Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 122

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  power electronics
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia udziału rozproszonych źródeł energii w wyłączaniu zwarć. Przeanalizowano znane jednostki generacji rozproszonej pod kątem zdolności generacji prądu zwarciowego. Omówiono współczesne wymagania sieciowe w tym zakresie. Została przybliżona konstrukcja falownika energoelektronicznego pod kątem ograniczenia prądu wyjściowego. Zaprezentowano typowe wartości przeciążalności prądowej falowników na przykładzie UPS. Zasygnalizowano problematykę strategii wyłączania zwarć w układach, gdzie decydującą rolę pełnią źródła rozproszone, przede wszystkim elektrownie słoneczne i wiatrowe. Wskazano prowadzone prace badawcze w tym zakresie. Nakreślono potrzebę dalszych prac badawczych i konstrukcyjnych w sprawie.
EN
The article presents the issues of the share of distributed energy sources in short-circuit breaking. Known distributed energy resources were analysed in terms of the ability to generate short-circuit current. Contemporary network requirements in this area are discussed. Design of the power electronic inverter in terms of limiting the output current is presented. Typical values of current overload of inverters are shown on the example of UPS. The issues of the strategy of short-circuit breaking in systems, where distributed energy resources play a decisive role, especially solar and wind power plants. The need for further research and construction work on the case was outlined.
2
Content available remote Super-efektywne mikrokanałowe cieczowe systemy chłodzenia dla energoelektroniki
PL
W pracy przedstawiono opracowany w Katedrze Przyrządów Półprzewodnikowych i Optoelektronicznych Politechniki Łódzkiej system odprowadzania ciepła z wykorzystaniem mikrokanałowych struktur chłodzących charakteryzujących się wysoką efektywnością przekraczającą 600 W/cm2 . Rozwiązanie to może być z powodzeniem zastosowane do chłodzenia systemów energoelektronicznych, co zostało potwierdzone przykładami takich rozwiązań opracowanych i przebadanych w Katedrze.
XX
Paper presents a cooling system based on microchannels developed in the Department of Semiconductor and Optoelectronic Devices at Lodz University of Technology. The solution is characterized by high efficiency exceeding 600 W/cm2 . It can be successfully used for power electronic system cooling, what has been proved by sample solutions that has been developed and tested.
PL
W pracy omówiono wybrane topologie układów energoelektronicznych, ze wskazaniem typowego usytuowania w nich obwodów magnetycznych oraz występujących w nich przebiegów napięciowych i prądowych. Następnie przedstawiono modyfikacje wzoru Steinmetza, stosowanego do opisu strat w obwodach magnetycznych. Scharakteryzowano i porównano właściwości omówionych modyfikacji wzoru Steinmetza pod kątem możliwości ich wykorzystania w opisie strat energii w obwodach magnetycznych układów energoelektronicznych.
EN
The paper presents selected topologies of power electronics systems with the typical location of magnetic circuits as well as the voltage and current waveforms occurring in them. Then, modifications of the Steinmetz equation, used to describe losses in magnetic circuits, are presented. The properties of the discussed modifications of the Steinmetz equation were characterized and compared in terms of their possible use in the analysis of energy loss in magnetic circuits of power electronics systems.
4
Content available remote Cooling of minimized surface-mount packages in power electronics applications
EN
With rise of GaN and SiC semiconductors in last few years, amount of available power semiconductors in minimized surface mount packages significantly increased. Together with rising pressure to increase power density of power conversion systems became effective design of cooling crucial. The aim of this article is to propose innovative methods of cooling of minimized surface mount packages, especially in application of power electronics. Article presents FEM thermal simulation of several possible variants of problem solution and provides results of measurement on physical prototypes with intention to compare. Results shows that the future of cooling in power electronics belongs to printed circuit boards with metal substrate.
PL
Badano chłodzenie układów elektronicznych bazujących na GaN i SiC przy minimalizacji wymiarów i zwiększaniu gęstości mocy. Przedstawiono analizę rozkładu temperatury wybranych układów Najlepsze rezultaty osiągnięto dla obwodów drukowanych z metalowym podłożem.
