Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 81

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ciepła woda użytkowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
PL
W Polsce trwa kampania na rzecz termomodernizacji domów jednorodzinnych oraz wymiany źródeł ogrzewania, m.in. w ramach programu „Czyste Powietrze”. Obniżenie zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania w budynkach jednorodzinnych może spowodować, że w ich bilansie energetycznym wzrośnie udział zapotrzebowania na energię do podgrzania ciepłej wody użytkowej. W procesie termomodernizacji i wymiany źródeł ogrzewania warto zwracać uwagę na ograniczenie zużycia energii przez instalacje c.w.u. Działania te nie mogą jednak prowadzić do pogorszenia komfortu użytkowania ciepłej wody.
EN
The article discusses the possibility of recovering waste heat from the exhaust air from the ventilation system of multi-family residential buildings. A system of waste heat recovery from the extracted air with an electric heat pump was proposed for the preparation of domestic hot water (DHW). The proposed system has been analysed in TRNSYS 17 software for exemplary multi-family residential building. The influence of exhaust air humidity and heat pump outlet temperature on the energy effect was analysed. For the analysed case and the Polish conditions of electricity production, a possible reduction of the final energy amount for DHW preparation (EKW) by 35.1% and primary energy consumption (EPW) by 9.1% was determined in comparison with the use of a gas condensing boiler only. The factors influencing the energy effect of the system for the recovery of waste heat from the exhaust air were indicated. The authors specified directions of further research aimed at determining how to recover available waste heat from the exhaust air with lower energy expenditure and for which installations in the building they should be used.
PL
W artykule podjęto temat możliwości odzyskania ciepła odpadowego z powietrza wywiewanego z systemu wentylacyjnego budynków wielorodzinnych mieszkalnych. Zaproponowano system odzysku ciepła odpadowego z powietrza wywiewanego elektryczną pompą ciepła dla potrzeb przygotowania ciepłej wody. Zaproponowany system przeanalizowano w oprogramowaniu TRNSYS 17 dla przykładowego budynku wielorodzinnego. Przedstawiono wpływ wilgotności względnej powietrza wywiewanego i temperatury zasilania pompy ciepłej na efekt energetyczny. Dla analizowanego przypadku i polskich warunków produkcji energii elektrycznej, wyznaczono możliwe zmniejszenie zapotrzebowania energii końcowej na przygotowanie ciepłej wody użytkowej (EKW) o 35,1% i energii pierwotnej (EPW) o 9,1% w porównaniu z zastosowaniem tylko gazowego kotła kondensacyjnego. Wskazano czynniki wpływające na efekt energetyczny systemu do odzysku ciepła odpadowego z powietrza wywiewanego. Autorzy podali kierunki dalszych badań zmierzających do określenia jak odzyskać dostępne ciepło odpadowe z wywiewu przy mniejszym nakładzie energetycznym i do jakich instalacji w budynku je wykorzystać.
PL
W 2018 roku padł rekord sprzedaży kolektorów słonecznych w Polsce. Wynik 310 tys m2 był prawie trzykrotnie wyższy niż rok wcześniej. Wynik ten był także najwyższą sprzedażą kolektorów słonecznych w jednym roku w historii, włączając w to lata funkcjonowania programu wsparcia dla instalacji kolektorów słonecznych prowadzonego przed kilku laty przez NFOSiGW.
PL
W artykule podjęto dyskusję dotyczącą metod obliczania zapotrzebowania na energię do przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynkach istniejących, w szczególności na potrzeby audytów energetycznych. W tym celu wykorzystano rzeczywiste pomiary zużycia ciepłej wody i energii cieplnej kierowanej na potrzeby grzewcze trzech budynków wielorodzinnych. Na podstawie kilku metod obliczeniowych wyznaczono zapotrzebowanie na c.w.u. w tych budynkach. Wyniki obliczeń odniesiono do rzeczywistych pomiarów. Na podstawie tych samych metod obliczeniowych wyznaczono roczne zapotrzebowanie na energię użytkową i końcową do przygotowania ciepłej wody oraz rzeczywiste (wynikające z pomiarów) zapotrzebowanie na energię końcową do ogrzewania budynku. Uzyskane wyniki poddano dyskusji.
