Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 72

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  IEC 61850
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono pierwsze doświadczenia wynikające z przebudowy rozdzielni 110 kV w stacji 110/20 kV Oborniki Śląskie z wykorzystaniem technologii szyny procesowej i szyny stacyjnej. Przedstawiono zasadnicze założenia, zastosowane rozwiązania i obserwacje funkcjonowania obiektu.
EN
First experiences of 110/20 kV Oborniki Śląskie station with proces bus and station bus technology according IEC61850-9-2LE are presented. The functional assumptions and solutions used are described.
EN
Software power protection tester implemented in a real-time operating system (RTOS) might replace the conventional testing setups in IEC 61850 protection systems. This paper describes an open power protection testing platform. Linux RT capabilities related to runtime environment for such a tester are examined and OS latency sources are identified and evaluated. An algorithm for a multithreaded tester operation is proposed, including Sampled Values (SV) publisher, GOOSE input/output and time synchronization. SV and GOOSE services implemented in RT Linux environment are evaluated in accordance with IEC 61850‒5 transfer time requirements. Linux PTP time synchronization service of two similar systems controlling its electrical ports is evaluated in different synchronization scenarios. The developed tester is compared to an equivalent conventional setup during the test of IED over-current function. The conducted tests show that the Linux implementation of power protection tester in the case of scheduler latency, time synchronization accuracy and transfer time all meet the requirements of IEC 61850.
PL
W Polsce, operatorzy systemów dystrybucyjnych są zobligowani do zapewnienia ciągłości zasilania u odbiorców końcowych oraz skracaniu przerw w dostawach energii. Obecnie w części sieci dystrybucyjnych polskiego systemu elektroenergetycznego komunikacja odbywa się z wykorzystaniem dyspozytorskiej sieci radiowej TETRA. Porównując ten standard do standardu IEC 61850, zauważyć można, że charakteryzuje się on wolną transmisją danych oraz długim czasem zestawienia połączenia. W artykule przedstawiono wyniki badań otrzymane w procesie rekonfiguracji sieci SN, badania zostały przeprowadzone na stanowisku symulującym sieć SN.
EN
In Poland, distribution system operators are obliged to ensure continuity of supply to final consumers and shortening interruptions in energy supplies. Currently, in some of the distribution networks of the Polish power system communication takes place using the dispatching radio network TETRA. Comparing this standard to the IEC 61850 standard, it can be noted that it is characterized by slow data transmission and long connection setup time. The article presents the results of the research received in the process of MV network reconfiguration, studies were carried out on the station simulating the SN network.
PL
W artykule opisano badania modelu sieci SN wyposażonego w przekaźniki REF615 Serii Relion firmy ABB oraz tester zabezpieczeń CMC 256-6 firmy OMICRON. Na stanowisku badawczym na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej przeprowadzono badania czasu przesyłania komunikatów GOOSE oraz retransmisji danych za pomocą testera zabezpieczeń CMC 256-6. Wyniki potwierdziły niezawodność oraz powtarzalność czasów przesyłu danych.
EN
The article describes the research of the SN network model equipped with REF615 relays of the ABB Relion Series and the CMC 256-6 security tester of the OMICRON company. The time of GOOSE messaging and data retransmission was tested using the CMC256-6 security tester. The results confirmed the reliability and repeatability of data transfer times.
PL
Standard IEC 61850 jest obszernym i złożonym dokumentem (ponad 1500 stron), składającym się z dziesięciu podstawowych części obejmujących komunikację, modele danych (formułowanie i wymianę informacji) oraz projektowanie, konfigurację, testowanie i eksploatację. Świat standardu IEC 61850, kreowany przez jego podstawowe części, to połączenia sieciowe pomiędzy funkcjami zlokalizowanymi w inteligentnych urządzeniach elektronicznych – IED (intelligent electronic device). Artykuł zawiera krótką charakterystykę standardu IEC 61850 oraz omówienie stanu implementacji IEC 61850 w systemach automatyki stacyjnej działających na stacjach. Głównym celem standardu jest zapewnienie łatwej współpracy urządzeń różnych producentów w ciągu całego czasu eksploatacji systemu automatyki stacyjnej. Omówiono badania w laboratoriach i działania w celu osiągnięcia łatwej współpracy urządzeń różnych producentów.
