Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  regenerator liniowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Modelowanie fizyczne przepływu strumienia dwufazowego w regeneratorze liniowym
PL
Wykonanie badań optymalizujących kształt przewężeń oraz warunki przepływu strumienia dwufazowego (prędkości) z wykorzystaniem układów modelowych, przy uwzględnieniu liczb określających kryteria podobieństwa umożliwia uzyskanie wyników w sposób mniej pracochłonny. W publikacji przedstawiono metodę realizacji badań oraz zamieszczono uzyskane wyniki.
EN
Performance of researches optimizing throats shape and conditions of stream flow (velocity) with using the model system taking account of the numbers determining criteria of similarity makes it possible to obtain the results in a lower labor consuming manner. The publication presents the method of tests realization on the model stand as well as the obtained results.
2
Content available remote Badania modelowe regeneratora liniowego
PL
Wykonane badania optymalizujące kształt przewężeń oraz warunki przepływu strumienia dwufazowego (prędkości) z wykorzystaniem układów modelowych umożliwiły określenie najkorzystniejszej postaci konstrukcyjnej elementów zmieniających trajektorię ruchu cząstek w regeneratorze liniowym. Stanowiły one podstawę do ich wykonania i wprowadzenia do badawczego układu modelowego. W publikacji przedstawiono metodę realizacji badań oraz zamieszczono uzyskane wyniki.
EN
The researches optimizing throats shape and conditions of stream flow (velocity) with using the model system made possible the best constructional form of elements reversals of motion particles in a linear regenerator. They were a basis to their performance and implementation into model system. The publication presents the method of tests realization on the model stand as well as the obtained results.
PL
Publikacja obejmuje analizę procesu regeneracji osnowy mas formierskich sporządzonych z zastosowaniem różnych spoiw. Badania procesu przeprowadzono dla mas wiązanych spoiwami żywicznymi (fenolowo - formaldehydową i furanową) oraz szkłem wodnym (utwardzanymi flodurem oraz utwardzaczem arconite). Regenerację prowadzono w układzie urządzeń pneumatycznych z zastosowaniem regeneratora liniowego wykonanym w skali technicznej. Oceny skuteczności regeneracji dokonywano na podstawie badań określających zawartość składników spoiw przed i po procesie oraz na podstawie wykonanych analiz sitowych.
EN
The article covered analysis of regeneration process of moulding sand, made of different binder, matrix. Researches of regeneration process for moulding sand bound with resin binder (phenolic - formaldehyde and furan resins) as well as water - glass (hardened with flodur and with arconite hardener) have been carried out. Regeneration have been carried out in pneumatic devices system with using the linear regenerator. Evaluation of effectiveness, basis on tests determined the contents of binder's components before and after regeneration process as well as sieve analysis have been carried out.
4
Content available remote Analiza ruchu strumienia dwufazowego w regeneratorze liniowym
PL
Artykuł obejmuje analizę przepływu strumienia gazu i materiału sypkiego (piasku) w przewodach o zmiennym przekroju uwzględniającym warunki oddziaływania cząstek względem siebie podczas zmiany trajektorii ich ruchu. Zjawisko to wykorzystywane jest w realizacji procesu regeneracji osnowy mas formierskich w regeneratorze liniowym. Regeneracja osnowy mas formierskich polega na oczyszczeniu powierzchni ziaren celem wykorzystania materiału osnowy w kolejnym cyklu technologicznym. Skutecznym sposobem oczyszczania powierzchni ziaren materiału sypkiego jest ścierne oddziaływanie cząstek względem siebie lub o elementy konstrukcyjne układu. W regeneratorze liniowym oczyszczanie przebiega w warunkach wzajemnego oddziaływania cząstek na siebie w wyniku zmian trajektorii ich ruchu w unoszącym strumieniu gazu (powietrza). Niniejsza publikacja stanowi opis ruchu strumienia gazu w dyszach i zwężkach dla realizacji procesu regeneracji w regeneratorze liniowym.
EN
In this article were presented the analysis of diphase gas-sand stream in the pipelines with changeable section, taking particle interaction conditions into consideration during its moving trajectory changing. This phenomenon is used in molding sand reclamation process in linear regenerator. That kind of sand reclamation consists in grain surface cleaning for using the sand grains in the next technological cycle. Effective method of loose material grains surface cleaning is abrasive particle reaction between themselves or at structural system parts. In the linear regenerator the cleaning is going in conditions of particles interaction caused by its moving trajectory in ascending gas stream (air). The article is a description of gas stream moving in nozzles and tubes for realization of sand reclamation process in linear regenerator.
PL
W publikacji przedstawiono sposób oraz zmodyfikowany układ urządzeń dla potrzeb regeneracji osnowy mas formierskich z wykorzystaniem energii strumienia dwufazowego przemieszczanego pneumatycznie. W procesie badawczym realizowanym na stanowisku doświadczalnym wysokociśnieniowego transportu pneumatycznego potwierdzona została przydatność proponowanych rozwiązań konstrukcyjnych elementów regeneratora liniowego dla potrzeb regeneracji osnowy mas alkidowych i cementowych. Dokonano również oceny skuteczności zastosowanych rozwiązań konstrukcyjnych w warunkach badawczych.
EN
This paper presents the way and modified system of devices for reclamation of moulding sand grains with employing the energy of the two-phase stream moved pneumatically. During the testing procedure carried out on an experimental stand for high-pressure pneumatic transportation the usability of proposed constructional solutions of linear regenerator components was confirmed for the purposes of reclamation of alkyd and cement moulding sand grains. Also the estimation of efficiency of applied constructional solutions was performed under testing conditions.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.