Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 37

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  produkcja roślinna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The paper shows the economic efficiency of the optimal use of technology in crop production. A totally new model has been developed ,that allows planning the operation of each tractor individually, as well as an integer programming method with Boolean variables based on the formation of a lexicographic sequence. The paper shows the calculation according to the optimization criterion of the minimum duration of the work. The developed method of integer programming is original because it allows to solve problems typical of agricultural planning. For this, the authors derived a formula for the formation of any member of the lexicographic sequence and developed the AgroMaster + computer program, which also carries out the search for the optimal solution using the method of truncated exhaustive search. Due to optimal planning, the total duration of agricultural operations is reduced by 1.7 times compared to their actual duration. The cost of additional products received per 1 moto-hour is 7.3 dollars. The testing the results of studies in one of the farms of the Republic of Bashkortostan showed the possibility of practical application of the above developments for optimal planning of tractors in any agricultural enterprises.
PL
Przedstawiono wyniki doświadczenia wazonowego i lizymetrycznego z uprawą miscanta olbrzymiego (Miscanthus giganteus L.) w różnych wariantach nawozowych i nawodnieniowych. Okreslono wielkość plonów, bilans składników nawozowych (NUE) oraz wielkość stężeń nutrientów w odciekach lizymetrycznych.
EN
Pot and lysimeter expts. were carried out with Miscanthus giganteus in 3 fertilizing and irrigation variants. The yields, balance of fertilizer components (NUE) and nutrient concns. in lysimeter leachate were detd. The calcd. NUE balances showed significant losses of fertilizer components of 28.5–49.2%, 10.5–32.4% and 35.2–44.0% for N, P and K, resp.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia badań agrochemicznych w oparciu o praktyczne doświadczenia prowadzone na terenie istniejących w Polsce stacji chemiczno-rolniczych. Przedstawiono wyniki prowadzonych badań gleb użytkowanych rolniczo w latach 1955-2017. Badania gleby prowadzi się na potrzeby doradztwa w zakresie stosowania nawozów w gospodarstwach rolnych w celu intensyfikacji produkcji roślinnej. Wyniki tych badań służą także do opracowania map odczynu i zasobności gleby w przyswajalne formy P, K i Mg, które systematyczne publikowane są w rocznikach statystycznych GUS. Efektem prac jest określenie stanu zanieczyszczenia gleb użytków rolnych metalami ciężkimi i wyznaczenie klas zagrożeń tymi pierwiastkami w uprawie roślin. Stwierdzono ponadto podwyższone zawartości siarki w glebach Polski oraz wyznaczono strefy zagrożeń tym składnikiem. Oznaczono także stężenia fosforu, żelaza i glinu co pozwoliło na wyznaczenie wskaźnika stanu fosforowego gleby, który charakteryzuje stopień wysycenia gleby albo jej zdolności sorpcyjnych. Przedstawione prace przynoszą efekty zmniejszenia wpływu działalności rolniczej na środowisko, w połączniu z poprawą jakości produkowanej żywności.
EN
The article presents the problems of agrochemical research based on practical experience conducted in the existing chemical and agricultural stations in Poland. The results of research on soils used for agriculture in the years 1955-2017 are presented. Soil testing is carried out for the needs of advising on the use of fertilizers on farms in order to intensify plant production. The results of this research are also used to develop maps of pH and abundance of soil in absorbable forms P, K and Mg, which are systematically published in the statistical yearbooks of the Central Statistical Office. The result is to determine the state of contamination of agricultural soils with heavy metals and to determine the hazard classes for these elements in the cultivation of plants. In addition, increased sulfur content in Poland’s soils was found and hazard zones were identified for this constituent. The concentrations of phosphorus, iron and aluminum were also determined, which allowed to limit the soil phosphorus indicator, which is characterized by soil saturation or sorption capacity. The presented works takes of reducing the impact of agricultural activity on the environment, in connection with the improvement of the quality of produced food.
EN
The article provides detailed information about the studies conducted on saline and alkaline soils of the Shirvan Steppe. It is revealed that the soils of the studied territory are saline and solonetz in a weak and medium degree.
