Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 24

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  anodic dissolution
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Praca stanowi przegląd literatury oraz wyników badań eksperymentalnych na temat możliwości wykorzystania roztworów kwaśnych w procesach roztwarzania metali nieżelaznych ze złomów elektronicznych. Przedstawiono rezultaty badań laboratoryjnych procesów anodowego roztwarzania stopu otrzymanego z granulatu złomu elektronicznego. Stop stanowi układ wieloskładnikowy i wielofazowy. W roztworach HCl stop roztwarza się nierównomiernie. Miedź i cyna przechodzą do elektrolitu, lecz następnie współosadzają się na katodzie. W elektrolicie kumulują się żelazo, nikiel i cynk. Ołów utlenia się do postaci tlenkowej oraz chlorku ołowiu(II), które wraz z fazą Ag3Sn tworzą szlam. Zwarta warstwa szlamu prowadzi do pasywacji anody.
EN
The paper contains a review of the literature and results of the experimental work on acidic leaching of non-ferrous metals from waste electronic scraps. Anodic dissolution of alloy obtained from granulated electronic scrap is presented. The alloy is a multi-component and multi-phase system. The alloy does not dissolve uniformly in HCl solutions. Copper and tin are transferred to the electrolyte, but subsequently metals are deposited on the cathode. Iron, nickel and zinc are accumulated in the electrolyte. Lead was oxidized to oxide and chloride forms producing slime with insoluble Ag3Sn phase. The compact layer of the slime led to the passivation of the anode.
EN
Electrochemical Machining (ECM) provides an economical and effective method for machining high strength, heat-resistant materials into complex shapes. ECM is performed without a physical contact between the tool and the workpiece in contrast to the mechanical machining. Therefore, no surface metal layer with any mechanical distortion, compressive stresses, cracks, and thermal distortion is formed in ECM. This paper presents some features of the smoothing process of alloys during ECM and mathematical modelling of the evolution of surface profile in time. The results of a computed simulation and an analysis of the effects of various ECM factors and the structure of the workpiece material on the surface roughness and its parameters are stated.
PL
Obróbka elektrochemiczna (ECM) jest efektywnym sposobem wytwarzania części o złożonych kształtach zarówno z materiałów łatwo jak i trudno skrawalnych. Podczas obróbki nie ma kontaktu fizycznego między narzędziem i wyrobem, stąd zmiany w warstwie wierzchniej są nieznaczne oraz nie są wprowadzane naprężenia własne. W artykule przedstawiono problemy związane z wygładzaniem elektrochemicznym stopów i modelowanie matematyczne ewolucji profilu mikronierówności w czasie obróbki. Podano wyniki symulacji komputerowej i analizy wpływu parametrów obróbki oraz struktury materiału na chropowatość powierzchni obrobionej ECM.
PL
Prezentowana praca przedstawia elektrochemiczne badania kobaltu w bezwodnym metanolowym roztworze LiCl, oraz w roztworach zawierających odpowiednio 1, 3 i 5 % wody. Krzywe polaryzacyjne kobaltu, we wszystkich badanych środowiskach mają podobny kształt z jednym pikiem anodowym. Stężenie wody nie ma istotnego wpływu na sam proces anodowego roztwarzania. Podczas chronoamperometrycznej polaryzacji kobaltu zarówno w roztworze bezwodnym jak i roztworach zawierających wodę otrzymano koloidalne roztwory związków kobaltu. Otrzymane koloidy były analizowane przy pomocy spektroskopii w świetle widzialnym i nadfiolecie (UV-VIS) oraz spektroskopii w podczerwieni (FTIR). Badania spektroskopowe wykazały istotny wpływ wody na produkty anodowego roztwarzania kobaltu w roztworach metanolowych. Zaobserwowano również, że cząsteczki alkoholu silnie adsorbują się na powierzchni otrzymanych związków kobaltu, co utrudnia identyfikację produktu końcowego. Celem pracy jest anodowe roztwarzanie kobaltu stosując metanol jako rozpuszczalnik.
