Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  clay raw material
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Badaniom zostały poddane trzy próbki z nieeksploatowanego dotąd złoża Dylągówka–Zapady. Charakterystyka surowcowa tych próbek, pochodzących z różnych głębokości złoża, polegała na określeniu ich składu fazowego (przy użyciu takich metod jak: analiza rentgenograficzna, spektroskopia w podczerwieni oraz analiza termiczna), składu chemicznego, ziarnowego oraz określenia właściwości sorpcyjnych. Badania te wykazały, że kopalina w przekroju pionowym złoża wykazuje zmienny skład chemiczny i mineralny, aczkolwiek generalnie jest zasobna w minerały grupy smektytu (montmorillonit). Zawartość tego minerału ilastego mieści się w przedziale 28–43%. Kolejną fazą mineralną, która ma istotny wpływ na właściwości technologiczne omawianej kopaliny jest opal. Obecność tej fazy krzemionkowej została potwierdzona analizą rentgenograficzną i termiczną. Stwierdzono, że w próbkach pobranych z różnych głębokości złoża występuje zarówno opal-A jak i opal-CT. Ponadto, w próbce pobranej z nadkładu złoża, stwierdzono także obecność innego minerału wykazującego właściwości sorpcyjne, tj. zeolitu (klinoptilolit). Z występowaniem w badanej kopalinie podwyższonej ilości smektytów, opalu i zeolitów, wiąże się jej wybitna drobnoziarnistość i dobre właściwości sorpcyjne, co predysponuje ją do wykorzystania jako sorbentu różnego rodzaju zanieczyszczeń.
EN
Examinations were carried out on three samples from the as yet unexploited Dylągówka–Zapady shale deposit. The samples represent various horizons of the deposit, from which the following characteristic features were determined: phase composition (using XRD analysis, infrared spectroscopy IS, and thermal analysis), chemical composition, grain-size distribution, and sorption properties. The results prove that the shales show vertical variability with respect to their chemical and mineral compositions, being generally rich in the minerals of the smectite group (montmorillonite). The content of this mineral ranges from 28 to 43%. The next mineral phase that significantly affects the technological properties of the prospective commodity is opal. This siliceous compound was identified with the XRD and DTA methods as two phases, i.e., opal-A and opal-CT. Additionally, in a sample collected from the overburden of the deposit, another mineral with sorption properties, i.e., clinoptilolite (group of zeolites), has been identified. The presence of higher amounts of smectite, opal, and zeolite results in the considerably fine grain size of the rocks as well as good sorption properties, being a potential sorbent of contaminants of various kinds.
2
Content available remote Wpływ węglanu wapnia na barwę spieczonych czerwonych iłów
PL
Badano wpływ węglanu wapnia na barwę wyrobów otrzymanych podczas spiekania czerwonych iłów z Patoki, Kozowa i Pałęg. Powstający tlenek wapnia w różnym stopniu był wiązany przez spiekany ił, co objawiało się po nawilżeniu próbek powstawaniem na ich powierzchni wykwitów. Obiektywne pomiary barwy próbek, wykonane przy użyciu spektrofotometru Konica Minolta CM-700d, pozwalają na wyciągnięcie wniosków o reaktywności iłów z tlenkiem wapnia podczas spiekania w przedziale temperatur 900-1150°C.
EN
In this paper, the influence of calcium carbonate content on colour of fired red clays from Patoka, Kozów and Pałęgi deposits was investigated. Calcium oxide arising during the firing process reacts with clays. The degree of this reaction has the influence on the formation of efflorescences on a body surface after soaking in water. The measurements of colour of the surface, using a Konica-Minolta Spectrophotometer CM-700d, allow determining reactivity of calcium oxide with clays during sintering in the temperature range between 900°C and 1150°C.
PL
W procesie przeróbki piasków szklarskich i formierskich powstają znaczne ilości drobno uziarnionych zawiesin ilastych, których głównym składnikiem jest kaolinit. Przez wiele lat zawiesiny te traktowano jako odpady i kierowano do osadników ziemnych. Względy ekologiczne i ekonomiczne przemawiają za koniecznością zagospodarowania zarówno surowca dotychczas zgromadzonego, jak i pochodzącego z bieżącej produkcji. Warunkiem wykorzystania tego materiału, np. w przemyśle ceramicznym, jest jego wzbogacenie. Istotnym problemem technologicznym jest proces odwadniania produktów wzbogacania. Mała prędkość sedymentacji ziarn skrajnie drobnych powoduje konieczność budowy osadników o dużych powierzchniach, co nie zawsze jest ekonomicznie uzasadnione. W referacie przedstawiono wyniki testów sedymentacyjnych próbek zawiesin ilastych pobranych z osadników ziemnych w jednym z zakładów przeróbki piasków szklarskich i formierskich. Pokazano przykładowe krzywe sedymentacji i wyznaczone z nich prędkości opadania zawiesin o różnych zawartościach fazy stałej i różnym uziarnieniu z zastosowaniem wybranych odczynników flokulacyjnych i bez ich użycia. Wyniki badań sedymentacji próbek zawiesin posłużyły również do obliczenia powierzchni zagęszczacza promieniowego.
EN
Thickening of fine grained clay suspensions is the important technological problem in clay raw materials processing plants. The low velocity of very fine grains sedimentation cause the necessity of large area settling tanks constructing, what is not always economically justified. The results of sedimentation tests for clay suspensions samples of solid phase granulation below 40 pm are presented in the paper. The authors presented the examples of sedimentation curves with calculated values of settling velocities for suspensions of various solid phase contents with or without various flocculating agents additions. The results of sedimentation tests were also the base to calculation of radial thickener surface.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.