Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 63

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  diving
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
EN
The article presents a unique atypical application of the sonography technique and a methodological description of theintroduction of this technique to research. The Bayesian approach applied to validation of the Doppler method for intravasculardetection of the free gas phase instead of typical statistical inference has been demonstrated in the article. It describes theplace of this method in the diving research work conducted in the Polish Naval Academy without any detailed analysis ofthe results achieved in the studies on decompression supported by ultrasonic detection of the free gas phase in venous vessels.It is a commonly held opinion that Doppler ultrasonic detection of the intravascular free gas phase is not a procedure that canbe particularly useful in decompression research. The main objection is that detection of the free gas phase in venous vesselsis a weak function to predict the presence of the free gas phase in tissues and arterial blood, so this method is not suitablefor assessing the risk of decompression. Only a few countries disagree with this commonly held view and use this method toassess the risk of decompression in decompression studies. France has introduced detection of the free gas phase in venousvessels for diving research and then, together with Canada, improved this method, and developed it to a standard form.Based on the published results of the Canadian research, the technique was evaluated at the Naval Academy using statisticalmethods. The Academy accepted and adopted the results of this research and started to use this method in its own researchon decompression over 25 years ago and continues to use it to great effect.
EN
The paper presents a continuation of studies on the influence of increased ambient pressure on the eye-muscle reflex. Using the same methods, the research was carried out in real conditions, i.e. during dives in water. Dives were performed in classical equipment with air as a breathing mix at depths of 10, 20, 30, 40, 50 and 60 m. It was found that statistically significant differences in the time of eye-muscle reflexes occur during the transition from 0 to 10, from 40 to 50 and 50 to 60 meters of overpressure. In the conclusions, it was found that the prolongation of reflex time is much greater than in hyperbaric chamber studies. As in previous studies, toxic effects of components of the breathing mixture, especially nitrogen, were considered the main cause.
EN
This paper presents an in-depth (in comparison to the pilot studies conducted in 2017) analysis of the offering of the Piechcin recreational dive area. The intention was to check whether the current service offering translates into customer satisfaction, and the activities undertaken on site correlate with the reasons why divers choose this place. In addition, it was established whether the proposal to introduce additional facilities for visitors to the site would translate into their return to the location. The main obstacles to the lack of frequent implementation of dives in Piechcin and infrastructural problems of the reservoir were identified. Particular attention has been paid to the competences and creativity of the organiser of this form of recreation, since personal potential is often a determinant of the success of the business (including in particular ensuring the safety of visitors).
6
Content available Skażenie mikrobiologiczne kombinezonu nurkowego
PL
Drobnoustroje chorobotwórcze bardzo łatwo mogą przenosić się z powierzchni skóry nurka na powierzchnie tkaniny kombinezonu ochronnego. Długotrwały pobyt w komorze hiperbarycznej , jaki występuje podczas nurkowania saturowanego zwiększa ryzyko infekcji jeśli w komorze znajdzie się chociaż jeden nosiciel chorobotwórczych patogenów. Przeprowadzone badania potwierdziły, że sprzęt nurkowy znajdujący się w Ośrodkach Nurkowych, jest siedliskiem wielu różnych bakterii i grzybów, również tych patogennych. Ogromna większość drobnoustrojów znajdujących się na powierzchni pianek, kombinezonów itp. to komensale (niektóre z nich są organizmami oportunistycznymi), lecz fakt ten uświadamia nam, że powierzchnie sprzętu nurkowego są wspaniałą „drogą przenoszenia” różnych dermatoz i innych chorób. Aby zmniejszyć możliwość zakażenia należy sprzęt nurkowy, z którego korzystają różne osoby poddawać procesowi dekontaminacji. Autorzy rekomendują dekontaminację gazowym nadtlenkiem wodoru, który nie uszkadza sprzętu.
