Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  object-oriented
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The article examines the relationship between object-orientation and transformations of manufacturing processes. For this purpose, the information- enterprise was defined, as characterized by a change of balance between the processing of materials and processing of information. In section 1 the genesis of the considered transformations was identified, proposing their classification on three levels. Section 2 was devoted to the characteristics of the information-enterprise as an organization of self-learning, virtuality, networking and bio organization. The importance of industrial development trends 4.0 was mentioned. In section 3 features of object-oriented programming were connected to examples of solutions in industrial practice. The business model of information and its surroundings was defined. The summary pointed out the advantages of object-oriented approach to transformations in production.
EN
This paper describes the design of an expert system that not only offers advice to both textile and non-textile users on fabric faults, but also assists in the diagnosis of fabric faults. The expert system integrates both object-oriented and rule-based reasoning approaches. The system is based on the premise that the design of a component should be separated from the implementation details. In short, this means that the rules that manipulate a set of objects exist separately from the same set of objects. Separation of object definitions from rules that manipulate them in the knowledge base, and separation of the object-based knowledge base from the object-based inference engine that infers conditions, means that any changes made to any one of these components do not necessarily mean that changes to the other components have to be made, and also that each of these components is autonomous. Dependencies between components in an object in the object-oriented approach, the extendibility of such systems, the inheritance properties, and reusability of objects are just some of the advantages of adopting an object-oriented approach.
PL
Opisano strukturę systemu eksperckiego, który nie tylko oferuje opinie o błędach płaskich wyrobów włókienniczych dla użytkowników obeznanych i nie obeznanych z tekstyliami, ale również asystuje w diagnozie dotyczącej powstania błędów. System obejmuje zintegrowane podsystemy, ukierunkowane na obiekt i wykorzystujące prawidła określające jego strukturę. System oparty jest na przesłankach, że struktura komponentu powinna być odseparowana od wprowadzanych danych. Oznacza to, że zależności, które rządzą zestawem obiektów, istnieją niezależnie od tego samego zestawu. Separacja definicji obiektów od praw rządzących nimi w podstawach wiedzy i separacja wiedzy opartej na obiekcie od opartego na obielcie mechanizmu wzajemnego współdziałania, który zawiera warunki, oznacza, że każda zmiana przeprowadzona w stosunku do któregokolwiek z tych składników, nie koniecznie oznacza, że należy przeprowadzić zmiany w stosunku do innych składników, jak również, że każdy z tych składników jest autonomiczny. Zależności między składnikami w obiekcie podczas zorientowanej na obiekt analizy, możliwości rozszerzania takiego systemu, dziedzictwo właściwości i powtórne użycie obiektu są niektórymi z korzyści adaptacji tego rodzaju systemu.
3
Content available remote A Hybrid Expert Systems Architecture for Yarn Fault Diagnosis
EN
This article describes a hybrid expert system architecture to support yarn fault diagnosis. The system uses a combination of rule-based and case-based techniques to achieve the diagnosis. Rule-based systems handle problems with well-defined knowledge bases, which limits the flexibility of such systems. To overcome this inherent weakness of rule-based systems (RBS), case-based reasoning (CBR) has been adopted to improve the performance of the expert system by incorporating previous cases in the generation of new cases. The idea of this research is to use rules to generate a diagnosis on a fault and to use cases to handle exceptions to the rules. The cases are represented using an object-oriented approach to support abstraction, re-use and inheritance features.
PL
Artykuł ten opisuje architekturę hybrydowego systemu eksperckiego, stosowanego jako pomoc w rozpoznawaniu błędów przędzy. W celu dokonania rozpoznania uszkodzeń, system hybrydowy oparty jest na kombinacji technik, których podstawami są „reguły” i „przypadki”. Systemy oparte na „regułach” (SOR) rozwiązują problemy o dobrze znanych i określonych zasadach, co ogranicza elastyczność takich systemów. Aby pokonać tą ich nieodłączną niesprawność i polepszyć działanie systemu, zastosowano podsystemy rozpoznające przypadki (SRP), dla generacji nowych przypadków na podstawie analizy dotychczasowych. Myślą przewodnią przedstawionego opracowania jest stosowanie reguł dla generowania diagnozy, dotyczącej danego błędu i wykorzystania przypadków dla rozpatrywania odstępstw od reguł. Przypadki są reprezentowane poprzez dochodzenie do celu zorientowanie na obiekt dla wsparcia abstrakcji reguły i powtórnej realizacji zadania.
