Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 79

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  occupational risk assessment
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
W artykule omówiono uregulowania prawne i praktyczne problemy dotyczące tworzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Odniesiono się do związków planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia z harmonogramem robót budowlanych, oceną ryzyka zawodowego oraz instrukcjami bezpiecznego wykonywania robót budowlanych. Przedstawiono rolę planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w zarządzaniu procesem budowlanym, koordynacji robót i informowaniu wykonawców i ich pracowników o zagrożeniach związanych z realizacją procesu budowlanego. W końcowej części podjęto próbę klasyfikacji najczęściej występujących nieprawidłowości, jakie występują w planach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a także przyczyn ich występowania.
EN
The article discusses the legal regulations and practical problems related to creating a safety and health plan. Reference was made to the relationship between the safety and health protection plan and the construction works schedule, occupational risk assessment and instructions for safe execution of construction works. The role of the safety and health protection plan in the construction process management, works coordination and informing contractors and their employees about the risks related to the construction process was presented. In the final part, an attempt was made to classify the most common irregularities that occur in safety and health protection plans, as well as the reasons for their occurrence.
PL
W artykule omówiono uregulowania prawne i praktyczne problemy dotyczące tworzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Odniesiono się do związków planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia z harmonogramem robót budowlanych, oceną ryzyka zawodowego oraz instrukcjami bezpiecznego wykonywania robót budowlanych. Przedstawiono rolę planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w zarządzaniu procesem budowlanym, koordynacji robót i informowaniu wykonawców i ich pracowników o zagrożeniach związanych z realizacją procesu budowlanego. W końcowej części podjęto próbę klasyfikacji najczęściej występujących nieprawidłowości, jakie występują w planach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a także przyczyn ich występowania.
EN
The article discusses the legal regulations and practical problems related to creating a safety and health plan. Reference was made to the relationship between the safety and health protection plan and the construction works schedule, occupational risk assessment and instructions for safe execution of construction works. The role of the safety and health protection plan in the construction process management, works coordination and informing contractors and their employees about the risks related to the construction process was presented. In the final part, an attempt was made to classify the most common irregularities that occur in safety and health protection plans, as well as the reasons for their occurrence.
EN
Occupational risk is closely related to work environment. For the same positions, but in different working conditions threats and level of risk can be different. For this also estimating the degree of damage hazard the largest possible should be adopted effects. However, when estimating probability occurrence of threats should include, among others: working conditions, events from the past, or possible employee behavior (in particular those that may be the cause of an accident at work). The source of the above information may be data from statistics or observations of work stations. The article presents the assessment of occupational risk at the position of the laser cutter operator, which was carried out using the Job Safety Analysis (JSA) method. According to this method, occupational risk is determined on the basis of two parameters, i.e.: consequences of C and probability of consequences P. In turn, the probability of consequences is the sum of three factors: frequency of hazard F, probability of event O and avoidability or damage limitation A.
EN
The paper highlights the results of a study that examined the employees' expertise and awareness of occupational hazards in their work environment. The research involved a survey conducted in the form of a short questionnaire among employees responsible for loading and hauling of excavated material in an opencast mine. Among 23 major hazards that were thus identified, there were global hazards (affecting the entire mining process) as well as local, task-specific hazards. Depending on the number of responses, 10 local and 3 global hazards were identified in the analyzed area, involving noise, stress and dust. Active participation of the crew in the risk identification process helped in the assessment of their criticality levels, according to employees carrying out various task, highlighting the benefits of such approach for effective work safety management in a mining company. The conducted research demonstrated yet another goal to be achieved - i.e. the comparison of criticality levels of hazards as identified by employees and those reported in occupational risk assessment reports in the mine
5
PL
Celem niniejszego artykułu jest zwrócenie uwagi na znaczenie oceny ryzyka zawodowego w zawodzie strażaka. Zawód strażaka jest szczególnie narażony na czynniki, które negatywnie oddziałują na jego funkcjonowanie. Do tych czynników należą czynniki uciążliwe takie jak hałas czy wibracje oraz czynniki szkodliwe takie jak substancje żrące i trujące. Działanie tych czynników wpływa na jakość pracy strażaka. Mogą one powodować skutki takie jak: pogorszenie samopoczucia, dekoncentracja, rozkojarzenie, możliwość wystąpienia w późniejszym czasie choroby zawodowej. Kolejną grupą są czynniki niebezpieczne. To one mają bezpośredni wpływ na zdrowie, a nawet życie pracowników straży pożarnej. Do takich czynników w działaniach ratowniczo-gaśniczych należy przede wszystkim pożar. Jest to zdarzenie niekontrolowane niosące za sobą takie elementy jak wysoka temperatura, ogień, wysokie zadymienie, a także możliwość zawalenia konstrukcji na terenie których prowadzone są czynności ratownicze. Działania prowadzone przez strażaków mogą wpłynąć zarówno na ich bezpieczeństwo, jak i na bezpieczeństwo całego zespołu oraz osób którym niesiona jest pomoc. Ważną kwestią jest więc odpowiednio przeprowadzona ocena ryzyka zawodowego oraz prowadzenie działań mających na celu profilaktyczne uświadamianie pracowników straży o konsekwencjach nieprzestrzegania zasad bhp.
