Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W pracy oceniono technologię produkcji grochu zielonego w gospodarstwie rolnym pod względem skumulowanych nakładów materiałowo-energetycznych w latach 2004 i 2006. Zakres badań obejmował ocenę energochłonności skumulowanej poszczególnych zabiegów oraz analizę ich struktury. Do obliczeń energochłonności produkcji grochu zielonego na konserwy zastosowano metodę opracowaną w IBMER oraz wykorzystano literaturę i wyniki badań własnych. Nakłady materiałowo-energetyczne przeanalizowano i oceniono z uwzględnieniem czterech strumieni energii: uprzedmiotowionej w ciągnikach, maszynach, częściach zamiennych i materiałach wykorzystywanych do napraw, bezpośrednim nośniku energii, którym jest paliwo, pracy ludzkiej oraz w materiałach i surowcach. Największą energochłonność skumulowaną stwierdzono w materiałach i surowcach do produkcji grochu zielonego: 61,5% w 2004 r. i 62,5% w 2006 r. Przeanalizowano również udział energii skumulowanej, wydatkowanej na poszczególne zabiegi (tj. prace maszynowe, takie jak: uprawa gleby, nawożenie, siew, ochrona, zbiór i transport). Największą energochłonność skumulowaną uzyskano podczas zbioru grochu, gdzie jej średnia wartość wyniosła 4485 MJ·ha-1 i stanowiła 44,1%. Na podstawie uzyskanej wartości energetycznej z plonu grochu i wartości zużytej energii obliczono wskaźnik efektywności energetycznej produkcji grochu zielonego przeznaczonego na konserwy, który wyniósł 1,01 w 2004 r. i 0,97 w 2006 r.
EN
The study evaluated technology of green pea production in the farm, in respect of cumulated material and energy inputs in years 2004 and 2006. The scope of research included evaluation of cumulated energy consumption for particular operations and an analysis of their structure. To calculations of energy consumption in green pea production for the canned food, the method elaborated by IBMER was applied, as well as the literature data and results of own investigations were used. The material-energy inputs were analysed and evaluated, considering four streams of energy: objectified in the tractors, machines, spare parts and materials used to repairs, in direct energy carrier (the fuel), in the human labour, and in the materials and raw materials. The highest cumulated energy consumption was statred in materials and raw materials to green pea production: 61.5% in 2004, and 62.5% in 2006. The share of cumulated energy expended on particular operations (i.e. machinery works, such as soil tillage, fertilization, sowing, plant protection, harvest and transport) was analysed, too. The highest cumulated energy consumption was obtained during harvesting of pea, where its average value reached 4485 MJ·ha-1, making 44.1%. On the basis of determined energetic value for the pea yield and value of consumed energy, an energetic efficiency index was calculated for production of green pea provided for canned food; it amounted to 1.01 and 0.97 in years 2004 and 2006, respectively.
PL
W pracy przedstawiono wyniki oceny technologii przechowywania ziemniaków luzem w przechowalniach wybranych gospodarstw rolnych pod względem skumulowanych nakładów energetycznych, przeprowadzonej w latach 2006-2008. Do obliczeń energochłonności przyjęto wskaźniki stosowane w IBMER oraz na podstawie literatury i badań własnych. Podczas badań zastosowano rejestratory do pomiaru zużycia energii elektrycznej przez urządzenia techniczne w przechowalniach, co umożliwiło precyzyjne określenie energochłonności przechowywania ziemniaków w badanych obiektach. Uzyskano następujące wskaźniki energochłonności: w obiekcie I - od 465,6 do 480,8 MJ*Mg-1, w II - od 300,8 do 419,7*MJ*Mg-1. Udział energii elektrycznej wyniósł odpowiednio: w obiekcie I - 33,7-44,8%, w II - 34,6-46,7%. Zastosowanie rejestratorów umożliwiło też określenie stopnia obciążenia silników elektrycznych napędzających urządzenia techniczne w przechowalniach. Wskaźnik efektywności energetycznej przechowywania ziemniaków w przechowalni I wyniósł 5,3, w II - 6,9 i był wyższy o 32%. Energochłonność przechowywania 1 Mg ziemniaków w przeliczeniu na jeden dzień była mniejsza w przechowalni II, która miała większą komorę, a okres przechowywania był dłuższy. W przechowalniach ziemniaków rachunek energetyczny może być pomocny w ocenie nowych technologii przechowywania, a pomiar zużycia energii elektrycznej przez urządzenia techniczne umożliwi racjonalny ich dobór pod względem potrzebnej mocy.
