Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 81

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  UV radiation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
PL
Kompozyty polietylenu o dużej gęstości i średniej gęstości z dodatkiem różnych napełniaczy nieorganicznych (glinokrzemianów i kredy) otrzymano metodą wytłaczania, a następnie poddano orientowaniu, wyładowaniom koronowym, a także przyśpieszonemu starzeniu pod wpływem promieniowania UV. Właściwości powierzchniowe badano za pomocą pomiaru kąta zwilżania, morfologię metodami mikroskopii skaningowej, a stopień krystaliczności za pomocą dyfrakcji rentgenowskiej. Na podstawie badań spektroskopowych stwierdzono dobrą fotostabilność badanych układów. Zaobserwowano istotne zmiany swobodnej energii powierzchniowej kompozytów wywołane aktywacją za pomocą wyładowań elektrycznych.
EN
Ten high and medium d. polyethylene aluminosilicates or chalk-reinforced composite materials were produced by extrusion, and then subjected to orientation and corona discharge, as well as to accelerated aging under the influence of UV radn. Surface properties were tested by measuring the contact angle, morphol. by scanning microscopy, and the degree of crystallinity by X-ray diffraction. Good photostability of the tested systems was found on the basis of spectroscopic analysis. Significant changes in the free surface energy of composites after corona discharge activation were obsd.
PL
Przekroczenia bezpiecznego progu ekspozycji na promieniowanie o wysokiej energii (niebieskiego i UV) może powodować powstawanie szeregu zjawisk chorobowych. Szczególnie wrażliwym na nadmierne dawki tego typu promieniowania jest aparat wzroku. W ramach niniejszej pracy na podstawie badań laboratoryjnych oceniono ryzyko fotobiologiczne generowane przez zastosowanie oświetlenie energooszczędne do oświetlania przestrzeni miejskich. Uzyskane wyniki wskazują, że systemy oprawy oświetleniowe typu LED, mogą być źródłem promieniowania, które znacząco negatywnie oddziałuje na wzrok, a także wpływać na zaburzenie cyklu dobowego.
EN
Exceeding the safe threshold for exposure on high energy radiation (UV and blue light) could cause the emergence of a number of diseases. Eyesight is particularly sensitive to excessive lighting. This paper presents the laboratory research on the assessment of the photobiological risk generated by the energy-efficiency urban lighting. The results show that LED lighting systems can be a source of radiation that significantly negatively affects the eyesight and could contribute to circadian rhythm disorders.
PL
W artykule przedstawiono wpływ promieniowania UV i słonecznego na wybraną właściwość mechaniczną, jaką jest siła zrywania, na trzy rodzaje folii biodegradowalnych: CellothermT, NatureFlex: NK i NVS. Folie starzono w różnym czasie, jednak przy zachowaniu tej samej dawki promieniowania. Wyniki badań podsumowano wnioskami.
EN
The article presents the influence of UV and solar radiation on a selected mechanical property, which is the breaking force, on three types of biodegradable films: CellothermT, NatureFlex: NK and NVS. The films were aged at different times, but with the same radiation dose. The results of the research are summarized by conclusions.
5
Content available remote Nanopigmenty barierowe chroniące skóry przed promieniowaniem nadfioletowym
PL
W celu poprawienia funkcjonalności i walorów estetycznych wyrobów skórzanych zastosowano eksperymentalną formę rozjaśniacza optycznego, stanowiącą środek o silnej błękitnej fluorescencji i właściwościach bielących, pochłaniający promieniowanie z zakresu UV-A i UV-B. Zastosowany środek jest wodną dyspersją neutralnego mikropigmentu o rozdrobnieniu 0,3-0,5 μm oraz bardzo wysokiej fluorescencyjnej bieli WI = 165 (wg CIE) i może być wprowadzany bez ograniczeń do kompozycji wykończalniczych na podłoża o różnym charakterze, do których nie musi wykazywać własnego powinowactwa fizykochemicznego. Przy użyciu spektroreflektometru z kulą całkującą przeprowadzono ocenę barwometryczną dyspersji nanopigmentu. Wstępne badania wykazały, że nowy produkt daje dobre efekty wizualne w wykończeniach powierzchni skór naturalnych białych, nie powodując pogorszenia ich właściwości fizykomechanicznych. Zdobyte doświadczenie jest podstawą do kontynuacji prac w kierunku poprawy jakości, funkcjonalności oraz walorów estetycznych białych lub jasnych wykończeń materiałów przemysłu lekkiego za pomocą kompozycji zawierających wielofunkcyjne substancje o rozdrobnieniu nanostrukturalnym.