EN
Pathogenic micro-organisms can easily transfer from the surface of a diver's skin onto the surfaces of a protective suit. A long-term stay in a hyperbaric chamber during a saturation dive increases the risk of infection if in the chamber there is even a single carrier of disease-causing pathogens. The conducted research has confirmed that the diving equipment located in Diving Centres is a place of many different bacteria and fungi, including pathogenic ones. The vast majority of microbes found on the surfaces of wetsuits, etc. are commensals (with some being opportunistic organisms). This fact allows us to realise that the surfaces of diving equipment are an excellent "transmission route" for various dermatoses and other diseases. In order to reduce the risk of infection the diving equipment used by various people should be subject to the process of decontamination. The authors recommend decontamination with the use of gaseous hydrogen peroxide which does not cause damage to equipment.
PL
W artykule scharakteryzowano pojęcie komunikacji dydaktycznej oraz zweryfikowano przebieg procesu nauczania wybranych dyscyplin rekreacji wodnej, tj.: pływania (na poziomie techniki standardowej), manewrowania żaglówką w obrębie manewrów prostych oraz podstaw nurkowania. Jednocześnie dokonano przeglądu badań zarówno w obrębie eksperymentów prowadzonych w zakresie metod nauczania tych dyscyplin pod kątem skuteczności nauczania, jak i bezpieczeństwa i zdrowia uczestników oraz sposobów porozumiewania się w wodzie, na wodzie i pod wodą. Komunikacja dydaktyczna pomiędzy nauczycielem a uczniem w odmiennym środowisku ze względu na jego specyfikę jest utrudniona. Dodatkowo nauczanie umiejętności na wodzie, w wodzie czy pod wodą wymaga zachowania i przestrzegania restrykcyjnych zasad bezpieczeństwa. Brak gotowości ucznia do działania w odmiennym środowisku wodnym u podłoża, którego leżą lęk lub strach, może zakłócać lub nawet uniemożliwiać komunikację dydaktyczną. W konsekwencji spada skuteczność nauczania. Celem pracy jest wskazanie nowatorskich form przekazu informacji dydaktycznej, które umożliwią trwałą zmianę zachowania ucznia szczególnie podczas działania w sytuacji trudnej – na wodzie, w wodzie i pod wodą. Istnieją przesłanki by sądzić, że natychmiastowa werbalna informacja oraz uwypuklenie w niej funkcji metajęzykowej podniesie jakość i efektywność procesu nauczania czynności ruchowych w odmiennym środowisku wodnym.
EN
This paper describes the concept of didactic communication and verifies the course of teaching selected disciplines of water based recreation, i.e. swimming (at the standard technique level), handling a sailing boat whilst undertaking simple manoeuvres, and the basics of diving. At the same time, research in the area of experiments conducted in the field of teaching methods of these disciplines was reviewed in terms of teaching effectiveness, as well as the health and safety of the participants, and ways of communicating while in, on and under the water. Communication between an instructor and a student in any environment which is different from the norm, is difficult owing to its specificity. Additionally, teaching skills on, in or under water requires strict observance of safety rules. Lack of student's readiness to act in a different water environment, be that based on anxiety or fear, may interfere with or, even prevent didactic communication. Consequently, the effectiveness of teaching decreases. The aim of this work is to search for innovative forms of information transfer that will enable a permanent change in the student's behaviour, especially when acting in a difficult environment – on the water, in the water and under the water. There are premises to believe that immediate verbal instruction and emphasising the metalinguistic function in it should improve the quality and effectiveness of the process of teaching activities in various water based environments.
PL
W artykule przedstawiono sposoby obliczania maksymalnego ciśnienia krytycznego dla konstrukcji skutera podwodnego z użyciem wzorów analitycznych oraz analiz numerycznych.
EN
The article presents method of calculating the maximum external hydrostatic pressure for the construction of an underwater scooter. The calculations were performed using analytical formulas and FEM analysis in the Solid Works Simulation program. An experimental verification of the strength of the scooter structure in the pressure chamber was carried out. It made possible an initial verification of analytical formulas and the MES Solid Works Simulation software used in the issue.
PL
Barofunkcja zatoko obocznych nosa ma wielkie znaczenie dla bezpieczeństwa i komfortu nurkowań. W pracy podjęto temat określenia zmian powietrzności zatok szczękowych pod wpływem nurkowania, badanych na podstawie obrazu radiologicznego. Stwierdzono między innymi, ze u osób często nurkujących dochodzi do zmian w obrazie radiologicznym zatok utrzymujących się po nurkowaniu. Jednak zmiany te na ogół nie wpływają na zdolność do nurkowania.
