Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 24

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  osadzanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
In this paper we tackle the problem of vehicle re-identification in a camera network utilizing triplet embeddings. Re-identification is the problem of matching appearances of objects across different cameras. With the proliferation of surveillance cameras enabling smart and safer cities, there is an ever-increasing need to re-identify vehicles across cameras. Typical challenges arising in smart city scenarios include variations of viewpoints, illumination and self occlusions. Most successful approaches for re-identification involve (deep) learning an embedding space such that the vehicles of same identities are projected closer to one another, compared to the vehicles representing different identities. Popular loss functions for learning an embedding (space) include contrastive or triplet loss. In this paper we provide an extensive evaluation of triplet loss applied to vehicle re-identification and demonstrate that using the recently proposed sampling approaches for mining informative data points outperform most of the existing state-of-the-art approaches for vehicle re-identification. Compared to most existing state-of-the-art approaches, our approach is simpler and more straightforward for training utilizing only identity-level annotations, along with one of the smallest published embedding dimensions for efficient inference. Furthermore in this work we introduce a formal evaluation of a triplet sampling variant (batch sample) into the re-identification literature. In addition to the conference version [24], this submission adds extensive experiments on new released datasets, cross domain evaluations and ablation studies.
EN
The PGI research of lignite was primarily focused in the area of eastern Poland. An extensive research of the lignite deposit geology mmediately after the end of World War II led to numerous discoveries of large lignite deposits, including some of the biggest in Europe (Legnica, Bełchatów, Poznań Tectonic Trough). The data collected during exploration and prospection of lignite deposits made possible to elaborate stratigraphy (litho- and palynostratigraphy) of Paleogene/Neogene lignite-bearing association on the Polish Lowlands and prepare its detail correlation with the stratigraphic schemes of East Germany. Sedimentological studies of lignite-bearing association led to the definition of basic types of lignite-bearing facies, related to sedimentary conditions in different zones of alluvial sedimentary basins. They also allowed the establishment of relationships between lignite-bearing sedimentation and tectonic evolution of the lignite basins in tectonic depressions and cups of salt domes. Recently, the impact of climate change on the development of brown coal sediments has been subject to study and the critical thermal conditions for the most intense anthracogenesis in the Polish Lowlands, which took place in Miocene, were defined.
EN
This paper presents the influence of the type of filtration beds, used in swimming pool water treatment systems, on the quality and the possibility of reuse of washings. The research covered 4 pool cycles with sand, sand and anthracite, glass and diatomaceous beds. The degree of contamination of washings was assessed on the basis of physical, chemical and bacteriological tests. The possibility of washings drainage into the natural environment was considered, and the results of the research were compared with the permissible values of pollution indicators for wastewater discharged to water or ground. A direct management of washings from the analysed filters proved impossible mainly due to the high content of TSS (total suspended solids) and free chlorine. Washings were subjected to sedimentation and then the supernatant was stirred intensively. As a result of these processes, the quality of washings was significantly improved. This allowed planning to supplement the pool water installations with systems for washings management.
4
Content available remote Terytorializacja rozwoju i polityki regionalnej
PL
Reasumując, rozwój terytorialny przebiega w układach funkcjonalnych, silnie zdeterminowany jest zasobami specyficznymi i endogenicznymi. Jest to proces zorientowany na optymalne wykorzystanie kapitału terytorialnego, wspólnie tworzonego w ramach relacji sieciowych. Mocno warunkowany jest on kontekstem historycznym, społecznym i instytucjonalnym. Gęste i efektywne sieci powiązań i relacji społeczno-gospodarczych prowadzą do tworzenia się mechanizmów, w wyniku których podmioty jednocześnie korzystają oraz współuczestniczą w tworzeniu zasobów. Terytorializacja procesów rozwoju prowadzi do rosnących współzależności między podmiotami a terytorium. W praktyce, podejście terytorialne ogniskuje swoją uwagę na trzech fundamentalnych elementach: po pierwsze, na tworzeniu i wykorzystaniu kapitałów i uwarunkowań terytorialnych (specyficznych i endogenicznych zasobów, wewnętrznych powiązaniach społecznych i gospodarczych, sieci współpracy, instytucji nieformalnych). Po drugie, na integracji działań podejmowanych w różnych układach instytucjonalnych i wzmacnianiu partycypacji, partnerstwa i współpracy na rzecz budowania rozwoju społeczno-gospodarczego. Po trzecie, na dynamizacji mechanizmów rozwoju w obszarach funkcjonalnych, tworzących spójne terytoria, niezależnie od układu administracyjno-politycznego. Dlatego też terytorialny paradygmat rozwoju określany jest często terytorialno- funkcjonalnym lub też zintegrowanym podejściem do kształtowania rozwoju.