EN
IEC 61850 standard is an extensive and complex document (above 1500 pages), consisting of 10 basics parts, which include communication, data models (information exchange and formation) , design, configuration, testing and maintenance. Created by its basic parts, IEC 61850 standard world is network connections between functions situated in intelligent electronic devices (IEDs). The paper includes short characteristics of IEC 61850 standard world and short discussion of IEC 61850 implementation status at substation automation systems in operation at substations. Ensuring easy interoperability of different vendors’ devices through all lifecycle of substation automation system is the main purpose of the standard. Tests in laboratories and actions aimed at ensuring easy interoperability of different vendors’ devices are discussed.
PL
Bezpieczeństwo systemu elektroenergetycznego (SEE) w dużym stopniu zależy od skuteczności układów zabezpieczeń, automatyki i sterowania w normalnych i awaryjnych warunkach pracy. SEE przechodzi obecnie proces transformacji od zabezpieczeń cyfrowych zawierających ograniczoną liczbę informacji binarnych do inteligentnych wielofunkcyjnych urządzeń IED wymieniających pomiędzy sobą pakiety danych przez sieci komunikacyjne. Sytuacja ta niesie za sobą potrzebę zmiany myślenia oraz posiadanych nawyków w kontekście konfiguracji i testowania EAZ. W artykule starano się przedstawić metody pomiarów i testów układów EAZ wykorzystujących standard IEC 61850. Metody te można zastosować na każdym etapie: od tworzenia rozwiązania, przez prace inżynierskie na stacji, uruchomienia, testy FAT i SAT a także w trakcie normalnej pracy oraz jako element prac serwisowych. Ponadto przedstawiono wybrane wyniki przeprowadzonych testów, które pozwolą zrozumieć działanie tych układów, poznać ich specyfikę i charakter.
EN
The security of the power system largely depends on the effectiveness of protection, automation and control systems in normal and faulty operating conditions. SEE is currently undergoing a transformation process from digital protections containing a limited amount of binary information to intelligent multi- -functional IEDs exchanging data packets with each other through communication networks. This situation brings the need to change thinking and habits in the context of PAC configuration and testing. The article attempts to present the methods of measuring and testing PAC systems using the IEC 61850 standard. These methods can be used at any stage: from solution creation, through engineering work at the station, commissioning, FAT and SAT tests as well as during normal operation and as part of the work service. In addition, selected results of tests carried out have been presented, which will allow to understand the operation of these systems, learn their specificity and character.
PL
Zmiany zachodzące w elektroenergetyce są zauważalne we wszystkich rodzajach sieci elektroenergetycznych. Dotyczą one również sieci niskiego napięcia, które – dzięki nowym technologiom wykonania i szerszemu wykorzystaniu automatyki i urządzeń pomiarowych – stają się coraz bardziej niezawodne, a także coraz bardziej obserwowalne. W sieciach tych, traktowanych dotychczas jako sieci dystrybuujące energię elektryczną od stacji SN/nn do odbiorców, pojawiają się instalacje prosumenckie, zasobniki energii czy stacje ładowania pojazdów elektrycznych, które mogą powodować zmianę kierunku przepływu energii oraz wpływać na wartości wielkości elektrycznych w sieci. Tak istotne zmiany na poziomie sieci niskiego napięcia wymuszają konieczność monitorowania jej parametrów elektrycz-nych lub nawet ingerowania w pracę instalacji prosumenckich w celu zagwarantowania poprawnego funkcjonowania całego systemu. Aby skutecznie kontrolować pracę sieci, konieczna jest komunikacja z układami rozliczeniowymi oraz sterownikami instalacji prosumenckich. W artykule przedstawiono modele systemów akwizycji danych, które odpowiadałyby nowym wyzwaniom związanym z aktywnym sterowaniem siecią nn.
EN
Changes in the power industry are noticeable in all types of electrical grids. They also apply to low-voltage networks, which - thanks to new production technologies and a wider use of automation and measuring devices - are becoming more and more reliable and observable. In these networks, treated so far as networks distributing energy from MV/LV stations to customers, there are prosumer installations, energy storages and charging stations for electric vehicles that can cause a change in the direction of energy flow and affect the values of electrical parameters in the network. Such significant changes in low-voltage networks force the necessity to monitor its electrical parameters or even interfere with the operation of prosumer installations in order to guarantee the proper functioning of the entire system. In order to effectively control the network, communication with settlement systems and controllers of prosumer installations is necessary. The article presents models of data acquisition systems that would respond to new challenges related to the active control of the LV network.
