Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 33

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  digital image analysis
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W pierwszej części artykułu przedstawiono stan rezultatów prac badawczych związanych z konstrukcją aparatów i urządzeń umożliwiających ocenę struktury, jakości i wyglądu płaskich wyrobów włókienniczych (tkanin, dzianin, itp.), a także automatyczne rozpoznawanie, zliczanie i klasyfikowanie błędów w tych wyrobach. Stan badań w tym zakresie poprzedzono informacjami dotyczącymi technice opartej na cyfrowej analizie obrazu, w połączeniu z elementami sztucznej inteligencji (sztucznymi sieciami neuronowymi) i jej potencjału rozpoznawczego. Przytoczone opracowania stanowią przyczynek do skonstruowania wymienionych urządzeń do przemysłu włókienniczego na skalę przemysłową.
EN
The first part of the article presents the state of research results related to the construction of apparatus and devices enabling assessment of the structure, quality and appearance of flat textile products (fabrics, knitwear, etc.), as well as automatic recognition, counting and classification of errors in these products. The state of research in this area was preceded by information on digital image analysis, combined with elements of artificial intelligence (artificial neural networks) and its recognition potential. The quoted studies contribute to the construction of the mentioned devices for the textile industry on an industrial scale.
PL
Praca opisuje problematykę wyznaczania temperatury topliwości popiołu za pomocą indukcyjnego pieca rurowego wykonanego wg autorskiego projektu, realizującego proces spalania (stapiania) próbek popiołu zgodnie z normą z PN-ISO-540:2001. Proces ten jest kontrolowany przez sterownik PLC z zaprogramowanym algorytmem regulacji i stabilizacji temperatury PID, urządzenie wyposażone jest w termoparę typu S oraz system cyfrowej rejestracji i analizy obrazu. Rejestracja obrazu jest niezbędna do wyznaczenia temperatury płynięcia popiołu, wartość ta jest identyfikowana przy zmianie stanu skupienia z stałego w ciekły, próbka popiołu przechodzi z walcowatego kształtu w płynną postać. Prowadzone badania są niezwykle ważne w kontekście spalania biomasy w kotłach, dobór optymalnej temperatury spalania pozwoli przeciwdziałać powstawaniu ceramicznej warstwy na ściankach kotła, która pogarsza jego właściwości eksploatacyjne i w szerszej perspektywie czasu doprowadzi do jego wyłączenia z eksploatacji. Wybrane elektrociepłownie są zobligowane do spalania biomasy w ramach realizacji polityki wzrostu udziału energii odnawialnej w ogólnym bilansie energetycznym, m.in. przez wykorzystanie biomasy. Ponieważ pochodzenie biomasy jest zróżnicowane, stąd również jej skład fizyko-chemiczny jako paliwo jest niejednorodny, dlatego elektrociepłownie muszą określać temperaturę płynięcia popiołu dla poszczególnych partii tego paliwa.
EN
The work describes the problem of determining the fusibility of ash using an induction tube furnace made according to the author’s project, carrying out the process of burning (melting) ash samples in accordance with the PN-ISO-540: 2001 standard. This process is controlled by a PLC with a programmed PID temperature regulation and stabilization algorithm, the device is equipped with a S-type thermocouple and a digital image recording and analysis system. Image registration is necessary to determine the ash flow temperature, this value is identified when the state of aggregation changes from solid to liquid, the ash sample passes from a cylindrical shape to a liquid form. The conducted research is extremely important in the context of biomass combustion in boilers, the selection of the optimal combustion temperature will prevent the formation of a ceramic layer on the boiler walls, which deteriorates its operational properties and in the longer term will lead to its decommissioning. Selected combined heat and power plants are obliged to burn biomass as part of the policy of increasing the share of renewable energy in the overall energy balance, including by using biomass. Because the origin of biomass is varied, hence its physico-chemical composition as a fuel is heterogeneous, therefore CHP plants must determine the ash flow temperature for individual batches of this fuel.
