Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 36

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pompownia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The possibility of using two-parameter regulation in the system of a variable-frequency electric drive of a pumping plant, taking into account changes in the current parameters of the hydraulic network, is demonstrated. The characteristics of the pump and the pipeline network during adjusting the capacity and changing the position of the stopcock at the output of the pump unit in the pressure stabilization system at the consumer are given. A block diagram of the system of power-efficient pumping unit control is proposed. It allows adjusting the reference signal in accordance with the deviation of the parameters of the hydraulic network. The curves of changes in the technological and power characteristics of the pump with one-parameter and two-parameter regulation with variable water consumption are considered. The possibility of improving the power efficiency of a pumping plant by using two-parameter control with increased water consumption is shown. It is obtained that reducing the accuracy of pressure maintenance at the consumer makes it possible to improve the efficiency of the pumping plant.
PL
W artykule wykazano możliwość zastosowania w pompowni regulacji dwuparametrowej w systemie napędu elektrycznego o zmiennej częstotliwości, z uwzględnieniem zmian aktualnych parametrów sieci hydraulicznej. Podano charakterystykę pompy i sieci rurociągów podczas dostosowywania wydajności i zmiany położenia zaworu odcinającego na wyjściu zespołu pompowego w układzie stabilizacji ciśnienia u odbiorcy. Zaproponowano schemat blokowy układu sterowania energooszczędną jednostką pompującą. Wykazano możliwość regulacji sygnału odniesienia zgodnie z odchyleniem parametrów sieci hydraulicznej. Uwzględniono krzywe zmian charakterystyki technologicznej i mocy pompy z regulacją jednoparametrową i dwuparametrową ze zmiennym zużyciem wody. Wykazano możliwość poprawy efektywności energetycznej pompowni poprzez zastosowanie sterowania dwuparametrowego ze zwiększonym zużyciem wody. Zmniejszenie dokładności utrzymania ciśnienia u konsumenta umożliwia poprawę wydajności pompowni.
2
Content available remote Renowacja żelbetowych konstrukcji komór kanalizacyjnych
PL
Ekspertyza stanu technicznego jednej z komór rozprężnych z pompowni oraz komory zasuw na kolektorze DN800 w Markach wykazała występowanie zjawiska zaawansowanej korozji siarczanowej. Stwierdzono również, że zbrojenie konstrukcyjne uległo odkryciu, a w konsekwencji postępowała jego degradacja. Niezbędne okazało się pilne przeprowadzenie prac naprawczych.
PL
Artykuł przedstawia różnice w wymaganiach standardu amerykańskiego oraz Polskiej Normy w kontekście hydraulicznego projektowania pompowni pożarowej dla instalacji tryskaczowych. Szczególną uwagę zwrócono na wymagania stawiane pompom, armaturze oraz źródłom zaopatrzenia w wodę. Ze względu na znacznie szerszy zakres wymagań NFPA omówiono te wymogi, które mają odpowiedniki w polskich normach.
EN
The article presents differences in the requirements of the American standard and the Polish Standard in the context of the hydraulic design of fire pumping station for sprinkler systems. In the article, special attention was paid to the requirements for pumps, fittings and water supply sources. Due to the much wider scope of NFPA requirements, these requirements have been discussed which have their analogous equivalents in the Polish Standard.
PL
W artykule przedstawiono przebieg i wyniki analizy ryzyka zawodowego związanego z użytkowaniem wyrobisk elektrowni szczytowo-pompowej „Młoty ”. W wyniku tej analizy wyłączono z ruchu większość wyrobisk. Dostęp ograniczono do części sztolni udostępniającej, prowadzącej do pompowni. Jednocześnie do zmniejszenia zagrożenia zaprojektowano wzmocnienia obudowy na tym odcinku. Kluczowym zagadnieniem jest zabezpieczenie pozostałych wyrobisk przed dostępem osób postronnych, przede wszystkim tzw. grup eksploracyjnych.
EN
The article presents the course and results of the analysis of occupational risks associated with the use of workings of pumped-storage „Młoty” plant. As a result of this analysis most of the workings were excluded from operation. Access is limited to part of the development gallery, leading to a pumping station. At the same time to reduce the hazard reinforcement of the support was designed along the hazardous section. The key issue is to protect the remaining workings against the access by unauthorized persons, especially the so-called exploration groups.
PL
Każda modernizacja technologii oczyszczalni ścieków komunalnych wiąże się z wyborem optymalnych rozwiązań dla części mechanicznej, biologicznej, a także ścieżki osadowej. Ma to kluczowe znaczenie dla uzyskania zamierzonego efektu ekologicznego, ale także przyszłych kosztów eksploatacji. Jakie decyzje w tym zakresie podjęliśmy w Tarnowskich Górach?
