Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 88

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  samorząd
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
1
Content available remote Osoby z niepełnosprawnościami i starsze w przestrzeni miejskiej
PL
W artykule opisano problemy osób starszych z niepełnosprawnościami oraz wyzwania architektoniczne w przestrzeni miejskiej, ponieważ demografowie ostrzegają, że w 2020 roku zwiększy się znacząco populacja ludzi starszych, w tym z niepełnosprawnością. Niepełnosprawność może być czasowa lub trwała; wrodzona lub nabyta. Zadaniem architekta jest ergonomiczne kształtowanie otaczającej człowieka przestrzeni w różnych skalach - od architektonicznej do urbanistycznej. Instytucje administracji rządowej i samorządowej zajmują się pomocą osobom z niepełnosprawnościami i starszym. Domy Pomocy Społecznej (DPS) świadczą usługi w zakresie potrzeb bytowych, zapewniając miejsce zamieszkania, wyżywienie, odzież i obuwie, utrzymanie czystości, opiekuńcze. Należy umożliwić pobyt we własnym mieszkaniu osobie starszej i z niepełnosprawnością do czasu, kiedy jest to możliwe. Pobyt w DPS-ie czasami źle wpływa na komfort psychiczny mieszkańca.
EN
The article describes the problems of elderly disabled people and the architectural challenges in the urban space, because demographers warn that in 2020 the population of older people, including those with disabilities, will increase significantly. Disability can be temporary or permanent; congenital or acquired. The architect’s task is to ergonomically shape the surrounding space on various scales - from architectural to urban. Government and self-government administration institutions provide assistance to people with disabilities and the elderly. Dom Pomocy Społecznej / DPS / provide services in the area of living needs, providing housing, food, clothing and footwear, maintaining cleanliness, caring. Elements of building a social welfare home and applicable standards. An elderly and disabled person should be allowed to stay in his own apartment until it is possible. A stay in a nursing home sometimes has a negative effect on the psychological comfort of a resident.
EN
The main goal of this study is to present the essence and the importance of marketing communication in the functioning of local governments. Design/methodology/approach: The study incorporates the results of a study on various aspects related to marketing management in the municipalities of the Kuyavian-Pomeranian Voivodeship. As part of the study, specific marketing communication activities that were used by local governments in the Kuyavian-Pomeranian Voivodeship over the past 5 years have been identified. The subject of the assessment were consisted in those marketing communication methods that are used by local governments, due to the specificity of the activities carried out by municipalities. Findings: The results of the study indicate that many local governments representing large urban or urban-rural municipalities underestimate the importance of the activities that can be undertaken in this regard. Vast majority of the local governments covered by the study only use individual marketing communication tools, limiting themselves to advertising, public relations or personal promotion activities. Practical implications: The results of the study allowed identification of a different solutions, which are characteristic for municipalities in the Kuyavian-Pomeranian Voivodeship, that can be used by other local governments in Poland. Social implications: The paper indicates on many useful solutions, that are related to the training of the officials in the methods and tools used for creation of proper relations with the stakeholders. Originality/value: This paper presents selected results of the study on various aspects associated with marketing management in the municipalities of the Kuyavian-Pomeranian Voivodeship. One of the research objectives was to identify and evaluate the marketing communication activities that have been undertaken by the municipal offices in the Kuyavian-Pomeranian Voivodship over the past 5 years.
PL
Ustawą z 4 października 2018 r. o Pracowniczych Planach Kapitałowych (DzU z 2018 r. poz. 2218, ze zm.) wprowadzono w Polsce nowy instrument oszczędzania na przyszłe emerytury w ramach tzw. trzeciego filaru systemu emerytalnego, czyli Pracownicze Plany Kapitałowe. Mimo że urzędy JST i ich jednostki organizacyjne będą musiały je utworzyć w 2021 r., to już dziś należy odpowiednio do nich się przygotować.