EN
Territorial paradigm of development focuses on territorialisation – embeddedness of economic activity in spatial and social tissue. Embeddedness takes place through history and tradition, norms and customs, culture or rules of cooperation in local community. It is about economic activities being deeply rooted, “anchored” in the community and in a territorial system. Territorialisation produces a specific, creative social and economic system capable to quickly respond to changes and to develop new values. The paper offers theoretical analysis of place-based approach to development. It examines the notion of territory and territorial capital as foundations to discuss the embeddedness and territorialisation of development and place-based regional policy. Methodology applied in this research uses critical secondary data analysis, mainly the subject-matter literature and documents of public institutions.
EN
Nitride nanostructured coatings, which are based on high entropy alloys implanted with high doses of N + ions to 10X18 cm2 with an energy of 60 KeV were investigated. The coatings were deposited by vacuum circuit-arc method of cathode evaporation on steel samples when applying different potential on the steel substrate and the residual pressure in the chamber. The chamber was supplied by molecular nitrogen for nitride formation. Several methods such as SIMS, EDS, and XRD were used for elemental composition analysis of the coating. A scanning electron microscope with energy dispersive spectrometry was used in order to study the surface of the multi-component coatings and their elemental composition and distribution of elements on the surface coating. Nanohardness and elastic modulus were studies in dynamic mode at Triboindentor. Introduction of N atoms into the lattice led to the formation of solid solution. Nanostructured coatings obtained by vacuum-arc deposition with high micro-strain action show high hardness values (up to 32 GPa) due to the difference in atomic radius of the crystal lattices metal components. The coefficient of friction was in the range of 0.18 to 0.25. Deposited nanostructured films with the given mechanical properties may be used for wear resistant or protective coatings.
PL
Przebadano nanostrukturalne powłoki azotków o wysokiej entalpii, które wytworzono z wykorzystaniem implantacji jonami N+ przy zastosowaniu dużych gęstości jonów 10x18 cm2 i wysokiej energii 60 keV. Powłoki osadzano łukową metodą próżniową na próbkach ze stali, stosując zróżnicowany potencjał polaryzacji podłoża oraz zróżnicowane ciśnienie azotu w komorze. Do badań składu chemicznego powłoki zastosowano następujące metody: RBS, SIMS, EDS i XRD. Skaningowy mikroskop elektronowy z dyspersją energii zastosowano do badania powierzchni powłok wieloskładnikowych i ich składu chemicznego i rozmieszczenia pierwiastków na przekroju powłoki. Do badania nanotwardości i modułu sprężystości wykorzystano Triboindentor. Badania wykazały, że wprowadzenie atomów N do sieci krystalicznej powłoki prowadzi do tworzenia roztworu stałego. Po-włoka nanostrukturalna uzyskana łukową metodą próżniową charakteryzuje się wysoką twardością (do 32 GPa) ze względu na wysoki stan naprężeń wywołany różnicą średnic atomowych pierwiastków składowych powłoki. Współczynnik tarcia powłoki jest w zakresie od 0,18 do 0,25. Osadzone nanostrukturalne powłoki o dobrych właściwościach mechanicznych mogą być stosowane jako odporne na zużycie powłoki ochronne.
6
Content available remote Adhesivity of electroless Ni-P layer on austenitic stainless steel
EN
Purpose: Optimization of testing of adhesivity of electroless deposited nickel-phosphorous coatings on austenitic stainless steel substrate. Design/methodology/approach: The main study has been focused on comparison of testing methods of adhesivity of electroless nickel-phosphorous coatings and analyses of influence of heat treatment on adhesivity of electroless nickel-phosphorous. Findings: It was found out that adhesivity of electroless nickel-phosphorous coatings can be successfully characterized by Vickers hardness tester. Research limitations/implications: The study was not extended to other types of deposited layers in order to be able to bring a general decision about applicability of this method in the testing of adhesivity of deposited layers. Practical implications: Based on experimental results it was found out that heat treated nickel-phosphorous coating have higher microhardness than non-heat treated electroless nickel-phosphorous coatings. High microhardness of heat treated nickel-phosphorous coating is connected with formation of Ni3P phase. Moreover, better adhesivity can be achieved by application of proper activation process before electroless coating. Originality/value: Standard Vickers hardness method was successfully applied in testing of adhesivity of electroless nickel-phosphorous coatings on austenitic stainless steel substrate.