PL
Artykuł zawiera szczegółowe informacje o badaniach przeprowadzonych na glebach solnych i alkalicznych stepu Shirvan. Na podstawie badań stwierdzono, że gleby badanego terytorium są solankowe, a ich zasolenie występuje w słabym i średnim stopniu.
PL
Wzrastający deficyt wody w środowisku, zmieniający się charakter opadów wynikający ze zmian klimatycznych przy jednoczesnym wzroście zapotrzebowania na wodę w rolnictwie wymuszają potrzebę podjęcia dyskusji na temat zarządzania zasobami wodnymi. Jednym z narzędzi pozwalających ocenić wykorzystanie wody na etapie uprawy roślin jest ślad wodny. W artykule przedstawiono wyniki analiz zużycia wody, wykorzystanej w rolnictwie do produkcji artykułów pochodzenia roślinnego w latach 2014-2017. Oceny wielkości i rodzaju zużytej wody dokonano poprzez zastosowanie wskaźnika śladu wodnego. W analizie uwzględniono 28 roślin, stanowiących w sumie blisko 95% ogólnej powierzchni zasiewów na terenie województwa dolnośląskiego. Wyniki badań wykazały, że całkowity ślad wodny dla wszystkich analizowanych upraw wyniósł 4 815 mln m3 na rok oraz 7 032 m3 w odniesieniu do hektara powierzchni zasiewów. Spośród trzech składowych śladu wodnego największe wartości osiągnięto dla zielonego śladu wodnego (76%), który określa ilość zużywanej wody pochodzącej z opadów atmosferycznych i jednocześnie tej wody, która jest magazynowana w glebie i pobierana przez rośliny. Wzrost częstości występowania okresów suszy, głownie w okresie wegetacyjnym roślin, zmusza do ukierunkowywania rolnictwa w stronę upraw roślin, które charakteryzują się zwiększoną odpornością na zmiany klimatu oraz mniejszą wodochłonnością (niższym jednostkowym śladem wodnym).
EN
Growing deficit of water in environment, changing nature of rainfall resulting from climate change and simultaneous increase in water demand for agriculture, force the need for a discussion on the subject of water resources management. One of the tools to assess the use of water in the crop production is water footprint. This article presents the results of analysis of water consumption in agriculture for the crop production in the years 2014–2017. The assessment of quantity and type of water used was made by applying the water footprint indicator. The analysis considered 28 plants covering almost 95% of the total sown area in the Lower Silesian Voivodeship. The research revealed that the total water footprint for all analysed crops amounted to 4815 million m3 per year and 7 32 m3 per hectare of sown area. Of the three components of the water footprint, the highest values were achieved for the green water footprint (76%), which determines the amount of water used from rainfall and stored in the soil to be used by crops. The increase in the frequency of drought periods, occurring mainly in the vegetation period, drives the agriculture to cultivate crops which are more resistant to climate changes and less water intensive (having lower unit water footprint).
PL
W pracy przedstawiono symulacje i ocenę wskaźnika hydrotermicznego (HTC) Sieljaninowa w 2015 roku w kontekście warunków aktualnych i oczekiwanych zmian klimatu dla potrzeb rolnictwa. Dla wybranej stacji meteorologicznej w centralnej Polsce wygenerowano dobowe wartości temperatur powietrza i opadów dla warunków aktualnych i oczekiwanych zgodnie z trzema typowymi dla Polski scenariuszami GISS Model E, zakładającymi podwojenie koncentracji CO2 - co jest spodziewane w latach 2050-2060. Dla roku 2015 oraz dwóch 500-letnich serii temperatur powietrza i opadów obliczono w okresach kroczących 30-dniowych wskaźnik hydrotermiczny HTC w istotnych z punktu widzenie nawodnień okresach od kwietnia do września. Łącznie w każdym roku wyznaczono 154 wartości wskaźnika HTC. Przebieg średnich wartości wskaźnika hydrotermicznego przedstawiono na wykresach wraz z odchyleniami standardowymi, 90% i 50% obszarami ufności. W badaniach wykazano, że rok 2015 należał do lat suchych bądź bardzo suchych w większości całego okresu wegetacji. Podobnie oceniony byłby w latach 2050-60 przy założeniu scenariusza zmian klimatu GISS. W pracy wykazano również, że wskaźnik HTC w sytuacjach nagłych dużych opadów przeszacowuje ocenę suszy meteorologicznej (zawyża wartości wskaźnika HTC).