PL
W obecnym stanie prawnym na jednostki samorządu terytorialnego nakładane są coraz to nowe zadania do realizacji. Zasadniczo nie ma w tym nic złego, gdyż samorządy terytorialne efektywniej wykorzystują środki finansowe, którymi dysponują. Niestety ich ilość jest więcej niż ograniczona.
PL
Z badań sieci powiązanych pomiędzy różnymi podmiotami zaangażowanymi w zarządzanie zielenią w polskich miastach, prowadzonych przez dr hab. Jakuba Kronenberga z Fundacji Sendzimira, wynika, że potencjał współpracy jest wykorzystywany w bardzo niewielkim stopniu.
EN
The aim of this paper is to evaluate the engagement of self-governments in Polish communes in the creation of and support for functioning of legal forms of environmental protection. Its empirical part contains the presentation of the results of a questionnaire survey carried out on a group of 52 commune heads managing communes within the territory of the Lubelskie Voivodship situated in the south-eastern part of Poland. The conclusions drawn on the basis of said results make it possible to identify selected problems associated with the engagement of local communities in this essential, in terms of protection of natural values, field of activities and to supplement the relatively small, as far, number of previously published studies devoted to this issue. From the conducted analysis, it appears, among others, that very few protected objects have been launched by commune authorities in the period of last ten years. Additionally, attention has been paid to some unfavourable phenomena contributing to this situation and particularly to the insufficient level of financing of protection forms, unsatisfactory level of knowledge possessed by the staff of officials, generally insufficient identification of the potential of the natural environment resulting from long overdue or lacking stocktaking or from frequent omissions in the scope of the assessments of projects with an impact on the environment.
PL
Stanowisko samorządów w sprawie nowelizacji u.c.p.g., rozszerzona odpowiedzialność producenta, zadania samorządów w walce o czyste powietrze oraz wyzwania klimatyczne dla polskich miast były głównymi tematami konferencji zorganizowanej przez redakcję miesięcznika „Przegląd Komunalny” oraz Związek Miast Polskich w Poznaniu.
PL
Wdrażanie inteligentnych technologii jest procesem ciągłym. Cały czas jednak należy odkrywać i ulepszać kolejne obszary, w których można wykorzystywać coraz bardziej zaawansowane rozwiązania, umożliwiające podniesienia standardów życia. Wprowadzane zmiany muszą być funkcjonalne i dostępne dla mieszkańców.
9
EN
Cities play a special role in the process of sustainable development of the country. The city management plays a fundamental role in this challenge. The mayor should become a manager and manage the city based on a strategic marketing management model. Thanks to this, it can optimally use available financial instruments that give the opportunity to achieve strategic development goals of the city.
PL
Bezpieczeństwo publiczne ma podstawowe znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania społeczeństwa. Określa ono stan, w którym każdy obywatel i jego mienie oraz mienie społeczne są chronione przed niebezpiecznymi zjawiskami zewnętrznymi i wewnętrznymi. Jedno z podstawowych zadań władzy lokalnej to zapewnienie bezpieczeństwa publicznego na administrowanym terenie. Bezpieczeństwo jest bowiem jednym z podstawowych filarów rozwoju gospodarczego i społecznego danego obszaru, w tym również miejskiego. Aby osiągnąć ten cel konieczna jest integracja wszystkich służb działających na administrowanym terenie. Jest to skomplikowane zadanie ze względu na fakt, iż obszar taki najczęściej jest bardzo zróżnicowany zarówno topograficznie, jak i sytuacyjnie. Dodatkowo bardzo często cały system ulega dynamicznym zmianom w czasie. Jedną z formacji, która ma realizować zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa publicznego jest straż miejska. Jej podstawowym zadaniem jest zapewnienie porządku publicznego na terenie miasta (gminy). W artykule omówiono podstawowe akty prawne związane z bezpieczeństwem publicznym oraz rolę i znaczenie straży miejskiej w zapewnieniu tego bezpieczeństwa. Sprawnie działająca straż miejska może bowiem znacząco wpłynąć na stan poczucia bezpieczeństwa publicznego w lokalnej społeczności. W pracy straży miejskiej bardzo istotne znaczenie mają również działalności edukacyjna oraz integracyjna. Wynika to z faktu, iż straż miejska, jako samorządowa formacja, ma za zadanie pełnić służebną rolę w stosunku do społeczności lokalnej. Prezentowany artykuł należy traktować jako wstęp do dyskusji na temat roli i znaczenia straży miejskiej w życiu społeczności lokalnej.
