Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  portal support
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Portalowo-szkieletowa obudowa połączeń wyrobisk korytarzowych jest projektowana w Głównym Instytucie Górnictwa od ćwierć wieku. W tym czasie powstało blisko 400 projektów oryginalnych obudów, indywidualnie projektowanych do konkretnych warunków geologiczno-górniczych z uwzględnieniem układu geometrycznego łączących się wyrobisk. W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia związane z projektowaniem tego typu obudowy oraz przykłady ciekawszych konstrukcji.
EN
Portal-frame support of working junctions has been designed in the Central Mining Institute for a quarter of the century. Nearly 400 original support designs have been created over this time, designed individually for specific geological mining conditions, taking into account the geometric arrangement of adjoining workings. This paper presents selected issues concerning the design of this type of support and examples of some of the more interesting constructions.
PL
Szkieletowe obudowy odgałęzień i skrzyżowań wyrobisk korytarzowych stosowane są w polskim górnictwie węgla kamiennego od ponad dwudziestu lat. Szacuje się, że w tym czasie zaprojektowanych, wykonanych i zabudowanych w wyrobiskach zost około pół tysiąca takich konstrukcji. Zakład Technologii Eksploatacji i Obudów Górniczych Głównego Instytutu Górnia jest jednym z wiodących projektantów tego typu obudów. Walory użytkowe, wysokie parametry podpornościowe oraz możliwość praktycznie dowolnego kształtowania tych obudów skutkują w ostatnich latach wzrostem zapotrzebowania na nie ze strony kopalń. Jednocześnie, coraz częściej zauważa się potrzebę i zasadność stosowania obudów opartych na idei obudowy portalowej do zabezpieczania odcinków wyrobisk korytarzowych, w których spodziewane są zwiększone oddziaływania ze strony górotworu. W tych przypadkach doskonale sprawdzają się idee konstrukcji portalowej obudowy połączeń wyrobisk korytarzowych. W artykule przedstawiono wybrane przykłady ciekawszych rozwiązań tego typu obudów, zaprojektowanych w GIG, zastosowanych do zabezpieczania wyrobisk korytarzowych, komór czy wzmacniania istniejących skrzyżowań. Jest to kontynuacja i pewne uzupełnienie tematyki prezentowanej w „Przeglądzie Górniczym" w numerach 6/2013 i 5/2015.
EN
Portal supports at branches and intersections of roadways have been applied in Polish hard coal mining industry for over 20 years. It is estimated that so far approximately 500 such structures have been designed, produced and assembled in mine workings. The Department of Extraction Technologies and Mining Support of the Central Mining Institute is one of the leading designers of such supports. Their practical advantages, high load-bearing parameters and virtually unlimited fllexibility to shape the type of support, lead coal mines to increased interest and demand for them. Futhermore, it is increasingly often considered to be necessary and justified to apply supports, based on the idea of a portal support, to secure section roadways where increased load of the rock mass is expected. In such situations, portal support construction is perfect for connecting roadways. This paper presents selected examples of interesting applications of such supports, designed at CMI, securing roadways, chambers or reinforcing the existing intersections. It continues and supplements the issues presented Przegląd Górniczy no. 6/2013 and 5/2015.
PL
W artykule poruszono istotny problem właściwej stabilizacji portalowej obudowy odgałęzień wyrobisk korytarzowych. Obudowa ta najczęściej składa się z portalu rozpiętego nad łączącymi się wyrobiskami oraz wspornika usytuowanego w płaszczyźnie przenikania się brył wyrobisk. Obciążenia działające bezpośrednio na wspornik oraz pośrednio, przez odrzwia powodują wygenerowanie poziomych składowych obciążeń działających na portal. Działanie tych sił może powodować wychylenie portalu z pierwotnej płaszczyzny zabudowy, a przez to zaburzenie w przyjętym w obliczeniach schemacie podparcia i obciążenia konstrukcji. W ostateczności, prowadzi to do znacznych deformacji całej obudowy, a w skrajnym przypadku nawet do jej uszkodzenia. Znaczenia nabiera zatem zapewnienie warunków właściwej pracy obudowy, ze szczególnym uwzględnieniem jej stabilizacji. W niniejszym opracowaniu przedstawiono wyniki badań modelowych uzasadniających stabilizowanie portalu oraz sposoby stabilizacji.
EN
The article brings up the essential problem of appropriate stabilisation of portal support of roadway junctions. This support consists most often of a portal over joined mine workings and an abutment situated in the penetration plane of solids of these workings. Loads acting directly on the abutment and indirectly through frames cause the generation of horizontal component loads acting on the portal. Action of these forces can cause inclination of the portal from the original plane, and thus disturbance in the adopted support scheme and construction load. Finally this leads to considerable deformations of the entire support, and in extreme cases can even cause its damage. Thus it becomes important to ensure conditions for suitable support work, taking especially into consideration its stabilisation. The present publication shows the results of model tests justifying the stabilisation of the portal and stabilisation ways.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.