Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sterownik rozmyty
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono mankamenty i problemy metrologiczne w pomiarach prądu i napięcia w układach pomiarowych składających się z kaskadowego połączenia wzmacniacza operacyjnego, filtru dolnoprzepustowego, przetwornika analogowo cyfrowego oraz mikroprocesorowego systemu zbierania danych. Autorzy pracy podali także zalety sterowania rozmytego w układach cyfrowych oraz możliwość wykorzystania tego inteligentnego sterownika w układzie automatycznej korekcji wzmocnienia pozwalającego na modyfikacje stałej przetwarzania analogowego toru w sposób ciągły. W niniejszej pracy także opisano także przyczynę powstania błędu powierzchniowego sterownika Mamdani’ego oraz jego niwelację i wpływ na właściwości metrologiczne układu korekcji.
EN
The paper presents shortcomings and metrological problems in the measurement of current and voltage in measurement systems consisting of a cascade connection of an operational amplifier, a low-pass filter, an analogue-digital converter and a microprocessor data acquisition system. The authors also gave the advantages of fuzzy control in digital circuits and the possibility of using this intelligent controller in the automatic gain correction system allowing modification of the gain factor analog path in a continuous manner. This paper also describes the cause of the surface error of the Mamdani controller and its leveling and influence on the metrological properties of the correction system.
2
Content available remote Coordinated design of PSS and TCSC based on Fuzzy controller using global signals
EN
This paper presents a modified chaotic gravitational search algorithm (CGSA) as a novel heuristic algorithm for coordinate design of fuzzy logic controller-based thyristor controlled series capacitor (FLC-TCSC) and power system stabilizers (PSSs) in multi-machine power system. The coordinate design of PSS and FLC-TCSC damping controllers is converted to a single optimization problem with the time-domain objective function which is solved by the proposed CGSA algorithm which has strong ability for finding the most optimistic results. By minimizing the employed fitness function in which oscillatory characteristics between areas are included, the interactions among the FLC-TCSC controller and PSS under transient conditions in the multi-machine power system are enhanced. The generator speed and the electrical power are chosen as global input signals. The system performance is assessed through the time multiplied absolute value of the error (ITAE), Eigenvalues and figure of demerit (FD) analysis performance indices. The robustness is tested by considering several operating conditions to establish the superior performance with the proposed controller over the other stabilizers.
PL
W publikacji przedstawiono projekt sterownika rozmytego, którego zadaniem jest wykazanie zależności pomiędzy czynnikami stresogennymi, a stresem i zaangażowaniem w pracę studentów przed zbliżającym się terminem oddania pracy czy ważnym egzaminem. Opisywany projekt jest rozwiązaniem w pełni autorskim, którego koncepcją jest stworzenie narzędzia na użytek wykładowców uczelni wyższych. Wprowadzane do sterownika dane generują wynik, który może być zastosowany w celu lepszego zrozumienia studenta i zwiększenia świadomości o problemie czynnika ludzkiego w osiąganych przez słuchacza efektach. W projekcie wykorzystano oprogramowanie Matlab z pakietem Fuzzy Logic Toolbox. Zaprezentowano pracę układu w oparciu o próbki danych testowych, które symulują czynniki stresogenne. Przedstawiono płaszczyzny sterowania, które umożliwiają analizę pracy układu oraz zaprezentowano wyniki symulacji układu w pakiecie Simulink z zadanymi wartościami sygnałów wejściowych.
EN
The publication describes a project of a fuzzy controller which demonstrates the relationship between stress factors and stress, commitment to student work before the deadline or an important exam. This project is an original solution made by the authors, the concept of which is to create a tool for university lecturers. The data generated by the fuzzy controller indicate a result which might be used to better understand the student as well as increasing the awareness of the human factor problem in the results obtained by the student. The project uses Matlab software with the Fuzzy Logic Toolbox. The authors present the performance of the system based on text data samples for the research, which simulate stress factors. The article also presents control surfaces, due to which it is possible to analyse the controller’s performance and show the simulation process with the preset input values, in the Simulink software package.
PL
Artykuł jest kontynuacją badań nad możliwościami zastosowań systemów rozmytych oraz systemów rozmytych wyższych rzędów do sterowania filtrami powietrza. Artykuł prezentuje również autorskie implikacje rozmyte i wykorzystanie ich w interwałowym sterowniku rozmytym typu 2. Zmiennie wejściowe, którymi są poziomy stężenia tlenków azotu, opisane są przy użyciu interwałowych zbiorów rozmytych typu 2. Przy użyciu reguł typu IF-THEN sterownik oblicza wartość nastaw filtra. Uzyskane wyniki są w bardzo wysokim stopniu zgodne z danymi przekazanymi przez eksperta.
EN
This article is a continuation of research on the possibilities of applications of fuzzy systems and fuzzy systems of higher order to control the air filters. The article presents the author’s fuzzy implications and use of them in the interval type 2 fuzzy controller. Variable inputs which are the concentration’s levels of nitrogen oxides described by linguistic variables, interval type 2 fuzzy sets using the rules of the type IF-THEN controller calculates the filter settings. The results are highly correlated to a data provided by the expert.
EN
The paper presents the design and implementation of a digital rule-relational fuzzy logic controller. Classical and decomposed logical structures of fuzzy systems are discussed. The second allows a decrease in the hardware cost of the fuzzy system and in the computing time of the final result (fuzzy or crisp), especially when referring to relational systems. The physical architecture consists of IP modules implemented in an FPGA structure. The modules can be inserted into or removed from the project to get a desirable fuzzy logic controller configuration. The fuzzy inference system implemented in FPGA can operate with a much higher performance than software implementations on standard microcontrollers.