EN
This work presents electrochemical investigations of cobalt in unhydrous methanol solution of LiCl and in the corresponding solutions containing 1, 3, and 5 % of water. The curves for cobalt polarisation in all the investigated environments have similar shape with a single anodic peak. Water concentration does not influence considerably the proces of anodic dissolution. Colloidal solutions of cobalt compounds were obtained during chronoamperommetric polarisation of cobalt both in unhydrous solution and in the solutions containing water. The resulting solutions were analysed by means of ultraviolet and visible light spectroscopy (UVVIS) and infrared spectroscopy (FTIR). The spectroscopic investigations revealed a considerable influence of water on the products of anodic dissolution of cobalt in methanol based solutions. It was also observed that alcohol particles are strongly adsorbed on a surface of the obtained cobalt compounds, what hampers the identification of the final product. The aim of the study is the anodic dissolution of cobalt using methanol as solvent.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu zawartości wody (od 1 do 25% H2O) na anodowe roztwarzanie cynku w metanolowych roztworach LiCl oraz na charakter tworzących się produktów anodowego roztwarzania Zn, w obszarze wysokich potencjałów. Do identyfikacji produktów anodowego roztwarzania wykorzystano spektroskopię UV-vis, skaningowy mikroskop elektronowy SEM/EDS oraz dyfrakcję rentgenowską XRD.
EN
Studies of the effect of water addition (1% - 25% obj. H2O) on the anodic dissolution of zinc and the nature of dissolution products, at high potential values, were performed. The dissolution products were analyzed by spectroscopic UV-vis methods, scanning microscopy (SEM/EDS) and X- ray diffraction techniques.
PL
Prezentowana praca przedstawia badania elektrochemicznych właściwości żelaza w bezwodnych roztworach chloranu (VII) litu i chlorku litu w alkoholu etylowym i propanolu. Badania były prowadzone przy zastosowaniu woltametrii cyklicznej. W roztworach nadchloranu litu, żelazo ulega pasywacji. Dodatek chlorku litu ogranicza zakres pasywny do potencjału stabilności jonów Fe(II).
EN
The paper presents the study of electrochemical properties of iron in anhydrous solutions of lithium perchlorate in ethanol and n-propanol. Investigation were performed by means of cyclic woltammetry. In lithium perchlorate - alcohol solutions iron undergoes passivation. Addition of lithium chloride limits passive range to the potential range of stability of Fe2+ compounds.
PL
W pracy badano mechanizm anodowego roztwarzania niklu w bezwodnych metanolowych roztworach nadchloranu litu. Wykorzystano elektrochemiczne metody badania powierzchni oraz metody mikroskopowe i spektroskopowe do identyfikacji produktów powstałych w wyniku elektrokatalitycznych reakcji powierzchni metalicznej z udziałem cząsteczek metanolu. W niskich nadnapięciach anodowych roztwarzanie niklu prowadzi do pasywacji metalu z wytworzeniem warstwy alkoksylowej, która całkowicie blokuje powierzchnię elektrody. Reakcja przebiega z wytworzeniem zaadsorbowanego kompleksu [NiOCH3]ad i [Ni(OCH3)2]ad. Przeprowadzone badania morfologii powierzchni dowodzą, że powstała warstwa nie jest warstwą tlenkową, gdyż po analizie wyników SEM i XPS stwierdzono obecność węgla w połączeniach C-O i C-H, co może świadczyć o udziale grup metoksylowych w budowie pseudopasywnej warstwy na powierzchni elektrody. Warstwa powierzchniowa traci stabilność po osiągnięciu potencjału repasywacji Er i nikiel ulega elektrochemicznemu trawieniu z wytworzeniem drugiej warstwy (wtórna pasywacja) zawierającej produkty korozji niklu wytrącone z przesyconego roztworu. Zaproponowano mechanizm roztwarzania niklu w bezwodnych metanolowych roztworach LiClO4.