4
Content available remote Types and Type Checking in Stack-Based Query Languages
EN
In this report we propose a new approach to types and static type checking in object-oriented database query and programming languages. In contrast to typical approaches to types which involve very advanced mathematical concepts we present a type system from the practitioners' point of view. We argue that many features of current object-oriented query/programming languages, such as ellipses, automatic coercions and irregularities in data structures, cause that very formal type systems are irrelevant to practical situations. We treat types as some syntactic qualifiers (tokens or some structures of tokens) attached to objects, procedures, modules and other data/program entities. Such syntactic qualifiers we call signatures. We avoid the simpleminded notion that a type has some internal semantics e.g. as a set of values. In our assumptions a type inference system is based on predefined decision tables involving signatures and producing type checking decisions, which can be the following: (1) type error, (2) new signature, (3) dereference, coercion and/or delegation of a type check to run-time. A type inference decision table is to be developed for every query/programming operator. Type inferences are implied by the stack-based approach (SBA) to object-oriented query/programming languages. Static type checking is just a compile time simulation of the run-time computation. Thus the type checker is based on data structures that statically model run-time structures and processes, that is: (1) metabase (internal representation of a database schema, a counterpart of an object store), (2) static environment stack (a counterpart of run-time environment stack), (3) static result stack (a counterpart of run-time result stack) and (4) type inference decision tables (a counterpart of run-time computations). Then, we present the static type check procedure which is driven by the metabase, the static stacks and the type inference decision tables. To discover several type errors in one run we show how to correct some type errors during the type check. Finally we present our prototype implementation showing that our approach is feasible and efficient with moderate implementation effort.
PL
W raporcie proponujemy nowe podejście do typów i statycznej kontroli typologicznej w obiektowych językach zapytań/programowania. W przeciwieństwie do podejść wykorzystujących zaawansowane koncepcje matematyczne prezentujemy tu pozycję praktyków. Wiele cech obecnych języków zapytań/programowania, takich jak elipsy, automatyczne koercje oraz nieregularności struktur danych, powodują, że bardzo formalne systemy typologiczne nie odpowiadają praktyce. Proponujemy typy jako syntaktyczne kwalifikatory (znaki lub struktury znaków) przypisane do obiektów, procedur oraz innych bytów programistycznych. Takie kwalifikatory nazwaliśmy sygnaturami. Unikamy popularnego punktu widzenia, w którym typ posiada wewnętrzną semantykę, np. w postaci zbioru wartości. System wnioskowania o typie jest oparty na tabelach decyzyjnych działających na sygnaturach i generujących decyzje w zakresie kontroli typologicznej, które mogą być następujące: (1) błąd typologiczny, (2) nowa sygnatura, (3) dereferencja, koercja i/lub oddelegowanie kontroli typu do czasu wykonania. Tablice decyzyjne powinny być sporządzone dla każdego operatora występującego w zapytaniach/programach. Wnioskowanie o typie jest implikowane przez podejście stosowe (SBA) do obiektowych języków zapytań/programowania. Statyczna kontrola typologiczna symuluje podczas kompilacji tę sytuację, która zajdzie podczas czasu wykonania. Stąd kontroler typów jest oparty na strukturach danych, które statycznie modelują struktury i procesy czasu wykonania, tj.: (1) metabaza (wewnętrzna reprezentacja schematu, odpowiednik składu obiektów), (2) statyczny stos środowiskowy (odpowiednik stosu środowiskowego), (3) statyczny stos rezultatów (odpowiednik stosu rezultatów), (4) tablice decyzyjne wnioskowania o typie (odpowiednik operatorów). Następnie prezentujemy procedurę statycznej kontroli typów, której działanie jest oparte na metabazie, statycznych stosach i tabelach decyzyjnych. Aby wykryć wiele błędów typologicznych w jednym przebiegu pokazujemy, jak należy skorygować pewne błędy typologiczne podczas kontroli typologicznej. Na końcu prezentujemy prototypową implementację pokazującą, że nasze podejście jest osiągalne i efektywne przy umiarkowanym wysiłku implementacyjnym.
5
Content available remote Dynamic Object Roles in Conceptual Modeling and Databases
EN
The paper discusses the concept of dynamic object roles as a facility for conceptual modeling and as a data structure to be implemented in object-oriented database management systems. Emphasis is put on implications of this concept for an object model and a corresponding query language. We discuss advantages of the concept and known approaches to implement it. A new approach is proposed, wchich assumes that a role is a distinguished subobject of an object. A role inherits dynamically attribute values and methods of its parent object. Object can be accessed by their names, as well as by the names of their roles. The role concept essentially changes the semantics of other notions of object-oriented models, such as classes, inheritance and substitutability. In the paper we discuss how dynamic roles could be involved into an object store, an object definition language and a query language built in the spirit of the ODMG standard.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.