Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  autonomous systems
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Transport drogowy jest najpopularniejszym transportem pod kątem przewozu ładunków. Jego rozwój prowadzi do zastąpienia kierowcy systemami autonomicznymi, które są w stanie samodzielnie poruszać się po drogach. Przynosi to wiele korzyści ekonomicznych oraz technologicznych, jak i poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Poprawi także ogólny postęp cywilizacyjny. Mimo tak innowacyjnego projektu istnieje jeszcze wiele barier prawnych, technologicznych i społecznych, które mogą przeszkodzić we wprowadzeniu na europejski rynek transportowy ciężarówek autonomicznych.
EN
Road transport is the most popular way of cargo transportation. Its development leads to replacing the driver with autonomous systems, which are able to navigate the road independently. That brings many economic and technological benefits, as well as improving road safety. It will also improve the general civilization progress. Despite such an innovative project, there are still many legal, technological and social barriers, which may prevented the introduction of autonomous trucks into the European transport market.
EN
Existing quantitative advantage in combat capabilities of likely the United States prospective adversaries has been offset by technological superiority, however access to innovative technology is no longer a domain of the United States. The aim of the paper is to present crucial assumptions of American Third Offset Strategy in confrontation with European dilemmas in this area. As a result of the quantitative and qualitative analysis it was found that key element of the strategy is to reverse the negative trend leading to a loss of technological superiority by the United States with maintaining its ability to global power projection, giving it the status of a global superpower. On the other hand, there are concerns about the technological closure of the United States to partners, and thus the technological gap between them and the allies (also within NATO and the European Union) will continue to deepen.
PL
Dotychczasowa przewaga ilościowa w zdolnościach bojowych prawdo-podobnych adwersarzy Stanów Zjednoczonych była równoważona przewagą technologiczną, jednakże dostęp do innowacyjnych rozwiązań technologicznych nie jest już domeną tylko Stanów Zjednoczonych. Celem artykułu jest prezentacja zasadniczych założeń amerykańskiej strategii trzeciego offsetu w konfrontacji do europejskich dylematów w tym obszarze. W wyniku przeprowadzonej analizy ilościowo-jakościowej stwierdzono, że kluczowe w prezentowanej strategii jest odwrócenie negatywnego trendu prowadzącego do utraty przewagi technologicznej przez Stany Zjednoczone, a w konsekwencji zachowanie zdolności do globalnej projekcji siły, dającej status globalnego supermocarstwa. Z drugiej strony, istnieją obawy związane z technologicznym zamknięciem się USA na partnerów, a tym samym luka technologiczna pomiędzy nimi, a sojusznikami (również w ramach NATO i Unii Europejskiej) będzie się dalej pogłębiać.
PL
Internet Rzeczny obejmuje swoim zasięgiem coraz większą grupę urządzeń. Wielu producentów sprzętu, którzy do tej pory nie oferowali wbudowanych interfejsów sieciowych zaczyna je implementować w swoich systemach. Brak specjalizacji w tym zakresie oraz traktowanie systemów komunikacyjnych jako dodatku funkcjonalnego powoduje, że elementy Internetu Rzeczy stają się coraz bardziej podatne na zagrożenia i awarie. W artykule zaproponowano podejście do detekcji anomalii dla grupy elementów tworzących System Autonomiczny Internetu Rzeczy (SAIR). Zaproponowano model detekcji anomalii bazujący na podejściu scentralizowanym dedykowanym dla pojedynczego systemu SAIR.
EN
The Internet of Things covers an increasingly large group of devices. Many hardware manufacturers who have not offered yet built-in network interfaces begin to implement them in their systems. The lack of specialization in this area and the treatment of communication systems as a functional extension causes that elements of the Internet of Things are becoming more and more vulnerable to threats and failures. An approach to the anomaly detection for a group of elements creating the IoT Autonomous System (SAIR) are proposed in the paper. An anomaly detection model based on a centralized approach dedicated to a single SAIR system has been proposed.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań nad zastosowaniem regulatorów predykcyjnych w układach automatycznego sterowania bezzałogowych obiektów latających. Badania prowadzono w oparciu o model samolotu oraz pocisku sterowanego. W trakcie badań opracowano układ automatycznego sterowania do podstawowych manewrów w powietrzu oparty na regulacji PID. Następnie sprawdzono możliwości poprawy jakości sterowania poprzez zastosowanie regulatorów predykcyjnych. Badania przeprowadzono w dwóch etapach. W pierwszym wykonano symulacje podstawowych manewrów w powietrzu dla układu automatycznego sterowania opartego na regulatorach PID. Drugim etapem były badania symulacyjne tych samych manewrów sterowanych przez układ regulacji predykcyjnej z modelem. W układach tych zastosowano do tworzenia modeli oraz praw sterowania sieci neuronowe propagacji wstecznej błędu.
EN
In paper we presented some research results of predictive control methods application for autonomous flying objects. Experiments based on computer models of smart mortar missile and small aircraft. We used model following control system with model based on artificial neural network. Results ware compare with results reached with traditional PIA controllers.
EN
This paper deals with the design problematic of the safety critical systems of future commercial vehicles. The development of these systems is mainly driven by that social demand, that the societies wants to see safer, more reliable vehicles on the roads, which can also handle more complex situations than the human driver can. The paper derives some design aspects of commercial vehicle control system from the state-of-the-art technology of an airplane, which logically leads to similar architecture. These architectures are analyzed, and a qualitative reliability approach will be shown for their design. An insight into the additional functionality of the designed brake system will be given describing those features, which are not available in systems even with higher level of pneumatic redundancy.
EN
The article deals with the issue of controlling the autonomous mobile systems. Considered are the problems focusing around the use of controllers with distributed architecture. Contrary to hierarchical architecture, all layers of distributed controller are operating simultaneously, and have an access to both the receptors and to the effectors of the controlled autonomous mobile system. Simultaneous operation of all layers of the distributed architecture controller entails the emergence of the action selection problem. This problem consists in continuous taking decisions: which one of the layers, or which layers of the controller, should have an influence at given moment on the movement of the controlled mobile system. A proposal for a new solution of this problem is discussed. The results of experiments with the use of real mobile robot are presented.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.