Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 87

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  transformers
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
PL
Transformator to urządzenie służące do przemieszczania energii elektrycznej pomiędzy obwodami. Jako że do jego chłodzenia używa się oleju transformatorowego, który jest substancją łatwopalną,, w przypadku awarii może być bardzo niebezpieczny. Czy istnieje skuteczny sposób na zabezpieczenia transformatora, tak aby nie stwarzał zagrożenia ? Odpowiedzią jest Sergi Transformer Protector - najnowocześniejszy system bezpieczeństwa tego typu na rynku.
EN
A transformer is a device used to move electricity between circuits. As transformer oil, which is a flammable, is used to cool it, it can be very dangerous in the event of a failure. Is there an effective way to protect the transformer so that it does not pose a threat? The answer is Sergi Transformer Protector - the most modern safety system of its kind on the market.
2
PL
Transformatory są znamionowane na moc wydawaną. Moc pobierana z sieci elektroenergetycznej jest większa o straty mocy w rdzeniu transformatora i w uzwojeniach. Sumaryczne straty mocy wynoszą ok. 1% mocy znamionowej. Moc pola magnetycznego w rdzeniu transformatora jest mocą średnią z mocy pobieranej i mocy oddawanej.
3
PL
Na przykładzie dwóch transformatorów olejowych grupy III przedstawiono dwa kryteria determinujące wymianę transformatorów na nowe. Transformator o mocy znamionowej 670 kVA z roku 2006 zasilał, poprzez falownik AC/DC/AC, piec indukcyjny. Transformator po 5 latach eksploatacji miał zużytą izolację. Konieczność wymiany transformatora na nowy determinowało kryterium zużytej izolacji. Degradacja izolacji była spowodowana przez impulsy napięcia generowane w czasie komutacji zaworów energoelektronicznych. Drugi transformator, o mocy znamionowej 400 kVA z roku 1964, ma straty mocy jałowe 3 razy większe, a straty obciążeniowe 1,5 razy większe od strat w transformatorach o tych samych parametrach produkowanych obecnie. Wymianę transformatora na nowy determinowało kryterium energii strat w transformatorze.
EN
Two criteria determining the replacement of transformers with new ones are presented on the example of two group III oil transformers. A 670 kVA transformer from 2006 powered an induction furnace via an AC/DC/AC inverter. The transformer after 5 years of operation had worn insulation. The necessity to replace the transformer with a new one determined the criterion of used insulation. Insulation degradation was caused by voltage pulses generated during commutation of power electronic valves. The second transformer with a rated power of 400 kVA from 1964 has an idle power loss 3 times greater and load losses 1,5 times greater than losses in transformers with the same parameters currently produced. Replacement of the transformer with a new one was determined by the criterion of energy loss in the transformer.
PL
W artykule przedstawiono możliwości wykonywania pomiarów wyładowań niezupełnych (WNZ) w miejscu zainstalowania transformatora na stacji elektroenergetycznej. Scharakteryzowano trzy metody umożliwiające wykonanie pomiarów w warunkach stacyjnych: metodę elektryczną, ultra wysokiej częstotliwości (UHF) i akustyczną. Przedstawiono urządzenie pomiarowe umożliwiające wykonywanie pomiarów w trybie off-line, a także rejestrację ciągłą parametrów charakteryzujących WNZ w trybie on-line. Dodatkowo omówiono możliwości praktycznego wykorzystania pomiarów WNZ wykonywanych na miejscu zainstalowania transformatora w codziennej praktyce eksploatacyjnej.
EN
The article presents the possibilities of performing partial discharge measurements (PD) at the place where the transformer is installed at the power station. Three methods have been characterized enabling measurements to be carried out under station conditions: electrical, ultrahigh frequency (UHF) and acoustic methods. A measuring device enabling measurements in off-line mode as well as continuous recording of parameters characterizing PD in on-line mode were presented. In addition, the possibilities of practical use of PD measurements taken at the place of installation of the transformer in everyday operational practice were exploitation.