EN
Present work describes the influence of silver nanoparticles precursor form as well as the impact of graphene oxide initial concentration on deposition of the silver nanoparticles onto graphene oxide. Borane dimethylamine complex (DMAB) was used as the reducing agent. It was observed that application of silver ammonia complexes as the silver nanoparticles precursor as well as alkaline solution effect in higher quantity of deposited AgNPs in comparison to deposition process with the use of silver(I) nitrate in acidic solution.
PL
Praca przedstawia wyniki badań nad wpływem wybranych parametrów na proces syntezy i osadzania nanocząstek srebra na powierzchni tlenku grafenu. W badaniach uwzględniono wpływ następujących czynników: stężenie początkowe tlenku grafenu, stężenie początkowe prekursora oraz jego rodzaju. Jako reduktor jonów Ag(I) zastosowano dimetyloamino boran (DMAB). Stwierdzono, iż zastosowanie kompleksu amoniakalnego srebra jako prekursora, jak również zastosowanieśrodowiska alkaicznego skutkuje wyższą efektywnością procesu osadzania AgNPs na powierzchni tlenku grafenu w porównaniu do procesu prowadzonego z zastosowaniem azotanu(V) srebra(I) w środowisku kwaśnym.
EN
In this work the pulsed laser deposition (PLD) and the pulsed electron beam deposition (PED) techniques were used for fabrication of Mo-Bi2O3, La1-xSrxCoO3, La1-xCaxCoO3 and Al-Mg thin films. An influence of ablation process basic parameters on the coatings structure and properties was discussed. Two types of laser ablation systems were applied: one equipped with a KrF excimer and second with a Q-switched Nd:YAG. Films were deposited on Si and MgO substrates. Scanning (SEM) and transmission (TEM) electron microscopy, atomic force microscopy (AFM) as well as X-ray diffraction (XRD) were used for structural analysis. Investigations focused on structure and chemical composition showed that smooth and dense thin films with nanocrystalline structure, preserving the composition of the bulk target, could be obtained by the both PLD and PED techniques. Research study showed that by a proper selection of PLD and PED process parameters it was possible to deposit films with significantly decreased amount and size of undesirably nanoparticulates.
PL
Osadzanie laserem impulsowym (PLD) oraz osadzanie impulsową wiązka elektronową (PED) wykorzystane zostało do wytwarzania cienkich filmów typu: Mo-Bi2O3, La1-xSrxCoO3, La1-xCaxCoO3 and Al-Mg oraz Al-Mg. Dyskutowano wpływ podstawowych parametrów procesu ablacji na strukturę i właściwości uzyskiwanych powłok. Wykorzystane zostały dwa typy systemów do ablacji; jeden z ekscymerowym laserem KrF i drugi na bazie lasera Nd:YAG z modulatorem dobroci (Q-Switch). Filmy osadzano na podłożu Si i MgO. Skaningowa (SEM) i transmisyjna (TEM) mikroskopia elektronowa, mikroskopia sił atomowych (AFM), oraz dyfrakcja rentgenowska (XRD) wykorzystana została do analizy strukturalnej. Badania skoncentrowane na strukturze i składzie chemicznym wykazały jednorodną i zwartą budowę cienkich nanokrystalicznych filmów uzyskanych metodami PLD i PED utrzymujących skład odparowywanych tarcz. Wykazano doświadczalnie, że odpowiednie dobranie parametrów procesu pozwala otrzymywać filmy o istotnym zminimalizowaniu ilości i wymiarów niekorzystnych nanocząstek w powłoce.