EN
This paper attempts to evaluate a year 2015 from the point of view of present and future expected climate for the purpose of agriculture production using the hydrothermal index of Sieljaninov (HTC). Air temperature and total precipitation were simulated for conditions current and expected for a chosen meteorological station in Central Poland, according to the GISS Scenario (which is typical for Poland assuming the CO2 concentration doubles, as is expected for the years 2050-2060). The year 2015 and two 500-year daily temperature and rainfall series were used for computing the hydrothermal index of Sieljaninov, with a 30-day window for vegetation periods, from April to September. The simulated hydrothermal index was presented on a graph during the vegetation period as a course of means with standard deviations, and 50% and 90% critical area. The presented results show the year 2015 as dry or very dry within the vegetation period as well from the point of view of future climate changes according to the GISS Scenario. In case of heavy rainfall during the dry period of plant vegetation hydrothermal index show over estimation tendency.
EN
The aim of this paper was to evaluate production technologies in organic farms in terms of the achievement of general and specific objectives of organic farming. The research was conducted in 210 organic farms (which had undergone the conversion period) located in Warminsko-Mazurskie, Lubuskie, Dolnośląskie, Zachodniopomorskie provinces. For the achievement of the objective pursued, crop rotation was evaluated in terms of maintaining good agricultural condition, and also an analysis of the level of fertilization was done and the amount of fertilizer components introduced into the soil was estimated. The amount of nutrients uptake with the yield was evaluated. The crop structure is dominated by crops that reduce erosion and supply nitrogen to the ecosystem, in other words permanent grassland and grasses with small-seed leguminous companion crops. Results of the conducted research indicate that approximately 25% of the studied organic farms carry out livestock production in the conventional system. None of the farms carries out organic livestock production. On arable lands, crop rotation was generally incorrect due to excessive amounts of cereals. Manure fertilization was not applied in the farms with crop and livestock production; the only source of biogens are animal droppings on pastures. In the studied group of organic farms, there is a real risk of permanent decrease in the amount of nutrients in soils.
PL
Celem pracy była ocena technologii produkcji w gospodarstwach ekologicznych w kontekście realizacji ogólnych i szczegółowych celów rolnictwa ekologicznego. Badania przeprowadzono w 210 gospodarstwach ekologicznych, zlokalizowanych w województwach: warmińsko-mazurskim, lubuskim, dolnośląskim zachodniopomorskim, które przeszły okres konwersji. W ramach realizacji założonego celu oceniono płodozmian w kontekście zachowania dobrej kultury rolnej oraz dokonano analizy poziomu nawożenia i oszacowano ilość składników nawozowych wprowadzanych do gleby. Oceniono ilość składników pokarmowych wyprowadzonych z plonem. W strukturze upraw dominują uprawy, ograniczające erozję oraz dostarczające azot do ekosystemu, czyli trwałe użytki zielone oraz trawy z wsiewkami bobowatych drobnonasiennych. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że koło 25% badanych gospodarstw ekologicznych prowadzi produkcję zwierzęcą w systemie konwencjonalnym. Żadne z gospodarstw nie prowadzi ekologicznej produkcji zwierzęcej, Na ornych płodozmian był generalnie nieprawidłowy ze względu na zbyt dużą ilość zbóż. W gospodarstwach prowadzących produkcję roślinną i zwierzęcą nie stosowano nawożenia naturalnego, a jedynym źródłem biogenów są odchody zwierząt na terenach wypasanych. W badanej grupie gospodarstw ekologicznych istnieje realne zagrożenie permanentnego zmniejszania ilości i składników pokarmowych w glebach.
PL
Celem pracy jest ocena stanu technologii uprawy roli i roślin w województwie podlaskim w okresie przemian w rolnictwie oraz ich wpływu na zmiany w środowisku na obszarach rolniczych. Przykładowe zmiany w uprawach polowych przedstawiono i oceniono na obszarze powiatu hajnowskiego.