EN
The paper presents the mechanism of anodic dissolution of nickel in anhydrous methanol solution of lithium perchlorate. Anodic oxidation of nickel surface in methanol solutions leads to several electrocatalytic reactions with the formation of surface compounds being the products of metal and alcohol oxidation. The dissolution of nickel proceeds with the creation of a Ni(II) surface intermediate. At low anodic potential the methoxy-nickel film [Ni-OCH3]ad and [Ni-(OCH3)2]ad forms. The film shows barrier properties (Fig. 10÷13). XPS and SEM methods confirm participation of C-O and C-H bonds in the formation of surface layer (Fig. 16÷18). Oxidation of this layer at high potentials leads to activation of the nickel surface with the formation of soluble Ni(OCH3)4 compound. The second passive region appears in the solution with high ionic strength because precipitation of nickel methylate from oversaturated solution (Fig. 2). The mechanism of electrochemical reactions in the system Ni-CH3OH-LiClO4 is presented.
EN
Electrochemical Machining (ECM) provides an economical and effective method for machining high strength, heat-resistant materials into complex shapes such as compressor and turbine blades, dies, molds and micro cavities. ECM is performed without physical contact between the tool and the workpiece in contrast to the mechanical machining, and without strong heating in the machining zone in distinction to the methods such as EDM. Therefore, no surface metal layer with mechanical distortion, compressive stresses, cracks, and thermal distortion forms in ECM. ECM is often used even for removing a defective layer, which has been formed in EDM, with the aim to improve the surface integrity. However, sometimes the intergranular attack occurs in ECM. This may reduce the performance of machined parts and lead to the decreasing of fatigue strength. In this paper, the effects of ECM on fatigue strength of heat resistant alloys such as nickel-base alloys and titanium alloys are presented. The problems of the intergranular attack, hydrogen embrittlement and surface roughness as result of ECM parameters are described.
EN
Studies of the effect of the kind of alcohol, electrolyte concentration and water on the anodic dissolution of zinc and the nature of dissolution products were performed. The dissolution products were analyzed by spectroscopic methods (SEM/EDS, XPS and UV-vis) and X-ray diffraction. These studies have shown that the process of anodic dissolution of zinc in alcohol electrolytes (methanol and ethanol) in the presence of water (1-5% vol.), is a simple way to obtain ZnO nanoparticles.
PL
Przeprowadzono badania wpływu rodzaju alkoholu, stężenia elektrolitu oraz zawartości wody na proces anodowego roztwarzania cynku i charakter tworzących się produktów roztwarzania w obszarze wysokich potencjałów. Do identyfikacji produktów anodowego roztwarzania wykorzystano spektroskopowe techniki badawcze (SEM/EDS, XPS, UV-vis) oraz metodę dyfrakcji rentgenowskiej. Badania te wykazały że proces anodowego roztwarzania cynku w alkoholowych elektrolitach (metanolowych i etanolowych) w obecności wody (1-5% obj.), jest prostym sposobem otrzymywania nanocząstek ZnO.
EN
The results of study of anodic dissolution process of silver in alcoholic solutions of salts applied to the synthesis of nanoparticles of silver are presented. Silver electrode in alcoholic solutions of LiClO4 dissolves at anodic potentials, higher than 0.6 V. Silver passes to the solution in the form of soluble complexes. As a result of further processes (oxidation-reduction) in electrolyte metallic silver nanoparticles are acquired. The silver nanoparticles were indentified using spectroscopic techniques; SEM, TEM, XPS. The mechanism of the process is proposed.