EN
The article discusses the methods of calculating the energy demand for preparing domestic hot water in existing buildings, in particular for the needs of energy audits. For this purpose, actual measurements of the domestic hot water consumption and heat energy demand of three multi-family buildings were used. On the basis of several calculation methods, the demand for domestic hot water in these buildings was determined. The results were referred to the actual measurements. On the basis of the same calculation methods, the annual demand for usable and final energy for the domestic hot water preparation and the actual (measured) demand for final energy for heating of the building were determined. The results obtained were discussed.
PL
W pracy scharakteryzowano pompy ciepła z wybranymi dolnymi źródłami ciepła. Porównano opłacalność ich zastosowania jako źródeł ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej w instalacjach pojemnościowych budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych, uwzględniając w analizie dodatkowo kolektor słoneczny i kocioł gazowy. Rozważania oparto o wyznaczenie kosztów stałych, zmiennych i całkowitych dla poszczególnych rozwiązań.
PL
Pompy ciepła Panasonic są projektowane zarówno z myślą o wygodzie użytkownika końcowego, jak i instalatora. Dlatego też cały czas udoskonalamy konstrukcję urządzeń, by umożliwiały one możliwie jak najszybszą i najprostszą instalację, łatwe utrzymanie i serwis, a także komfort oraz oszczędności użytkownikom. Jednocześnie dbamy, aby nasze urządzenia były przyjazne dla środowiska
PL
Instalacja ciepłej wody użytkowej to jedna z najważniejszych instalacji w domu. Trudno sobie wyobrazić komfortowe i higieniczne funkcjonowanie w domu/mieszkaniu bez bieżącej ciepłej wody. Ciepłą wodę uzyskać można w rożny sposob, często system c.w.u. połączony jest z instalacją grzewczą w budynku. Jednak tam, gdzie nie mamy dostępu do sieci ciepłowniczej lub gazowej lub tam, gdzie nieopłacalne jest uruchamianie lokalnego systemu ogrzewania tylko w celu podgrzania wody, stosowane są powszechnie podgrzewacze elektryczne. Dość często stosuje się lokalne przepływowe elektryczne podgrzewacze wody w punkach poboru (umywalkach) usytuowanych daleko od instalacji czy lokalnego źrodła ciepła.
PL
W artykule podjęto próbę określenia wpływu wykorzystania ciepła przemiany fazowej parafiny w próżniowo-rurowym kolektorze słonecznym na parametry pracy instalacji ciepłej wody użytkowej. Wyznaczono temperaturę wody w zasobniku ciepłej wody oraz udział energii promieniowania słonecznego w jej przygotowaniu w ciągu typowego roku meteorologicznego miasta Częstochowy. Zastosowanie metody akumulacji ciepła z wykorzystaniem parafiny (temperatura onset topnienia 51,24 °C) w kolektorze próżniowo-rurowym umożliwiło wieczorem uwalnianie ciepła zmagazynowanego w parafinie, tj. w czasie gdy natężenie promieniowania słonecznego było niewystarczające do bezpośredniego podgrzania wody. W efekcie tego, odnotowano podgrzanie wody w zasobniku w okresie największego zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową we wszystkich charakterystycznych okresach typowego roku meteorologicznego. Wyższa temperatura w zasobniku cieplej wody użytkowej, zasilanym przez kolektor próżniowo-rurowy z parafiną, spowodowała zwiększenie rocznego udziału energii promieniowania słonecznego w instalacji ciepłej wody użytkowej o 20,5%, w porównaniu z klasycznym próżniowo-rurowym kolektorem słonecznym bez parafiny.
EN
The article presents the influence of latent heat of paraffin in an evacuated tube solar collector on the operation parameters of domestic hot water installation. The water temperature in the domestic hot water tank and the share of solar energy in the preparation of domestic hot water were determined during a typical meteorological year for the city of Czestochowa. An application of latent heat storage (paraffin with melting point of 51.24 °C) in the evacuated tube solar collector allowed the delayed release of heat in the evening, when the intensity of solar radiation was insufficient. As a result, there was an increase in the obtained water temperature in the domestic hot water tank during the greatest demand for hot water in all characteristic periods of a typical meteorological year. Higher temperature in the domestic hot water tank supplied by the evacuated tube collector with storage resulted in an increase in the annual solar fraction in the domestic hot water system by 20.5% compared with the reference evacuated tube collector without storage.
