Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  architektura polska
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The Warsaw-based Grupa 5 Architekci studio is a team of several dozen designers operating on the Polish construction market, shaped by the experience of the Polish transformation. After two decades of activity, the architects who created it undertook a joint attempt at ideological self-definition. The aim of the article is to show how personal conclusions drawn from education, subsequent practice, the evolution of the theory of architecture as well as personal beliefs and experiencing space translate into specific design solutions. Since one of the architectural threads connecting people co-creating the studio are achievements in the field of designing quarter development, the method adopted in the article is a detailed analysis of this part of the work of Grupa 5, from the implementation of individual buildings to the urban planning assumptions of large housing complexes. The article ends with the author’s theses on the philosophy of design, which result from design practice.
PL
Warszawska pracownia Grupa 5 Architekci to działający na polskim rynku budowlanym kilkudziesięcioosobowy zespół projektantów ukształtowany przez doświadczenia polskiej transformacji. Po dwóch dekadach działalności tworzący go architekci podjęli wspólną próbę ideowego samookreślenia. Celem artykułu jest pokazanie, jak osobiste wnioski płynące z edukacji, późniejszej praktyki, ewolucji teorii architektury oraz z osobistych przekonań i doświadczania przestrzeni przekładają się na konkretne rozwiązania projektowe. Ponieważ jednym z architektonicznych wątków łączących ludzi współtworzących pracownię są dokonania w zakresie projektowania zabudowy kwartałowej, metodą przyjętą w artykule jest szczegółowa analiza tego wycinka twórczości Grupy 5 od realizacji pojedynczych budynków do urbanistycznych założeń dużych zespołów mieszkaniowych. Artykuł zamykają płynące z praktyki projektowej – autorskie tezy dotyczące filozofii projektowania.
EN
The subject of the review is the monographic exhibition entitled “Tomasz Mańkowski. Architecture is the most important thing”, which has been presented at the Museum of Architecture in Wrocław since June and is on up to October 2022. Tomasz Mańkowski (1926–2012), the main hero of the exhibition, was an architect, professor and lecturer at the Faculty of Architecture of the Cracow University of Technology. His professional activity, covering a period of over fifty years, focused on the issues of geometry and form, whereas in the structural and functional layer on prefabrication and housing. The exhibition presents the artist’s profile and his most important achievements, which were the result of independent or team work (including competition concepts from the period of the Gomułka Thaw, the Student Village of the Cracow University of Technology, a General Housing Program for Iraq, the Polish College in Przegorzały, the Village Children’s Hospital in Rajsko near Oświęcim, Radio Kraków). Tomasz Mańkowski’s architecture was presented against a broad background of social, political, and cultural events. The exhibition is distinguished not only by an interesting program concept which significantly contributes to the current state of knowledge about post-war architecture and urban planning, but also by an elegant arrangement.
PL
Przedmiotem recenzji jest wystawa monograficzna zatytułowana „Tomasz Mańkowski. Architektura jest najważniejsza”, prezentowana od czerwca do października 2022 r. w Muzeum Architektury we Wrocławiu. Tomasz Mańkowski (1926–2012), główny bohater ekspozycji, był architektem, profesorem i wieloletnim wykładowcą Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Jego działalność zawodowa, obejmująca okres ponad pięćdziesięciu lat, skupiała się na zagadnieniach geometrii, formy, a w warstwie konstrukcyjno-funkcjonalnej – prefabrykacji i mieszkalnictwie. Na wystawie przedstawiono sylwetkę twórcy oraz jego najważniejsze dokonania, będące efektem pracy samodzielnej lub zespołowej (m.in.: koncepcje konkursowe z okresu odwilży gomułkowskiej, Miasteczko Studenckie Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, modelowy program mieszkalnictwa dla Iraku, Kolegium Polonijne w Przegorzałach, Wioskę Dziecięcą w Rajsku koło Oświęcimia, Radio Kraków). Architekturę Tomasza Mańkowskiego przedstawiono na szerokim tle społeczno-polityczno-kulturowym. Wystawę wyróżnia nie tylko interesująca koncepcja programowa, wnosząca istotny wkład w dotychczasowy stan wiedzy na temat architektury i urbanistyki powojennej, ale również elegancka aranżacja.