EN
The microstructural evaluation of complex cementitious materials has been made possible by the microscopic imaging tools such as Scanning Electron Microscope (SEM) and X-Ray Microanalysis. Particularly, the application of concrete SEM imaging and digital image analysis have become common in the analysis and mapping of concrete technology. In this study, six samples of two-dimensional (2D) SEM images were spatially resampled to produce Geo-referenced SEM sample images. Subsequently, they were analyzed and the intensity histogram plot was produced to facilitate visual interpretation. The consecutive digital image analysis performed was the enhancement and noise removal process using two filtering methods i.e. median and adaptive box filter. The filtered resampled images, then undergone the unsupervised K-Means classification process to collectively separate each individual pixel corresponds to the spectral data. By spatial segmentation of K-Means algorithms, the cluster groups generated were carefully reviewed before proceeding to the final analysis. From the resulting data, the mapping of the spatial distribution of k-cluster and the quantification of micro-cracks (voids) were performed. The results of the SEM images (1st - 4th sample) showed a higher percentage of k-cluster data indicating a good correlation with the major elemental composition of EDX analysis, namely Oxide (O), Silicon (Si) and Carbon (C). Meanwhile, the subjective visual assessment of the image (5th and 6th sample) has confirmed the micro-crack developments on the concrete SEM images upon which the crack density was 3.02 % and 1.30 %, respectively.
EN
The paper briefly describes a possible application of X-ray computed microtomography studies followed by digital image analysis, enabling petrological assessment of carbonate rocks. The contribution presents an example of a complex, qualitative and quantitative approach aiming at deriving shape, geometry and spatial orientation of rock components as applied for a carbonate reservoir rock sample from the Zechstein Limestone (Ca1) strata. Apart from the basic properties of the analyzed objects, such as volume, surface area and number, detailed shape descriptors were obtained (compactness, sphericity, elongation, flatness, spareness). The presented approach allows for obtaining detailed 3D results at the microscopic scale, enabling extensive characterization of the studied material geometry. The methods proposed could be applied for other rock types as well.
EN
The paper provides statistical analysis of the photographs of four various granular materials (peas, pellets, triticale, wood chips). For analysis, the (parametric) ANOVA and the (nonparametric) Kruskal-Wallis tests were applied. Additionally, the (parametric) two-sample t-test and (non-parametric) Wilcoxon Rank-Sum Test for pairwise comparisons were performed. In each case, the Bonferroni correction was used. The analysis shows a statistical evidence of the presence of differences between the respective average discrete pixel intensity distributions (PID), induced by the histograms in each group of photos, which cannot be explained only by the existing differences among single granules of different materials. The proposed approach may contribute to the development of a fast inspection method for comparison and discrimination of granular materials differing from the reference material, in the production process.
EN
Purpose: The purpose of the work is to demonstrate the possibility of using a femtosecond laser for forming surface layers with an adjustable microstructure on the surface of TRIP steel 03X13AG19, and processing the obtained images using digital complexes. Design/methodology/approach: A laser treatment of TRIP steel (03X13AG19) with pulses of femtosecond duration was carried out in a melting mode. The source of the radiation is a femtosecond titanium-sapphire Ti:Al2O3 complex consisting of a predefining femtosecond generator “Mira Optima 900-F” and regenerative amplifier Legend F-1K-HE. Peculiarities of the surface structure of irradiated samples were studied using a Solver P47-PRO atomic force microscope. The structural-geometric parameters of the surface of the investigated steel treated with the femtosecond laser were determined using the software package Nova 1.0.26.1443 and the functions of the Image Analysis. Microstructural analysis was performed using a raster electron microscope JSM 6700F and a METAM-1P microscope. In this work, the digitization of images of microstructures obtained as a result of surface irradiation by highly concentrated energy streams of femtosecond duration has been carried out. The analysis of the surface structure of laser-structured materials was carried out using a metallographic complex with the software ImProcQCV. Findings: It has been revealed that the predetermined change of the laser treatment mode changes the microrelief and the shape and size of the fragments of the surface structure of the investigated steel. The use of digital image processing allowed to generalize the morphological features of the surface structure, to assess in detail the character of the microrelief, and to monitor under in-situ mode the structure and properties of the surface of the material being studied. Research limitations/implications: The obtained research results can be applied to stainless steels of various structural classes. Practical implications: Surface digitization significantly reduces the time for research, improves the quality and accuracy of the data obtained, makes it possible to conduct in-situ researches with the further implementation of the results using the Internet of Things technologies. Originality/value: A comprehensive approach is proposed for the estimation of parameters of laser-induced periodic surface structures (LIPSS) using a metallographic complex with the software ImProcQCV.