PL
W ramach artykułu przedstawiono wyniki analizy porównawczej poziomu ciśnienia akustycznego hałasu infradźwiękowego generowanego przez dwa transformatory elektroenergetyczne średniego napięcia o znamionowych mocach pozornych 250 kVA oraz 1250 kVA. Porównanie, zawarte w części wynikowej, oparto na analizie widm częstotliwości i spektrogramów, które wyznaczono dla zarejestrowanych sygnałów niskoczęstotliwościowych. Uzyskana charakterystyka hałasu infradźwiękowego, dla poszczególnych transformatorów, uwzględnienia lokalizację punktów pomiarowych względem miejsca emisji i jej wpływ na uzyskane wartości poziomu ciśnienia akustycznego. Przeprowadzone badania pozwoliły na określenie wielkości oddziaływania infradźwiękowego badanych transformatorów oraz zmian widma emitowanego hałasu w ich otoczeniu.
EN
The subject area of this article applies to study of infrasound signals generated by transformers. The tests were carried out on medium voltage transformers which reduce the voltage from 15 kV to 0.4 kV, using oil and dry insulation with nominal apparent power in the range from 250 kVA to 1250 kVA. Moreover, the transformers working in overhead and indoor were compared. The aim of the analyzes was to determine the frequency spectra of the recorded infrasound signals and to calculate the corresponding spectrograms. For comparative purposes, the characteristics presented in this paper, were calculated separately for the analyzed transformers taking into account four selected measurement points located around the transformers.
PL
Celem artykułu jest określenie wpływu mikroinstalacji fotowoltaicznych (PV) na parametry jakościowe energii elektrycznej. Analiza ukierunkowana jest na poprawę poziomów napięcia w sieciach niskiego napięcia z dużą koncentracją mikroźródeł [3, 4, 6]. W instalacjach niskiego napięcia z dużą koncentracją źródeł rozproszonych istnieje ryzyko wzrostu napięcia poza parametry dopuszczalne, określone w aktach prawnych. Operator systemu powinien reagować na zmiany napięcia przy lawinowym przyłączaniu jednostek wytwórczych. Artykuł prezentuje możliwości wyrównywania poziomów napięcia z wykorzystaniem transformatora zasilającego 15/0,4 kV. Wykonano analizę porównawczą rozwiązań technicznych polegających na:  wymianie transformatora na jednostkę o większej mocy,  wykorzystaniu istniejącego przełącznika zaczepów (zmiana położenia możliwa w stanie bezprądowym),  wykorzystaniu podobciążeniowego przełącznika zaczepów (po wymianie transformatora). W celu rozwiązania postawionego zadania, na podstawie odpowiednich modeli matematycznych, przeprowadzone zostały badania symulacyjne porównujące skuteczność zastosowanych metod [2, 9].
EN
The purpose of the article is to determine the impact of photovoltaic micro-installations (PV) on the quality parameters of electricity. The analysis is aimed at improving voltage level in low-voltage networks with a high concentration of micro-sources. In this type of installations, there is a risk of voltage increase beyond the allowable parameters. The article presents the possibility of levelling voltage profiles using a 15/0.4 kV transformer including:  replacement of the transformer with a higher power unit;  use of an existing tap changer (change of position possible in no-load current);  use of on-load tap-changer. In order to solve the task, simulations were carried out comparing the effectiveness of the methods used.
7
Content available remote Propagacja przepięć łączeniowych w uzwojeniach transformatorów
PL
Zwiększające się wymagania odnośnie do niezawodności dostaw energii elektrycznej oraz niezawodności pracy odbiorników energii powodują, że niezbędne są szczegółowe analizy narażeń przepięciowych układów izolacyjnych transformatorów energetycznych i urządzeń połączonych z transformatorami od przepięć. Narażenia uzwojeń transformatorów od przepięć łączeniowych są efektem warunków propagacji fal napięciowych w sieciach elektrycznych oraz uzwojeniach. Szczególne znaczenie ma analiza reakcji uzwojeń transformatorów na zjawiska przejściowe w układzie: linia zasilająca kablowa-transformator, od których są zależne przepięcia wewnętrzne w uzwojeniach. W artykule przedstawiono analizę wpływu zjawisk przejściowych w typowych fragmentach sieci z transformatorami rozdzielczymi podczas czynności łączeniowych oraz zwarć doziemnych na przepięcia narażające układy izolacyjne uzwojeń transformatorów. Podstawą analizy były symulacje przepięć łączeniowych, wykonane w programie Electromagnetic Transients Program-Alternative Transients Program (EMTP-ATP) przy zastosowaniu modelu z parametrami skupionymi uzwojeń transformatorów.