9
EN
The article presents the case study of the comprehensive diagnosis of an existing residential building with natural ventilation. The results of quick diagnostics of thermal insulation of the building, the heating system, ventilation, domestic hot water preparation and the quality of the environment in the rooms were presented. Based on the data obtained by measurements, the energy performance of the building was prepared using the building certification calculation method. The energy performance of the building was also prepared using the developed method of determining energy performance based on measurements.
PL
W artykule omówiono zagadnienia związane z planowaniem instalacji z kolektorami słonecznymi na potrzeby podgrzania ciepłej wody użytkowej w budynkach jednorodzinnych. Wykorzystano wyniki wcześniejszych badań związanych z wyznaczeniem połaci dachowych cechujących się największą przydatnością do posadowienia instalacji solarnych na terenie jednego z osiedli Białegostoku. Przeanalizowano możliwość rozmieszczenia na dachach rurowych, próżniowych kolektorów słonecznych zapewniających w okresie letnim przygotowanie ciepłej wody użytkowej dla 1-4 mieszkańców. W większości przypadków (80,92%) możliwe było zaspokojenie potrzeb rodziny 4-osobowej na c.w.u., w przypadku 2,89% połaci możliwe było umieszczenie 2 kolektorów, które zapewniłyby przygotowanie wody dla 2-3 osób, a w przypadku 12,79% budynków - 1 mieszkańca. Wykorzystanie technik GIS może być przydatne w fazie oceny możliwości zastosowania kolektorów słonecznych w przypadku istniejących budynków.
EN
In this paper the issues involved in planning of the systems with solar collectors for the domestic hot water preparation in single-family houses. The analysis is based on the results of previous studies related to the highest suitability of roofs in terms of mounting solar installations in one of the residential districts in Bialystok. The possibility of installation of tube, vacuum solar collectors on roofs to provide in summer full DHW heating for 1-4 people was analyzed. In the vast majority of cases (80,92%) it was possible to meet the needs of the 4-person family of 4-person, in the case of 2,89% slopes it was possible to install 2 collectors that would ensure the heating of water for 2-3 people, and 12,79% of the buildings could be used only for preparing water for 1 capita. The applying of GIS techniques may be useful in the evaluation phase of the possibility of the use of solar collectors in case of existing buildings.
PL
Obiektem analizy ekonomicznego efektu zastosowania stelaża w instalacji solarnej był budynek jednorodzinny zlokalizowany pod Tarnowem. W budynku zamieszkałym przez 4-5 osób instalację przygotowania ciepłej wody użytkowej wyposażono w system solarny. Na podstawie danych pomiarowych: nasłonecznienia oraz uzysków ciepła opracowano model matematyczny do oceny efektywności ekonomicznej zastosowania stelaża w celu uzyskania najkorzystniejszego azymutu i kąta nachylenia kolektora w danej lokalizacji. Obliczenia z użyciem modelu promieniowania HDKR wykonano w środowisku Matlab. W analizowanej lokalizacji, jeżeli połać dachowa jest nachylona pod kątem zbliżonym do 40° i dla azymutu od -20° do 20° montaż stelaża jest nieopłacalny. Przy założeniu ceny ciepła 0,50 zł za kWh zysk, jaki można osiągnąć, jeżeli stelaż zastosuje się w instalacji solarnej analizowanego budynku (kąt nachylenia 30°, azymut 45°), wynosi 1100 zł w okresie 20 lat.
EN
A single-family house was selected for the analysis, in which the hot water preparation system with solar system was supported by a rack At present, the way the collectors are placed is determined by the existing tilt angle of the roof and its direction. In order to increase the economic effect the use of the rack was suggested. Based on the recorded thermal results, a mathematical model was developed with the use of the Monte Carlo method to assess the cost-effectiveness of such a solution, The arguments used in this model were the azimuth and tilt angle of the collector. The calculation with the use of the HDKR radiation model was done in the Matlab software for the typical reference year in Tarnów. For the location to be analyzed, if the roof slope is inclined at an angle of up to 40° and for azimuth from -20° to 20°, mounting the rack is not viable. If a heat price was 0.50 PLN per kWh, the profit that can be achieved if the rack is applied to the analyzed building (inclination angle 30°, azimuth 45°) is 1100 PLN over a period of 20 years.