7
Content available remote Ocena kulistości granul nawozów mineralnych metodą cyfrowej analizy obrazu
PL
Poddano ocenie kulistość granul trzech różnych nawozów mineralnych: wieloskładnikowy nawóz Polifoska®6, mocznik Pulrea®N46 oraz granulowaną sól potasową. Pomiarów parametrów granul dokonano za pomocą mikroskopu cyfrowego z zastosowaniem dwuwymiarowej analizy obrazu. Granule oceniano w dwóch rzutach prostokątnych, a stopień kulistości określano dwiema metodami opartymi na definicjach Coxa oraz Coreya. Przebadano 6-7 frakcji każdego nawozu, a ich próby losowe składały się ze 100 granul. Wykazano, że współczynnik kulistości zależy nie tylko od rodzaju nawozu ale także od jego uziarnienia.
EN
Three com. fertilizers (granule size 1.00-6.30 mm) were studied for sphericity of granules by using a digital microscope with 3-dimensional image anal. Degree of sphericity depended not only on the fertilizer kind, but also on its granularity.
EN
This work presents an experimental approach and the results of preliminary measurements of the light barrier properties of shading fabrics (blackouts). Based on literature it can be stated that there is a lack of requirements for fabrics with barrier features against sunlight. Woven blackouts which obtain shading properties through their structure need the development of objective methods, measurement indicators, and assessment criteria. Research was conducted on six woven blackouts, commonly used in public buildings as curtains. According to the conventional method, the level of transmittance evaluated was confirmed. All samples feature very good protection against visual radiation (VIS). However the subjective interpretation contributed to the discovery of differences between the samples. The questions raised are as follows: What differences are acceptable? How to qualify blackout fabrics properly? To demonstrate the ineffectiveness of the standard method, computer image analysis was used.
PL
W pracy przedstawiono eksperymentalne podejście oraz wyniki wstępnych pomiarów właściwości barierowych wobec światła przechodzącego tkanin zaciemniających (blackout). Wszystkie tkaniny stosowane w budynkach użyteczności publicznej takich jak hotele i innych budynkach strefy MICE (Spotkań Motywacyjno-Szkoleniowych i Konferencyjno-Wystawienniczych) muszą spełniać specjalne wymagania. Wszystkie tkaniny we wnętrzu powinny być na najwyższym poziomie zgodnym z poziomem kategoryzacji hotelu. Zasłony muszą spełniać odpowiednie lokalne przepisy dotyczące bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz odporności na ścieranie, minimum 40.000 cykli (wg testów Martindale’a). Inne dane techniczne zawierają wskazania co do prania i czyszczenia. Na podstawie przeglądu literatury można stwierdzić, że brak jest wymagań dla tkanin zaciemniających związanych z ich cechami barierowymi. Badania zostały przeprowadzone dla sześciu blackout-ów tkackich powszechnie stosowanych w budynkach użyteczności publicznej jako zasłony. Zgodnie z konwencjonalną metodą oceny określono ich poziom transmitancji. Wszystkie próbki wykazują bardzo dobrą ochronę przed promieniowaniem widzialnym. Jednak subiektywna interpretacja pozwoliła na odkrycie różnic pomiędzy tkaninami. Aby wykazać znaczący poziom tych dysproporcji oraz nieskuteczność standardowej metody oceny tkanin blackout zastosowano komputerową analizę obrazu. W tej sytuacji powstają wątpliwości: Jakie różnice są dopuszczalne? Jak precyzyjnie kwalifikować tkaniny zaciemniające?
PL
W artykule przedstawiono wyniki ilościowej analizy pustek powstałych podczas odkształcania próbek stalowych z półciekłym rdzeniem na urządzeniu Gleeblee 3800. Przedstawiono oraz scharakteryzowano wskaźniki, opisujące kształt pustek oraz ich wzajemne położenie, jako kwalifikatory jakości próbek. Przestawiono także korelację pomiędzy wartościami wskaźników opisowych pustek, a możliwymi defektami w materiale. Praca zawiera wyniki oraz omówienie przeprowadzonej analizy.
EN
In this paper the digital image analysis of voids formed during the deformation of steel samples in the Gleeble 3800 physical simulator device with the semi-solid core are presented. The presented and characterized indicators describe the shape of voids, and their relative position as qualifiers of quality indicators as well as the correlation between the indicators and possible defects in the material. This paper contains results and discussion of presented analysis.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono doświadczenia IBDiM z uruchomienia stanowiska zagęszczania próbek w warunkach laboratoryjnych przy użyciu małego walca drogowego prowadzonego. Wykonano analizę porównawczą jednorodności zagęszczenia oraz orientacji ziaren kruszywa w próbkach z mieszanki mineralno-asfaltowej wykonanych różnymi metodami. Orientację ziaren kruszywa oceniono na podstawie analizy numerycznej obrazu przeciętych próbek przy użyciu autorskiej procedury napisanej w oprogramowaniu Matlab. W metodzie zagęszczania próbek przy użyciu walca prowadzonego uzyskano najlepszą jednorodność zagęszczenia oraz optymalne ułożenie ziaren kruszywa.