PL
W artykule przedstawiono działania podjęte ze strony Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE) w ramach realizacji prac badawczorozwojowych, zmierzające do wybudowania pierwszej w pełni cyfrowej stacji elektroenergetycznej w krajowym systemie elektroenergetycznym (KSE). Przedmiotowe prace zostały zakończone, a wybudowana infrastruktura techniczna jest obecnie w fazie eksploatacji. Artykuł opisuje również zakres wdrożonych prac, wskazuje nowe zastosowane technologie dotychczas nie stosowane w obiektach elektroenergetycznych PSE oraz określa spodziewane korzyści z ich zastosowania. Wskazano zakres wymaganych zmian w już istniejącej stacji elektroenergetycznej, w celu wdrożenia pierwszego, podstawowego elementu stacji cyfrowej, którym są komunikaty typu GOOSE.
XX
The article presents the actions taken by Polish Transmission Company PSE as part of research and development works, aimed at building the first fully digital substation in the national power system (KSE). The works have been completed and built technical infrastructure is currently in operation. The article describes also the scope of implemented works, indicates new implemented technologies not yet common used by PSE and presents the expected benefits of their use. It shows required range of changes to an existing substation in order to implementation of the first, basic element of the digital station – GOOSE messages.
PL
IEC 61850 to standard stworzony do komunikacji w stacjach elektroenergetycznych i poza nimi. Zagadnienie "testowanie" było tym, które budziło najwięcej obaw od początku procesu standaryzacji i jest ważne w praktyce. Artykuł ten opisuje nowe podejście z nowymi możliwościami. Rozwiązanie wymaga usługi klienta w oprogramowaniu testowym.
EN
IEC 61850 is the established standard for power utility communication in substations and beyond. The topic "testing" was a main concern in the standardization from the beginning and is quite important in the field. This papers describes a new approach with new possibilities. The solution requires a client in the test software.
PL
Rozwój automatyki oraz metod zarządzania pracą sieci elektroenergetycznych stawia nowe wyzwania związane z bezpiecznym przetwarzaniem informacji. Automatyzacja zarządzania obiektami elektroenergetycznymi oraz rozwój urządzeń cyfrowych sprawiają, że wzrasta ilość danych wymienianych pomiędzy urządzeniami, systemami sterującymi pracą obiektów oraz centrami nadzoru. Naturalną konsekwencją jest więc zaostrzenie wymagań co do zachowania reguł bezpiecznej wymiany danych pomiędzy poszczególnymi elementami systemu, jak również pomiędzy systemem i człowie-kiem. Artykuł ma na celu zaprezentowanie nowych wymogów związanych z normalizacją wymiany danych pomiędzy elementami systemu elektroenergetycznego, automatyką systemową i obiektową oraz systemami informatycznymi z nimi współpracującymi. Omówione zostaną podstawowe wymagania ujęte w standardzie IEC 62351 oraz ich korelacja z normami IEC 60870-5, IEC 60870-6, DNP3, IEC 61850 specyfikującymi modelowanie elementów systemu i metody komunikacji pomiędzy tymi elementami. W artykule przedstawiony zostanie stan obecny normalizacji na świecie i w Polsce.
EN
Progressing automation and novel methods for the power grid management pose new challenges con-cerning security of information processing. Automation of the electric power facility management and constantly improved digital devices make it that the amount of data exchanged between the devices, facility control systems and supervision centers constantly grows. It makes it necessary to tighten up security provisions concerning data exchange between the power system elements as well as between the system and its operators. The objective of the present article is to present new requirements related to the standardization of data exchange between the power system elements, automatic control of the system and facilities as well as the cooperating information systems. Basic requirements contained in the IEC 62351 standard and their correlation with the IEC 60870-5, IEC 60870-6, DNP3, IEC 61850 provisions that concern modeling of the system elements and methods for the communication between those elements are discussed. Current state of the mentioned standardization in Poland and abroad is also presented.