5
Content available remote Bezpieczniki szybkie do ochrony komponentów półprzewodnikowych
PL
Wraz z gwałtownym rozwojem energoelektroniki, zapoczątkowanym w latach 50. ubiegłego wieku, nastąpił rozwój różnych odmian półprzewodnikowych przyrządów mocy. Elementy te (np. diody, tyrystory, tranzystory mocy) cechują się słabymi parametrami przeciążeniowymi, dlatego wymagają bardzo wrażliwej i szybko działającej ochrony. Błędy skutkujące zwarciami w urządzeniach energoelektronicznych mogą spowodować niemałe uszkodzenia zarówno samego urządzenia, jak i jego otoczenia z uwagi na ryzyko eksplozji. Optymalnym rozwiązaniem w tym przypadku stają się bezpieczniki szybkie, specyficznie zaprojektowane z myślą o ochronie półprzewodnikowych elementów mocy. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie podstawowych pojęć, parametrów i funkcji tych bezpieczników.
PL
W artykule opisano zagadania związane z dwuczęstotliwościowymi falownikami rezonansowymi do nagrzewania indukcyjnego. Przedstawiono ideę nagrzewania indukcyjnego prądem o dwóch składowych: częstotliwości średniej MF i wysokiej HF. Omówiono dwa możliwe rozwiązania przekształtników: z dwoma falownikami składowymi oraz z pojedynczym falownikiem. Podano schematy układów oraz opisano sposób ; sterowania przekształtnika z pojedynczym falownikiem. Stwierdzono, że przekształtnik taki jest prosty w budowie a sterowanie mocą wyjściową jest realizowane niezależnie dla obu składowych MF i HF.
EN
The article describes issues related to Simultaneous Dual-Frequency (SDF) resonant inverters for induction heating of gear wheels. The idea of induction heating with two current harmonics is presented: medium frequency MF and high HF. Two possible converter structures are i discussed: with two component inverters and with a single inverter. System diagrams are given and a PWM control method of a single inverter is described. It has been found that such a single inverter is simple in construction and output power of both MF and HF components can be controlled separately.
PL
W pracy omówiono podstawowe wymagania oraz układy energoelektroniczne stosowane w systemach zasilania stacji ładowania akumulatorów pojazdów elektrycznych. Scharakteryzowano systemy zasilania z szyną AC oraz szyną DC, a także architektury scentralizowane i rozproszone. Opisano możliwe kombinacje zasilania z lokalnymi magazynami energii. Przedstawiono także nowoczesną architekturę na bazie przekształtników kaskadowych pozwalających na eliminację transformatora średniego napięcia. Rozważania zilustrowano przykładowym przekształtnikiem czteropoziomowym o mocy 1,2 MW opracowanym i wykonanym w Instytucie Elektrotechniki w Warszawie.
EN
The paper discusses the basic requirements and power electronics converters used in charging systems for electric vehicle battery charging stations. Architecture of power systems with AC bus and DC bus are characterized as well as centralized and distributed. Possible power combinations with local energy stores are described. It also presents a modern architecture based on cascade converters allowing the elimination of a medium voltage transformer. The considerations are illustrated by an exemplary four-level converter with 1.2 MW power developed and constructed at the Electrotechnical Institute (IEL) in Warsaw.
PL
W artykule przedstawiono analizę stanu i możliwości wykorzystania urządzeń energoelektronicznych i napędów elektrycznych na statkach. Omówiono zagadnienia związane z projektowaniem wielopulsowych prostowników dużej mocy, które stanowią jedno z bardziej popularnych urządzeń energoelektronicznych stosowanych na jednostkach pływających. Przedstawiono problemy związane z eksploatacją urządzeń energoelektronicznych w sieci miękkiej. Następnie przeprowadzono badanie symulacyjne wybranych układów prostowników. Celem badania było pokazanie na przykładzie prostownika, konsekwencji wyboru konstrukcji urządzenia energoelektronicznego na przebiegi napięć i prądów w sieci miękkiej. Ponadto omówione zostały problemy dotyczące urządzeń elektromagnetycznych oraz zagadnienia związane z przepisami i zaleceniami dotyczącymi ich projektowania i eksploatacji. Właściwy dobór konstrukcji urządzania energoelektronicznego danego typu oraz przestrzeganie zasad i przepisów zapewnia zwiększenie sprawności urządzeń i jakości przetwarzanej energii oraz obniża ich negatywny wpływ na pozostałe urządzenia i sieć.