PL
Metoda katalityczno-chemicznego osadzania z fazy gazowej (CCVD) umożliwia syntezę wysokiej jakości wielościennych nanorurek węglowych na masową skalę. Można wyróżnić wiele zmiennych, które wpływają w trakcie syntezy na rodzaj i postać produktu finalnego. Celem artykułu jest wyznaczenie najkorzystniejszych parametrów procesu syntezy wielościennych nanorurek węglowych metodą katalityczno-chemicznego osadzania z fazy gazowej przez odpowiedni dobór temperatury i czasu procesu syntezy oraz prędkości przepływu wodoru. Zmienne te wstępnie wyselekcjonowano jako najistotniej wpływające na postać i jakość wytworzonego nanomateriału węglowego. Do obrazowania struktury i morfologii nowo wytworzonych wielościennych nanorurek węglowych wykorzystano skaningową mikroskopię elektronową i transmisyjną mikroskopię elektronową. Badanie stopnia zdefektowania wytworzonych nanorurek węglowych wykonano metodą spektroskopii ramanowskiej.
EN
Catalytic Chemical Vapor Deposition (CCVD) method allows for the synthesis of high-quality multiwall carbon nanotubes on a mass scale. A number of variables that affect the course of the synthesis of the type and the form of the final product can be distinguished. The purpose of this paper is to present an approach for the optimisation of the synthesis process of multiwall carbon nanotubes by Catalytic Chemical Vapor Deposition by appropriately selecting the temperature and time of the synthesis process and the hydrogen flow rate. These variables are pre-selected as one which the most influencing on the character and quality of the produced carbon nanomaterial. To image the structure and the morphology of the newly formed multiwall carbon nanotubes scanning electron microscopy and transmission electron microscopy have been used. Research purity and the degree of defecting of produced carbon nanotubes were made using Raman spectroscopy.
PL
Natryskiwanie plazmowe w warunkach obniżonego ciśnienia (Low Pressure Plasma Spraying – LPPS) oraz osadzanie warstw z fazy gazowej z odparowaniem za pomocą palnika plazmowego (Plasma Spray – Physical Vapour Deposition – PS-PVD) to jedne z najbardziej zaawansowanych metod wytwarzania warstwy przejściowej oraz warstwy ceramicznej powłokowych barier cieplnych (Thermal Barrier Coating – TBC). Warstwy na osnowie wieloskładnikowego stopu typu NiCoCrAlY otrzymane metodą LPPS charakteryzuje mała ilość tlenków, dlatego mogą być zastosowane jako warstwa przejściowa w powłokach TBC. Metoda PS-PVD umożliwia odparowanie materiału – w szczególności materiałów ceramicznych, takich jak tlenek cyrkonu stabilizowany tlenkiem itru (Yttria Stabilized Zirconia – YSZ), uzyskując warstwy o strukturze kolumnowej stosowane w powłokach TBC. W artykule przedstawiono wyniki badań mikrostruktury warstw typu NiCoCrAlY wytworzonych z proszku AMDRY 997 oraz warstw ceramicznych YSZ wytworzonych z proszku METCO 6700 na podłożu żarowytrzymałego stopu niklu typu Inconel 617. Badania przeprowadzono, stosując mikroskopię świetlną i elektronową. Oceniono wpływ parametrów procesów LPPS oraz PS-PVD na mikrostrukturę i grubość otrzymanych warstw NiCoCrAlY i warstw ceramicznych. Uzyskane wyniki wskazują, że warstwę przejściową typu NiCoCrAlY i warstwę ceramiczną cechują właściwości umożliwiające stosowanie ich w powłokowych barierach cieplnych. Słowa kluczowe: natryskiwanie plazmowe w warunkach obniżonego ciśnienia LPPS, osadzanie warstw z fazy gazowej z odparowaniem za pomocą palnika plazmowego PS-PVD, warstwa na osnowie wieloskładnikowego stopu typu NiCoCrAlY, warstwa ceramiczna YSZ.
EN
In this work an advanced technology of Thermal Barrier Coatings (TBC) deposition called Low Pressure Plasma Spraying (LPPS) and Plasma Spray – Physical Vapour Deposition (PS-PVD) was described. The LPPS technology enables the deposition MCrAlY coatings without oxides, widely used as a metallic bond coat in TBC. The PS-PVD technology enables vaporization of ceramic materials such as Yttria Stabilized Zirconia (YSZ) and deposition of columnar microstructure. NiCoCrAlY coatings was deposited from AMDRY 997 powder and YSZ coatings was deposited from METCO 6700 powder on the Inconel 617 substrate. The influence of a set LPPS and PS-PVD process condition on the properties of the deposited coatings has been described. The measurement of coating thickness was conducted by light microscopy method and statistical analysis was done as well. The results shows that NiCoCrAlY bond coat and YSZ deposited by LPPS and PS-PVD method have the appropriate properties and can be used in TBC.