EN
This paper describes experience with sample preparation method using manual asphalt roller compactor in IBDiM laboratory. Compared analysis of compacted specimen uniformity was performed on different type of specimens. Also the orientation of aggregates in asphalt matrix was evaluated. Author’s procedure for this evaluation was prepared using Matlab software. Specimens prepared using manual roller compactor were characterized by highest uniformity of compaction and differential aggregates orientation comparing to other specimen compaction methods.
PL
Rozwój technologii pozwala na obiektywną analizę wielu parametrów równocześnie, kontrolę i standaryzację wyników i optymalizację kosztów popularnego badania, jakim jest badanie ogólne moczu. W zależności od potrzeb badanie ogólne moczu wykonywane jest w technologii testów paskowych lub wysokowydajnych automatów analitycznych opartych na technologii suchej chemii, a ocena elementów morfotycznych dokonywana jest za pomocą mikroskopu lub coraz częściej stosowanych metod cytometrii przepływowej lub cyfrowej analizy obrazu. W perspektywie badanie ogólne moczu może być poszerzone o szeroką analizę proteomiczną.
EN
Progress in technology facilitates objective analysis of multiple results, quality control standardization and cost effectiveness of popular laboratory test, which is general urine examination. Depending on requirements general urine examination may be performed in manual strip test technology or fully automated dry chemistry robotic systems. Urine sediment analysis may be performed by microscopy or automated flow cytometry or digital analysis systems. In future screening urine tests may be enriched by proteomics.
PL
Badanie ogólne moczu jest najstarszym testem laboratoryjnym wykonywanym wcześniej niż jakiekolwiek analizy krwi. Dzięki postępowi technologii uległo zmianie, ewoluując od subiektywnych ocen stanu pojedynczego pacjenta opartych na przesądach po nowoczesne, oparte na osiągnięciach chemii i elektroniki, wyniki ilościowe. Rozwój technologii pozwala na obiektywną analizę wielu parametrów równocześnie, kontrolę i standaryzację wyników i optymalizację kosztów tego popularnego badania.
EN
General urine test is an older laboratory analysis performed before any laboratory blood test. As a consequence of technology progress it subjected evolution from subjective based on superstitions analysis of the single patient to quantitative results based on achievements of modern chemistry and electronics. Progress in technology facilitates objective analysis of multiple results, quality control standardization and cost effectiveness of that popular laboratory test.
EN
In this paper the digital image analysis of voids formed during the deformation of steel samples in the GLEEBLEE 3800 physical simulator device with the semi-solid core. The presented and characterized indicators describe the shape of voids, and their relative position as qualifiers quality indicators as well as the correlation between the indicators and possible defects in the material. The paper contains the results and discussion of presented analysis.
PL
W artykule przedstawiono analizę obrazu pustek powstałych podczas odkształcania próbek stalowych z półciekłym rdzeniem na urządzeniu GLEEBLEE 3800. Przedstawiono oraz scharakteryzowano wskaźniki opisujące kształt pustek, oraz ich wzajemne położenie jako kwalifikatory jakości próbek. Przestawiono także korelację pomiędzy wartościami wskaźników opisowych pustek a możliwymi defektami w materiale. Praca zawiera wyniki oraz omówienie przeprowadzonej analizy.