EN
The barofunction of paranasal sinuses is of great significance in terms of diving safety and comfort. The paper aimed at determining the changes in the aeration of maxillary sinuses as a result of diving activities on the basis of a radiological image. Inter alia, it was observed that individuals who frequently practise diving show persistent changes in the radiological image of sinuses, however, usually they do not influence the diving capacity.
PL
Wstęp Wśród doświadczonych nurków obserwuje się adaptację na nurkowanie w formie zmodyfikowanego wzoru zmian fizjologicznych na podejmowanie tej czynności. Przejawia się to między innymi w zmianie odpowiedzi czynności układu sercowo-naczyniowego, dlatego warto ocenić rolę autonomicznego układu nerwowego w modulacji reakcji układu sercowo-naczyniowego po ekspozycji na hiperbarię. Materiał i metody W badaniu udział wzięło dziesięciu doświadczonych w nurkowaniu mężczyzn. Zmierzono efekty ekspozycji na hiperbarię na 30 i 60 metrów oraz interakcji głębokość x czas. Zmiany wartości HR, RRI, CI, LF i HF HRV zostały wzięte pod uwagę. Wyniki Ekspozycja na hiperbarię na 30 metrów znacząco wpłynęła na podwyższenie się wartości HFnu-RRI i obniżenie się wartości LFnu-RRI (F = 42.92, p < 0.00001), bez znaczącego wpływu na wartości HR, RRI i CI. Ekspozycja na hiperbarię na 60 metrów wpłynęła wzrost HR i CI (odpowiednio (F = 7,64, p = 0.01 oraz (F = 4.89, p = 0.04) oraz obniżenie się wartości RRI (F = 7.69, p = 0.01), bez istotnego wpływu na pozostałe zmienne. Wpływ interakcji czynników głębokość x czas był istotny we wszystkich mierzonych zmiennych. Wnioski Wyniki wskazują, że ekspozycja na hiperbarię na 60 metrów wpłynęła na zmianę takich parametrów jak HR, RRI, CI, na które ekspozycja na hiperbarię na 30 metrów nie miała istotnego wpływu. Natomiast, ekspozycja na 30 metrów wykazała istotny wpływ na LF i HF HRV, na które ekspozycja na 60 metrów nie miała istotnego wpływu. Uzyskano istotny efekt interakcji czasu i głębokości w każdej z analizowanych zmiennych.
EN
Introduction Among experienced divers, dive adaptation is seen as a modified pattern of physiological changes. This is reflected, inter alia, in the change in cardiovascular responses, therefore there is need to examine the role of the autonomic nervous system in cardiovascular response modulation after hyperbaric exposure. Material and methods Ten experienced divers took part in the study. The effects of hyperbaric exposure at 30 and 60 meters and interaction (depth x time) were measured. Changes in HR, RRI, CI and HRV values have been taken into analysis. Results Hyperbaric exposure at 30 meters significantly affected HFnu-RRI elevation and decrease of LFnu-RRI (F = 42.92, p <0.00001), without significant affecting the HR, RRI and CI. Exposure to hyperbaric 60 m increased HR and CI (F = 7.64, p = 0.01 and F = 4.89, p = 0.04 respectively) and RRI (F = 7.69, p = 0.01), without significant impact on other variables. The influence of interaction (depth x time) was significant in all measured variables. Conclusions The results indicate that hyperbaric exposure at 60 meters affected HR, RRI, CI parameters, that were not significantly affected by hyperbaric exposure at 30 meters. On the other hand, the exposure at 30 meters showed a significant effect on the LFnu and HFnu HRV, which were not significantly affected by the exposure at 60 meters. Significant effect of time and depth interaction in each of the analyzed variables was observed.