EN
Paper presents the results of evaluating in-bulk potato storage technology in the stores on two selected farms; evaluation was carried out within years 2006-2008, in respect of cumulated energy inputs. Calculations of energy consumption were based on the indices used at IBMER, on the literature data and own investigation results. Recorders were used to measure the electric energy consumption by technical devices in investigated stores; that enabled precise determination of energy consumed in potato stores. Following energy consumption indices were obtained: in object I - from 465.6 to 480.8 MJ*Mg-1, in object II - from 300.8 to 419.7 MJ*Mg-1. Respectively, the share of electric energy amounted to: in object I - 33.7 to 44.8%, in object II - 34,6 to 46.7%. Applied recorders enabled also to determine, to what degree are loaded the electric motors driving technical facilities in the stores. Energetic efficiency ratio of potato storage in the stores tested amounted to 5.3 in I object, and 6.9 in the II-nd, being higher by 32%. Energy consuming by storage of 1 Mg potatoes - recounted per 1 storage day - was lower in store II, having at disposal larger storing chamber and longer storage duration. The energetic calculation in potato stores may be helpful in evaluating new storage technologies; measuring electric energy consumption by the technical devices in stores will enable their rational selection in respect of adequate power rating.
PL
W pracy oceniono produkcję ziemniaków w gospodarstwach rolnych pod względem skumulowanych nakładów materiałowo-energetycznych w latach 2006-2008. Zakres badań obejmował analizę i ocenę technologii produkcji ziemniaków w aspekcie energochłonności poszczególnych zabiegów oraz ich struktury. Oceniono energię skumulowaną w czterech strumieniach: maszynach, paliwie, robociźnie oraz materiałach i surowcach. Największą energochłonność skumulowaną stwierdzono w materiałach i surowcach do produkcji ziemniaków - 60,1% w gospodarstwie I i 59,1% w gospodarstwie II. Przeanalizowano również udział energii skumulowanej, wydatkowanej na poszczególne zabiegi (prace maszynowe), tj.: uprawę gleby, nawożenie, sadzenie, pielęgnację mechaniczną, ochronę, zbiór i transport. Największą energochłonność skumulowaną uzyskano podczas zbioru ziemniaków w gospodarstwie I, gdzie jej średnia wartość wyniosła 3 688 MJ x ha-1, a w II - podczas transportu ziemniaków z plantacji do przechowalni gospodarstwa - 4 559 MJ x ha-1. Na podstawie uzyskanej wartości energetycznej z plonu ziemniaków i wartości zużytej energii obliczono wskaźnik efektywności energetycznej produkcji ziemniaków, który w gospodarstwie I wyniósł 2,15, a w gospodarstwie II - 2,00.
EN
Production of the potatoes was evaluated in respect of cumulated material and energy in-puts. The study, conducted within 2006-2008 on two farms, analysed potato production in aspect of the energy inputs on particular technological treatments as well as their structure. The cumulated energy consumption was considered in four streams: machines, fuel, human labour, material and raw-materials. The highest cumulated energy consumption was stated in the materials and raw-materials used to potato production, amounting to 60.1% in the farm I, and 59.1% in farm II. The share of cumulated energy was also analysed, as expended on particular technological treatments (machine works), i.e. the soil tillage, fertilization, planting, mechanical cultivation, plant protection, harvesting and transport. The highest cumulated energy consumption was observed during potato harvesting in the farm I, where its average value reached 3 688 MJ x ha-1, whereas in the farm II - during transporting potatoes from the field to storage on the farm - 4 559 MJ ha-1. On the basis of energy obtained from the yield of potatoes and the value of energy consumed, an index of energy efficiency at potato produc-tion was calculated; this index amounted to 2.15 and 2.00 for the farms I and II, respectively.