PL
Przedstawiono wyniki badań anodowego roztwarzania srebra w alkoholowych roztworach soli oraz możliwość wykorzystania tego procesu do syntezy nanoczastek metalicznego srebra. Elektroda srebrna roztwarza się w alkoholowych roztworach LiClO4 przy potencjałach anodowych wyższych od 0.6 V. Srebro przechodzi do roztworu w postaci rozpuszczalnych kompleksów. W wyniku wtórnych procesów (oksydacyjno redukcyjnych) w elektrolicie tworzą się nanocząstki metalicznego srebra. Nanocząstki srebra były analizowane przy pomocy technik SEM, TEM, XPS. W pracy zaproponowano mechanizm procesu syntezy.
PL
Przeprowadzono badania wpływu rodzaju alkoholu, rodzaju anionu oraz zawartości wody (1-3 % objętościowych H2O) na proces anodowego roztwarzania miedzi i charakter tworzących się produktów. Do identyfikacji produktów anodowego roztwarzania wykorzystano mikroskop skaningowy z przystawką EDS. Badania wykazały, że przy wysokich potencjałach E > 1,0 V miedź w alkoholowych roztworach soli (metanolowym, etanolowym i propanolowym) ulega intensywnemu roztwarzaniu. Na szybkość procesu roztwarzania i rodzaj tworzących się produktów w istotny sposób wpływają wszystkie badane parametry. Wykazano ponadto, ze anodowe trawienie miedzi może być wykorzystane do produkcji nanocząstek tlenków miedzi.
EN
Studies of the effect of the kind of alcohol, kind of anion and water content (1-3) vol % on the anodic dissolution of copper and the nature of dissolution products were performed. The dissolution products were analysed by scanning electron microscopy (SEM//DS). The study show, the strong etching of copper at higher potentials, E > 1.0 V, in alcoholic, solutions of salts. The rate of the process and dissolution products depend on the all investigeted parameters. There will be also presented possibilities of application of copper etching in mixed water-alcohol solutions for production of nano- particles of the oxide.
PL
Przedstawiono wyniki pomiarów impedancyjnych niklu w roztworze 0,5M H2SO4 przy potencjałach odpowiadających pasywacji i transpasywacji. Dokonano wstępnej analizy uzyskanych danych impedancyjnych.
EN
Impedance data were taken for Ni in 0.5M H2SO4 at potentials related to the passivation and transpassivation regions. The preliminary analysis of the acquired data is presented.
PL
Badano mechanizm anodowego roztwarzania niklu w bezwodnych metanolowych roztworach chlorku litu z wykorzystaniem technik polaryzacyjnych (LSV, CV, RDE) oraz przeprowadzono badania morfologii powierzchni (SEM, EDX\). Reakcje powierzchniowe zachodzące na powierzchni elektrody prowadzą do powstania alkoksylowej warstwy zbudowanej z zaadsorbowanych cząstek -OCH3 tworzących kompleksy z niklem (Ni-OCH3). Badania SEM i EDX potwierdzają obecność tych połączeń na powierzchni elektrody niklowej po polaryzacji w roztworach metanolowych. Agresywne środowisko LiCl sprawia, że powyżej potencjału aktywacji (>0,3 V) obserwujemy trawienie metalu (korozja wżerowa).
EN
Anodic behavior of nickel was studied in anhydrous solutions of LiCl in protogenic solvent (methanol) by means of linear sweep voltammetry (LSV), cyclic voltammetry (CV), rotating disc electrode (RDE) and scanning electron spectroscopy with EDX analysis. Surface reactions occurring on the nickel electrode, lead to the formation of alkoxy film, analogous to the oxide passive layer. The film is built with adsorbed OCH3 groups, forming complexes with nickel (Ni- OCH3). SEM and EDX analysis of nickel after anodic polarization confirms the presence of OCH3 compounds on the metal surface. Aggressive environment of LiCl facilitates the metal dissolution in transpassive range (>0.3 V).