PL
Bakterie nitkowate odgrywają istotną rolę w formowaniu kłaczków osadu czynnego, ale ich nadmierna liczba może przyczynić się do pogorszenia właściwości sedymentacyjnych osadu. Dlatego monitorowanie ilości bakterii nitkowatych jest pomocne w utrzymaniu prawidłowego przebiegu oczyszczania ścieków. W pracy przedstawiono nową, zautomatyzowaną procedurę ilościowego oznaczenia udziału bakterii nitkowatych w biomasie osadu czynnego. procedura składa się z trzech głównych etapów: (1) barwienie bakterii nitkowatych metodą Neissera, (2) zbieranie obrazów mikroskopowych oraz (3) cyfrowa obróbka i analiza obrazów. Procedura służy obliczeniu długości bakterii nitkowatych na danym obrazie oraz stosunku pola powierzchni bakterii nitkowatych do pola powierzchni aglomeratów (kłaczków bez nitek). Wstępne wyniki pomiarów długości bakterii nitkowatych korespondują z uzyskanymi w innych ośrodkach naukowych, co oznacza, że procedura może być stosowana do pomiaru ilości bakterii nitkowatych w osadzie czynnym. W porównaniu do wcześniej stosowanych procedur analizy obrazu, ta zaproponowana w niniejszej pracy pozwala na równoczesne przeprowadzenie obróbki i obliczeń parametrów morfologicznych zarówno dla agregatów bez nitek, jak i samych bakterii nitkowatych. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu prostego i szybkiego barwienia preparatu mikroskopowego. Inną zaletą prezentowanej w tej pracy procedury jest to, że makroprogram służący do obróbki obrazów i obliczania parametrów morfologicznych został napisany i jest wykonywany w środowisku programu do zbierania obrazów (NIS Elements AR). Dzięki temu unika się stosowania dwóch osobnych pakietów oprogramowania, jednego do zbierania obrazów, a innego do ich obróbki i analizy.
EN
Filamentous bacteria play the important role in the processes of activated sludge flocs formation. At the same time their excess may deteriorate settling properties of activated sludge. That is why, monitoring of the quantity of filamentous bacteria is a helpful tool to assure the efficient run of wastewater treatment processes. In this work a new automated procedure for the estimation of the quantity of filamentous bacteria in the activated sludge was presented. The procedure consisted of the following stages: (1) Neisser staining, (2) grabbing of microscopic images, (3) digital image processing and analysis. This procedure allows for the calculation of the total length of filaments per image and the ratio of area of filaments to the area of aggregates excluding filaments. The initial results obtained with the use of this procedure were on the same level as obtained earlier by other scientists. It indicates that the procedure can be applied for the measurement of the quantity of filaments in the activated sludge. Compared to the previously applied procedures, the present one allows for simultaneous performance of image processing and calculation of morphological parameters for both aggregates and filaments. It is possible due to application of the fast and simple microscopic slides staining method. Secondly, the macroprogramme realizing the proposed procedure of image processing and calculation of morphological parameters, is written in the same software, which is used for image grabbing, i.e. NIS Elements AR. Thus, using two different software packages (separately for image grabbing and processing) is avoided.
PL
Wśród wielu zagrożeń dla współczesnej żeglugi morskiej wymienia się między innymi zagrożenie terroryzmem. Na wodach płytkich może ono przyjmować postać zagrożenia improwizowanymi ładunkami wybuchowymi umieszczanymi na dnie z pokładów dowolnych jednostek, pojawiających się na akwenie w sposób niezauważalny dla kogokolwiek. Jednym z kierunków działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa w tym zakresie jest koncepcja hydroakustycznego systemu ochrony portów, torów wodnych i kotwicowisk. Zakłada ona możliwość szybkiego porównywania obrazów sonarowych z obrazami archiwalnymi, dając podstawy do wykrywania zmian na ochranianym akwenie, przy czym powszechna dostępność technik cyfrowych sugeruje wykonywanie takich poszukiwań w tej właśnie technologii. Porównywanie sonogramów metodami cyfrowej analizy obrazów wymaga w pierwszej kolejności przeprowadzenia ich prawidłowego automatycznego dopasowania. Automatyzacja procesu dopasowania obrazów otwiera dodatkowo perspektywy ich zastosowania w systemach nawigacji porównawczej. W artykule przedstawiono ujęcie tego zagadnienia w sposób właściwy dla technik wyszukiwania obrazów na podstawie zawartości (Content-Based Image Retrieval — CBIR). Wyznaczenie najlepszego dopasowania dwóch sonogramów przeprowadzono w oparciu o metodę maksymalizacji informacji wzajemnej.
EN
Among many threats to the present maritime navigation the terrorism has risen to the rank of one of the most serious. In shallow waters there is a possibility of using the improvised explosive devices which can be placed on the seabed impromptu and imperceptible for anybody from deck of any watercraft or from a harbor quay. One of the proposals to improve the safety in this area is the idea of hydro acoustic surveillance system of ports, fairways and anchorages. It is based on the assumption that sonar images can be quickly compared with archived images leading to detecting changes in the waters protected. Widespread access to digital technologies suggests using them to deal with the problem mentioned. However, to compare sonograms with the digital picture analysis methods requires, first of all, their proper automatic adjustment. The automation of the image-matching process also opens perspectives for using it in systems based on the comparative navigation. The paper presents the approach to the issue based on Content-Based Image Retrieval (CBIR).The Mutual Information method is employed to best match two sonograms.