EN
Ten white and light cow hide samples were finished with a fluorescent brighthening agent-contg. nanopigment (0.3-0.5 μm) and studied for resistance against UV irradn. 2,5-Thiophenodiylbis(5-tert-butyl)-1,3-benzoxazole was prepd. according to Z. Hu at al. (2008) and used as the agent.
PL
Drewno jest cennym materiałem budowlanym, a wyroby lakierowe na nie nakładane mają za zadanie nadać mu odpowiednie właściwości wytrzymałościowe i dekoracyjne. W artykule scharakteryzowano rodzaje wyrobów lakierowych stosowanych na drewno oraz spoiwa będące ich bazą. Omówiono metody badań odporności na działanie sztucznych warunków atmosferycznych. Przedstawiono wyniki badań wybranych powłok i systemów powłokowych.
EN
Wood is a valuable building material and coatings are designed to give it the proper strength and decorative properties. The article describes the types of coatings used for wood and the binders that are their base. The methods of testing resistance to artificial weather conditions were discussed. Results of tests on selected coatings and coating systems were presented.
PL
Technika utwardzania powłok lakierowych UV staje się coraz bardziej popularna i jest obecna w wielu gałęziach przemysłu. W artykule przedstawiono wprowadzenie do tematyki tego typu wyrobów lakierowych. Omówiono zagadnienia związane z reakcjami zachodzącymi podczas utwardzania, scharakteryzowano stosowane fotoinicjatory polimeryzacji rodnikowej, kinetykę procesu sieciowania oraz metody jej badania.
EN
The UV curing technique has become increasingly popular and is present in many industries. The introduction of this type of lacquer products is presented in this article. Topics related to curing reactions, radical polymerization, radical photoinitiators, crosslinking kinetics have been discussed and methods of their investigation have been characterized.
PL
W niniejszej pracy przedstawiono porównanie odporności na oddziaływanie promieniowania UV wytworów wykonanych z polipropylenu i polilaktydu. W tych samych warunkach procesowi starzenia poddano próbki wtryskowe o zdefiniowanej odporności barwnika na światło. Ponadto potwierdzono przydatność niebieskiej skali wełnianej, do oceny wpływu oddziaływania promieniowania UV na zabarwione próbki polimerowe.
EN
In this paper a comparison of resistance to UV radiation of containers made from polypropylene and polylactide was presented. Injection molded samples from plastics filled with pigments of defined resistance to the light were aged at the same conditions. Furthermore, the usefulness of the blue wool scale as the evaluation method of UV radiation impact on colored polymer samples was confirmed.
PL
W artykule przybliżono rodzaje polimerów, które stosowane są do wytwarzania tasiemek oraz środki pomocnicze - barwniki i stabilizatory. Zaprezentowano ponadto wytłaczarkę, przy pomocy której produkowane są tasiemki. Zwięźle opisano wyroby, które powstają z tasiemek polipropylenowych, jak również ogólne ich zastosowanie. W części badawczej przybliżono parametry procesu technologicznego. Próbki tasiemek na bazie polimerów syntetycznych poddano badaniu starzenia promieniowaniem UV, po czym zbadano ich strukturę i właściwość jakościową - barwę.
EN
The article brought closer types of polymers, which are used to produce ribbons and additives - pigments and stabilizers. They presented further extruder with which tapes are produced. Briefly describe the products that are produced from polypropylene tapes, as well as their general use. In the research part approximated parameters of the process. Comp tapes based on synthetic polymers were subjected to UV aging, and examined its structure and property of quality - color.