EN
Currently agriculture operates in three farming systems: conventional, sustainable and biodynamic farming. The most efficient is the conventional system and most environmentally friendly – biodynamic farming. In Podlaskie due to the inclusion of agriculture into the EU Common Agricultural Policy there have been major structural and technological changes. The work presents changes in technologies of plant and soil cultivation in conventional agriculture and the effects of these changes in the natural environment. In years 2005-2014 increased corn cultivation area for grain and silage, wheat and oilseed rape. Changes in modern cultivation technologies led to discontinue the usage of crop rotation in field crops, weed growth in monocultures, and the emergence of new crop pests. In Podlaskie agriculture it is needed to increase the area planted for crops adapted to light soils and existing agroclimate, in order to stop the soils degradation processes.
PL
Ziarna zbóż wymagają niskotemperaturowego procesu suszenia z temperaturą powietrza suszącego nie przekraczającą 40oC, co stwarza dogodne warunki do wykorzystania do tego celu energii słonecznej. Zastosowanie powietrznych kolektorów słonecznych w suszarnictwie płodów rolnych prowadzi do ograniczenia zużycia paliw i w konsekwencji do redukcji emisji gazów cieplarnianych. W pierwszej części publikacji omówiono wpływ zawilgocenia ziarna na proces jego przechowywania w masie zbożowej oraz właściwości ziarna i masy zbożowej. Przedstawiono ogólną charakterystykę procesu suszenia w odniesieniu do wymiany ciepła i masy. Dokonano przeglądu rozwiązań konwencjonalnych suszarni zbóż wraz z ich ogólną oceną techniczną.
EN
Food grain requires low-temperature drying methods with the air temperature not higher than 40 C. That makes the use of solar energy suitable for this purpose. The use of air solar collectors results in reduction of fuel consumption and thus in lowering of the greenhouse gases emission. In the first part of the paper the influence of moisture content in grain on storage conditions is discussed. The properties of com and bulk food grain are presented. The heat and mass exchange in com drying process are briefly analysed. Conventional com drying stoves are described and their technical data is given.
PL
Celem pracy było określenie sposobu gospodarowania składnikami pokarmowymi roślin w gospodarstwach ekologicznych. Całościowe podejście do rolnictwa ekologicznego wymaga prowadzenia produkcji zwierzęcej związanej z gruntami rolnymi, czyli takiej, w której do nawożenia roślin używa się nawozu wytworzonego w gospodarstwie. Badaniami objęto 265 gospodarstw ekologicznych, zarówno w okresie przestawiania, jak, już ze statusem ekologicznym. Gospodarstwa spełniały wymagania rozporządzenia (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych. Badania przeprowadzono na terenie całej Polski, głównie w województwach warmińsko-mazurskim, mazowieckim i dolnośląskim. W województwie dolnośląskim ze względu na duże powierzchnie gospodarstw obsada wynosiła zaledwie 0,07 DJP · ha–1. Natomiast w województwach małopolskim i warmińsko-mazurskim wartość ta kształtowała się w przedziale od 0,90 do 0,96 DJP·ha–1. Średnia ilość azotu wprowadzonego wraz z nawożeniem organicznym w województwach dolnośląskim, małopolskim i warmińsko-mazurskim wynosiła odpowiednio 6,11, 81,26 i 76,23 kg · ha–1. Dla fosforu wartości te wynoszą 2,51, 17,04 i 16,34 kg · ha–1, a dla potasu 11,13, 75,68 i 72,57 kg · ha–1. Istnieje realne zagrożenie permanentnego zmniejszania ilości materii organicznej i składników pokarmowych w glebach użytkowanych ekologicznie, dlatego dla realizacji filozofii rolnictwa ekologicznego należy wspierać rozwój gospodarstw prowadzących produkcję roślinną w połączeniu ze zwierzęcą.
EN
The aim of this study was to analyze of management of plant nutrient in organic farms. The holistic approach of organic farming requires a livestock production related to the land, that is, where the manure is used to fertilization of plants. The study included 265 organic farms, both in conversion as well as certificated farms. The study was conducted throughout the Polish, mainly in the Malopolska Province, Warmia and Mazury, Mazovia and Silesia. In Lower Silesia due to the large areas of farm value was only about 0.07 LU · ha–1. However, in the Małopolskie and Warmia-Mazury value ranged from 0.90 to 0.96 LU · ha–1. Average amount of nitrogen introduced with an organic fertilizer in Lower Silesia, Malopolska and Warmia-Mazury was respectively 6.11, 81.26 and 76.23 kg · ha–1. For phosphorus, these values are 2.51, 17.04 and 16.34 kg · ha–1 and 11.13 for potassium, 75.68 and 72.57 kg · ha–1. There is a real risk of permanently reducing the amount of organic matter and nutrients in soils organically, so to implement the philosophy of organic farming, to support the development of crop production farms combined with animal production.