6
Content available remote Sterownik systemu rozmytego przeznaczony do sterowania silnikami DC
PL
W artykule przedstawiono implementację systemu rozmytego w układzie fpga Spartan3 przeznaczoną do sterowania silnikami prądu stałego. Przedstawiono wartości funkcji przynależności wejściowych oraz wyjściowych zmiennych lingwistycznych. W procesie wnioskowania wykorzystano metodę generowania adresu aktywnych reguł.
EN
In this paper present implementation of dedicated fuzzy system in fpga circuit Spartan3, which is used for steering of electric dc motors. In this paper also present values of input and output linguistic variables. In the proposed system a technique of addressing is applied, which is implemented in inference process. (Fuzzy logic controller dedicated for dc motors).
EN
Foundry resistance furnaces are thermal devices with a relatively large time delay in their response to a change in power parameters. Commonly used in automation classical PID controllers do not meet the requirements of high-quality control. Developed in recent years, fuzzy control theory is increasingly being used in various branches of economy and industry. Fuzzy controllers allow to introduce new developments in control systems of foundry furnaces as well. Correctly selected fuzzy controller can significantly reduce energy consumption in a controlled thermal process of heating equipment. The article presents a comparison of energy consumption by control system of foundry resistance furnace, equipped with either a PID controller or fuzzy controller optimally chosen.
8
Content available remote Implementacja dedykowanego systemu rozmytego w układzie mikrokontroleka
PL
W artykule przedstawiono implementację systemu rozmytego w układzie mikrokontrolera AVR Atmega128 przeznaczoną do sterowania elektrycznym wózkiem inwalidzkim. Przedstawiono wartości funkcji przynależności wejściowych oraz wyjściowych zmiennych lingwistycznych. W procesie wnioskowania wykorzystano metodę generowania adresu aktywnych reguł.
EN
In the paper an implementation of dedicated fuzzy system in microcontroller circuit is presented. The system is used for steering of electric wheelchair for unable persons. Also the values of input and output linguistic variables are described. In the proposed system a technique of address generation of active rules is applied, which is implemented in inference process.
EN
This paper presents the design of a digital CMOS integrated circuit implementing a type-2 fuzzy logic controller. The proposed architecture is suitable for serial processing of fuzzy rules combined with parallel processing of upper and lower membership functions of type-2 fuzzy sets. The parameterized VHDL model allows to synthesize the circuit of the required size for a particular application. Moreover, on-chip programming is performed.
PL
W artykule przedstawiono projekt cyfrowego układu scalonego CMOS realizującego sterownik rozmyty 2-go rzędu. Zaproponowana architektura układu umożliwia połączenie sekwencyjnego przetwarzania kolejnych reguł rozmytych z równoległym przetwarzaniem dla górnej i dolnej funkcji przynależności każdego zbioru rozmytego. Uzyskany sparametryzowany model VHDL umożliwia syntezę układu o rozmiarze wymaganym w konkretnej realizacji.
PL
W artykule zaproponowano metodę wykorzystującą strategię ewolucyjną do wyznaczania wartości parametrów sterownika rozmytego. Przedstawiono przykładowe wyniki obliczeń rozwiązania zadania "parkowania ciężarówki" za pomocą sterownika rozmytego.
PL
W artykule podjęto próbę analizy możliwości wspomagania procesów ewolucji osobników w algorytmach genetycznych. Do wyznaczenia kierunków ewolucji wykorzystano sterownik rozmyty. Autorzy zaproponowali konstrukcję sterownika rozmytego, którego zadaniem jest ocena poszczególnych osobników populacji i modyfikacja prawdopodobieństwa ich selekcji do puli rodzicielskiej. Metodę zilustrowano przykładem rozwiązywania problemu komiwojażera dla 57 ważniejszych miast Polski.
EN
This paper is an attempt to analyze possibilities of aiding individual's evolution in genetic algorithms. A fuzzy controller has been used to determine evolution trends. The authors have proposed a fuzzy controller, which estimates particular population individuals, as well as modifies probability of their selection to the parents group. An example, this method has been used for the travelling salesman problem for 57 more important towns in Poland.
PL
Artykuł zawiera podstawowe wiadomości o projektowaniu sterownika rozmytego do sterownia obiektu sygnałami dyskretnymi. Pokazano kolejne etapy tworzenia bazy reguł, przebieg procesu przybliżonego wnioskowania i wyostrzania. Zwrócono uwagę na specyfikę systemu i ograniczenia w zastosowaniu.
EN
The article describes basic information about design of a fuzzy logic driver to control objects with binary inputs. Successive stages of formation of the base of rules, the course of process of conclusion and defuzzification have been shown. Specificity of the system and its limitations have been pointed out.
EN
Extraction of correct and precise rules from experts is a difficult problem. Moreover, even when the extracted rules are correct, all of them may not have equal importance to achieve the goal of the fuzzy system. Rule tuning is usually achieved through modification of membership functions. Effect of changing a membership function is global in the sense, it influences all rules that involve the membership function. Here we propose an effective extension of the ordinary fuzzy controller model which incorpotates an importance factor for each rule. The importance factor allows tuning of the system at the rule level. Of course, one can still tune the membership functions. The extended model enables us to cope with incorrect and/or incompatibile rules and thereby enhances the robustness, flexibility and system modeling capability. It also helps us to eliminate redundant rules easily. For the Takagi-Sugeno framework, we derive the learning algorithm for the rule importance factor as well as that for the consequent. We demonstrate the superiority of the extended model through extensive simulation results using the inverted pendulum.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.