EN
The purpose of this article is to draw attention to the importance of occupational risk assessment in the firefighter profession. The profession of a firefighter is particularly exposed to factors that adversely affect its functioning. These factors include nuisance factors such as noise or vibration, and harmful factors such as caustic and poisonous substances. The action of these factors affects the quality of the firefighter's work. They can cause effects such as: deterioration in well-being, distraction, distraction, and the possibility of an occupational disease at a later date. Dangerous factors are another group. They have a direct impact on the health and even life of firefighters. Fire is one of such factors in rescue and firefighting operations. It is an uncontrolled event with elements such as high temperature, fire, high smoke, and the possibility of collapse of the structures in which rescue operations are carried out. Activities carried out by firefighters may affect both their safety and the safety of the entire team and people who are being helped. An important issue is therefore a properly conducted occupational risk assessment and carrying out activities aimed at preventive awareness of guard employees about the consequences of failure to comply with the principles of occupational health and safety.
EN
The purpose of this article was to identify occupational hazards at the laser cutter operator's workplace and to assess occupational risk. The article also indicates the basic requirements for the analyzed workplace. Research methods included: observation of the workplace (using a checklist), interviews with the employer, selected employees and a health and safety specialist, as well as analysis of the company's internal documents. The occupational risk assessment carried out at work using the Risk Score method showed that there are many different risk factors for accidents or diseases related to the work performed at the position of the laser cutter operator. However, thanks to the preventive measures applied, they are in the analyzed workplace at an acceptable (acceptable) level.
7
Content available Nowa metoda oceny ryzyka zawodowego - risk analysis
PL
Artykuł przedstawia nową metodę oceny ryzyka zawodowego Risk Analysis. Pierwsza część artykułu to wprowadzenie, które informuje o istocie oceny ryzyka zawodowego oraz porusza problem braku parametru opisującego wpływ zachowania człowieka na poziom ryzyka zawodowego w istniejących metodach Przedstawione informacje statystyczne potwierdzają jak istotny wpływ ma zachowanie człowieka na wystąpienie wypadku przy pracy. Drugi rozdział został poświęcony wyłącznie tematyce oceny ryzyka zawodowego. Rozdział trzeci zawiera główną cześć artykułu, czyli przedstawienie autorskiej metody oceny ryzyka zawodowego, która składa się z indywidualnie opracowanego wzoru oraz parametrów. Artykuł przedstawia metodę Risk Analysis, a także jej cechy, które wyróżniają ją na tle innych metod. Metoda cechuje się dokładnością, funkcjonalnością, a także nowatorskim podejściem do tematyki oceny ryzyka zawodowego.
EN
The article presents a new method of risk assessment Risk Analysis. The first part of the article is an introduction that informs about the essence of risk assessment and addresses the lack of a parameter describing the impact of human behaviour on occupational risk in existing methods of risk assessment. The statistical information presented confirms the significant impact of human behaviour on the occurrence of an accident at work. The second chapter is devoted exclusively to the subject of risk assessment. The third chapter contains the main part of the article, i.e. the presentation of the author's own risk assessment method, which consists of an individually developed formula and parameters. The article presents the Risk Analysis method, as well as its features, which distinguish it from other methods. The method is characterized by accuracy, functionality, and an innovative approach to the subject of professional risk assessment.