11
Content available remote Programowy tester automatyki zabezpieczeniowej wykorzystujący Sampled Values
PL
W artykule opisano programowy, uruchamialny na komputerze klasy PC, tester urządzeń zabezpieczeniowych zgodny ze standardem IEC61850. Do wysyłania danych będących próbkami sygnałów analogowych prądów i napięć wykorzystano łącze Ethernet, a same dane zostały umieszczone w ramkach SV (ang. Sampled Values ). Celem artykułu jest ukazanie możliwości oraz sposobu testowania nowych urządzeń elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej posiadających cyfrowe wejścia pomiarowe pozwalające na odbiór danych SV, za pomocą testerów będących programami uruchamianymi na komputerze PC. Przeprowadzone badania wykazały prawidłowe zachowanie przekaźników elektroenergetycznych, zasilanych strumieniem danych syntezowanym przy pomocy programowego testera. Nie zanotowano różnic w stosunku do konwencjonalnych, komercyjnych rozwiązań, a sam tester programowy jest przezroczysty z punktu widzenia testowanych urządzeń.
EN
This paper describes IEC61850 compliant protective device software tester, that can be run on a PC grade machine. Tester delivers current and voltage samples to the protection device by the means of Sampled Values data stream on the top of Ethernet link. The series of tests carried out with the use of entitled software are being presented. Analysis of those results proves proper operation of power protection devices fed with data stream synthesized by software tester. No differences in operation were observed in comparison to conventional solutions and tester itself is transparent from tested device point of view.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono opis praktycznego wykorzystania technologii SV na przykładzie urządzeń firmy ABB. Do testów wykorzystano układ pomiarowy umożliwiający syntezę strumienia ramek danych SV IEC61850 oraz ich dostarczenie łączem Ethernet do dedykowanego portu komunikacyjnego urządzenia zabezpieczeniowego. Omówiono wpływ poprawnej synchronizacji czasu między urządzeniami wykorzystywanymi podczas badań na sposób działania układu automatyki zabezpieczeniowej.
EN
The article presents practical application of sampled values technology implemented in ABB’s devices. Tests were carried out with the use of measurement system capable of synthetization of SV data stream and its transmission through Ethernet link to dedicated communication port of protection device. The impact of proper time synchronization on presented system is discussed later in this paper.
PL
W artykule przedstawiono działania podjęte dotychczas ze strony Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA w ramach realizacji prac badawczo-rozwojowych, zmierzające do wybudowania pierwszej w pełni cyfrowej stacji elektroenergetycznej w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym (KSE). Przedmiotowe prace zostały zakończone, a wybudowana infrastruktura techniczna jest obecnie w fazie eksploatacji. W artykule opisano również zakres wdrożonych prac, wskazano nowe technologie dotychczas niestosowane w obiektach elektroenergetycznych PSE SA oraz określono spodziewane korzyści z ich wprowadzenia. Wskazano zakres wymaganych zmian w stacji elektroenergetycznej już istniejącej, w celu wdrożenia pierwszego, podstawowego elementu stacji cyfrowej, którym są komunikaty typu GOOSE.
EN
The article presents the actions taken so far by Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA (PSE SA) within the framework of the execution of research and development works aimed at the construction of the first fully digital power station in the Polish National Power System (KSE). The works have been completed and the constructed technical infrastructure is currently in operation. The article also describes the scope of the implemented works, indicates new deployed technologies not yet used in power facilities of PSE SA and specifies the expected benefits from their use. It also indicates the scope of the required changes in the already existing power station in order to implement the first, primary component of the digital station, i.e. GOOSE messages.
PL
W artykule przedstawiono niekonwencjonalne, rozproszone i scentralizowane rozwiązanie układów zabezpieczeń sieci rozdzielczych i przemysłowych średniego napięcia, oparte na komunikacji międzypolowej zgodnej ze standardem IEC 61850. Rosnąca komplikacja struktury sieci SN, wynikająca np. z przyłączania źródeł rozproszonych, możliwość pracy wyspowej czy też tworzenie zamkniętych struktur stwarzają duże wymagania odnośnie do adaptacyjności działania zabezpieczeń i układów automatyki tych sieci. Komunikacja w ramach szyny stacyjnej IEC 61850 pozwala na jej osiągnięcie.