EN
The paper presents an analysis of the state and possibilities of using power electronics and electric drives on ships, and in particular, in ship engine room. Problems related to the operation of power electronics in the soft network are presented. The issues related to the design of multi-pulse high power rectifiers are discussed, which is one of the most popular power electronics devices used on vessels. Then a simulation study of selected rectifier circuits was carried out. The purpose of this study was to show the effect of selecting a power electronics design on the waveforms of the voltages and currents in a soft network on the rectifier example. Also discussed are main electromagnetic device problems and issues related to regulations and recommendations for their design and operation. Proper selection of the type of the power supply design and observance of the rules and regulations ensures the efficiency of the equipment and the quality of the energy being processed and reduces their negative impact on the remaining equipment and network.
PL
W artykule zostały zaprezentowane przykładowe tranzystory wykonane w technologii azotku galu GaN do zastosowań energoelektronicznych. Opisano budowę i zasadę działania przekształtnika DC/DC podwyższającego napięcie oraz przedstawiono podstawowe założenia projektowe wraz z problemami wynikającymi z wysokich częstotliwości kluczowania i występowania znacznych prądów. Zostały również zaprezentowane wstępne wyniki badań zaprojektowanego układu.
EN
The article presents transistors made using gallium nitride GaN technology for power electronics applications. It describes the design and principle of operation of the step-up DC/DC converter and presents the basic design assumptions along with problems resulting from high switching frequencies and high currents of the inverter. It also presents preliminary results of the designed system.
EN
Power electronics is one of the most important elements of today’s industry. Many of converters applications are being considered as critical for plant production process. Offering enhanced functionality in modern AC drives is a way to gain a competitive advantage in power converters market. One of the values to the customers comes from low cost condition monitoring of critical equipment and from optimized maintenance costs. DC bus is one of the elements of power converters. Although the designers pay a lot of attention when designing DC-link circuit, breakdowns and failures of the DC circuit components can still happen. Unfortunately this means that the whole converter must be shut down in emergency mode to be repaired. Nowadays, monitoring of the bus capacitor is becoming one of the desired features from customer side, as well as from the converter manufacturer. Proposed approach presents a method which assures the online evaluation of the equivalent series resistance (ESR) of a DC-link capacitor. The ESR increase trend is an important indicator of accelerated aging process or incoming failure of the capacitor. The important feature of the proposed condition monitoring method is that it does not require any additional sensors. For estimation purposes already installed sensors and other internal converter’s signals are used. Particularly the method employs the DC-link voltage measurement with the DC-link current reconstruction.
PL
HITACHI, dostrzegając aktualne potrzeby rynku, wprowadza tranzystory IGBT nowej generacji w obudowie nHPD2 o niższych stratach mocy, niższej indukcyjności oraz wartościach EMI, torując jednocześnie drogę dla technologii półprzewodników WBG.
EN
Fault detection and location are important and front-end tasks in assuring the reliability of power electronic circuits. In essence, both tasks can be considered as the classification problem. This paper presents a fast fault classification method for power electronic circuits by using the support vector machine (SVM) as a classifier and the wavelet transform as a feature extraction technique. Using one-against-rest SVM and one-against-one SVM are two general approaches to fault classification in power electronic circuits. However, these methods have a high computational complexity, therefore in this design we employ a directed acyclic graph (DAG) SVM to implement the fault classification. The DAG SVM is close to the one-against-one SVM regarding its classification performance, but it is much faster. Moreover, in the presented approach, the DAG SVM is improved by introducing the method of Knearest neighbours to reduce some computations, so that the classification time can be further reduced. A rectifier and an inverter are demonstrated to prove effectiveness of the presented design.