EN
The increasing requirements for improved reliability of supply of electrical power and reliability of work of electrical receivers means that the analysis of impact of insulation systems of power transformers and devices connected to transformers are necessary. Impact of switching overvoltages on transformer windings is the result of conditions for traveling of voltage wave in electrical networks and windings. Analysis of reaction of transformer windings to transient phenomena in the system: supply cable line-transformer influencing on internal overvoltages in windings have special means. This paper presents analysis of the influence of transient phenomena in typical electrical networks with distribution transformers during switching operations and short-circuit to earth on overvoltage in transformer windings. Analysis is based on simulation results of switching overvoltages done in the Electromagnetic Transients Program-Alternative Transients Program (EMTP-ATP) using the model with concentrate parameters of transformer windings.
PL
Zmiany dotyczące infrastruktury energetycznej coraz częściej wymagają, bądź też wręcz wymuszają zastosowanie urządzeń dobieranych indywidualnie. W znaczącej skali występują urządzenia energetyki rozproszonej, dużo więcej jest odbiorów przekształtnikowych o różnym charakterze składowych harmonicznych. Konkurencja kosztowa wymusza coraz oszczędniejsze konstrukcje, co może oznaczać, że w wielu wypadkach urządzenia muszą być dedykowane do określonych zastosowań i przewidzianych reżimów pracy, gdyż praca w innych warunkach może nie być efektywna lub też prowadzić do szybszego zużywania się urządzeń. Przy wysokim wykorzystaniu urządzeń istotne jest także, by pracowały one z odpowiednimi zabezpieczeniami, które we właściwy sposób będą informować o zbliżaniu się do stanów krytycznych. Artykuł ten, na podstawie doświadczeń produkcyjno–eksploatacyjnych firmy TRAFTA, opisuje specyficzne przypadki, w których poprawne, lub też niepełne określenie warunków eksploatacji, jak i dobór zabezpieczeń miały kluczowe znaczenie dla poprawnej pracy produktu. Z uwagi na profil produkcyjny firmy TRAFTA, specjalizującej się w transformatorach i dławikach dostosowanych do specyficznych wymagań, przypadki eksploatacji tych właśnie wyrobów, a zwłaszcza dławików, zostały poddane szczegółowej analizie.
EN
The changes of electrical infrastructure require the individual adjustment of electrical equipment. In a big scale there are devices of local generation, there are more and more convertor loads of different character of higher harmonics. The cost competition leads to material saving designs what means that the devices must fit to particular applications and operations regimes, because the operation in different conditions can be ineffective or may cause the faster degradation. Operation on the high level of device utilization must be linked with proper choice of protection systems informing about approaching the critical conditions. Basing on the experience of company TRAFTA concerning the design and operation of its products, the paper describes the chosen cases where the proper or insufficient description of site conditions as well as the choice of protection systems had the key importance for proper operation of the device. Taking into account the production profile of company TRAFTA offering transformers and reactors for specific applications the examples of these devices, especially reactors, were analyzed.
PL
W artykule przedstawiono jego działalność w największej polskiej przedwojennej fabryce maszyn i transformatorów w Żychlinie. Następnie, w okresie powojennym w Centralnym Biurze Konstrukcyjnym Maszyn Elektrycznych w Katowicach. Był współzałożycielem i pierwszym Redaktorem Naczelnym kwartalnika „Maszyny Elektryczne-Zeszyty Problemowe”.
EN
The paper presents his activity at the largest Polish pre-war factory of machines and transformers in Żychlin and next, in the post-war period, at Electrical Machines Central Engineering Office in Katowice He was a co-founder and the first executive editor of the quarterly journal "Maszyny Elektryczne-Zeszyty Problemowe".
PL
Przedstawiono nowatorskie rozwiązanie monitorowania stanów sieci niskiego napięci wraz z identyfikacją zwarć z sieci średniego napięcia i nowym systemem komunikacji.