6
Content available remote Porównawcze studium obliczeń niezawodności pompowni wodociągowej
PL
Artykuł stanowi nawiązanie do uprzedniej publikacji, w której przeprowadzono dyskusję nad wpływem liczby pomp na sprawność energetyczną pompowni wody czystej. Stwierdzono, że dobór mniejszej liczby większych pomp odśrodkowych może pozwolić na uzyskanie znaczących oszczędności energetycznych. Jednakże pod względem niezawodnościowym rozwiązanie to może nie być najszczęśliwsze. Dla tej samej przykładowej pompowni obliczono metodami przeglądu zupełnego i przeglądu częściowego niezawodność pompowni bez i z jedną dodatkową zasuwą. W tym przypadku zwiększenie liczby zasuw poprawiało wartość stacjonarnego wskaźnika gotowości pompowni.
EN
In a previous paper the impact of the number of pumps on the plant energy usage efficiency was discussed. Choosing lower number or rotary pumps may result in significant savings of energy, but such an economical solution is not necessarily advised from the reliability point of view. For me same pumping station the stationary coefficient of availability was calculated first without any unnecessary approximations by the statistical – analytical method and then by conducting complete survey. Calculations were also done using the partial survey method for not more than two simultaneous fault elements. Then an extra cut valve was added enabling to close a branch of pumps for the replacement of damaged units. After this innovation it was not possible to predict a simple reliability scheme of the pumping station, so the statistical - analytical method was not applicable for calculating the stationary coefficient of availability, but both the total and a partial survey methods were applied and the results compared.
PL
W Białymstoku dostarczano wodę nie tylko bezpośrednio do mieszkań. Można było ją również kupić na terenie miasta w budkach wodociągowych. Płacono za nią wyłącznie specjalnymi żetonami-markami z brązu o nominałach 1 i 10 wiader wody. Z powodu jej niewielkiej sprzedaży z budek, żetony nie rozpowszechniły się, jednak pozostały w obiegu aż do 1915 roku.
PL
Scharakteryzowano badania i analizy oraz omówiono wyniki pomiarów drgań maszyn (pomp) oraz konstrukcji wsporczej pod maszyny. Z uwagi na to, że przyczyna nadmiernych drgań mogła dotyczyć zarówno konstrukcji, jak i maszyn, przeprowadzono różne rodzaje pomiarowych analiz dynamicznych (OMA, EMA, ODS).
EN
The results of measurements of vibrations machines (pumps) and support structures using different measurements techniques and different methods of data processing are presented and discussed in the paper. Failure to comply with the ISO 10816-3 by pumps located on the reinforced concrete ceiling were the direct reason of the tests. Because the excessive vibration could be caused by both the construction and the machinery, the different types of measuring dynamic analysis (OMA, EMA, ODS) were carried out.
PL
Układy regulacji prędkości obrotowej pomp wodociągowych są coraz częściej stosowane w pompowniach, gdzie wymagane są zmiany ciśnienia lub wydajności wyjściowych. Problemem, który pojawia się przy projektowaniu nowej pompowni lub przy modernizacji już eksploatowanej, jest właściwy dobór regulowanych układów napędowych. Wśród najważniejszych parametrów tych układów jest wartość napięcia znamionowego elektrycznych silników napędowych pomp. Dobór niskiego napięcia znamionowego silników pociąga za sobą zastosowanie przemienników częstotliwości niskiego napięcia (np. 400 V, 690 V). Podobnie zastosowanie silników o napięciu znamionowym średnim (najczęściej 6 kV, rzadziej 3,3 kV) wymaga eksploatacji przemienników częstotliwości o znamionowym napięciu średnim. Oczywiście powyższe rozważania dotyczą najczęściej silników indukcyjnych klatkowych, trójfazowych.
EN
Integrated speed control of water supply pumps are increasingly being used in pumping stations where changes are required pressure output or productivity. The problem that arises in the design of a new pumping station and the upgrade already in service is the right choice of regulated power system. Among the most important parameters of these systems is the nominal voltage electric motors pumps. Selection of low voltage motors rated entails the use of low-voltage frequency converters (for example, 400 V, 690 V). Similarly, the use of motors with a rated voltage of the medium (usually 6 kV, 3,3 kV less) requires the operation of frequency converters with a rated voltage of the medium. Of course, these considerations apply to the most common squirrel cage induction motors, three-phase.
