrapolacji pod względem statystyki wystąpień poszczególnych przyrostów obciążeń, w tym metodę ekstrapolacji stochastycznej, opracowaną przez autora. W operacji ekstrapolowania spektrum obciążeń szczególne znaczenie ma aspekt konserwatyzmu obliczeń czyli bezpiecznego przeszacowania w stosunku do spektrum obciążeń zaobserwowanych podczas sesji pomiarowej. Przedstawiono nową metodę obliczeń wskaźnika zużycia zmęczeniowego za pomocą tzw. tablicy uszkodzeń jednostkowych i porównano efekty działania różnych spektrów obciążeń. Opracowano nową metodę wyznaczania tzw. ekwiwalentnych cykli obciążeń. Opisano też metodykę badań zmęczeniowych kompozytowych struktur nośnych szybowców wraz z metodami diagnostyki i sposobem szacowania trwałości zmęczeniowej, ilustrując treść przykładami badań autora.
EN
The paper presents new developments in the field of estimation methods for fatigue durability of composite glider load-carrying structures. It describes problems related to loads registration, load spectra derivation, and their extrapolation on the so-called modeled operational period (which is usually many times longer than the registration session). The modeled operational period is one of the parameters which determine the program of fatigue tests, necessary for evaluation of lifetime (operational durability) for a given type of glider. The paper compares different extrapolation methods in terms of statistics of particular load increments, including the method developed by the author. In the load spectrum extrapolation operation, special significance has been given to conservative calculations, i.e. safe overestimation towards the load spectrum observed during the registration session. The paper describes a new method of fatigue damage rate calculation, using a so-called unitary damage array, and compares fatigue effects for different load spectra. The author developed a new method of equivalent loads (i.e. loads substituting the whole load spectrum). There are also a description of methods of load-carrying composite structure fatigue tests, together with the methods of their diagnostics, as well as the methods of fatigue durability estimation. The description is illustrated with examples of experiments performed by the author.
PL
Przedmiotem badań są kompozyty epoksydowe wzmacniane rovingiem węglowym o ułożeniu jednokierunkowym. Przeprowadzono badania ultradźwiękowe przy użyciu defektoskopu cyfrowego. Udarowe obciążenia poprzeczne spowodowały znaczne różnice w obrazach skanów ultradźwiękowych, pomiędzy stanem wyjściowym a końcowym testów. Zależność wytrzymałości resztkowej od energii uderzenia nie wykazuje charakterystyki liniowej; występuje wartość progowa energii. Poza tą granicą obserwuje się szybki spadek wytrzymałości resztkowej CFRP. Największy spadek wytrzymałości resztkowej zaobserwowano w dolnym zakresie przedziału gęstości energii poniżej 0,04 J/mm². Ustalono optymalny stopień wzmocnienia kompozytu CFRP, zarówno ze względu na statyczną próbę ściskania jak i ze względu na wytrzymałość resztkową po obciążeniu udarowym.
EN
Studies aimed on investigation the CFRP composites vulnerability on impact loads are reported. The interest is focused on the composites with uni-directional (UD) structure. Such composites are used in the wing spar flanges (cups). They are the most loaded elements of the gliders structure. The specimens for compression tests were applied, as the compressive strength is the critical parameter, having an important influence on the wing spar dimensions. The ultrasonic structural tests were performed on the immersion stand, equipped with ultrasonic flaw detector. The impact transverse loads had caused significant differences of the ultrasonic A-scans taken in the initial and the final stadium of the tests. Relation of the residual strength to the impact energy has non-linear characteristics, with existence of the threshold value. Beyond this limit a quick residual strength degradation of the CFRP can be observed. The biggest drop of the residual strength was observed in the range of energy density from 0,01 up to 0,04 J/mm². Optimal volume fraction of the CFRP has been estimated (at around 0,5), both for post impact residual strength and for static compression strength of the CFRP composites.
EN
Subject of the paper concerns the special joints used in aeronautical structures for concentrated force introduction into the CFRP-shells. Such a kind joints were used already in the GFRP gliders designed in the WUT. They properties in CFRP application are still unknown. The joints cause the discontinuity of the shells and have the influence on the shell shear stiffnes. Therefore it is necessary to investigate the influence of the technological parameters of the joint into its strength properties.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.