EN
Novel solutions to monitor condition of low voltage grids along with identification of short-circuits from medium voltage grids and a new system of communication are presented.
PL
Transformatory w warunkach eksploatacji są narażone na oddziaływanie przepięć o zróżnicowanych przebiegach. Narażenia przepięciowe układów izolacyjnych wewnętrznych są zależne od reakcji transformatora na przepięcia powstające w układach elektroenergetycznych. Doskonalenie konstrukcji układów izolacyjnych oraz zwiększenie niezawodności pracy wymaga analizy tych narażeń. W artykule przedstawiono narażenia przepięciowe układów izolacyjnych transformatorów podczas prób napięciem udarowym oraz w warunkach eksploatacji. Podstawą analizy były wyniki rejestracji przepięć wewnętrznych w uzwojeniach transformatora podczas oddziaływania napięć udarowych piorunowych pełnych i uciętych oraz udarów modelujących przepięcia powstające w układach elektroenergetycznych.
EN
Transformers in exploitation conditions are impact to action overvoltagrs with different courses. Influence of overvoltages on internal insulation systems depend from reaction of transformer to overvoltages generated in electrical power systems. Development of construction for insulation systems and increase of reliability of work need analysis of such impacts. Analysis of overvoltage impacts on insulation systems during voltage tests and in exploitation conditions is presented in the paper. As a basis of the analysis are results of investigations for overvoltages in insulation systems of transformer windings during action full and chopped lightning voltage strokes and voltage strokes modeling overvoltages generated in electrical power systems.
PL
Transformatory i przekładniki pomiarowe połączone z siecią energetyczną są narażone na działanie różnego rodzaju przepięć. Przepięcia w sieci elektroenergetycznej są generowane przez wyładowania piorunowe oraz w czasie różnego rodzajów przełączeń w sieci elektroenergetycznej. Fale przepięciowe mają bardzo krótki czas działania i to powoduje, że napięcie to rozkłada się nierównomiernie wzdłuż uzwojenia. W artykule wykazano, że maksymalny gradient napięcia występuje na początku uzwojenia i gradient ten zależy od współczynnika α = [Cg /Cz ]0.5, gdzie Cg oznacza pojemność izolacji głównej, a Cz pojemność izolacji zwojowej.
EN
Transformers and measuring transformers connected to a grid are exposed to various types of surges. Surges in a power grid are generated by lightning strikes and during various types of switchings. Surge waves are of a very short duration and this causes that the voltage distributes unevenly along the winding. Shown is that the maximum voltage gradient appears at the beginning of the winding and that this gradient depends on the coefficient α = [Cg /Cz ]0.5,where Cg  is the capacity of main insulation and Cz , is the capacity of winding insulation.
PL
Pojemność Cz  i rezystancja Rz  izolacji zwojowej uzwojeń transformatora są wykorzystywana w analizie rozkładów fali napięciowej na uzwojeniu przy przepięciach i w diagnostyce układu izolacyjnego. W artykule przedstawiono sposób pomiaru pojemności Cz  i rezystancji Rz  izolacji zwojowej uzwojenia transformatora. Pomiary przeprowadzono na transformatorze suchym o mocy 160 kVA.
EN
Values of capacitance Cz  and resistance Rz  of a transformer windings turn-to-turn insulation are used in an analysis of a voltage wave distribution across the windings during overvoltages as well as in an insulation system diagnostics. Presented is the procedure for measuring capacitance Cz  and resistance Rz  of a transformer winding turn-to-turn insulation. The measurements were performed on a 160 kVA dry-type transformer.
PL
Mam przyjemność poinformować Szanownych Czytelników o nowo wydanej książce pt. „Maszyny elektryczne i transformatory. Podstawy teoretyczne, eksploatacja i diagnostyka". Autorem tej monografii jest prof. dr hab. inż. Tadeusz Glinka, nauczyciel akademicki wykładający przez kilkadziesiąt lat przedmiot maszyn elektrycznych w Politechnice Śląskiej. Autor ma duże doświadczenie w eksploatacji i diagnostyce maszyn elektrycznych i transformatorów. Był kierownikiem brygady rozruchowej napędów tyrystorowych prądu stałego w czasie budowy Huty Katowice, a następnie przez 25 lat, aż do czasu prywatyzacji Huty, był doradcą naukowym głównego energetyka Huty do spraw eksploatacji, remontów i diagnostyki napędów, maszyn elektrycznych i transformatorów. Autor wykonał dziesiątki ekspertyz i badań diagnostycznych maszyn elektrycznych i transformatorów w hutach, kopalniach, elektrowniach i innych zakładach przemysłowych. Od szeregu lat blisko współpracuje z Instytutem Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL pełniąc tam funkcję przewodniczącego Rady Naukowej.