PL
Pompownia głównego odwadniania na poziomie 1030 będzie miała dwustopniowy system odwadniania. Pompy przewałowe przepompują ją do chodników wodnych, skąd przecinkami dopłynie do studni ssawnych usytuowanych w komorze pomp. Brak przedmiotowej pompowni – o czym mowa w artykule – na kopalni „Halemba-Wirek” spowodowałby na likwidowanym Ruchu „Wirek” konieczność utrzymania dodatkowej infrastruktury w postaci pompowni stacjonarnej, wyrobisk wentylacyjnych oraz dodatkowych szybów wentylacyjnych, co tworzyłoby wysokie koszty. Planowany termin zakończenia budowy pompowni to grudzień 2013 roku.
EN
The main drainage pumping station at 1030 horizon will be provided in a two-stage drainage system. Circulating booster pumps will pump the water to water drainage roadways, where from it will flow to suction wells located in the pump chamber. The lack of the pumping station under consideration — as referred to in the article — at „Halemba-Wirek" mine would result in the need to maintain additional infrastructure in the form of stationary pumping station, ventilation entries and additional ventilation shafts at „Wirek" mining area under liquidation, which would generate a high cost. December 2013 is the planned date of completion of the pumping station.
12
Content available Zielona energia w Wodociągach Krakowskich
PL
Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych to jeden z priorytetów w działalności Wodociągów Krakowskich. Z jednej strony jest to wkład w ochronę środowiska, z drugiej oznacza obniżenie kosztów funkcjonowania, gdyż koszt energii elektrycznej stanowi 10% ogółu kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwo. W ciągu ostatnich lat Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie (MPWiK S.A.) zrealizowało szereg inwestycji z zakresu energetyki odnawialnej.
PL
W artykule przedstawiono badania przeprowadzone w stacji uzdatniania wody, których celem była analiza przebiegów prądów i napięć zawierających wyższe harmoniczne, które powstają w wyniku pracy urządzeń nieliniowych. Pomiary były przeprowadzane w stacji transformatorów, po stronie wyższego napięcia. Na kształt napięcia miały wpływ wszystkie odbiorniki nieliniowe zainstalowane w zakładzie, zasilane przez tę stację transformatorów. Skutkami występowania wyższych harmonicznych jest zniekształcenie sinusoidy napięcia zasilającego. Obecność wyższych harmonicznych w sieci zasilającej może być przyczyną zakłóceń w pracy urządzeń elektronicznych. W artykule wyznaczono wartości współczynników THD i odniesiono je do wartości określonych stosownymi normami.
EN
The article presents the studies carried out in water treatment plants, which aim was to analyze the current and voltage waveforms contain higher harmonics, they result from the work of non-linear devices. Measurements were carried out in the transformer station on the side of higher voltage. The shape of power to affect all the non-linear loads installed in the Department, powered by the transformer stations. The effects of harmonic distortion is a sine wave voltage. The presence of higher harmonics in the power supply can cause interference in electronic instruments. In this paper the values of the coefficients of THD and explicitly set them to values of the relevant standards.
14
PL
Odwodnienie wyrobiska kopalni odkrywkowej węgla brunatnego, na które składa się odwodnienie wgłębne i powierzchniowe, jest podstawowym i niezwykle ważnym zadaniem technologicznym. Skuteczny system odwodnienia gwarantuje bezpieczeństwo prowadzenia robót górniczych. Dodatkowo odwodnienie nie jest obojętne dla środowiska, dlatego też z wielką uwagą prowadzimy szczegółowy monitoring umożliwiający obserwację osiąganych efektów i zmian warunków hydrogeologicznych i hydrochemicznych. W artykule przedstawiono postęp techniczny, jaki cały czas jest prowadzony przez specjalistów Kopalni w dziedzinie konstrukcji pompowni głównych i przepompowni wód wgłębnych. Nowatorskie rozwiązania techniczne zastosowane w obszarze optymalizacji układów pompowych prowadzą do wzrostu efektywności energetycznej i obniżenia kosztów pompowania. Bardzo dobra współpraca producentów zespołów pompowych z Kopalnią pozwala na powstawanie nowatorskich rozwiązań konstrukcyjnych pomp zatapialnych dużych mocy o wysokich sprawnościach energetycznych. Dzięki zastosowaniu pomp zatapialnych OZ w pełni zautomatyzowano układy pompowe, które nie wymagają bieżącej i stałej obsługi. Energooszczędna eksploatacja pompowni nowego typu, w systemach odwadniania wyrobisk górniczych wydobywających węgiel brunatny, może być stosowana z powodzeniem w innych systemach pompowania.