14
Content available remote Deposition of PZT on copper-coated polymer films
EN
In this work we analyze the deposition process of (111)-textured Pb(Zr,Ti)O3 (PZT) thin perovskite films directly on copper-coated polymer films. Cu thin films with a thickness of about 200 nm were deposited by DC sputtering in a reel-to-reel processing system onto KaptonŽ HN films with a thickness of 25 žm comprising an in-situ reactively sputtered dielectric TiO2-x adhesion layer. PZT thin films with a thickness of 200 to 400 nm were deposited using a pulse-modulated RF plasma jet system consisting of a hollow cathode for reactive sputtering.
PL
W pracy analizujemy proces osadzania cienkiej powłoki perowskitowej, złożonej z Pb(Zr,Ti)O3 (PZT) o teksturze (111), bezpośrednio na powłokach polimerowych pokrytych miedzią. Cienkie powłoki Cu o grubości około 200 nm zostały osadzone za pomocą stałoprądowego rozpylania jonowego, w układzie przetwarzania szpula na szpulę, na powłoki KaptonŽ HN o grubości 25 žm, zawierające in-situ reakcyjnie rozpyloną adhezyjną warstwę dielektryczną TiO2-x. Cienkie powłoki PZT o grubości od 200 do 400 nm osadzano przy pomocy układu z palnikiem plazmowym modulowanym impulsowo z częstotliwością radiową (RF), zawierającego katodę wnękową, przeznaczoną do rozpylania reakcyjnego.
EN
Phosphatized sponges from the Santonian of the Wielkanoc Quarry are represented by 11 species of Hexactinosida and 16 species of Lychniscosida. Their species composition is most similar to the Micraster coranguinum Zone fauna (Middle Coniacian - Middle Santonian) of England. Three preservational groups of sponges are distinguished: 'white', 'beige' and 'dark'. They are infilled by phosphatized foraminiferal/foraminiferal-calcisphere wackestone and are contained in the marly calcareous inoceramid packstone. The sponges indicate a calm and relatively deep (> 100 m) life environment. After burial, phosphatization and exhumation, the fossil sponges were redeposited in Upper Santonian strata. The 'white' and 'beige' groups were transported laterally over a very short distance or represent lag deposits. The rolled and crushed sponges of the 'dark' group were exhumed and phosphatized more than once. They could be redeposited (reworked) nearly in the same place and/or transported from some longer distances (but not from outside the Cracow Swell). The phosphatized sponges document the former presence in the area of part of theMiddle Coniacian through Middle Santonian succession, which was removed secondarily by subsequent erosion.
EN
The aim of this research was to determine the surface free energy (SFE) of executed solids as a quantity characterizing surface properties. The most frequent method used for determining surface free energy of solids is a method based on the measurement of dynamic contact angle and advancing angle. Advancing angle can be measured by means of sessile-drop method or the Wilhelmy method. In this work the contact angle was measured with the use of the Wilhelm's method. The liquids selected for the investigation were a-bromonaphthalene, diiodomethane, formamide, ethylene glycol, glycerin and water. These liquids are characterized by well known physicochemical properties. SFE was determined by means of the following methods: Wu, Owens-Wendt-Rabel-Kaelbl, Van Oss and Fowkes methods. Investigated thin-layer coatings turned out to be solids with medium surface free energy.
PL
Celem pracy było wyznaczenie swobodnej energii powierzchniowej (SFE) badanych ciał stałych jako wielkości charakteryzującej własności powierzchni. Najczęściej spotykaną metodą wyznaczania swobodnej energii powierzchniowej ciał stałych jest metoda oparta na pomiarze dynamicznego kąta zwilżania, kąta wstępującego. Kąt wstępujący może być mierzony metodą osadzanej kropli albo metodą Wilhelmiego. W pracy mierzono kąt zwilżania metodą Wilhelmiego. Jako cieczy modelowych użyto: oc-bromonaftalenu, dijodometanu, formamidu, glikolu etylenowego, gliceryny oraz wody. Ciecze te charakteryzują się dobrze poznanymi własnościami fizykochemicznymi. SFE wyznaczono metodami: Wu, Owensa-Wendta-Rabela-Kaelble'a, Van Ossa oraz metodą Fowkesa. Badane powłoki cienkowarstwowe okazały się materiałami o średniej wartości swobodnej energii powierzchniowej.