15
Content available remote Increase in losses in a superconducting transformer due to inrush current
PL
W pewnych okolicznościach, włączeniu nieobciążonego transformatora nadprzewodnikowego do sieci towarzyszyć może prąd włączania o dużej wartości. Na skutek nasycenia rdzenia, pole magnetyczne w kolumnie wielokrotnie przekracza wartość obliczeniową. W efekcie może mieć miejsce przekroczenie krytycznych wartości prądu oraz natężenia pola materiału nadprzewodnikowego, uzwojenia transformatora przechodzą ze stanu nadprzewodzenia do stanu rezystywnego. Wzrost strat przekłada się na wzrost temperatury nadprzewodnika, mogący prowadzić do termicznego uszkodzenia uzwojeń. W pracy poddano analizie wzrost strat w uzwojeniu transformatora HTS na skutek przepływu prądu włączania.
EN
In some cases after the superconducting transformer is switched into the energetic network, core saturation occurs. Magnetic field is many times greater than the calculated field. The outer magnetic field causes increase in losses in superconducting transformer’s windings. The effect is getting the windings from superconducting to resistive state. Increase in windings temperature in the resistive state can lead to irreversible superconductor degradation.
EN
Insulating oils are the coolants of the transformer winding. During the operation, they are subjected to numerous and diverse extortion; they accumulate destruction of a variety of products of structural elements of the transformer in themselves and, as a result they change their own properties. The systematic analysis of composition and characteristics of the insulating oil provides information about the condition of the whole transformer. The article presents the results of an investigation of insulating oil condition during operation of a transformer, and it proposes actions to monitor the insulation oil and prolong its service life. Regular tests allow the regeneration of oil (e.g. by vacuum treatment, drying) at the right time, which eliminates the need for costly oil exchange in many cases. Monitoring of the insulating oil also has a large impact on the technical safety, which is related to risk mitigation of major accidents, such as electric shocking or even transformer explosions. The obtained results confirm the validity of the insulating oil regeneration process as a method for decreasing operating costs, which is simultaneously efficient and environmentally friendly.
PL
Oleje elektroizolacyjne są czynnikiem chłodzącym uzwojenie transformatora. Podczas pracy urządzenia poddawane są one licznym i różnorodnym wymuszeniem, gromadzą w sobie różnorodne produkty destrukcji elementów konstrukcyjnych transformatora i, w efekcie, zmieniają swoje właściwości. Systematyczne badanie składu i właściwości oleju elektroizolacyjnego dostarcza więc informacji o stanie technicznym całego transformatora. W artykule przedstawiono wyniki badań stanu oleju elektroizolacyjnego w trakcie eksploatacji transformatora oraz zaproponowano działania, mające na celu kontrolę stanu izolacji olejowej i wydłużenia czasu jej eksploatacji. Regularne badania pozwalają na regenerację oleju (np. poprzez wirowanie, osuszanie) we właściwym czasie, co w wielu przypadkach eliminuje konieczność kosztownej wymiany oleju. Monitoring właściwości oleju elektroizolacyjnego ma również duży wpływ na bezpieczeństwo techniczne, związane z ograniczeniem ryzyka wystąpienia poważnych awarii, takich jak przebicia elektryczne, a nawet wybuch transformatora. Uzyskane rezultaty potwierdzają zasadność procesu regeneracji oleju elektroizolacyjnego jako metody obniżającej koszty eksploatacji, a przy tym efektywnej i przyjaznej środowisku.