PL
W artykule omówiono możliwość partycypacji pracowniczej w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy polegającej na umożliwieniu każdemu pracownikowi dokonania szacowania ryzyka zawodowego na zajmowanym stanowisku pracy z wykorzystaniem kwestionariusza ankietowego. Wskazane zostały wady i zalety tego typu rozwiązania w odniesieniu do przedsiębiorstwa górniczego. Opisano również etapy procedury oceny ryzyka zawodowego.
EN
The article discusses the possibility of employee participation in the area of occupational health and safety. Participation consists in enabling each employee to make an assessment of occupational risk in the occupied position using a questionnaire. The advantages and disadvantages of this type of solution are indicated in relation to the mining company. The stages of the risk assessment procedure are also described.
PL
Opracowanie przedstawia problematykę dokładności określania poziomu ryzyka zawodowego na stanowiskach przemysłowych. W artykule skupiono się na metodach badań dotyczących analiz potencjalnych zagrożeń związanych z wykonywana pracą na stanowisku spawacza ręcznego. Publikacja zawiera analizę pięciu zagrożeń, na stanowisku przemysłowym, wykonaną przy pomocy 4 metod oceny ryzyka zawodowego. Celem artykułu jest przedstawienie różnic dokładności ocen ryzyka zawodowego wynikających ze specyfik zastosowanych metod oraz określenie najdokładniejszej metody, która okazała się być metoda wskaźnika poziomu ryzyka, z uwagi na największą liczbę badanych parametrów.
EN
The paper presents the problem of accuracy of determining the level of professional risk in industrial positions. The article focuses on methods of research concerning the analysis of potential threats connected with working as a hand welder. The publication contains an analysis of five hazards, on an industrial site, carried out with the use of 4 methods of risk assessment. The aim of the paper is to present differences in accuracy of occupational risk assessment resulting from the specifics of applied methods and to determine the most accurate method, which turned out to be the risk level indicator method, due to the largest number of examined parameters.
PL
Celem artykułu jest zaprojektowanie metody oceny ryzyka zawodowego opartej na szarym modelu decyzyjnym Grey Decision Making (GDM). Osiągnięcie wskazanego celu jest warunkowane zastosowaniem metody krytycznej analizy piśmiennictwa oraz metody projektowej. W pierwszym rozdziale przedstawiono w syntetyczny sposób teoretyczne podstawy oceny ryzyka zawodowego. Następnie przybliżono istotę teorii systemów szarych, a zwłaszcza wielokryterialny szary model decyzyjny GDM. W kolejnej części opracowania zaproponowano strukturę logiczną postępowania oraz schemat szarej metody oceny ryzyka zawodowego. W ostatnim rozdziale przedstawiono przykład zastosowania nowej metody oceny ryzyka zawodowego na przykładzie stanowiska operatora wózka widłowego.
EN
The aim of the article is to design a risk assessment method based on Grey Decision Making (GDM). Achievement of the indicated goal is conditioned by the use of the method of critical analysis of the literature and the design method. The first chapter presents in a synthetic way the theoretical basis for occupational risk assessment. Next, the essence of the theory of grey systems was approximated, in particular the multicriteria grey decision model of GDM. The next part of the study proposes a logical structure of the procedure and a scheme of the grey method of risk assessment. The last chapter presents an example of the application of a new method of occupational risk assessment on the example of a forklift operator workplace.
PL
W artykule przedstawiono badania i prace projektowe oraz ich zakres, związane z opracowaniem technicznej metody ograniczenia narażenia na hałas na dołowych stanowiskach pracy obsługi przenośników taśmowych. Metoda polega na zaprojektowaniu optymalnego usytuowania miejsca pracy w wykonanych wnękach technologicznych. Zakres badań obejmował pomiar in situ równoważnego poziomu dźwięku A LAeq w rejonie napędów przenośników taśmowych, określenie rozkładu średnich wartości równoważnego poziomu dźwięku A LAeq na planie usytuowania maszyn, urządzeń oraz instalacji w badanym obszarze oraz identyfikację sytuacji akustycznej. Usytuowanie wnęk zaprojektowano i wyznaczono w miejscu umożliwiającym optymalną realizację zadań produkcyjnych, uwzględniając bezpieczeństwo pracy, jednocześnie zapewniając wartości równoważnego poziomu dźwięku A LAeq poniżej wartości ustalonych normatywów higienicznych – jako czynniki wymagane i komplementarne. Dla poprawy skuteczności, wnęki technologiczne zostały poddane adaptacji akustycznej poprzez zastosowanie materiału dźwiękochłonnego. Przedmiotowe rozwiązanie zostało wdrożone w Węglokoks Kraj Sp. z o.o. KWK „Bobrek – Piekary”.