4
Content available Opór roboczy pługa wahadłowego
PL
Przeprowadzona analiza stanu wiedzy wykazała braki w zakresie badań nad wpływem ustawienia korpusów płużnych w pługu wahadłowym na energochłonność orki. Dla wypełnienia tej luki, przeprowadzone zostały badania laboratoryjne pługa wahadłowego jednokorpusowego w kanale glebowym , mające na celu określenie wpływu kątów ustawienia i skrawania lemiesza w funkcji prędkości roboczej na opór jednostkowy . W badaniach wykorzystano matematyczne planowanie eksperymentu drugiego rzędu dla trzech parametrów. Rezultaty eksperymentu poddano analizie statystycznej, mającej na celu wykazanie zależności regresyjnych jakie zachodzą między badaniami zmiennymi. W wyniku otrzymano równania regresji (w kodowanej postaci) opisujące badany proces. Na podstawie przeprowadzonego eksperymentu stwierdzono najkorzystniejsze pod względem oporu jednostkowego kąty ustawienia korpusu symetrycznego w pługu wahadłowym jako funkcje prędkości orki. W wyniku badań laboratoryjnych stwierdzono, że najmniejszy opór jednostkowy wynosił 56,02 kNźm-2, przy kącie ustawienia nośnicy z korpusem wynoszącym 35°44', kącie skrawania lemiesza 33°28' i prędkości orki 1,52 mźs-1.
EN
The analysis of relevant knowledge has shown that studies concerning the effect of swinging plough bodies setting up on ploughing operation quality and energy demand are incomplete. To fill up this "gap" we have carried out laboratory tests of a one-body swinging plough in the testing channel. Our tests focused on defining the influence of plough share setting and cutting angles, dependent on working rate, on plough unit draft value and quality of work. In the studies there was applied the mathematical planning of second row trial for three parameters. The experiment was subjected to statistical analysis to show regression interdependence of the variable trials. As a result we have got the regression equation ( written in cod) describing the process under study. On the base of the effected research we could establish the most favourable (as regards plugh unit draft and work quality) setting angles of the swinging plough symmetrical body, in function of ploughing rate. According to the laboratory tests results it was stated that the lowest plough unit draft value amounted to 56,02 kNźm-2 at plough body carrier setting angle amounting to 35°44'; at cutting angle amounting to 33°28' , and ploughing rate amounting to 1,52 mźs-1.
PL
Celem badań było określenie wpływu kątów ustawienia korpusów pługa wahadłowego (kąta kruszenia - α i kąta skrawania - γ ) i prędkości orki na parametry optymalizacji, którymi były: Y1 - opór jednostkowy narzędzia (Rx/hb, kN*m-2, gdzie h - głębokość orki, b - szerokość robocza korpusu pługa) i Y2 - stopień przykrycia resztek roślinnych (D, %). Badania przeprowadzono zgodnie z zasadą matematycznego planowania eksperymentów drugiego rzędu dla trzech parametrów. Opory jednostkowe orki zależą głównie od kąta skrawania korpusu i prędkości roboczej agregatu z nieliniową charakterystyką zależności. Stopień przykrycia resztek roślinnych zależy od kąta skrawania korpusu i prędkości ruchu agregatu, z nieliniową charakterystyką zależności, od kąta ustawienia, z nieliniową charakterystyką zależności, od wzajemnego wpływu kąta skrawania, kąta ustawienia i prędkości jazdy agregatu. Podczas badań laboratoryjno-polowych stwierdzono, że najmniejsze opory jednostkowe wynoszą 41,06 kN*m-2 przy kącie ustawienia nośnicy z korpusami wynoszącym 38° 59', kącie skrawania lemieszy wynoszącym 33° 28' i prędkości roboczej 1,40 m*s-1.
EN
Research was aimed to define the effect of adjustment angles of plough bodies (crushing angle α and shearing angle γ ) and ploughing speed on optimisation parameters, which were specific draft resistance and incorporation degree of harvested crop residues. Specific draft resistance depends primarily on the shearing angle of plough body and the working speed of tractor/implement system with the non-linear dependence profile. Incorporation degree of harvested crop residues depends on the shearing angle of plough body with non-linear dependence profile, on the crushing angle of plough body with non-linear dependence profile, on interrelation of the above angles, and on the working speed of tractor/implement system. Laboratory and field investigations have demonstrated that the smallest specific draft resistance was 41,06 kN*m-2, when the frame-body angle was 38° 59', the shearing angle was 33° 28', and the working speed was 1,40 m*s-1.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.