PL
Zaproponowana przez twórców wystawy Tożsamość. 100 lat polskiej architektury periodyzacja dziejów polskiej architektury po roku 1918 z podziałem na okresy 1918−1939, 1939−1956, 1956−1970, 1970−1989 i 1989−2018 budząc wątpliwość stanowi punkt wyjścia do refleksji, przeglądu innych periodyzacji dziejów architektury tego czasu oraz przedstawienia własnych propozycji w tym zakresie.
EN
Periodization of the history of Polish architecture after 1918, proposed by the authors of the exhibition Identity. 100 years of Polish architecture, divides this time into periods 1918−1939, 1939−1956, 1956−1970, 1970−1989 and 1989−2018. It raised doubts and became a starting point for reflection and for the review of others periodization of the history of architecture of that time and also a presentation of own proposals in this regard.
4
Content available Wpływ brutalizmu na polską architekturę sakralną
PL
Celem badań przedstawionych w artykule było określenie wpływu brutalizmu na architekturę kościołów w Polsce. Przeanalizowano osiem budynków świątyń wznoszonych w latach 1960-1988, porównując je z tendencjami światowymi. Na tej podstawie wskazano najbardziej wyraziste cechy i elementy brutalistyczne charakterystyczne dla polskiej architektury sakralnej.
EN
The aim of the research presented in the article was to determine the impact of brutalism on the architecture of churches in Poland. The author analyzed eight buildings built in the years 1960-1988, comparing them with global tendencies. On this basis, he identified the most distinctive brutalist features and elements characteristic of Polish sacral architecture.
5
Content available Reverse grand tour
EN
In the past, the aim of the grand tours was not only to increase travellers’ knowledge, but to enrich their whole cultural and aesthetic attitude and even the philosophy of life. For ages, grand tours gave architects unique opportunities to re-examine architecture and landscape as the foundations of culture. Consecutively, such travels affected architecture and fertilized architects’ minds. On the other hand, in many countries local gentry travelled abroad to study. For example, as early as in the 16th century, young rich men in Poland undertook long travels to Italian universities in Padua or Bologna. Nowadays, there is a similar but bidirectional students’ flow related to the Erasmus+ programme, as the programme itself acts as a contemporary framework for young people grand tours. This fact creates also the new opportunity to re-examine the contemporary grand tour phenomenon from the young architect’s viewpoint. This is also the author’s case.
PL
Slogan „podróże kształcą” jest już aksjomatem – istotnie bowiem od wieków tak zwane „grand tours” (w wolnym przekładzie: podróże życia) kształtowały światopogląd elit, wpływając też na postawy estetyczne. W przypadku architektów podróże służyły dogłębnym twórczym przewartościowaniom postaw względem architektury, krajobrazu czy po prostu kultury. Podróże architektów twórczo zapładniały ich umysły, a w ostatecznym rozrachunku wywierały wpływ na twórczość architektoniczną. Istotnym aspektem powyższego fenomenu kulturowego było kwitnące ongiś zjawisko podróży uniwersyteckich: już w XVI wieku młodzi polscy żacy z co zacniejszych rodzin peregrynowali do włoskich uniwersytetów w Bolonii i Padwie. Dziś nieoczekiwaną kontynuacją tego zjawiska stały się podróże w ramach programu wymiany studenckiej Erasmus+, niekiedy postrzegane jako odpowiednik również dawnych „grand tours”. To właśnie podróże w ramach programu wymiany studenckiej Erasmus+ są okazją i przesłanką do ponownego przyjrzenia się wpływowi podróży życia na subiektywną jednostkową percepcję architektury, krajobrazu i obcej kultury z perspektywy architekta (co jest celem niniejszego artykułu ujętym z dość specyficznego punktu widzenia – z autopsji, jako że autorka była uczestniczką wymiany studenckiej w ramach programu Erasmus+ w Polsce).