PL
Przedstawiono badania anodowego roztwarzania niklu w bezwodnych roztworach CH3Ona z zastosowaniem technik polaryzacyjnych (LSV, CV, RDE) w szerokim zakresie potencjałów. Badano wpływ szybkości przemiatania, prędkości wirowania elektrody dyskowej oraz stężenia metoksylanu sodu na wygląd krzywych polaryzacyjnych. Ponadto przeprowadzono analizę powierzchni elektrody niklowej, po trawieniu w wyznaczonych potencjałach, za pomocą skaningowej mikroskopii elektronowej SEM wraz z analizą EDX. Z przeprowadzonych badań wynika, że w środowisku alkoholowym powstaje na powierzchni niklu barierowa warstewka metoksylowa, która jest analogiczna do warstw tlenkowych w środowiskach wodnych.
EN
This paper presents the research of anodic dissolution of nickel in anhydrous solutions of CH3ONa. The investigations of behaviour of nickel were carried out by polarization measurement (LSV, CV, RDE) in wide range of potentials. The effect of scan rates, disc rotation and concentration of CH3ONa on the polarization curves was investigated. Anodic oxidation of nickel surface in methanol solutions leads to several reactions with the formation of surface compounds being the products of metal and alcohol oxidation. The analysis of the nickel electrode surface after dissolution in designated potentials was performed using scanning electron microscopy SEM with EDX. The study shows that in alcohol environment the inhibiting layer is created on nickel surface, which is analogous to the oxide layers in aqueous environments.
PL
Praca prezentuje badania elektrochemicznych właściwości żelaza w bezwodnych metanolowych, roztworach chloranu (VII) litu i chlorku litu. Badania były prowadzone za pomocą woltametrii cyklicznej. W roztworach nadchloranu litu, żelazo ulega pasywacji. Dodatek chlorku litu ogranicza zakres pasywny do potencjału stabilności związków Fe2+ (< -0,2 V). W pracy zaproponowano mechanizm utleniania żelaza w układzie alkohol - LiClO4 - LiCl.
EN
The paper presents the study of electrochemical properties of iron in anhydrous methanol, ethanol and n-propanol solutions of lithium perchlorate and lithium chloride. Investigations were performed by means of linear sweep voltammetry. In alcohol - lithium perchlorate solutions iron undergoes passivation. An addition of lithium chloride limits passive range to the potential range of stability of Fe2+ compounds (< -0.2V). The mechanism of iron oxidation in alcohol -LiClO4 - LiCl system has been proposed.
PL
Przeprowadzono badania wpływu rodzaju alkoholu, stężenia elektrolitu oraz zawartości wody (5%) na proces anodowego roztwarzania cynku i charakter tworzących się produktów roztwarzania w obszarze wysokich potencjałów. Do identyfikacji produktów anodowego roztwarzania wykorzystano spektroskopowe techniki badawcze (SEM, TEM/ EDS, XPS).
EN
Studies of the effect of the kind of alcohol, electrolyte concentration and water (5%) on the anodic dissolution of zinc and the nature of dissolution products were performed. The dissolution products were analyzed by spectroscopic methods (SEM, TEM/EDS, XPS).
EN
Purpose: The aim of the investigations is to elaborate the optimum conditions of anodic dissolutions from highstrength microalloyed Weldox steels in order to obtain indispensable quantities of electrolytic extractions and to identify them by X-ray phase analysis. Design/methodology/approach: Anodic dissolution of steel was carried out according to the potentiostatic method. In the X-ray qualitative analysis the comparative method was applied. The corrosion resistance of steels was determined by means of the first method of Stern - Tafel. Findings: The activity of anodic dissolution of the investigated steel was determined in various solutions of electrolytes with different pH and a different complexive affect versus iron. Practical implications: It has been found that the application of an optimal reagent for the anodic dissolution of Weldox Steel and of the chronopotentriometric method permit to get the required mass of electrolytic extraction for the qualitative X-ray phase analysis. Electrochemical investigations permitted also to assess preliminarily the corrosion resistance of the investigated steels. Originality/value: It has been found that there exists a distinct relation between the mass of electrolytic extractions and the kind of the dissolved precipitation and the value of the electrochemical potential of the anodic dissolution of steel, which affects essentially the result of the X-ray phase analysis. Besides, a high corrosion resistance of the investigated steels to the destructive effect of a saline environment and a low resistance to an acid environment have been detected.