EN
This paper presents studies and project works, their range, which were connected with the development of a technical method of limiting the noise level at working places of conveyor belts in mines The method consists in designing the best location of working place in the technology niche. The range of investigation included in situ measurements of equivalent continuous sound level A LAeq in the area of the conveyor belts drive, draw of the medium value of equivalent continuous sound level A LAeq on the outline of site and machines, equipment and installation deployment in the area and the identification of acoustics situation. The technological niches were designed and set in such a place which enables the work realisation, taking into consideration the safety regulations and at the same time ensuring the values of equivalent continuous sound level A LAeq below the hygienic standards – as required and complementary factors. To improve the effectiveness, the niches were adapted acoustically by the use of the soundproof material. The above mentioned method was implemented in ”Bobrek – Piekary” coal mine.
PL
Hałas jest jednym z najpowszechniej występujących szkodliwych i uciążliwych czynników w środowisku pracy. Według danych Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy w UE około 33% ogółu pracujących odczuwa dyskomfort pracy, związany z narażeniem na hałas. W 2015 roku w Polsce w warunkach zagrożenia hałasem pracowało 187,1 tys. osób, co stanowiło 55,1% liczby pracowników zatrudnionych w warunkach zagrożenia szkodliwymi czynnikami środowiska pracy. Największą liczbę osób zatrudnionych w warunkach zagrożenia hałasem w sektorach polskiej gospodarki odnotowano w górnictwie węgla kamiennego oraz przetwórstwie przemysłowym. W artykule poddano analizie rozmiar zagrożenia hałasem w polskim górnictwie oraz w Węglokoks Kraj Sp. z o.o. KWK „Bobrek – Piekary” w aspekcie liczby stwierdzonych chorób zawodowego uszkodzenia słuchu. Autorzy artykułu przeprowadzili badania i pomiary poziomu dźwięku A stosowanych maszyn i urządzeń oraz identyfikację podstawowych źródeł hałasu w kopalni. W artykule poddano również analizie korelację uzyskanych in situ wartości poziomu ciśnienia akustycznego skorygowanego charakterystyką A na stanowiskach pracy w stosunku do określonych w instrukcji producenta parametrów charakteryzujących poziom emisji hałasu maszyny.
EN
Noise is one of the most common harmful and burdensome factors in working conditions. According to data of the European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, approximately 33% of workmen in the EU feel uncomfortable at work, which is connected with noise. In 2015, in Poland, there were about 187,1 thousand people working in noise hazard conditions, which makes about 55,1% of all the workers employed in conditions which are harmful for the people’s health. The biggest number of people employed in noise hazard conditions in Polish economy sectors was recorded in coal mines and manufacturing. The authors of this paper analyze the size of noise hazard in the Polish mining industry and “Bobrek – Piekary” coal mine in the aspect of occupational hearing loss. The authors of the paper conducted tests and measurements of the sound level of the used machines and equipment as well as identified the basic sources of noise in mines. In the paper, the correlation of the in situ obtained values of the level of the acoustic pressure corrected by the characteristics at the working place in relation to the parameters defined in the producer’s manual, which characterize the level of emitted noise by a machine, was analyzed.
PL
Ocena ryzyka zawodowego jest kluczowym elementem zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma za zadanie ustanowić bezpieczne miejsca pracy dla pracowników, zapoznać ich z zagrożeniami mogącymi wystąpić podczas wykonywanych przez nich czynności oraz z ich konsekwencjami. Każdy pracownik wykonując czynności związane z pracą, narażony jest na szereg czynników środowiskowych, przeważnie mających negatywny wpływ na jego zdrowie oraz samopoczucie. Praca na stanowisku operatora pras obrabiarek CNC również wiąże się z występowaniem wielu zagrożeń. Szczegółowa analiza tych zagrożeń przedstawiona została w artykule. Dodatkowo przeanalizowano działania korygujące i zapobiegawcze, które stanowią klucz do bezpiecznego wykonywania przez operatora obrabiarek CNC czynności związanych z pracą.