17
Content available remote Elektrodyfuzyjna metoda identyfikacji warstwy cząstek osadzonych w aparatach
EN
A new application of the electrodiffusional method for the identification of the sedimented particle layer at the wall has been presented. In this way one can identify a flow near the wall and ty was presented on examples of dense media applied in coal preparation.
18
Content available remote Advanced repairs for aerospace & defence
EN
Gas Turbine owners and operators are increasingly looking for life cycle cost improvement. One method to achieve this is the use of improved quality, low cost repairs for the highly sensitive components which make up these complex machines. The paper describes the emerging Laser Engineered Net Shaping(TM) (LENS(TM)) process. The process, an advanced form of laser deposition, is used to create high quality repairs on critical turbine components. Details of recent and future improvements will be given along with examples of application.
PL
Właściciele i użytkownicy turbin gazowych coraz częściej szukają sposobów na obniżenie kosztów ich eksploatacji. Jednym z nich jest naprawa delikatnych części maszyn z zastosowaniem tańszych i lepszych jakościowo metod. Artykuł opisuje proces Laserowego Modelowania Siatkowego (LENS(TM)). Proces ten, stanowiący zaawansowaną formę osadzania z użyciem lasera, stosowany jest do wykonywania wysokiej jakości napraw kluczowych elementów turbin. W artykule zaprezentowano szczegóły dotyczące obecnych i planowanych usprawnień wraz z przykładami zastosowań.
EN
The method of calculation the stress-strain state of the tube anchor imbedded in mass concrete under the effect of shearing force has been developed. In the calculation scheme applied, anchor was assumed as a beam on the elastic concrete base, the end of which was laterally loaded.
PL
W ramach przeglądu literaturowego przedstawiono podstawy teoretyczne i osiągnięcia w badaniach implantów kostnych, przede wszystkim zaś materiały polimerowe stosowane na implanty wraz z kryteriami wyboru odpowiednich polimerów. Kryteria te obejmują budowę polimeru, przebieg procesu biodegradacji, porowatość, właściwości mechaniczne oraz właściwości powierzchniowe. Omówiono także modyfikację powierzchni implantów kostnych białkami. Część dotycząca wyników prac własnych zawiera wyniki oceny adhezji komórek kostnych (osteoblastów) na różnych rodzajach biomateriałów stosowanych jako porowate implanty kostne. Zastosowano nową metodę sposobu postępowania w takiej ocenie, przedstawioną na schemacie A. Zbadano kąt zwilżania otrzymanych powierzchni (CA), a także przeżywalność komórek po tygodniowej inkubacji na podstawie pomiaru aktywności enzymu dehydrogenazy bursztynianowej (test XTT) oraz aktywności fosfatazy alkalicznej (test ALP). Badania prowadzono w 11 seriach pomiarowych (podział ze względu na rodzaj podłoża). Najlepsze wyniki uzyskano w przypadku powierzchni z dekstranem, jak również układów dekstran + poli(kwas akrylowy) (PAA), dekstran + Ca(NO3)2 bądź dekstran + PAA + Ca(NO3)2. Nie znaleziono jednoznacznej korelacji pomiędzy wynikami testów biologicznych a charakterem hydrofilowym bądź hydrofobowym podłoży polimerowych.
EN
In a literature review the theoretical fundamentals and achievements in osseous implants' investigations have been presented. Especially polymeric materials used in implants were discussed as well as the criteria of the proper polymers choice. These criteria cover the structure of a polymer, porosity, mechanical and surface properties and biodegradation process course. Modification of osseous implant surface with proteins has been also discussed. The part concerning the own research contains the results of evaluation of bone cells' (osteoblasts) adhesion to various types of biomaterials, used as porous osseous implants. A new way of evaluation, presented in Scheme A, was used. Contact angle values (CA, Fig. 1) of the surfaces obtained were measured. Also viability of cells after one-week incubation was investigated basing on the measurements of activity of enzymes of succinate dehydrogenase (XTT Test, Fig. 2) or alkaline phosphatase (ALP Test, Fig. 3). 11 series of measurements differing in the substrate type were done. The best results have been obtained for the surfaces with dextran as well as with the systems: dextran + poly(acrylic acid) (PAA), dextran + Ca(NO3)2 or dextran + PAA + Ca(NO3)2. We did not find an unambiguous correlation between biological tests results and hydrophylic or hydrophobic character of polymeric substrate.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.