EN
The article presents an unconventional, distributed and centralized solution for the protection systems of medium voltage distribution and industrial networks, based on IEC 61850 communication. Increasing complexity of the MV networks caused by dispersed generation connection, islanded operation etc., creates high demands on the adaptability of the protection and automation systems of such networks. That adaptability may be achieved with use of IEC 61850 station bus communication.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję wykorzystania narzędzi programistycznych typu OpenSource do budowy stanowiska laboratoryjnego przeznaczonego do badań elementów układów działających w standardzie IEC 61850. Przedstawione zostały elementy składowe takiego stanowiska umożliwiające zapoznanie się z możliwościami w zakresie zastosowania algorytmów pomiarowych i systemów komunikacji.
EN
Concept of using OpenSource software development tools to build a laboratory station designed for testing IEC 61850 standard circuit components is presented. The components of such a station allowing to familiarize with the possibilities of using measurement algorithms and communication systems are also presented.
PL
Wprowadzenie w roku 2004 nowego standardu opisanego jako IEC 61850 przyniosło ogromne zmiany w filozofii tworzenia automatyki stacji. Standard wprowadza nowe pojęcia stosowane do opisu działania urządzeń. Wprowadza nowe określenie urządzenia inteligentnego IED, nowe sposoby komunikowania się pomiędzy urządzeniami oraz zaimplementowanymi w nich funkcjami. Większość producentów elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej dostarcza własne narzędzia do doboru urządzeń IED w obrębie stacji. Bazują one jednak na tradycyjnym schemacie działania, w którym dobieramy gotowe urządzenie do danego pola w stacji. Celem artykułu jest zaprezentowanie wybranych aplikacji wykorzystywanych w procesie budowania automatyki stacji oraz pokazanie odmiennego podejścia w ich działaniu.
EN
Since 2004, when a new IEC 61850 standard for electrical substation automation systems was implemented, the substation automation development philosophy has radically changed. The standard introduces new notions to be used for the equipment operation description. A new notion of an intelligent electronic device (IED) is also introduced together with new methods for the communication between the system devices and functions implemented in them. Although tools for the selection of IEDs for a substation bay can be supplied by various manufacturers of the automated protection equipment, their implementation is based on one traditional scheme, where a ready-to-use device is selected for a given substation bay. The objective of the presented article is to present selected applications to be used in the process of developing the substation automation system as well as to demonstrate a different approach of their operation.
PL
Dynamiczny rozwój technologii komunikacyjnych obserwowany w ostatnich latach pociągnął za sobą konieczność opracowania rozwiązań gwarantujących niezawodną wymianę danych pomiędzy urządzeniami na stacji elektroenergetycznej, niezależnie od ich producenta i wykorzystanego sposobu komunikacji. Rozwiązania te ujęto w standardzie IEC 61850, stawiając przed producentami i projektantami nowoczesnych systemów sterowania i nadzoru wyzwanie zapewnienia zgodności istniejących SSiN z normą. Referat prezentuje możliwości przystosowania sterownika PLC WAGO 750–880 do pracy, jako inteligentnego urządzenia IED na stacji elektroenergetycznej. W referacie opisano zaimplementowany na sterowniku badawczym program realizujący podstawowe funkcje zabezpieczeniowe transformatora stacyjnego, który został uzupełniony o warstwę konfiguracji komunikacji zgodnej z IEC 61850. W celu przetestowania układu wykorzystano modelowy symulator pracy transformatora, złożony z karty pomiarowej i aplikacji wykonanej w środowisku LabVIEW. Monitoring i odczyt danych wysyłanych ze sterownika w modelu klient – serwer został zrealizowany przy pomocy narzędzia IEDScout.
EN
The dynamic development in the area of communication technologies observed over recent years has led to elaboration new solutions providing safe and sure data exchange between devices in substation, despite way of data transmission or device producer. These technical solutions are contained in the IEC 61850 standard. Ensuring compliance existing Control and Supervision Systems with standard requirements pose a real challenge for producers and modern automation system designers. The paper presents applicability of WAGO 750–880 PLC controller as Intelligent Electronic Device (IED) in substation. Controller application designed to support the main power transformer protection functions has been supplemented by IEC 61850 dedicated configuration. Test system has been made possible by using model simulator of transformer based on data acquisition card and LabVIEW application. Access to the substation client–server traffic is provided by IEDScout tool.