EN
Purpose: The aim of the investigations is the formation of electrolytic extractions from Cu-Zr and Cu-Ce model alloys containing microadditions of Zr and Ce amounting to about 0.1% by weight and their identification by X-ray diffraction analysis. Design/methodology/approach: Electrolytic extractions were obtained by the anodic dissolution of the alloys. In the X-ray analysis the comparative method was applied. Findings: The activity of anodic dissolution of the investigated alloys was determined basing on the mass of the electrolytic extraction and the time of dissolution of the alloy in solutions of the electrolytes with different chemical compositions and a different complexive effect to copper and different pH. Research limitations/implications: The qualitative X-ray phase analysis permits to identify the main intermetallic phases of the investigated alloys in a limited range, mainly due to experimental reasons. Practical implications: The results of these investigations indicate a distinct relation between the mass and the kind of the dissolved phase and the value of the electrochemical potential of the active dissolution of the alloys. Originality/value: The revealing of this relation is of practical importance in regard to the accuracy of the results of the phase and crystal analysis carried out by X-ray diffraction examination.
18
Content available remote Analiza lokalizacji roztwarzania anodowego w mikroobróbce elektrochemicznej
PL
W artykule przedstawione zostały wyniki analizy stopnia lokalizacji anodowej w PECMM nanosekundowymi impulsami w oparciu o przeprowadzoną symulację mikrokształtowania uwzględniającą procesy przejściowe związane z ładowaniem warstw podwójnych na elektrodach.
EN
Electrochemical machining (ECM) provides an economical and effective method for machining high strength, heat-resistant materials into complex shapes such as turbine blades, die, molds and micro cavities. Pulse Electrochemical Micro Machining involves the application of small and ultra-small interelectrode gap, low electrolyte flow rate, gap state recovery during the pulse - off times and it leads to improvement of machining accuracy and surface finish when compared with ECM using continuous current. This paper presents the results of analysis the localization of electrochemical dissolution at nanosecond pulses. For ultrashort voltage pulses, which is used in EC Micromachining, the effect of charging double layer has been considered.
EN
The corrosion behavior of austempered ductile iron (ADI) in acidic environment bas been investigated at the microscaleby means of the electrochemical microcell technique, surface analysis methods and at the macroscale using the classical electrochemical techniques. Local electrochemical investigations have revealed that the matrix (ausferrite), far from spheres, under-goes anodic dissolution in IM NaClO4, pH=3 solution. The classical electrochemical measurements have exhibited that the corrosion inhibitors like molybdate binder the anodic dissolution of alloys. Surface observations combined with the local electrochemical analysis have shown that the corrosion of ADI first occurs in the close vicinity of same graphite spheres and then around oxide inclusions. The surface observations (SEM) with inhibitors have shown that the surface layer consists of iron oxide, molybdenum oxide is formed. These mixture of oxides binder the anodic dissolution of ADI.
PL
W artykule przedstawiono różne sposoby intensyfikacji anodowego roztwarzania. Przeprowadzono próby doświadczalne szlifowania elektrochemicznego węglików spiekanych B40. Badano wpływ gęstości prądu anodowego na intensywność wydzielania barwnych osadów na anodzie.
EN
The most effective method is anode activation by abrasive tool. Safine substance has been liberated to electrolyte during abrasive electrochemical grinding of sintered carbides B40. There were cobalt hydroxide CO(OH)3 and cobalt carbonate CaCO3. Next colourful deposit has been deposited on anode. Increase of anode current density caused rise of pink deposit liberation (cobalt cation).
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.