Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Interfejsy mózg-komputer w sterowaniu urządzeniami i systemami mechatronicznymi
PL
Interfejsy mózg-komputer ustanowiły przełom w rozwoju współczesnych neuronauk i neurorehabilitacji. Niniejszy artykuł stanowi przegląd części technologii interfejsów mózg-komputer ukierunkowanej na sterowanie urządzeniami i systemami mechatronicznymi. Opisane zostały zarówno podstawowe rozwiązania z obszaru samych interfejsów, jak i przedyskutowane technologie mogące zapewnić sygnały sterujące dla urządzeń mechatronicznych. Pomimo ciągłego rozwoju problematyki wiele kwestii jest nierozwiązanych w zakresie udoskonalenia samych interfejsów oraz sklasyfikowania sygnałów sterujących
EN
Brain-computer interfaces (BCIs) have begun to constitute the another breakthrough in contemporary neuroscience and neurorehabilitation. This paper provides an overview of brain-computer interfaces (BCIs) technology that aims to address the priorities for control of mechatronic devices and systems. We describe basic solutions in the area of BCIs and discuss technologies that may provide command signals for mechatronic devices. Despite continuous development of the topic there still remains room for improvement, including future interfaces and control signal classification enhancements.
2
Content available remote Interfejs mózg-komputer jako moduł mechatroniczny
PL
Komunikacja z otoczeniem to jedna z podstawowych potrzeb człowieka, z zaspokojeniem której mają problem osoby niepełnosprawne i w podeszłym wieku, napotykając na bariery utrudniające im poruszanie się i przekaz werbalny. Interfejs mózg-komputer to urządzenie, które wykorzystuje oczyszczony i przetworzony sygnał bioelektryczny człowieka do komunikacji z urządzeniem bezprzewodowym. Pomaga zdiagnozować nieprawidłową pracę mózgu. Poprzez gry komputerowe rozwija refleks i uczy koncentracji. Zastosowany jako moduł mechatroniczny umożliwia sterowanie urządzeniami i systemami mechatronicznymi.
EN
Communication to envirnment constitutes one of the basis poaple's need. Meet of this need creates significant problem both for disabled people and elderly people due to mobility limitations and verbal communication limitations. Brain-computer interfaces (BCI) conctitutes device which uses filtered and processed human's bioelectrical signal to communicate to wireless device. It helps diagnise improper work of the brain. It also develops reflex and concentration thanks to BCI0controlled computer games. BCI-based mechatronic module allows to contorl mechatronic devices and systems.
PL
W artykule przedstawiono i omówiono wyniki pomiarów dotyczące przenoszenia zaburzeń impulsowych przez przeciwszumowy transformator separacyjny. Wykonane analizy wskazują, że badany transformator skutecznie tłumi zaburzenia impulsowe typu SURGE i BURST (zaburzenia różnicowe i zaburzenia wspólne).
EN
In the paper the laboratory studies on the transformation of the differential and common mode impulse conducted disturbances by the Noise Protection Transformer are presented and discussed. The results of measurements confirmed that tested transformer effectively attenuates SURGE and BURST transients.
PL
W artykule przedstawiono metodykę badań, układy pomiarowe i wyniki przeprowadzo-nych analiz dotyczących pracy separacyjnego transformatora przeciwszumowego w warunkach niskiej jakości energii elektrycznej i transformacji odkształconego prądu i napięcia o częstotliwości podstawowej 50 Hz i zadanym udziale wyższych harmonicznych. Wyniki pomiarów wskazują, że badany transformator, w analizowanych warunkach, powoduje dodatkowy wzrost zaburzeń przewodzonych, w efekcie czego napięcie wtórne jest bardziej odkształcone niż pierwotne.
EN
The paper presents the research methodology, measurement systems, and the results of analysis of the Noise Protection Transformer operation in conditions of low power quality and transformation of distorted current and voltage of the fundamental frequency of 50 Hz and a specified content of the higher harmonics. The measurement results indicate that tested transformer in analyzed conditions cause additional increase of the conductive disturbances level and as a result secondary voltage is more distorted than the supplying voltage from the power network.
PL
Iły należą do klasy materiałów wrażliwych chemicznie, w których oddziaływanie pomiędzy cieczą porową a szkieletem może prowadzić do nie mechanicznie generowanych deformacji, makroskopowo obserwowanych jako chemo-mechaniczna konsolidacja lub pęcznienie. W pracy przedstawiono rozważania teoretyczne, symulacje komputerową oraz analizę wrażliwości procesów chemo-mechanicznych sprzężonych z transportem substancji. Przedmiot symulacji stanowi test zbiornikowy przydatny do badań materiałów porowatych. Do symulacji wykorzystano metodę elementów skończonych oraz środowisko programistyczne Matlab.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.