EN
Public safety is crucial for the proper functioning of society. It defines a state in which every citizen as well as their property are protected from dangerous external and internal phenomena. One of the main tasks of the local authority is to ensure public safety in the area administered. Security is one of the basic structures of the economic and social development of the area, including the urban areas. In order to achieve this objective, it is necessary to integrate all services in the area of administration. This is a complicated task due to the fact that the area is most often very diverse, both topographically as well as situationally. Furthermore, very often the entire system is rapidly changing over time. One of the formations, which is to carry out tasks related to the assurance of public safety is the City Guard. Its key task is to guarantee public order in the city (municipality).The article discusses the basic legislation related to public security and the role, as well as the importance of city guards in ensuring this security. A functioning city guard can significantly affect the state of public security in the local community. Educational and integration activities are also vital for the work of the City Guard. This is due to the fact that the City Guard, as a self-government formation, is intended to serve as a service role in the local community. The article presented should be seen as an introduction to the discussion of the role and significance of urban guards in the life of the local community.
PL
Przedmiotem artykułu jest proces tworzenia podstaw prawnych działania i form organizacyjnych straży miejskich w Polsce. W artykule uwzględniono kontekst historyczny działań samorządu lokalnego w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz pozycję samorządowej formacji w systemie organów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny w Polsce.
EN
Through main topic of the article author examines the process of positioning of the municipal police within the system of institutional bodies responsible for public safety and order. The scope of presented research includes the historical context and evolution of local government s responsibilities in Poland, in view of protection of the public safety and order. And this, according to the author is justification and main reasons for the existence of local formations outside the uniform system of state security organs.
PL
Tworząc serwis administracji publicznej, należy przestrzegać wielu konkretnych zasad i wytycznych. Bardzo istotne jest też, aby maksymalnie dopasować serwis do potrzeb odbiorców, głównie mieszkańców, przedsiębiorców, inwestorów, dziennikarzy i turystów. To oni ostatecznie zweryfikują, czy serwis urzędowy jest ciekawy i zawiera wszystkie potrzebne informacje.
PL
Problem zanieczyszczenia powietrza to temat ważny, ale też popularny. Coraz więcej samorządów włącza się aktywnie w walkę ze smogiem. Głównie inwestują one w stacje pomiarów jakości powietrza.
PL
Pomysł wprowadzenia obowiązkowych transmisji wideo z obrad rady gminy, miasta czy sejmiku wzbudza wiele kontrowersji. A to dlatego, że ma dotyczyć wszystkich szczebli i jednostek samorządu terytorialnego, na barki których trafi jeszcze jeden wydatek i kolejna organizacyjna sprawa do załatwienia.
PL
Samorządy i przedsiębiorcy przetwarzają bardzo dużą ilość danych osobowych, które podlegać będą zasadom wynikającym z RODO. Efektywne wdrożenie nowych przepisów nie jest skomplikowane, jeżeli tylko zostanie przeprowadzone w sposób przemyślany.
PL
"Samorząd powinien mieć decydujący głos, jeżeli chodzi o kształtowanie polityki związanej z gospodarką odpadami na swoim terenie" - pisał w styczniu 2004 r. na łamach "Przeglądu Komunalnego" prezes Krajowej Izby Gospodarki Odpadami , Tomasz Uciński. To życzenie w dużej mierze się spełniło. Mimo wszystko system wciąż wymaga poważnych korekt i podejmowania trudnych nieraz decyzji.