PL
Omówiono podstawowe warianty zastosowań, wyniki i doświadczenia dotyczące przekładników niekonwencjonalnych współpracujących z magistralą procesową w stacji energetycznej oraz instalacje sensorów w technologii GIS, a także stan wdrożenia normy IEC 61850-9-2.
EN
The paper discusses basic alternative applications, results and experience concerning non-conventional measurement transformers matched with process bus in power electric station, installation of sensors in GIS technology. Enforcing IEC 61850-9-2 standard is also discussed.
19
Content available Can we use IEC 61850 for safety related functions?
EN
Safety is an essential issue for processes that present high risk for human beings and environment. An acceptable level of risk is obtained both with actions on the process itself (risk reduction) and with the use of special safety systems that switch the process into safe mode when a fault or an abnormal operation mode happens. These safety systems are today based on digital devices that communicate through digital networks. The IEC 61508 series specifies the safety requirements of all the devices that are involved in a safety function, including the communication network. Also electrical generation and distribution systems are processes that may have a significant level of risk, so the criteria stated by the IEC 61508 applies. Starting from this consideration, the paper analyzes the safety requirement for the communication network and compare them with the services of the communication protocol IEC 61850 that represents the most used protocol for automation of electrical plants. The goal of this job is to demonstrate that, from the technical point of view, IEC 61850 can be used for implementing safety-related functions, even if a formal safety certification is still missing.
PL
Celem referatu jest zaprezentowanie możliwości wykorzystania rzeczywistych informacji opisujących topolo-gię sieci elektroenergetycznej w obliczeniach inżynierskich realizowanych on-line. Koncepcja wykorzystania informacji o rzeczywistej topologii sieci na potrzeby obliczeń prowadzonych w czasie rzeczywi-stym pojawia się w wielu publikacjach zarówno krajowych jak i zagranicznych. Rozwój możliwości komunikacyjnych oferowanych przez urządzenia zgodne ze standardem IEC 61850 sprawia, że koncepcje te są coraz bliższe praktycznej realizacji, chociaż ciągle pozostaje jeszcze do rozwiązania wiele kwestii technicznych i organizacyjnych. Artykuł ten podejmuje próbę opracowania podstaw praktycznej realizacji algorytmów adaptacyjnej modyfikacji modeli obliczeniowych wykorzystywanych w aplikacjach inżynierskich. Obliczenia wykonywane w elektroenergetyce realizowane w czasie rzeczywistym mają na celu wspomaganie prac różnych służb energetycznych w procesie podejmowania decyzji. Ich podstawą jest posiadanie aktualnych modeli obliczeniowych wszystkich elementów tworzących system elektroenergetyczny oraz aktualnych połączeń pomiędzy nimi. W artykule przedstawiono proces aktualizacji rzeczywistej topologii sieci elektroenergetycznych na bazie informacji zawartych w plikach konfiguracyjnych opisanych standardem IEC 61850 oraz danych pozyskanych z systemów SCADA. Artykuł powstał w ramach realizacji projektu badawczo-rozwojowego w ramach programu: GEKON – GENERATOR KONCEPCJI EKOLOGICZNYCH GEKON1/02/2014108/19/2014 pt. „Dynamiczne zarządzanie zdolnościami przesyłowymi sieci elektroenergetycznych przy wykorzystaniu innowacyjnych technik pomiarowych”
EN
The paper presents the application of actual data that describe the topology of an electric power network system to engineering computations realized on-line. The concept of using information about the actual network topology for real-time realized computations can be found in numerous publications in Poland and abroad. The development of communication potential offered by devices that comply with the IEC 61850 standard makes such concepts ever closer to their practical realization despite many still unsolved technical and organization issues. The present paper shows an attempt to develop a basis for practical realization of algorithms for adaptive modification of computational models used in engineering applications. Real time realized power engineering computations are meant to support decision-making processes of various operational power system services. In order to realize them it is necessary to have actual computational models of all the elements that compose the electric power system as well as actual interconnections between them. The paper presents the process of updating the power network topology with the use of information contained in configuration files (IEC 61850).
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.