EN
A very dynamic development of the production of polymeric materials and their enormous advantages caused that they began to be widely used in a variety of engineering structures. Performed researches have perfectly demonstrated that analyzed fois and roofing membranes are characterized by great functional properties. Increased choice and guantity of the products demonstrates the immense popularity of the use of foil and roofing membranes.
11
Content available remote Urządzenie laserowe do naświetlania masek przeciwlutowych
PL
Artykuł dotyczy naświetlania masek przeciwlutowych (soldermasks) stosowanych jako zewnętrzna ochronna warstwa polimerowa na płytkach drukowanych. Opisano w nim prototyp urządzenia laserowego do naświetlania masek przeciwlutowych o dużych mocach produkcyjnych. W artykule zaprezentowano koncepcję oraz rzeczywisty model głównego układu wykonawczego, tj. głowicy naświetlającej złożonej z dużej ilości laserów połprzewodnikowych.
EN
In this article a new method of the soldermask exposure using Digital Mirror Device (DMD) is presented. A prototype laser head for irradiation the DMD was developed and tested for soldermask production. The performance of the laser head makes it attractive for the industrial implemantation.
PL
Postęp techniczny w zakresie rozwoju sprzętu do instalacji wykładzin utwardzanych promieniowaniem UV w ostatnim dziesięcioleciu jest bardzo duży. Jest też adekwatny do oczekiwań klientów oraz inwestorów, którzy coraz chętniej i coraz powszechniej korzystają z tej technologii. A co zmieniło się w ostatnich latach?
EN
The recent decade has seen an intense progress in the development of the equipment for installation of UV-cured lining materials. It is also in line with the expectations of customers and investors who are increasingly turning to this technology. In 2006, the largest diameters of UF-cured sleeves offered by suppliers as a standard were up to 1,200 mm, while now installations of 1,800 mm in diameter are known. What else has changed in the recent years?
13
Content available remote Naprawa studni rękawem utwardzanym promieniami UV w Monachium i Krakowie
PL
Jak przeprowadzać renowację studni z wykorzystaniem rękawa utwardzanego promieniowaniem ultrafioletowym? Jak przygotować się do takich prac i jak przebiegają one krok po kroku? Na te i inne pytania odpowiedzi można znaleźć w opisie demonstracyjnych pokazów, zrealizowanych w Monachium i Krakowie.
14
Content available remote Jak usprawnić renowację sieci?
PL
Jedną z najbardziej popularnych metod renowacji sieci jest renowacja z wykorzystaniem wykładziny utwardzanej promieniami UV. Zastosowanie takiego rozwiązania znacząco przekłada się m.in. na szybkość realizacji prac oraz energooszczędność. Aby takie zadania jeszcze bardziej usprawnić, warto wykorzystać roboty frezujące i łańcuchy UV.
PL
W prezentowanym artykule porównano wpływ promieniowania mikrofalowego oraz UV na przebieg reakcji sieciowania hydrożeli chitozanowych. Syntezy prowadzono zarówno w oparciu o chitozan komercyjny, jak i Beetosan - chitozan pochodzący z pszczół z osypu zimowego oraz dla układów mieszanych chitozan - Beetosan. Otrzymane materiały hydrożelowe zostały poddane badaniom zdolności pęcznienia i badaniom inkubacyjnym w wodzie destylowanej oraz symulowanych płynach ustrojowych. Ponadto, dla wybranych układów określono morfologię powierzchni przy użyciu skaningowego mikroskopu elektronowego. Wyznaczono również kąty zwilżania θ metodą geometryczną poprzez naniesienie kropli cieczy na powierzchnię badanego materiału.
EN
In this paper, the impact on microwave radiation and UV cross-linking of the course of reaction of obtaining chitosan hydrogels was presented. The synthesis were conducted using either commercial chitosan and Beetosan - chitosan derived from naturally died honeybees as well as using mixed systems containing both chitosan and Beetosan. The swelling capacity of obtained hydrogel materials as well as their tendency to degradation in distilled water and simulated body fluid have been tested. Moreover, morphology of the surface of selected samples using scanning electron microscope was characterized. Furthermore, the contact angles (θ) of attained materials were defined using geometrical method by applying a drop of liquid on the surface of the tested material.
16
Content available remote Esacure photoinitiators and UV: VOC? No, thanks!