PL
W niniejszej publikacji cztery dzieła architektury powstałe w Polsce w XXI wieku zostały zestawione parami w dwa kierunki w architekturze dobrane pod kątem zbiorów łączących je cech. Główny temat publikacji uzupełniają wstępne rozważania na temat możliwych pól analizy architektury powstającej w Polsce w XXI wieku.
EN
This publication presents four works of architecture built in Poland in the 21st century. The four works are grouped in two pairs composed on the base of groups of characteristics which can be regarded as creating together the directions of architecture. Main subject of publication is supplemented by preliminary considerations on possible fields of analysis of architecture built in Poland in the 21st century.
PL
W pracy przedstawiono i opisano obiekty architektury sakralnej w wybranych regionach Polski. Opisano sposoby impregnacji drewna w celu konserwacji architektury drewnianej. Zaprezentowano także podstawowe gatunki drewna do wznoszenia konstrukcji budowlanych.
EN
The paper presents and describes the objects of religious architecture in selected Polish regions. Methods wood treatment in order to preserve the wooden architecture. It also presents the basic types of wood for the construction of building structures.
PL
Budynek hotelowy Kolegium Polonijnego UJ w Krakowie jest jednym z nielicznych przykładów czystego brutalizmu w polskiej architekturze. Wzniesiony w specyficznej lokalizacji, obiekt wykorzystuje walory miejsca zgodnie z brutalistyczną ideą as found i prezentuje szereg cech charakterystycznych dla tego nurtu, m.in.: zorganizowanie rzutu wokół wewnętrznego dziedzińca, podkreślenie w formie układu funkcjonalnego – zwłaszcza przestrzeni komunikacyjnych, ukształtowanie formy poprzez kontrastowe zestawienie masywnych brył, wykorzystanie do kompozycji elewacji powtarzalnego elementu strukturalnego, zastosowanie surowych faktur cegły i betonu. W formie budynku można dostrzec inspiracje angielskimi realizacjami szkół wyższych z lat sześćdziesiątych XX wieku.
EN
The hotel building of College of Polish Emigrants at Jagiellonian University in Krakow is one of the few examples of pure brutalism in Polish architecture. Built in the specific location building uses values of a place in accordance with the brutalist idea “as found” and presents a number of characteristics of this trend, including: the plan organized around an central courtyard, emphasis in the form of a functional system – in particular the communication spaces, the architectural form composed of contrasting and massive blocks, the use of a repetitive structural element on elevations, the use of raw textures of brick and concrete. The architects of the building were inspired by English universities from the 1960s.
9
Content available remote Detal architektoniczny dziś. Czy jest nam tak naprawdę potrzebny
PL
Niniejszy tekst ma na celu zastanowienie się nad zagadnieniem detalu w odniesieniu do współczesnej architektury polskiej. Czas, który minął od chwili powrotu na drogę demokracji oraz gospodarki rynkowej jest już z punktu widzenia historii wystarczająco długi, aby pokusić się o kilka refleksji nad tym zagadnieniem.
EN
The paper aims to consider the question of detail in relation to contemporary Polish architecture. Time that has elapsed since the return to democracy and market economy is now in terms of history long enough to attempt a few reflections on this issue.
10
Content available remote New housing architecture in Poland after 1990 - attempt at classification
EN
The scope of the paper is to present the results of studies on modern Polish housing architecture emerging after 1990: the classification, description and analysis of characteristic features of new houses and housing estates in their urban context. In the majority of cases new housing architecture is blended into the existing urban and social structures and, together, they provide a new quality of the housing environment. To describe and analyze Polish housing architecture examples representing the classified categories were selected out of abounding works of architecture, i.e. the houses and estates that are typical of a certain category and representing different concepts of space, unique in view of some urban and architectural solutions and novelty of form. Rapid changes that occurred in the Polish housing architecture in the last 20 years were supported by creative attitudes: openness to architectural trends worldwide, ability to implement new technological and material solutions. The conditions for effective use of knowledge and abilities of specialists involved in the construction process, especially architects, were created by new institutional and administrative solutions. However, liberal economy in the period of transition did not result in many council and communal housing ventures. The role of the state investor was taken over by developers who build houses and housing estates for sale or rent. This is a typical feature of the Polish housing architecture in the discussed period.