13
Content available remote Przekształtnikowe stacje prób silników trakcyjnych
PL
W artykule opisano dwie stacje prób do badania trakcyjnych silników indukcyjnych klatkowych oraz silników szeregowych prądu stałego. Obie stacje zostały zbudowane w oparciu o przekształtniki energoelektroniczne, elementy pomiarowe i zarządzający nimi moduł kontrolno-sterujący. W kolejnych rozdziałach opisano szczegóły dotyczące każdej ze stacji, pokazując ich możliwości funkcjonalne. Artykuł zilustrowano zdjęciami systemu i wynikami pomiarowymi, uzyskanymi w czasie prób uruchomieniowych. Całość zakończono podsumowaniem.
EN
This articles describes two setups: one for testing traction squirrel cage induction motors and second for traction series DC motors. Both setups were built using power converters, measuring instruments and master control module. In following chapters there are presented some details concerns all setups. One shows also functional possibilities of the control system. The paper is illustrated by photos and waveforms obtained during startup works. Articles is ended by short resume.
14
Content available remote Profesor Jerzy Jaczewski
PL
Profesor J. Jaczewski zasłużony pracownik Wydziału Elektrycznego Politechniki Gdańskiej, był wybitnym znawcą w dziedzinie energoelektroniki i automatyki napędu. Autor podręczników i artykułów naukowych. Znakomity dydaktyk i wychowawca młodzieży akademickiej, promotor i recenzent kilkudziesięciu prac dyplomowych, rozpraw doktorskich i habilitacyjnych oraz wniosków o tytuły profesora. Prowadził wykłady w Politechnice Gdańskiej, a także na uniwersytetach technicznych we Francji i Zairze. Kierownik Zakładu Automatyki Napędu, Zakładu Elektrotechniki Przemysłowej w Instytucie Elektrotechniki Morskiej i Przemysłowej Politechniki Gdańskiej. Członek Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, Polskiego Komitetu Pomiarów i Automatyki, Sekcji Energoelektroniki i Napędu Elektrycznego Komitetu Elektrotechniki PAN. Korespondent zagraniczny Académie des Sciences w Tuluzie. Przewodniczący Oddziału Gdańskiego PTETiS i jego członek honorowy. Inicjator współpracy Wydziału Elektrycznego z ośrodkami naukowymi w Grenoble, Tuluzie, Lozannie i Rostocku. Ekspert UNESCO w misji do Uniwersytetu Narodowego w Zairze. Profesor Jerzy Jaczewski zmarł 25 grudnia 2000 roku.
EN
Professor J. Jaczewski, meritorious employee of the Gdansk University of Technology, was an outstanding expert in power electronics and control drive engineering. An author of university textbooks and scientific articles. An outstanding lecturer and academic teacher, supervisor and reviewer of a few dozen of master, Ph.D. and habilitation theses as well as applications for the title of professor. Apart from the Gdansk University of Technology, he was a lecturer at the technology universities in France and Zaire. He was the head of the research units: Control of Electric Drives and Industrial Electrical Engineering of the Gdańsk University of Technology. He was a member of the Gdańsk Scientific Society, Polish Society of Measurements and Control Engineering, Division of Power Electronics and Electrical Drives of the Electrical Engineering Committee of the Polish Academy of Science. He was also a foreign correspondent of the Académie des Sciences at Toulouse. Professor J. Jaczewski was the president of the Gdańsk Section of the Polish Society for Theoretical and Applied Electrical Engineering, and also an honorary member of this Society. He was an initiator of the cooperation between the Faculty of Electrical Engineering at the Gdansk University of Technology and the science and research centres in Grenoble, Toulouse, Lausanne, and Rostock. Professor J. Jaczewski was a UNESCO expert in the mission at the National University in Zaire. Professor Jerzy Jaczewski died in Gdańsk on 25th December 2000.