16
EN
The paper presents a method of determining the salinity on the monumental surfaces with special emphasis out on the wall paintings. For this purpose microscopic photographs of paintings were analyzed based on the author's program made in the Matlab environment. Basing on this analysis the level of surface salinity was obtained in percentages.
PL
W pracy poruszono zagadnienie podejmowania decyzji o przydatności przetwórczej marchwi na podstawie uproszczonej informacji o barwie jej korzeni. Sprawdzono w jakim stopniu barwa pozwoli na odwzorowanie skupień korzeni o podobnych cechach chemicznych, decydujących o dalszym przeznaczeniu surowca. Do klasyfikacji korzeni wykorzystano metodę wektorów nośnych (SVM). Barwę marchwi odczytano z cyfrowych obrazów jej korzeni. Trafność klasyfikacji w zbiorze testowym wskazuje, że barwę można wykorzystać do opracowania wielokryterialnej klasyfikacji marchwi pod względem jej przydatności przetwórczej.
EN
The article presents the study concerning the question of deciding on the processing suitability of carrot on the basis of simplified information about the color of roots. A possibility of mapping clusters of carrot roots having a similar chemical composition, which determine the further allocation of raw material, was examined. In classification of the roots support vector machine (SVM) was used. Carrot color was read from a digital image of its roots. Classification accuracy in the test set indicates that the color can be used to develop a multi-classification of carrots in terms of its processing suitability.
18
Content available remote Analysis of ramifications and carina shape in bronchoscopic images
EN
Because of the growing volume of digital registrations obtained from bronchoscopic examinations it proved necessary to summarize (“brief”) their results, namely to mark the parts that are relevant and/or irrelevant for medical diagnosis. The parts in which the ramification areas of bronchial tree are visualized belong to the first group. The paper presents an automatic method for detection of the areas where next level orifices of bronchial tree are visible. The applied algorithms allow the shape evaluation for both orifices and the area located between them (carina). In both cases backpropagation type neural networks are used as classifiers.
PL
Celem prezentowanych badań jest ocena możliwości zastosowania komputerowej analizy obrazu do szacowania zawartości tłuszczu w drobnym mięsie wołowym pozyskanym z wykrawania i obróbki karkówki, dolnej zrazowej i skrzydła. Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że jednoznaczne zdefiniowanie pól białych i czerwonych jest bardzo trudne, a dążenie do uzyskania jak najniższego udziału pól nierozpoznanych, może prowadzić do uzyskania pogorszenia dokładności szacowania. Pomimo zweryfikowania procesu „nauki” i wyliczenia dzięki temu wyższych współczynników korelacji pomiędzy udziałem pól białych a zawartością tłuszczu, konieczne jest prowadzenie dalszych badań nad przydatnością metody komputerowej analizy obrazu do szacowania jakości drobnego mięsa na większej populacji próbek.
EN
The objective of this study was to evaluate the possibility of using Digital Image Analysis for estimating fat content of beef trimmings obtained from chuck, bottom rump and top round. Results proved that marking off white and red spots is was very difficult. The attempt to obtain very low percentage of unrecognized spots could lead to decreased accurancy of analysis. Verifying the “learning” process resulted in higher coefficients of correlation between contribution of white spots and fat content. However it is necessary to continue research on using Digital Image Analysis for estimating quality of beef meat larger population of samples should be analysed.
20
Content available remote Metody oceny wielkości schorzeń w diagnostyce endoskopowej układu pokarmowego
PL
Badania endoskopowe mają na celu bezinwazyjne zidentyfikowanie i zdiagnozowanie schorzeń układu pokarmowego. Identyfikacja danej patologii polega na analizie otrzymanego podczas badań diagnostycznych materiału wideo. Wielkość zidentyfikowanej patologii decyduje o zastosowanej metodzie leczenia. W niniejszej pracy opisano trzy metody umożliwiające określanie wielkości patologii.
EN
Gastroscopic tests are aimed at non-invasive identification and diagnosis for alimentary system pathology. The identification of a given gastropathy consists in the analysis of a video material obtained during a procedure. The identified size of stomach pathology determines the treatment method. The paper presents three optional method to calculate size the stomach pathology.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.