PL
Reakcja na nurkowanie może objawić się zmianą wartości temperatury głębokiej, spowodowaną wieloukładową odpowiedzią ze strony organizmu na zmianę środowiska zewnętrznego. W odpowiedzi na wielokrotnie powtarzane może dojść do chronicznej, fizjologicznej adaptacji reagowania układów organizmu na niniejszą zmianę. Obserwuje się to między innymi w funkcjach organizmu doświadczonych nurków podczas nurkowania. Celem niniejszego badania jest określenie wpływu ekspozycji hiperbarycznej na natychmiastową i odroczoną zmianę wartości temperatury głębokiej jak i jej okołodobowych zmian w grupie trzech doświadczonych nurków. Podczas kompresji na 30 oraz na 60 metrów wartości temperatury głębokiej ciała wykazywały tendencję do wzrostu. Następnie, wartości temperatury głębokiej ciała u nurków poddawanych dekompresji wykazywały tendencję do obniżania się. Wszystkie różnice w wartości temperatury głębokiej uzyskanej przez grupę nurków w poszczególnych punktach czasowych w niniejszym badaniu były nieistotne statystycznie.
EN
Changes observed in the core body temperature of divers are the result of a multifaceted response from the body to the change of the external environment. In response to repeated activities, there may be a chronic, physiological adaptation of the body’s response system. This is observed in the physiology of experienced divers while diving. The purpose of this study is to determine the immediate and delayed effects of hyperbaric exposure on core temperature, as well as its circadian changes in a group of three experienced divers. During compression at 30 and 60 meters, deep body temperature values tended to increase. Subsequently, deep body temperature values showed a tendency to decrease during decompression. All differences in core temperature values obtained by the group of divers at individual time points in this study were not statistically significant.
EN
Allergic contact eczema is the most common occupational skin disease caused by allergens. Thus far, no research has been conducted in Poland in relation to the development of contact allergies amongst divers resulting from particular diving suit components. A group of 86 divers were examined using allergy patch tests. Standard products of contact allergy diagnostics were used containing 40 allergens.
PL
Alergiczny wyprysk kontaktowy jest najczęściej występującą chorobą zawodową skóry wywołaną przez alergeny. W Polsce dotychczas nie przeprowadzono badań dotyczących narażenia na alergię kontaktową na składniki skafandra nurkowego. Przebadano alergicznymi testami płatkowymi grupę 86 nurków. Zastosowano standardowe produkty do diagnostyki alergii kontaktowej z 40 alergenami.
13
Content available Poziom cukru we krwi nurków pod wpływem hiperbarii
PL
Autorzy zbadali 104 nurków nurkujących w wodzie, 14 wykonujących nurkowania pozorowane w komorach dekompresyjnych i 11 osób grupy kontrolnej. Stwierdzono średni poziom cukru we krwi przed nurkowaniem 100mg%, po nurkowaniu 101 mg%, w grupie kontrolnej odpowiednio: 107 i 100 mg%, w grupie nurkowań pozorowanych: przed 102 i po 106 mg%. Stwierdzono iż stosowana dieta zapewnia badanym dostatecznie wysoki poziom cukru we krwi i chroni ich przed hipoglikemią. Konieczne są dalsze badania w komorach dekompresyjnych.
EN
The authors examined 104 divers performing dives in water, 14 exposed to simulated conditions in decompression chambers and 11 control subjects. The average blood sugar reading before diving amounted to 100 mg% with readings of 101 mg% after diving, whereas in the control group these readings were 107 and 100 mg% respectively and in the group of simulated dives, 102 before and 106 mg% after the exposure. It was found that the diet applied ensured a sufficiently high level blood sugar level in the subjects to protect them against hypoglycaemia. Further research in decompression chambers is required.
EN
The aim of this study is to evaluate the influence of the swimming speed during diving on the biomechanical parameters describing the movement of selected measurement points of the lower limb in professional divers. Methods: The study involved a group of 4 professional divers whose movement was recorded during underwater swimming at slow (approx. 0.4 m · s–1), medium (approx. 0.5 m · s–1), and fast (approx. 0.8 m · s–1) pace. Results: During swimming at medium speed, the divers made a smaller displacement (along the axes Y) of the midpoint of fin than during swimming at fast speed. The range of motion in the ankle joint increased in fast speed in comparison with low and medium swimming speed. The same relationship was noted for the obtained velocity and angular acceleration in the hip, knee and ankle joints. The authors observed that during swimming at slow pace the divers choose movement ensuring high swimming comfort while the efficiency of motion is a secondary factor. On the other hand, during swimming at higher pace, the applied movement pattern ensures far greater efficiency rather than swimming comfort. Conclusion: The conducted analysis showed that divers adjust the movement of their lower limbs to the swimming pace.