EN
Occupational risk assessment is a key element of safety management and occupational hygiene. Conducting risk assessment is to establish safe work places for employees, make them aware of possible threats occur during their activities and with their consequences. Each the employee is exposed to a number of factors when performing work related activities environmental problems, mostly affecting his health and well-being. Working as an operator of press CNC machine tools is also associated with the occurrence of many threats. A detailed analysis of these threats has been presented In this article. In addition, corrective and preventive actions were analyzed are the key to the safe operation of the CNC machine tool operator related to work.
PL
Wejście w życie nowego rozporządzenia w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy z 2018 r. powoduje zmiany wskaźnikowych dopuszczalnych wartości narażenia zawodowego, które dotkną również górnictwo węgla kamiennego. Istotne z punktu widzenia środowiska pracy w górnictwie są proponowane zmiany związane m.in. z wartością NDS dla krzemionki krystalicznej (kwarcu i krystobalitu), uznanej za oddzielny czynnik szkodliwy. Przedmiotem publikacji jest analiza oceny narażenia zawodowego na krystaliczną krzemionkę w środowisku pracy w górnictwie węgla kamiennego.
EN
Entry into force the new regulation of the Minister of Family, Labor and Social Policy on the maximum admissible concentrations and intensities for agents harmful to health in the working environment of June 12, 2018 causes changes in the occupational exposure limits values, which will also affect in the working environment in hard coal mining. Proposed changes related, among others, to the occupational exposure limit value for crystalline silica: quartz and cristobalite are important from the working environment in mines point of view. Crystalline silica becomes a separate agent harmful. The subject of this publication is the analysis of the occupational exposure assessment for crystalline silica in the working environment in hard coal mining.
PL
Zawód operatora koparko-ładowarki polega na wykonywaniu robót ziemnych oraz prac pomocniczych, transportowych i porządkowych. Środowiskiem pracy operatora koparko-ładowarki są tereny budów, żwirownie, piaskownie, kamieniołomy, kopalnie. Operator koparko-ładowarki pracuje zarówno wewnątrz, jaki i na zewnątrz kabiny i narażony jest on na występowanie wielu czynników środowiskowych mogących powodować wypadki przy pracy oraz choroby zawodowe. W artykule przedstawiono w sposób syntetyczny charakterystykę zawodu operatora koparko-ładowarki zwracając uwagę na takie aspekty jak: zakres wykonywanych czynności (zadań), środowisko pracy oraz kwalifikacje i uprawnienia niezbędne do wykonywania tego zawodu. Następnie dokonano przeglądu zagrożeń zawodowych występujących na stanowisku pracy operatora koparko-ładowarki. Uzupełnienie powyższych rozważań stanowią wyniki oceny ryzyka zawodowego przeprowadzonej za pomocą metody Risc Score. W efekcie autorzy publikacji prezentują przykładowe działania korygujące umożliwiające zminimalizowanie poziom ryzyka zawodowego.
EN
The job of a backhoe operator is to perform earthworks as well as auxiliary, transport and order work. The working environment of the backhoe loader operator are construction sites, gravel pits, sand pits, quarries, and mines. The backhoe operator works both inside and outside the cab and is exposed to the presence of many environmental factors that can cause accidents at work and occupational diseases. The paper presents in a synthetic way the characteristics of the profession of a backhoe loader operator paying attention to such aspects as: the scope of performed activities (tasks), working environment and qualifications and qualifications necessary to perform this profession. Then, a review of occupational hazards occurring at the workplace of a backhoe loader operator was made. Supplementing the above considerations are the results of the occupational risk assessment carried out using the Risc Score method. As a result, the authors of the publication present examples of corrective actions to minimize the level of occupational risk.
16
Content available Dobre praktyki przy ocenie ryzyka zawodowego
PL
Ocena ryzyka zawodowego, o czym stanowią akty prawne jest jednym z obowiązków pracodawcy. Istotnymi zagadnieniami w przebiegu oceny ryzyka są: charakterystyka stanowiska pracy, identyfikacja zagrożeń, dalej szacowanie ryzyka odnoszącego się do każdego zidentyfikowanego zagrożenia, następnie wartościowanie ryzyka i określenie działań ograniczających lub eliminujących ryzyko. W konsekwencji powyższych treści obecnie poszukuje się dobrych praktyk w zakresie oceny ryzyka zawodowego, w szczególności w opracowywaniu elementów składających się na tzw. algorytm oceny ryzyka. W artykule przedstawiono dobre praktyki na podstawie przeprowadzonych analiz i obserwacji odnoszących się do systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. W szczególności zwrócono uwagę na aspekt planowania samej oceny ryzyka, jakości zespołu ds. oceny ryzyka zawodowego i jego umiejętności oraz na poszczególne elementy wchodzące w przebieg oceny ryzyka.