PL
Celem artykułu jest prezentacja wyników badań współczesnej polskiej architektury mieszkaniowej powstałej po 1990 roku: klasyfikacja, opis oraz analiza cech charakterystycznych nowych budynków i zespołów mieszkaniowych w kontekście otoczenia urbanistycznego. Na potrzeby opisu i analizy współczesnej polskiej architektury mieszkaniowej, spośród bogatego jej dorobku, wybrane zostały przykłady reprezentujące wyodrębnione kategorie.Wybrano najbardziej charakterystyczne dla swoich kategorii budynki i zespoły mieszkaniowe: reprezentujące różne koncepcje kontekstu przestrzennego, unikalne w warstwie rozwiązań urbanistycznych i architektonicznych oraz charakteryzujące się nowatorstwem formalnym. Zmiana w polskiej architekturze mieszkaniowej ma szeroki zasięg i dokonała się bardzo szybko. Sprzyjały jej postawy kreatywne: otwartość na idee architektury światowej, zdolność do implementacji nowych rozwiązań technologicznych i materiałowych. Warunki do wykorzystania takiej wiedzy i umiejętności przez specjalistów zaangażowanych w proces budowlany, a przede wszystkim przez architektów, powstały dzięki nowym rozwiązaniom instytucjonalnym na szczeblu państwowym i samorządowym. Liberalna gospodarka okresu transformacji nie zaowocowała natomiast wieloma inicjatywami budownictwa komunalnego. Rolę inwestora państwowego przejął inwestor prywatny wznoszący domy i mieszkania na sprzedaż oraz na wynajem. Jest to cecha charakterystyczna dla budownictwa mieszkaniowego w Polsce omawianego okresu.
PL
W artykule dokonano analizy porządków architektonicznych w polskich traktatach z dziedziny architektury drugiej połowy XVIII wieku. Ustalono, że wówczas polscy teoretycy (K. Zdański, bracia Sierakowscy, J. Rogaliński i inni) rozwijali reguły europejskiej myśli architektonicznej (głównie włoskiej i francuskiej). W pierwszej połowie XIX w. trwały "poszukiwania polskiego narodowego porządku architektonicznego" (F. Naks, M. Szulc), co zapowiadało poważne zmiany w teorii klasycyzmu i początkach doby eklektyzmu.
EN
In this paper works of the Polish theorists of architecture of the second half of XVIII - the beginning of XIX centuries, devoted to architectural orders, are observed.
13
Content available remote Ze szkicownika architekta Jana Karola Sas-Zubrzyckiego
PL
Jan Karol Sas-Zubrzycki (1860-1935) wybitny architekt, miłośnik i popularyzator zabytków przeszłości. Opublikował kilkadziesiąt prac naukowych, zawierających m.in. rozważania na temat polskiego stylu narodowego. Fascynował się, modnym wówczas, stylem neogotyckim dojrzałego historyzmu o proweniencji malowniczej, w którym powstawała większość jego budowli sakralnych. Pozostawił ogromną spuściznę rysunkową, dokumentującą minioną epokę, m.in. zbiór inwentaryza.cyjny kapliczek i krzyży przydrożnych z terenu Małopolski.
EN
Jan Karol Sas-Zubrzycki (1860-1935) the prominent architect was dedicated to maintaining and promoting monuments of the past. He published ten scientific works, which contained the consideration and appreciation of the Polish national architecture. He was fascinated by the modern, mature, historical, and picturesque Neo-Gothic style, from which many of his sacred buildings were inspired. He left an extensive drawing legacy documenting the past epoch, which contained an extensive inventory of roadside shrines and roadside crosses from the region of Małopolska.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.