EN
Drainage of coal mine excavation, which consists of deep and surface water drainage is an essential and extremely important technological subject. An effective drainage system guarantees the safety of mining operations. Additionally, drainage system affects the environment therefore we carry out detailed monitoring which enables us to observe achieved results and changes in the hydrogeological and hydrochemical conditions. The article presents the technical progress of construction process of the mine's large pumping stations and pumping of groundwater, which is being continuously carried out by KWB "Belchatow" professionals. Innovative technical solutions applied in the optimization of pumping systems lead to increased energy efficiency and reduction of the pumping costs. Good cooperation between the pump manufacturers and the mine allows creation of innovative solutions to design high power submersible pump with high energy efficiencies. As a result of the use of submersible OZ pumps pumping systems became fully automated hence they do not require an ongoing service. An energy efficient operation of a new type of pump, which is used in drainage systems of coal mine excavation, can be used successfully in other pumping systems.
PL
W artykule opisano nową pompownię odpadów zlokalizowaną na terenie zakładu produkcyjnego usytuowanego w zachodniej części kraju. Autor scharakteryzował pompownię, która została zbudowana i uruchomiona w ciągu okresu kilkunastu miesięcy. Szczególną uwagę zwrócono na aspekty niezawodnościowe działania zarówno całej pompowni jak i jej poszczególnych elementów składowych, bowiem niezawodna i bezprzerwowa praca pojedynczych urządzeń przekłada się na mniejszą awaryjność całego zestawu pompowego, jak również pompowni jako całego obiektu. Pojęcie nieza-wodności zasilania w dzisiejszych czasach ma kluczowe znaczenie dla odbiorców i zyskuje coraz większą uwagę i zaintere-sowanie, ponieważ zapewnienie niezawodnych dostaw energii elektrycznej o odpowiedniej jakości, czy niezawodnego pro-cesu produkcyjnego w danym zakładzie ma dzisiaj charakter priorytetowy.
EN
This article describes a new created pumping station which was located on the ground of the institution located on the west. The author characterized pumping station which was creating and activating during the eighteen months. Reliability of the whole pumping station and its individual elements as well is especially important because the assurance of power supply continuity to particular devices improves reliability and decreases failure frequency of one pump set and reliability of the whole pumping station. Actually the reliability of power supply is extraordinary important for customers and is going to be more and more interesting because it reduces probability of failure frequency and the assurance of unfailing suitable quality energy delivers or unfailing productive process is considered as priority.
PL
System odwadniania wyrobisk górniczych jest jednym z podstawowych i najważniejszych elementów niezbędnych dla prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania całego procesu wydobywczego w kopalni. W artykule przedstawiono nowatorskie rozwiązania techniczne zastosowane w obszarze automatyzacji systemu odwadniania wgłębnego, na przykładzie bariery studni wysadu solnego "Dębina" oraz wykorzystania pomp zatapialnych dużych mocy w pompowniach systemu odwadniania powierzchniowego. Automatyzacja, proekologicznej bariery ochronnej wysadu solnego "Dębina" zaprojektowanej i zrealizowanej jako pierścieniowa bariera studni głębinowych, jest przykładem właściwych działań w celu optymalizacji pracy studni głębinowych w zakresie hydraulicznym i energetycznym. Wśród licznych możliwych zastosowań pomp zatapialnych wielkich mocy można wyróżnić odwadnianie, w tym pompowanie wód powierzchniowych eksploatowane w odkrywkowych zakładach górniczych takich jak PGE KWB Bełchatów SA. Zastosowanie pomp zatapialnych OZ pozwala na zautomatyzowaną i energooszczędną eksploatację pompowni nowego typu w systemach odwadniania wyrobisk górniczych nie tylko wydobywających węgiel brunatny.
EN
Drainage system of mine excavations is one of the most important elements necessary for the correct and safe operation of the mining process. This paper presents innovative solutions adopted in the following areas automation of plunge drainage system, based on the example of "Dębina" salt dome barrier wells; - use of high-power submersible pumps in pumping stations of surface drainage systems. Automations of the environmentally friendly "Dębina" salt dome barrier wells designed and implemented as ring barrier wells, is an example of appropriate approach adopted to optimize the performance of deep wells in relation to hydraulic and energy efficiency. Large drainage, including surface water pumping stations operated in opencast mines, such as PGE KWB Bełchatów SA can be identified as one of the potential applications of submersible pumps. The use of submersible OZ pumps enables automated and energy-efficient operation of new type pumping stations in drainage systems of mine excavations not only limited to extracting lignite.
EN
Making use of the results of many year observations and in-service studies, analyses were per- formed and generalizations were made regarding the reliability of the water-pipe networks of Brzeg, Kłodzko, Oleśnica, Opole and two regions of the city of Wrocław. The contribution of reduced pressure head and reduced daily variations in the forcing pressure at the pumping stations to the rate of pipe failure was quantified. Taking into account the results of water loss analysis for the water-pipe networks under study, the effects of pipe failure were assessed. A correlation was found to occur between water loss, water pipe loading, failure rate and maximal head of the forcing pressure at the pumping station.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.