EN
According to the legal acts, making a risk assessment should be the responsibility of the employer. The important issues in the course of the risk assessment are as follows: the characteristics of the job, the identification of hazards, further risk assessment relating to each identified hazard, the valuation of the risks and defining the measures to reduce or eliminate the risk. As a result of the above mentioned, currently, there is a need to find good practices in the field of risk assessment, in particular in the development of elements of the so-called risk assessment algorithm. The article presents good practices on the basis of the analyzes and observations relating to the Safety Management System and Occupational Health. In particular, the attention was paid to the risk management process, the quality and the skills of the team assessing the risk as well as to the individual elements included in the risk assessment process.
PL
Ocena ryzyka zawodowego w świetle przepisów obowiązującego prawa jest podstawowym narzędziem, które powinien wykorzystywać pracodawca w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników. Nauczyciele akademiccy to grupa pracowników, których praca ma specyficzny charakter. W ramach artykułu dokonano identyfikacji zagrożeń oraz oceny ryzyka zawodowego na stanowisku nauczyciela akademickiego, będącego pracownikiem uczelni państwowej. W artykule przedstawiono podstawowe pojęcia z zakresu problematyki ryzyka zawodowego, opisano stanowisko pracy i czynności wykonywane na stanowisku pracy nauczyciela akademickiego. W artykule zawarto chronometraż oraz zidentyfikowano uciążliwości na badanym stanowisku pracy za pomocą wywiadu. Do oszacowania ryzyka zawodowego wybrano metodę risk score. Praca zawiera dokładny opis metody oraz przedstawione w formie tabeli ryzyko zawodowe na stanowisku pracy nauczyciela akademickiego. Zaproponowano rozwiązania, których celem jest zmniejszenie ryzyka oraz sporządzono szacunkowy kosztorys proponowanych zmian. Oceniono możliwość wprowadzenia owych propozycji pod względem finansowym.
EN
The assessment of occupational risk in the light of applicable law is a basic tool that should be used by the employer to ensure the safety and health of workers. Academic teachers are a group of employees whose work is of a specific character. The article identi-fies hazards and includes an occupational risk assessment for an academic teacher who is an employee of a state university. This paper presents the basic concepts in the field of occupational risk, a description of the workplace and the activities performed at the teacher's workplace. The article includes a time study and identified burdensome conditions at the studied workstation by conducting an interview. The Risk Score method was selected for the risk assessment. The work contains a detailed description of the method and a table presenting the occupational risk in the workplace of an academic teacher. Solutions designed to mitigate risks and a cost estimate of the suggested changes are proposed. The possibility of introducing these proposals was assessed financially.
PL
Opracowanie przedstawia problematykę bezpieczeństwa i higieny pracy, której podstawowym elementem jest ocena ryzyka zawodowego. W artykule skupiono uwagę na obiekcie badań, którym było stanowisko pracy rozumiane jako system pracy, a w szczególności element struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa, który powinien być badany w aspekcie miejsca i warunków wykonywania pracy. W publikacji zawarto analizę wymagań dotyczących podejścia do oceny ryzyka zawodowego według wybranych aktów prawnych, Polskiej Normy PN-N-18002:2011 i wybranych publikacji. Na tej podstawie zaproponowano autorską korektę wybranych przepisów dotyczących oceny ryzyka zawodowego: art. 226 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) i § 39a.3 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 165, z późn. zm.).
EN
The paper presents problems of occupational safety and health, which main element is occupational risk assessment. The article focuses on the research facility, which was the workplace understood as work system, and in particular part of the organizational structure of enterprise, which should be tested in terms of place and conditions of work performance. The publication contains an analysis of the requirements for the approach to occupational risk assessment according to selected legal acts, Polish Standard of PN-N-18002:2011 and selected publications. On this basis, the author proposed revision of selected legislation concerning occupational risk assessment: art. 226 of the Act (Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) and § 39a.3 of Regulation Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 165, z późn. zm.).
EN
The article presents the been reviewed most frequently used methods of risk assessment. They have been analyzed coefficients used in various methods of paying attention to the rules for their designation. Also important was the way we defined risk index and the rules of its interpretation in the various methods.