17
Content available remote Ammonia carbon adsorption cycle research at the University of Warwick
EN
Active carbon-ammonia cycles have been developed from the 1980’s in the USA and are still a major research interest at the University of Warwick, where systems have been built for car air conditioning, solar refrigeration and gas-fired heat pumps. The basic cycles are introduced and a brief description of the historical development is presented. The paper then presents work to date on domestic gas fired heat pumps with preliminary results from the latest system under test, and describes plans and the prospects for future products. The possibility of using carbon-ammonia in thermal transformers for industrial use is modelled theoretically and the prospects discussed and compared with using ammonia and chemical salts.
PL
W artykule przedstawiono budowę i diagnostykę izolatora przepustowego wysokiego napięcia papierowo-olejowego w osłonie porcelanowej. Izolatory tego typu są stosowane w transformatorach energetycznych. Diagnostyka izolatorów bazuje na pomiarach tgδ i pojemności C bądź na pomiarze sumarycznego prądu upływu. Przedstawiono elektryczne schematy zastępcze diagnozowanego układu izolacyjnego i wykazano dlaczego tego typu diagnostyka jest mało wiarygodna. Wskazano, że bardziej wiarygodną diagnostyką jest badanie oleju (analiza DGA).
EN
This article presents the construction and diagnostics of high-voltage, paper-oil Cushing insulator in porcelain body. Such insulators are used in power transformers. Diagnostics of this insulators is based either on measurements of tgδ and of capacity C or on measurement of summary leakage current. Electrical equivalent circuits of the diagnosed insulation system are being presented. Moreover it is shown why this type of diagnostics is unreliable. More reliable diagnostic method is the measurements of the oil (DGA analysis).
PL
Kilkudziesięcioletnia aktywność na rynku transformatorowym, zdobyte dzięki temu olbrzymie doświadczenie przy wykonywaniu remontów, modernizacji i produkcji nowych, w tym unikalnych transformatorów, wymogło potrzebę stosowania coraz to bardziej nowoczesnych konstrukcji i technologii. W referacie omówione zostaną nowe rozwiązania konstrukcyjno-technologiczne stosowane w EthosEnergy Poland S.A. Lubliniec. Autorzy referatu przedstawiają je na przykładzie nowych produktów - transformatorów blokowych regulacyjnych typu TOBNRLa 290000/400 oraz TOBNRLa 290000/230. Dodatkowo omówione zostaną wyniki badań oraz obliczeń potwierdzających wysoki poziom świadczonych usług, mających odzwierciedlenie w poprawnej i bezawaryjnej eksploatacji.
EN
A few decades activities on the transformer market and thus gained vast experience in the performance of repairing, revamping and production of new transformers, including unique ones, has forced the need for using more and more modern designs and technologies. The paper presents the new engineering and technological solutions applied in EthosEnergy Poland SA Lubliniec. The authors present them on the example of their new products - unit regulatory transformers of type TOBNRLa 290000/400 and TOBNRLa 290000/230. In addition, test results and calculations confirming the high level of services performed, being reflected in a correct and trouble-free operation are discussed.
PL
We współczesnych sieciach przesyłowych coraz częściej występują odbiory nieliniowe – zarówno o małych, jak i znaczących mocach. Ilość odbiorów o stosunkowo małych mocach wzrasta lawinowo i ich wpływ na sieci nie może być pomijany. W artykule scharakteryzowano odbiory nieliniowe oraz ich wpływ na sieci przemysłowe, a w szczególności na zasilające je transformatory. Wyjaśniono konieczność obniżenia dopuszczalnej obciążalności transformatorów obciążonych prądami odkształconymi w stosunku do mocy znamionowej określonej dla przebiegów sinusoidalnych. Przedstawiono i omówiono wyniki badań laboratoryjnych obciążenia transformatora przekształtnikiem mocy w różnych stanach pracy. Sformułowano wnioski końcowe.
EN
Non-linear receptions, with small or significant power input, occur more and more frequently in modern transmission grids. The number of receptions with relatively small power has increased dramatically and their influence on the grids cannot be ignored. The article gives the characteristics of non-linear receptions and their influence on industrial grids, particularly on transformers that supply power to these grids. The authors explained the necessity to lower the acceptable load capacity for deformed-current loaded transformers against the rated power defined for sinusoidal runs. The results of laboratory tests were discussed. The tests were carried out to check the load of the transformer with the power converter at different work states. In the end some conclusions were formulated.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.