PL
Celem badań była ocena wielkości produkcji roślinnej w aspekcie ponoszonych nakładów pracy na tę produkcję w gospodarstwach ekologicznych. Badania przeprowadzono w 50 gospodarstwach ekologicznych z certyfikatem, położonych na terenie Polski Południowej. Wysokość plonów w badanych gospodarstwach była zdecydowanie niższa w porównaniu z plonami roślin uzyskiwanymi w gospodarstwach konwencjonalnych. Średnie plony dla zbóż to 3,0 t*ha-1, dla roślin okopowych to tylko 15,7 t*ha-1, a dla warzyw 17,6 t*ha-1. W badanych gospodarstwach wielkość produkcji roślinnej była średnio na poziomie 30,8 JZ*ha-1. Natomiast poziom nakładów pracy ponoszonych na tę produkcję to odpowiednio: 30,8 rbh*ha-1 zbóż, 206,1 rbha*ha-1 roślin okopowych (ziemniaki) i 495,7 rbha*ha-1 warzyw.
EN
The objective of the paper was to carry out an assessment of the plant production size in the aspect of the incurred work inputs on this production in ecological farms. The scope of the paper covered research carried out in 50 ecological farms with certificate, located in the Southern Poland. The yield in the researched farms was considerably lower than plant yield obtained in conventional farms. Average yield for grains was 3.0 t*ha-1, for root crops it was only 15.7 t*ha-1 and for vegetables 17.6 t*ha-1.In the investigated farms the plant production size was at the average level of 30.8 GU*ha-1. Whereas, the level of work inputs incurred on this production is respectively 30.8 man-hour*ha-1 of grains, 206.1 man-hour*ha-1of root crops (potatoes) and 49.7 man-hour*ha-1of vegetables.
PL
Celem opracowania była ocena wydajności pracy w rolnictwie na tle uzyskiwanej produkcji roślinnej w gospodarstwach rolnych. Na wstępie dokonano oceny nakładów pracy i nakładów surowcowo-materiałowych, określono także wielkość globalnej produkcji rolniczej w badanych gospodarstwach. Była ona niezbędna do obliczenia produkcji czystej netto, a następnie wydajności pracy. Zakresem pracy objęto badania przeprowadzane w 30 gospodarstwach rolnych, położonych na terenie gminy Miechów, w województwie małopolskim. Dobór gospodarstw do badań był celowy – obiekty, w których występowała tylko produkcja roślinna. Najwyższy poziom produkcji rolniczej (roślinnej) ogółem był charakterystyczny dla produkcji warzyw. Jednostkowa globalna produkcja w tym przypadku wynosiła 8244,3 PLN·ha-1. Dla porównania produkcja zbóż to 2295,2 PLN·ha-1 zbóż, a produkcja roślin okopowych to 6140,3 PLN·ha-1. Oceniana wydajność pracy ogółem wynosiła blisko 11PLN·rbh-1. Największą osiągały gospodarstwa z III grupy obszarowej (gdzie dominowała uprawa warzyw). W tym przypadku na jedną roboczogodzinę przypadało 46,8 PLN. Druga grupa obiektów (od 5 do 10 ha) uzyskiwała dodatni wskaźnik wydajności, jednak jego wartość to tylko 4,7 PLN·rbh-1. Bardzo niekorzystne zjawisko odnotowano wśród gospodarstw najmniejszych, o powierzchni poniżej 5 ha – oceniany wskaźnik miał wartość poniżej zera i wynosił -26,5 PLN·rbh-1. W tych gospodarstwach zauważalne jest przeinwestowanie w park maszynowy, który mało wykorzystywany wpływa na wysokie koszty pośrednie związane m.in. z amortyzacją środków trwałych.