EN
Method of controlling transistors in AC voltage PWM controller aimed at eliminating commutation overvoltages is presented in the paper. The method is based upon keeping continuity of load current; this is achieved by appropriate control of transistors on the basis of detecting voltage sign (polarity) at the supply terminal and detecting load current sign (polarity). This type of control does not depend on character of the load and it makes possible increase of converter's efficiency by elimination of RC circuits protecting transistors from overvoltages. The scheme of main circuit is shown as well as waveforms demonstrating the control principle. Four different characteristic operating conditions are discussed. Measurements have been done to verify the method with real three-phase AC converter with RL-type load and next non-thermic plasma.
PL
W artykule przedstawiono metodę sterowania tranzystorów regulatora napięcia przemiennego pozwalającą na wyeliminowanie przepięć komutacyjnych. Metoda bazuje na zachowaniu ciągłości prądu obciążenia; co jest osiągane za pomocą odpowiedniego sterowania tranzystorów na podstawie detekcji znaku napięcia zasilania i znaku prądu obciążenia. Sterowanie jest niezależne od charakteru obciążenia i pozwala na wzrost sprawności przekształtnika poprzez eliminacje obwodów RC zabezpieczających tranzystory przed przepięciami. Przedstawiono schemat obwodów głównych oraz przebiegi ilustrujące metodę sterowania. Omówiono cztery charakterystyczne przypadki pracy. W celu zweryfikowania metody przeprowadzono pomiary dla trójfazowego regulatora napięcia przemiennego z obciążeniem typu RL oraz przy zasilaniu plazmotronu plazmy nietermicznej.
PL
W pracy przedstawiono badania przekształtnika typu buck przeprowadzone z zastosowaniem arytmetyki przedziałowej. Arytmetyka przedziałowa to dział matematyki zajmujący się analizą danych niepewnych. W pracy wykorzystano metody, których zadaniem jest ocena stabilności pod kątem zmienności parametrów w ustalonym zakresie. Kolejnym badanym aspektem jest zgodność obliczeń numerycznych z wynikami badań układu fizycznego. W sterowaniu układu zastosowano metodę perturbacji parametru kontrolnego, którym było wzmocnienie regulatora. Metoda polega na synchronizacji trajektorii, po której porusza się układ do orbity stabilnej. Wybierając jedną z wielkości w układzie zostaje do niej dodawany sygnał zaburzający tą wartość. W ten sposób, jak pokazano dla badanego układu, w chaotycznym trybie pracy niestabilne do tej pory orbity okresowe, wchodzące w skład atraktora, są stabilizowane za pomocą zaburzenia o niewielkiej amplitudzie. Wyniki obliczeń wskazują na duże możliwości arytmetyki przedziałowej w badaniach układów energoelektronicznych i analizy ich stanów pracy.
EN
In the paper, the research of a buck step down converter with the usage of an interval arithmetic was presented. The interval arithmetic is the part of mathematics that is concerned with an uncertain data analysis. In this paper, the methods that aim to evaluate the stability of a system on the ground of the interval change of a parameter value were applied. The next studied aspect was the accordance of numerical calculations with results of measurements taken from the laboratory set. In the control process of the buck converter, the method of the perturbation of a control parameter was used. This method consists in the synchronization of the trajectory on which the system moves to the stable orbit. Choosing one of the system parameters the perturbed signal is added. In this way, the unstable periodic orbits inside of an attractor are stabilized by the low amplitude perturbation. The obtained results depicted on the high possibilities of the interval arithmetic in the researches of power electronic systems and analysis of their operation modes.
PL
W pracy przedstawiono badania nad zastosowaniem chaotycznej modulacji szerokości impulsów (CPWM) w przekształtnikach energoelektronicznych DC/DC. Głównym celem wykorzystania modulacji CPWM jest zmniejszenie zakłóceń elektromagnetycznych (EMI), czyli spłaszczenie widma sygnału wyjściowego przekształtników. W artykule zamieszczono opis kilku wariantów modulacji CPWM. W każdym z nich sygnał nośny ma charakter chaotyczny, co powoduje, że zawory energoelektroniczne przełączają się nieregularnie. Splot z takim sygnałem nośnym powoduje, że widmo sygnału staje się bardziej rozmyte. Wyniki badań wskazują na duże możliwości modulacji CPWM w zastosowaniu do redukcji zakłóceń EMI przekształtników energoelektronicznych, w szczególności do zastosowań w odnawialnych źródłach energii.