15
Content available Decontamination of a diving suit
EN
When working in chemical or biological environments, contamination is an extremely dangerous issue for the rescue services of the fire department, police and the army. Modern protective overalls worn by fire fighters or dry "Viking" diving suits made from neoprene or nylon covered with polyurethane, have been proven to ensure sufficient protection. However, once the contaminated area is left, there is a need to perform decontamination of the external and internal surfaces of the protective overalls; in order to ensure the clothing continues to offer a high level of comfort and to retain the durability of said protective clothing, it is of course also necessary to perform a drying procedure. Moreover, there is a risk of a transfer of pathogenic micro-organisms between persons utilising the same protective clothes, particularly in the case of expensive specialist suits. Micro-organisms which may potentially spread through clothing include intestinal bacteria, such as: Salmonella, Shigella, Campylobacter, E. coli (including E. coli O157), C. difficile, viruses inducing infections of the upper respiratory tract and alimentary tract (noraviruses, rotaviruses, adeno and astroviruses). The risk of infection also involves the presence of the flu viruses, herpesviruses and pathogens transferred through skin, such as S. aureus (including MRSA), yeast-like fungi (Candida albicans), fungal strains inducing Tinea pedis and Tinea corporis [1]. Pathogenic micro-organisms can easily transfer from fabric surface onto the body of a person wearing protective clothing. From the numerous available techniques of decontamination of surfaces, equipment and protective clothing we propose to use for this purpose gaseous hydrogen peroxide (H2O2), a very effective biocidal agent. In field conditions, typical for the activities of rescue crews of the fire department, police and army we assume utilisation of a portable decontamination chamber enabling performance of a complete decontamination process. The process lasting approximately 3 hours encompasses 3 phases: • Drying phase; • Decontamination with gaseous hydrogen peroxide; • Catalytic combustion phase of hydrogen peroxide residues to a level safe for the environment. The integrated humidity and H2O2 level sensors ensure automatic control of the entire process and the unique distribution system of gaseous H2O2 secures full accessibility of the biocidal agent to the external surface of protective clothing as well as its interior. Moreover, the container allows for the conduction of the complete decontamination of the rescue equipment, night vision devices, binoculars, field telephones, radio stations, etc. Upon decontamination cycle completion, we obtain a completely dried suit which can be safely used by another crew member.
PL
Praca w warunkach chemicznego lub biologicznego skażenia środowiska jest ekstremalnie niebezpieczna dla służb ratowniczych straży pożarnej, policji i wojska.Nowoczesne kombinezony robocze strażaków, suche kombinezony nurków typu ”Viking”, wykonane z neoprenu lub nylonu pokrytego poliuretanem, w dostatecznym stopniu zabezpieczają pracujących w nich ludzi. Jednak po opuszczeniu skażonego terenu istnieje konieczność odkażenia zewnętrznej i wewnętrznej powierzchni kombinezonów, a w celu utrzymania wysokiego komfortu pracy i długiej trwałości odzieży roboczej również przeprowadzenie procedury osuszenia wnętrza kombinezonu. Dodatkowo istnieje ryzyko przeniesienia patogennych drobnoustrojów pomiędzy osobami używającymi tej samej odzieży roboczej, szczególnie w przypadku drogich, specjalistycznych kombinezonów. Mikroorganizmy, które mogą potencjalnie rozprzestrzeniać się poprzez odzież obejmują bakterie jelitowe, takie jak: Salmonella, Shigella, Campylobacter, E.coli (w tym E.coli O157), C.difficile, wirusy wywołujące infekcje górnych dróg oddechowych oraz układu pokarmowego (norowirusy, rotawirusy, adeno- i astrowirusy). Ryzyko kontaminacji obejmuje również wirusy grypy, herpeswirusy oraz patogeny przenoszone poprzez skórę, takie jak S.aureus (w tym MRSA), grzyby drożdżopodobne (Candida albicans), szczepy grzybów wywołujących Tinea pedis (grzybica stóp) i Tinea corporis (grzybica skóry gładkiej). Drobnoustroje chorobotwórcze bardzo łatwo mogą przenosić się z powierzchni tkaniny na powierzchnię ciała pracownika używającego kombinezonu ochronnego. Z wielu dostępnych technik dekontaminacji powierzchni pomieszczeń, sprzętu i odzieży roboczej proponujemy wykorzystanie w tym celu gazowego nadtlenku wodoru (H2O2), bardzo efektywnego środka biobójczego. W warunkach polowych, typowych dla działań grup ratowniczych straży pożarnej, policji i wojska zakładamy użycie mobilnej komory dekontaminacyjnej, w której będzie można przeprowadzić cały proces odkażania. W trwającym około 3 godzin procesie występują trzy fazy: • Faza osuszenia; • Faza dekontaminacji gazowym nadtlenkiem wodoru; • Faza katalitycznego spalenia pozostałości nadtlenku wodoru do poziomu bezpiecznego dla środowiska. Wbudowane w komorę czujniki wilgotności i poziomu H2O2 będą automatycznie nadzorowały cały proces, a unikalny system rozprowadzenia gazowego H2O2 zabezpieczy pełną dostępność czynnika biobójczego do zewnętrznej powierzchni odzieży roboczej oraz do wszystkich miejsc we wnętrzu kombinezonu. W kontenerze można będzie również przeprowadzić pełną dekontaminację sprzętu ratowniczego, noktowizorów, lornetek, komputerów polowych, telefonów, radiostacji, itp. Po zakończeniu cyklu dekontaminacji uzyskujemy całkowicie osuszony kombinezon, który może być bezpiecznie użyty przez dowolnego członka zespołu.
EN
The article presents a dermatosis that occurs in tropical and subtropical countries. Though the definitive hosts of the cutaneous larva migrans parasite are animals, humans can become accidental hosts and they are infected when their skin comes into contact with damp soil, most frequently sand. The disease is only present in the epidermis where an itch is brought about by the mining activity of the larva. Sunbathers and divers who put on their gear on a beach, on account of the epidermis maceration caused by a prolonged exposure to water, are particularly susceptible to the penetrative activities of the larva. In Poland the cutaneous larva migrans is in most cases mistaken for nettle rash or eczema.
PL
Artykuł przedstawia występującą w krajach tropikalnych i subtropikalnych dermatozę. Larwa skórna wędrująca jest pasożytem, których ostatecznymi żywicielami są zwierzęta. Człowiek jest przypadkowym żywicielem. Do zarażenia u człowieka dochodzi podczas kontaktu skóry z wilgotną ziemią, a najczęściej piaskiem. Choroba przebiega tylko w naskórku, larwa drąży kręty korytarz wywołując świąd. Narażeni są plażowicze i przebierający się na plaży nurkowie, których zmacerowany długim pobytem w wodzie naskórek, ułatwia penetrację larw. W Polsce zarażenie larwa skórną wędrującą w większości przypadków jest błędnie rozpoznawane jako pokrzywka lub wyprysk.
PL
Badania przeprowadzono u 38 marynarzy pełniących służbę nurkową. Badaniu poddano zdjęcia Rtg zatok przynosowych wykonywane podczas badań kontrolnych. Analizie poddano obrazy zatok przynosowych. Porównywano ich powietrzność w poszczególnych badaniach i obliczano wskaźniki planimetryczne. Stwierdzono, że narażenie na zmiany ciśnienia powodowały zmiany w obrazie i powietrzności zatok szczękowych, które jednak w badanej grupie nie wpływały na zdolność do nurkowania. Ujawniono również fakt, że u pewnej grupy osób badanych narażenie na hiperbarię nie powodowało w badanym okresie jakichkolwiek uchwytnych zmian w zatokach szczękowych.