PL
W artykule przedstawiono przeglądowo najczęściej stosowane metody oceny ryzyka zawodowego. Analizie poddane zostały współczynniki stosowane w poszczególnych metodach ze zwróceniem uwagi na zasady ich wyznaczania. Istotnym był także sposób w jaki określa się wskaźnik ryzyka oraz zasady jego interpretacji w poszczególnych metodach.
PL
Cel: Omówienie wybranej problematyki oceny ryzyka zawodowego w przedsiębiorstwach wytwarzających wyroby na potrzeby budownictwa na podstawie studium przypadku stanowiska zbrojarz-betoniarz i produkcji budowlanych zbrojonych elementów konstrukcyjnych. Wprowadzenie: W literaturze specjalistycznej można znaleźć wiele różnych metod wykorzystywanych w ocenie ryzyka zawodowego. Nie ma jednak jednej uniwersalnej metody przeznaczonej dla różnych stanowisk w przedsiębiorstwach budowlanych. Rozpoznawanie rzeczywistych zagrożeń występujących w zakresie prac zbrojarza-betoniarza wiąże się z konkretnymi warunkami i technologią działań wykonywanych na tym stanowisku. Narzędziem służącym do określenia prac w kierunku poprawy warunków bhp jest prawidłowo przeprowadzona ocena ryzyka zawodowego. Metodologia: Opracowanie arkusza oceny, analiza, wnioskowanie. Wnioski: Wyniki przeprowadzonych analiz wyraźnie wskazują, że w ocenach ryzyka zawodowego powszechnie uwzględniane najczęstsze źródła zagrożeń związane są z zagadnieniami: elektrycznymi, ergonomicznymi i uszkodzeń od niebezpiecznych elementów mechanicznych. Natomiast w większości brakuje uwzględniania w tych analizach źródeł związanych z własnościami materiałów i technologią wykonywanych prac takich jak: odkształcenia plastyczne i zjawiska sprężynowania prętów metalowych, czy wpływ temperatury i sposobu łączenia na wytrzymałość i trwałość połączeń spawanych lub zgrzewanych. Kierunki podstawowych działań w celu poprawy bezpieczeństwa dla omawianych stanowisk pracy zbrojarz-betoniarz powinny być związane z indywidualną oceną stosowanych metod i technologii oraz warunków pracy w danym zakładzie. Ich wytyczenie jest możliwe w oparciu o prawidłowo przeprowadzoną ocenę ryzyka zawodowego, uwzględniającą określenie poziomu ryzyka oraz porównanie go z poziomem dopuszczalnym. W przeprowadzeniu takiej analizy ważne jest, aby uwzględniać zjawiska występujące w procesach technologicznych oraz związane z własnościami fizycznymi i zachowaniem się materiałów w trakcie wykonywania elementów konstrukcyjnych.
EN
Aim: The discussion of selected issues of occupational risk assessment in companies producing goods for the construction industry. The study especially concerns the job of a steel fixer / concrete placer and the construction of reinforced concrete elements. Introduction: In specialized literature there are numerous methods which are helpful in conducting the process of occupational risk assessment. However, there is no universal method for different jobs in construction companies. Identification of real hazards occurring in the course of work done by a steel fixer /concrete placer is connected with the actual conditions and technology of that job. A properly conducted occupational risk assessment is a tool for determining the methods of improving the OHS conditions. Methodology: Elaboration of an evaluation sheet, analysis, reasoning. Conclusions: The results of the performed analyses clearly indicate that typical occupation risk assessments most often account for the possible sources of hazards related with electricity, ergonomics, and damages caused by hazardous mechanical elements. On the other hand, the sources connected with the material properties and the technology of work are usually not accounted for. These include, for instance: plastic deformation and the phenomenon of rebar spring-back, or the impact of temperature and connection type on the resilience and durability of welded joints. The basic possibilities of improving occupational safety of the job of a steel fixer / a concrete placer should be connected with an individual assessment of the applied methods and technologies, as well as the conditions in a given workplace. A correctly performed occupational risk assessment determines the possible actions to be taken in order to achieve the hazard level that is considered as acceptable. In order to conduct such analysis, it is important to include the phenomena occurring in technological processes, which are connected with the physical properties and behaviour of materials during the production of construction elements.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.