EN
In the paper, the research concerning the usage of the Chaotic Pulse Width Modulation (CPWM) in a buck step down converter was presented. The main purpose of the application of CPWM is the reduction of the EMI interference by flattening of the power spectrum of output voltage. This article contains the description of few types of the CPWM modulation. In all of them, a carrier signal behaves chaotically, what makes that the power electronics keys switch irregularly. A convolution with such a carrier signal makes that the power spectrum becomes fuzzier. The results of the presented study depicted on big possibilities of the CPWM modulation for the EMI interference reduction in power electronics, particularly in renewable energy devices.
PL
W pracy przedstawiono wyniki prac badawczych nad technologią tranzystorów HEMT na bazie azotku galu prowadzonych w Instytucie Technologii Elektronowej. Omówione zostaną konstrukcje tranzystorów przeznaczonych do zastosowań w mikrofalowej elektronice mocy oraz do zastosowań w energoelektronice. Przedstawione zostaną wybrane elementy technologii tranzystorów HEMT AlGaN/GaN na podłożu Ammono-GaN m.in. wykonywanie izolacji za pomocą implantacji jonów oraz wykonywanie kontaktów omowych w procesie rewzrostu warstw GaN. Omówione zostaną wyniki prac nad zwiększeniem napięcia przebicia tranzystorów HEMT AlGaN/GaN na podłożu krzemowym.
EN
In this work the results of development of GaN-based HEMTs at Institute of Electron Technology are presented. The device structure suitable for application in microwave and power electronics will be discussed. Key technological steps, especially planar isolation by ion implantation and formation of low resistivity ohmic contacts are discussed along with the results of DC and RF electrical characterization of AlGaN/GaN HEMTs on Ammono-GaN. The results of works devoted to increasing the breakdown voltage of AlGaN/GaN-on-Si HEMTs will also be presented.
PL
Energoelektronika należy do tych gałęzi przemysłu, na które w zasadniczy sposób wpływa rozwój nauki oraz osiągnięcia nowoczesnych metod projektowania urządzeń służących do przetwarzania energii elektrycznej. Dokonywane jest to z aktywnym wykorzystaniem szybkiego postępu w zakresie inżynierii materiałowej, w tym ferromagnetyków. W pracy przedstawiono wyniki badań wybranych własności magnetycznych rdzeni blokowych z taśm nanokrystalicznych. Dodatkowo, w końcowej części pracy wykazano pełną przydatność nowych konstrukcji dławików i transformatorów pracujących w podwyższonej częstotliwości.
EN
Currently, manufacturers of power-electronic components are trying to introduce the silicon carbide (SiC) technology in their products and MOSFET transistors made with this technology are available on the market. They are characterised by a significantly higher operating frequency, reaching even 100 kHz and low switching losses. The application of this type of devices causes high voltage gradients at the inverter output, which can lead to increased inverter electromagnetic disturbances. This article presents test results and a high-frequency analysis, allowing for a preliminary evaluation of the use of SiC transistors in inverters in the context of electromagnetic compatibility.
PL
Obecnie producenci elementów energoelektronicznych starają się wprowadzić w swoich produktach technologię węglika krzemu (SiC) i dostępne są w handlu tranzystory MOSFET wykonane w tej technologii. Cechują się one znacznie wyższą częstotliwością pracy, sięgającą nawet 100 kHz oraz niskimi stratami przełączenia. Zastosowanie tego typu elementów powoduje występowanie dużych stromości sygnału napięciowego na wyjściu falownika, co może prowadzić do zwiększenia zaburzeń elektromagnetycznych falownika. W artykule zamieszczono wyniki badań i analiz wysokoczęstotliwościowych umożliwiające wstępną ocenę w zakresie EMC zastosowania w układzie falownika tranzystorów wykonanych w technologii węglika krzemu.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.