EN
The study was performed on 38 divers of the navy. The research consisted in an analysis of RTG images of paranasal sinuses performed during control examinations. The authors compared sinus aeration in particular tests and calculated planimetric indices. It was concluded that an exposure to pressure fluctuations caused changes in the image and aeration of maxillary sinuses, which however did not have an effect on the diving capabilities of the tested group. Moreover, it was revealed that in a certain group of the subjects an exposure to hyperbaric conditions did not manifest any detectable lesions in maxillary sinuses.
18
PL
Silny wiatr, niska temperatura, intensywny prąd, słaba widoczność pod wodą to najczęściej spotykane czynniki, które mogą wywoływać stres u osób uprawiających sporty wodne. Stres to stan pobudzenia organizmu, który może być wywołany czynnikami zarówno wewnętrznymi, jak i zewnętrznymi. Ma na celu mobilizować fizyczne i psychiczne możliwości, jest więc reakcją korzystną, zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych, kiedy taka pełna mobilizacja może pozwolić na poradzenie sobie. Stres psychologiczny wywołany jest zwykle powstaniem sytuacji nietypowej, przekraczającej możliwości ludzkiego działania. Może być wywołany dostrzeganiem realnego lub wyobrażonego niebezpieczeństwa w otoczeniu, a także presją z zewnątrz na podstawie zadania do wykonania interpretowanego, jako zbyt trudne lub przekraczające umiejętności. Presja wewnętrzna, pojawia się, gdy człowiek czuje się niepewnie w danej sytuacji, kiedy nie potrafi rozwiązać problemu, oraz czuje dyskomfort, że nie spełnia oczekiwań innych, na przykład, by wykonać dane nurkowanie lub z powodu wydanych pieniędzy na ten cel czy zainwestowanego czasu. Stres fizyczny jest zazwyczaj odpowiedzią organizmu na oddziaływanie środowiska. W artykule przedstawiono i omówiono czynniki mające wpływ na nasilenie stresu oraz dokonano charakterystyki wybranych psychologicznych i medycznych teorii stresu.
EN
Strong wind, low temperature, intense current and poor visibility under water are the most common stress inducing factors in individuals practising water sports. Stress is a state of agitation, which can be caused both by external and internal factors. Its objective is to mobilise one's physical and psychological capabilities, thus it is a favourable reaction especially in crisis situations when such full mobilisation enables one to cope. Psychological stress is usually evoked by the occurrence of an atypical situation, exceeding one's handling capacity. It can be induced by seeing real or imagined danger in the surroundings, as well as by external pressure related to a task interpreted as too difficult or exceeding one's capabilities. Internal pressure appears when a person feels insecure in a given situation, when they cannot solve a problem or they feel discomfort due to their inability to meet the expectations of others, for instance, to perform a particular dive, or because of the money spent on this purpose or the invested time. Physical stress is usually an organism's response to the environmental impacts. This article presents and discusses factors which have an effect on stress intensification, as well as providing a characterisation of selected psychological and medical theories of stress.
19
Content available Czynnik XII – ograniczenie nurków?
PL
Brak dowodów na zależną od czynnika tkankowego aktywację układu krzepnięcia krwi i uwalnianie trombiny z jednej strony a spadek stężenia czynnika XII po krótkotrwałych ekspozycjach powietrznych oraz saturowanych powietrznych i helioksowych, oraz podwyższone stężenie kompleksu plazminaantyplazmina (PAP) po krótkich nurkowaniach wskazują na możliwość wpływu nurkowania i dekompresji na aktywację fibrynolizy. Celem naszych badań była weryfikacja hipotezy zakładającej, że nurkowanie i dekompresja aktywują układ fibrynolizy oraz wyjaśnienie patomechanizmu tej aktywacji. W badaniach uczestniczyło 50 zdrowych ochotników, których poddano krótkotrwałym, powietrznym ekspozycjom hiperbarycznym pod ciśnieniem 400 kPa i 700 kPa odpowiadającym nurkowaniu na głębokość 30 m i 60 m. Dekompresję stosowano zgodnie z tabelami Marynarki Wojennej. Przed ekspozycją hiperbaryczną oraz po zakończeniu dekompresji we krwi żylnej określano: aktywność czynnika XII, stężenie i aktywność t-PA, stężenie i aktywność PAI-1, stężenie alfa2-antyplazminy, stężenie PAP, stężenie elastazy neutrofili. Stwierdzono istotny statystycznie wzrost aktywności czynnika XII, wzrost stężenia kompleksu PAP, przy jednoczesnym spadku statystycznie istotnym spadku aktywności α2-AP. Nie stwierdzono mierzalnej aktywności t-PA oraz istotnych zmian stężenia t-PA. Stwierdzono istotny statystycznie spadek zarówno aktywności jak i stężenia PAI-1, silniej zaznaczony po ekspozycjach odpowiadających nurkowaniu na 60 m. Stężenia elastazy granulocytow nie różniły się istotnie przed ekspozycją i po dekompresji. Wnioski: U osób kwalifikowanych do nurkowania powinno się sprawdzać czynniki ryzyka zwiększonej aktywności fibrynolitycznej – zaburzenia hemostazy zwiększające ryzyko krwawienia, możliwość występowania zakrzepów/skrzeplin przyściennych.