EN
The release of VOC is no more a topic issue in UV technology by the help of ESCUREs photoinitiators. In this work we will present Lamberti Photoinitiators with characteristic of low or zero VOC. Lamberti has always been ahead of times: for 30 years Lamberti has in its product list low VOC products that are in constant evolution: we will talk about “first generation” (but really actual!) and “second generation” (suitable for Food Packaging applications) photoinitiators with low VOC release and photoinitiators with zero VOC release.
PL
W artykule przedstawiono wpływ przyspieszonego starzenia promieniowaniem ultrafioletowym (UV) na destrukcję powłok akrylowych, stosowanych w renowacji nadwozi samochodowych. Oddziaływanie promieniowania ultrafioletowego przyczyniło się do destrukcji struktury chemicznej tworzywa akrylowego oraz do zmniejszenia grubości powłok, a także do wzrostu ich twardości. Starzone powłoki wykazywały zwiększoną kruchość warstwy powierzchniowej, co wpływało na zwiększenie chropowatości ich powierzchni, skutkujące utratą połysku.
EN
The paper discusses influence of accelerated ageing with UV radiation on destruction of acrylic coatings which are used to cars body renovation. Ultraviolet radiation action contributed to destruction of acrylic material chemical structure which resulted in coating thickness decrease and its hardness increase. Aged coatings showed increased brittleness of surface layer which contributed to surface roughness increase. It was the reason of shine loss of acrylic coatings surface layer.
EN
The spectroscopic FT-IR and FT-Raman methods allowed to identify the cross-linking process of the aqueous composition of poly(acrylic acid)/sodium salt of carboxymethyl starch (PAA/CMS-Na) applied as a binder for moulding sands (as a novel group binders BioCo). The cross-linking was performed by physical agent, applying the UV-radiation. The results of structural studies (IR, Raman) confirm the overlapping of the process of cross-linking polymer composition PAA/CMS-Na in UV radiation. Taking into account the ingredients and structure of the polymeric composition can also refer to a curing process in a binder - mineral matrix mixture. In the system of binder-mineral matrix under the influence of ultraviolet radiation is also observed effect of binding. However, the bonding process does not occur in the entire volume of the investigated system, but only on the surface, which gives some possibilities for application in the use of UV curing surface of cores, and also to cure sand moulds in 3D printing technology.
PL
Folie zawierające polilaktyd jako osnowę polimerową oraz szungit i grafit jako napełniacze w ilości do 20%wag naświetlano promieniowaniem UV-C (max 254 nm) w odstępach 50-godzinnych do 300 godzin. Wpływ ilości i rodzaju napełniacza na proces fotodegradacji analizowano przeprowadzając badania właściwości mechanicznych zarówno wyjściowych materiałów jak i po różnych czasach ekspozycji na UV. Pod uwagę brano następujące parametry: moduł Younga, naprężenie zrywające i odkształcenie przy zerwaniu. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, iż obecność grafitu podobnie jak i szungitu poprawia odporność kompozytów polilaktydowych na działanie promieniowania UV. Otrzymane wartości wskazują, iż wprowadzenie grafitu w większym stopniu ekranuje działanie UV niż szungit.
EN
Films consisting of polylactide as polymer matrix and graphite as well as shungite as fillers in an amount up to 20%wt were irradiated with UV (254 nm) at intervals of 50-300 hours. Effect of quantity and type of filler on photodegradation process was analyzed by examination mechanical properties of both the starting material and the material after various times of exposure to UV irradiation. The following parameters were taken into account: Young’s modulus, stress at break and strain at break. Based on obtained results it has been established that the presence of graphite as well as shungite improves resistance of polylactide composites to UV radiation. Determined values indicate that the introduction of graphite into polymer matrix has got a more substantial UV screening effect than the introduction of shungite.
EN
A very dynamic development of the production of polymeric materials and their enormous advantages caused that they began to be widely used in a variety of engineering structures. Performed researches have perfectly demonstrated that analyzed foils and roofing membranes are characterized by great functional properties. Increased choice and quantity of the products demonstrates the immense popularity of the use of foil and roofing membranes.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.