PL
Ze Sławomirem Mazurkiem, wiceministrem środowiska, rozmawia Sławomir Rapior.
EN
The Cracow districts have the status of auxiliary self-governing units within this city and, generally should be communities of residents living in particular parts of the city, close to them, in which they implement their daily practices. In theer article, the authors, by examining the sense of belonging to the district, undertook to identify its perception by residents and relations between the residents and their auxiliary units, on the example of two such districts this of VIII Dębniki and X Swoszowice. Attitudes of their residents towards self-governing districts were identified on the basis of 1141 questionnaires, obtaining during surveys conducted in 2017. The authors have found relatively weak relations of residents with their auxiliary units, as evidenced by small involvement in initiatives taken for the benefit of this districts. The analysis, however, showed also considerable differences in the detailed assessment of the attitudes of residents at the level of their division according to their age groups, period of the residence, as well as to the type of housing a single-family, multi-family or mixed ones.
PL
Miejska zieleń – jedno z najbardziej urokliwych zadań samorządu – należy jednocześnie do najtrudniejszych przedsięwzięć, jakie muszą realizować. Przyprawia o ból głowy i stwarza niemałe problemy finansowe.
PL
Trzeci sektor mediów, tj. media lokalne, środowiskowe, istotny w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Tego typu nadawcy funkcjonują we wszystkich krajach demokratycznych. Ich rozwój w dużej mierze zależy od przyjętych przez państwo modeli prawnych, organizacyjnych i technologicznych umożlwiających rozwój nadawcom lokalnym. Obecnie w Polsce wyczerpały się możliwości rozwoju rynku radiowego w FM, nie ma bowiem częstotliwości analogowych, które pozwalałyby na tworzenie nowych nadawców. Dlatego rynek radiowy stoi przed fundamentalną zmianą technologiczną, która będzie miała swoje odzwierciedlenie w jego kształcie i regulacji prawnej. Poniższy artykuł wskazuje na jeden z możliwych modeli rozwoju radiowych nadawców lokalnych w Polsce. W pierwszej kolejności dokonany został krótki przegląd rynku radiowego w Polsce, jego oferty programowej oraz słuchalności. Wskazany został wzrost zainteresowania społecznego programami lokalnymi. Następnie omówiono aktualną sytuację prawną jak i technologiczną mającą wpływ na rozwój radia lokalnego. W ostatniej części artykułu zaprezentowano przykładowy model działalności nadawców lokalnych oparty na partnerstwie publiczno-prywatnym z wykorzystaniem najnowszych technologii IT - dostępowych sieci szerokopasmowych i „cloud computing". Uczestnikami tego przedsięwzięcia są Jednostki Samorządu Terytorialnego, jednostki badawcze i nadawcy lokalni. Pośrednio wskazano również, jak współpraca tych trzech grup w ramach nowych technologii może służyć rozwojowi lokalnych społeczności.
EN
The third sector of a public media i.e. the community media are highly significant for the development of a civil society. This specific group of broadcasters operates in all democratic countries. Their development largely depends on legal models as well as coordination and technological systems used by the state authorities, that will contribute to development of the local broadcasters market. Currently in Poland there is no further possibilities for FM radio market to grow because there is no more vacant radio frequencies required for a new broadcast stations. Thus, the radio market is facing a fundamental technological change. which will influence its current condition and legal regulations. This article introduces one of the possible development model of the local radio broadcasting market in Poland. In a first step it is presented a brief overview of the radio market in Poland, range of programming and audience ratings. Rising interest in local channels was highlighted. Afterwards, the current situation in terms of legal regulations, technology and their influence on local media development is discussed. In the last part of this article it is presented an exemplary model of a local broadcasters business activity, based on a public-private partnership and use of the latest IT technology - broadband access networks and cloud computing. Participants of this project are local government units, research and developments centres and local broadcasters. At the same time it is highlighted how the cooperation of these three groups in area of the new technologies can stimulate the local community development.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.