EN
The lack of evidence for the tissue-factor dependent activation of the coagulation system and the release of thrombin on one hand, and a decreased concentration of factor XII after short term air, saturated air and heliox exposures, as well as an increased concentration of the plasmin-antiplasmin complex (PAP) after short dives indicate that diving and decompression possibly affect fibrinolysis. The aim of our research was to verify the assumption that diving and decompression activate the system of fibrinolysis and the clarification of the pathomechanism of this activation. The study involved 50 healthy volunteers who were subjected to short-term, air hyperbaric exposures at 400 kPa and 700 kPa, which correspond to 30m and 60m dives. Decompression was applied in accordance with Naval tables of decompression. Before hyperbaric exposition and after decompression the following factors were determined: activity of factor XII, concentration and activity of t-PA, concentration and activity of PAI-1, concentration of alpha2antiplasmin, concentration of PAP, concentration of neutrophil elastase. The following observations have been made: a statistically significant increase in the factor XII activity, increase in the PAP complex concentration and a simultaneous significant decline in the α2-AP activity. No measurable t-PA activity or significant changes in t-PA concentration have been observed. In addition, a statistically significant decline in both the activity and concentration of PAI-1 has been observed, which was more pronounced after the expositions that corresponded to 60 m dives. The concentrations of granulocyte elastase did not differ significantly before and after decompression. Conclusions: People qualified for diving should have the following risk factors examined: risk factors of increased fibrynolytic activity – haemostasis abnormalities that increase the risk of haemorrhage, possibility of parietal blood clots/thrombi.
Logistyka
|
2015
|
nr 4
1703--1710, CD2
PL
Tlen jest konieczny do podtrzymania homeostazy24 organizmu ludzkiego, lecz wykazuje także działanie kancerogenne. W niektórych teoriach uważany jest za przyczynę starzenia się organizmów żywych [1]. W warunkach hiperbarycznych toksyczne działanie tlenu pogłębia się. Obserwowane są poważne objawy w stosunku do ośrodkowego układu nerwowego, tkanki płucnej oraz inne swoiste objawy toksyczności somatycznej25. W Polsce wykorzystywano wyniki badań światowych nad wszystkimi formami toksyczności tlenowej, lecz prowadzono także badania własne. Niektóre wyniki można zaliczyć do istotnych dla postępu światowej wiedzy o tym fenomenie. W artykule zaprezentowano wyniki badań nad tlenową toksycznością ośrodkową przeprowadzone w Akademii Marynarki Wojennej w ramach projektu zleconego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju pt. Projektowanie dekompresji w misjach bojowych.
EN
Oxygen is necessary to maintain homeostasis of the human body, but also has a carcinogenic effect. In some theories. In terms of hyperbaric oxygen toxicity deepens. Severe symptoms are observed in relation to the central nervous system, lung tissue and other somatic-specific toxicity. In Poland, we used the results of the world on all forms of oxygen toxicity, but also carried out their own research. Some results can be classified as essential for the progress of world knowledge about this phenomenon. The article presents results of research on oxygen toxicity performed in centers Naval Academy project commissioned by the National Research and Development Centre Fri. Designing decompression in combat missions.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.