EN
The purpose of this paper was to assess the labour efficiency in agriculture against the background of the obtained plant production in agricultural farms. First, labour inputs and raw materials and materials inputs were assessed; size of the global agricultural production in the investigated farms was also determined. It was indispensable for calculation of the net production and then of labour efficiency. The scope of work covered research in 30 farms located on the territory of Miechów commune, Małopolskie Voivodeship. Selection of farms was intentional- objects were only plant production occurred. The highest level of total agricultural production (plant) was characteristic for vegetable production. Unitary global production in this case was 8244.3 PLN·ha-1. For comparison grains production was 2295.2 PLN·ha-1 of grains and production of root crops was 6140.3 PLN·ha-1. The assessed total labour efficiency was 11 PLN·man hour-1. The highest was for farms from the 3rd area group (where vegetables cultivation prevails). In this case PLN 46.8 was for one man hour. The second group of objects (from 5 to 10 ha) obtained a positive efficiency index, however its value was only 4.7 PLN·man hour-1. A very disadvantageous phenomena was reported in case of the smallest farms of 5 ha area – the evaluated index was valued under zero and was -26.5 PLN·man hour-1. In these farms, overinvesting in the machinery park is noticeable, which utilized to a low extent influences high indirect costs related to inter alia amortization of the fixed means.
PL
Przeprowadzono ocenę jednego z ważnych warunków technologiczno-organizacyjnych przy wprowadzaniu roślin energetycznych do istniejących systemów rolniczych, jakim jest kumulacja nakładów robocizny. Zastosowano w tym celu metodę symulacji z wykorzystaniem modelu gospodarstwa. Założono, że plan produkcji gospodarstwa obejmuje cztery technologie żywnościowe (pszenica ozima, rzepak ozimy, jęczmień jary i kukurydza na ziarno) o areale po 20 ha. Poszczególne rośliny uprawiane są po sobie. Uprawa energetyczna (wierzba) zostaje wprowadzona kosztem rezygnacji z 20 ha najmniej dochodowej uprawy dotychczasowej. Potrzeby robocizny zabezpiecza właściciel gospodarstwa i pracownicy najemni. Kumulację nakładów robocizny analizowano przy podziale roku kalendarzowego na okresy dekadowe. Stwierdzono, że zastąpienie najmniej dochodowej rośliny (pszenicy ozimej) wierzbą energetyczną nie powodowało niedopuszczalnej kumulacji nakładów i dla przyjętych założeń zastąpienie pszenicy ozimej uprawą energetyczną może być strategią opłacalną.
EN
Evaluation of one of the most important technological and organizational conditions, that is accumulation of labour inputs, at introduction of energy crops into the existing agricultural systems was conducted. For that purpose the simulation method with the use of a farm model was applied. It was assumed that the production plan of the farm consisted of four food production technologies (winter wheat, winter rape, spring barley and maize for grain) with the acreage of 20 ha each grown in monoculture. Energy crop (willow) was introduced by replacing the least-profitable crop grown heretofore. The farmer and hired workers provide the labour resources. The analysis of the labour input accumulation was conducted over decade periods, into which the calendar year was divided. It was found out that replacing the least-profitable plant (winter wheat) with energy willow did not lead to an inadmissible labour input accumulation. For the assumptions made, the replacing of winter wheat with energy crop can be a profitable strategy.
PL
Badania miały na celu pogrupowanie państw UE 27 w jednorodne zbiory pod względem podobieństw w obszarze zdolności i możliwości roślinnej produkcji rolnej oraz uszeregowanie pozycji Polski w kontekście tego zagadnienia. Wykorzystano w tym celu metody grupowania aglomeracyjnego. Liczną grupę zakwalifikowaną w jedno skupienie stanowią państwa z wysokim wskaźnikiem pozyskiwania plonów z hektara upraw, tj. Austria, Belgia, Holandia, Niemcy, Francja, Szwecja, Słowenia, Irlandia, Finlandia, Wielka Brytania, Włochy. Polska charakteryzuje się wysokim udziałem gruntów ornych i jednocześnie posiada jedną z najniższych w Unii wartość uzyskiwania plonu z hektara. Badania przeprowadzono z wykorzystaniem pakietu Statistica 10.0.
EN
Research aimed to grouping the EU 27 states in homogeneous sets as regards similarities in the capacities and capabilities of crop agricultural production and ranking of Polish position in the context of this issue. The agglomerative method of clustering was used for this purpose. The states with high rates of harvesting of yields per hectare, i.e. Austria, Belgium, Holland, Germany, France, Sweden, Slovenia, Ireland, Finland, Great Britain, Italy constitute a numerous group admitted to one cluster. Poland has a high proportion of arable land in EU and also one of the lowest rate of the yields per hectare. The study was conducted using the Statistica 10.0.
PL
Do podejmowania decyzji ważna jest wiedza rozumiana jako umiejętność użytecznego wykorzystania informacji. Dotyczy to także zagadnień z dziedziny rolnictwa w szczególności szeroko pojętej produkcji roślinnej. Obecnie wiele potrzebnych informacji można odnaleźć w Internecie, także globalna sieć wykorzystywana jest do publikacji rezultatów. Aby można było efektywnie wykorzystać informacje w systemie zarządzania wiedzą, muszą być one precyzyjnie opisane. Sieć semantyczna a w szczególności idea Linked Data stwarza taką możliwość. Realizując projekt "Narzędzia zarządzania wiedzą w produkcji roślinnej" podjęto próbę wykorzystania systemu zarządzania treścią Drupal 7 do stworzenia prototypowego portalu będącego częścią systemu wspierającego zarządzanie wiedzą w produkcji roślinnej. Omówiono funkcjonalność modułu RDF Drupala, oceniono praktyczną ich przydatność do realizacji zadania oraz możliwości rozszerzenia.
EN
Knowledge understood as the ability to apply the information in useful way, is significant to make proper decisions. This also applies to agricultural issues, in particular, wider plant production. Currently, a lot of information can be found on the Internet. The global network is used to publish the results. The information must be precisely described to be used effectively in the knowledge management system. The Semantic Web and in particular the idea of Linked Data offers such a possibility. During implementation of the project "Knowledge management tools in plant production" the content management system Drupal 7 has been used to create a prototype portal which is a part of the supporting knowledge management system in plant production. The functionality of Drupal RDF module is presented and its practical usefulness for the task is rated as well as the possibility of its extension is discussed.
PL
Celem badań było określenie bilansu azotu, fosforu i potasu w płodozmianie ekologicznym na glebie lekkiej. Zmianowanie obejmowało następujące gatunki roślin rolniczych: ziemniak, owies, łubin żółty, żyto, facelia. Oprócz gatunków głównych uprawiano 3 gatunki roślin jako międzyplony: peluszka, gorczyca biała, seradela. Dodatkowo przed uprawą ziemniaka stosowano obornik w dawce 25 tźha-1. Obliczenia oparto o rzeczywiste dane uzyskanych plonów i zawartości składników w plonach. Bilans NPK sporządzono metodą ,,na powierzchni pola". W płodozmianie uzyskano dodatnie saldo bilansu azotu (+20,4 kg Nźha-1 rok-1)oraz nieznacznie ujemne salda fosforu (-3,1 kg Pźha-1 rok-1) i potasu (-4,5 kg Kźha-1 rok-1).
EN
The aim of this investigation was to determine balance of nitrogen, phosphorus and potassium in organic crop rotation system on light soil. The crop rotation comprised following agricultural plant species: potato, oat, yellow lupine, rye, phacelia. Apart from these main species 3 plants were cultivated as intercrop: field pea, white mustard, serradella. Before potato cultivation the manure in dose of 25 tźha-1 was applied. The calculations were based on real data of obtained yields and nutrients content in the yields. The ,,on surface of field" method was used in this investigation. In the crop rotation positive balance of nitrogen (+20,4 kg Nźha-1 per year-1) and slightly negative one for phosphorus (-3,1 kg Pźha-1 per year-1) and potassium (-4,5 kg Kźha-1 per year-1) were noted.
PL
Uzyskanie nowej informacji w Krajowym Systemie Wspomagania Decyzji w Produkcji Roślinnej wiąże się z automatyzacją pozyskiwania danych pogodowych. W systemie dane pogodowe są wykorzystywane do prezentacji aktualnego stanu pogody oraz do generowania nowych informacji w modelach. Przedstawiono zasadę agregacji danych i analizę modelu "Prognoza negatywna" pod względem przetwarzania danych. Model generuje nowe informacje przez porównanie informacji zawartych w uporządkowanych łańcuchach danych pogodowych z informacjami w łańcuchu danych wzorcowych.
EN
The obtaining of new information in the National System of Decision Support in Plant Production is connected with the automation of obtaining of weather data. Weather data in the system are used for presentation of the current weather and for generation of new information in models. The data aggregation rule and the analysis of the "Negative forecast" model were presented in terms of data processing. The model generates new information by comparing information contained in ordered weather data chains with information in the standard data chain.
PL
Wychodząc na przeciw zapotrzebowaniu na informacje w nowoczesnej produkcji roślinnej IUNG-PIB podjął w 2005 roku temat badawczy mający na celu budowę "Systemu wspomagania decyzji w zakresie produkcji roślinnej" (SWDPR), którego użytkownikami będą producenci, służby rolne i urzędy. System koncentruje się na prognozowaniu terminów zabiegów agrotechnicznych i zaleceniach odnośnie prac polowych w wybranych uprawach w oparciu o bieżące i historyczne dane meteorologiczne. Koncepcja systemu SWDPR zakłada integrację "Internetowego systemu wspomagającego podejmowanie decyzji w integrowanej ochronie roślin" z modelami zrealizowanymi w projekcie na podstawie istniejących algorytmów, opracowanych wcześniej w Zakładzie Agrometeorologii i Zastosowań Informatyki IUNG-PIB oraz nowo opracowanych modeli wykorzystujących dane meteorologiczne do sygnalizowania faz fenologicznych roślin uprawnych oraz precyzowania dawek nawożenia azotowego.
EN
In order to fulfil the demand for information in modern plant production, IUNG-PIB undertook a research project in 2005 with the aim of building the Decision Support System in Plant Production (PPDSS). The target users of the system will be farmers, advisors and the administration. The system concentrates on forecasting of the agricultural measures and recommendations on the field works in selected crops using the current and historic weather data. The concept of the PPDSS is to integrate the "Internet Decision Support System in Integrated Pest Management" with the models constructed within the project on the basis of the existing algorithms that had been worked out at the Department of Agrometeorology and Applied Informatics previously. Newly-elaborated models using weather data to signal plant development stages and specify precise nitrogen-fertiliser doses will be also incorporated into the system.
PL
W polskim rolnictwie dominują niewielkie gospodarstwa, a w przemyśle MŚP i mikroprzedsiębiorstwa. Taka struktura wymusza ukierunkowanie produkcji roślinnej na uprawę roślin ogrodniczych i niszowych dających wyższe przychody z jednostki powierzchni niż tradycyjna produkcja roślinna. Producenci maszyn rolniczych powinni specjalizować się rozwoju technologii dla takiej produkcji i maszyn specjalistycznych wytwarzanych w krótkich seriach. Z kolei przetwórstwo spożywcze oczekuje na innowacyjne bardziej efektywne rozwiązania techniczne umożliwiające spełnienie rosnących wymagań konsumentów, którzy oczekują na nowe, zdrowe i smaczne produkty. Żywność tradycyjna powinna być wytwarzana w małych gospodarstwach, dla których przetwórstwo przydomowe może być źródłem dodatkowych przychodów. W związku z tym wsparcie ze strony placówek badawczych zajmujących się agroinżynierią jest niezbędne w rozwoju nowych maszyn i technologii dla sektora rolno-spożywczego.
EN
The polish agriculture is dominated by small farms, and industry - by small and mediumsize companies and micro-companies. This structure extorts the plant production orientation to growing horticultural and niche plants giving higher incomes from area unit than any conventional plant production. Farm machinery manufacturers should specialise in the development of technology for this production and specialist machines produced in short series. On the other hand, food processing expects innovative and more efficient technological solutions allowing to meet the increasing requirements of consumers, who wait for new, healthy and tasty products. Conventional food should be produced in small farms, for which home-garden processing may constitute the source of extra income. Therefore it is necessary to support research units operating in the agroengineering sector in the development of new machines and technologies for agricultural and food industry.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.