PL
Podczas przygotowywania ciepłej wody użytkowej za pomocą pompy ciepła, która jako dolne źródło ciepła wykorzystuje powietrze usuwane z pomieszczeń, może dojść do skroplenia pary wodnej na wewnętrznej powierzchni przewodów wentylacyjnych. W artykule przedstawiono uproszczoną metodę pozwalającą na sprawdzenie możliwości wykraplania wilgoci na ścianach murowanych kanałów wentylacyjnych, w których uwzględniono: wpływ temperatury powietrza kierowanego do kanału, wielkość strumienia powietrza oraz różne wysokości kanałów wentylacyjnych. Analizę numeryczną przeprowadzono w warunkach ustalonych. Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono, że w niekorzystnych warunkach, w kanałach wentylacyjnych istnieje ryzyko skraplania pary wodnej, szczególnie gdy powietrze usuwane jest z pomieszczenia o wysokiej wilgotności względnej. Podczas przepływu zużytego powietrza w kanałach wentylacyjnych może dojść do obniżenia temperatury powierzchni wewnętrznej kanałów poniżej temperatury punktu rosy. Jeżeli takie zjawisko nastąpi to będzie ono sprzyjało skraplaniu pary wodnej, co może sprzyjać rozwojowi grzybów pleśniowych, a w pewnych przypadkach może nastąpić zamarzanie wody. W celu zabezpieczenia konstrukcji kominów przed zniszczeniem, należy zastosować rury odporne na korozję oraz należy zapewnić odpływ skroplin z tych kanałów.
EN
During domestic hot water preparation using a heat pump charging energy from the removed air from the room, it may happen condensation of water vapor on the surface of the ventilation ducts. In the article variant calculations of the condensation risk on the walls of ventilation ducts were made. The influence of the air temperature directed to the duct, the airflow, and the different heights of the ventilation ducts were taken into account. Numerical analysis was performed in steady state. Based on the calculations, it was found that in ventilation ducts there is a risk of condensation, especially in rooms with high relative humidity. As a result of the cool air flow through the ventilation ducts, the temperature of internal surface of the ducts can be much lower. In some cases, it will foster the condensation of water vapor no surface, which can result in the development of molds. To protect the construction of chimneys from damage caused by the condensation of the water vapor in the chimney construction, corrosion-resistant pipes should be used and condensate drainage from these ducts should be provided.
PL
W artykule zaprezentowano wyniki porównawczej analizy ekonomicznej dotyczącej przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynku jednorodzinnym z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych oraz powietrznej pompy ciepła) i gazowego kotła kondensacyjnego. W tym celu dobrano wielkość ww. urządzeń oraz wykonano niezbędne obliczenia przykładowego budynku, zlokalizowanego w Krakowie. Obliczenia zostały przeprowadzone z uwzględnieniem rynkowych wartości poszczególnych elementów instalacji, a także możliwości finansowania wynikających z Programu Ograniczenia Niskiej Emisji, realizowanego w Krakowie.
EN
The article presents the results of a comparative economic analysis associated with the preparation of domestic hot water in a detached house, with the use of renewable energy sources (solar panels and air heat pumps) and a gas condensing boiler. Therefore, a selection of the above devices was conducted and necessary calculations for the exemplary home, located in Krakow, were made. Calculations were performed for economic market values of individual installations, as well as taking into account the funding opportunities offered by the Limitations of Low Emission Programme, implemented by the city of Krakow.
PL
W artykule przedstawiono rozkład kosztów przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) poza sezonem grzewczym w trzech wybranych źródłach ciepła: zautomatyzowanego kotła węglowego z zasobnikiem c.w.u., kotła gazowego z zasobnikiem c.w.u. oraz powietrznej pompy ciepła. W obliczeniach uwzględniono sprawności analizowanych urządzeń oraz koszty dostarczania energii na terenie kraju. W rezultacie wyznaczono całkowity oraz jednostkowy koszt przygotowania c.w.u. poza sezonem grzewczym w zależności od liczby użytkowników i wybranego źródła ciepła.
EN
The article presents the distribution of the exploitation costs associated with the process of domestic hot water (DHW) preparation beyond the heating season, using three various heat sources: automated coal-fired boiler, gas boiler and air-source heat pump. The efficiency of the analysed equipment and averaged prices of energy supply in Poland were taken into account. In consequence, the total and per capita costs of the preparation of DHW beyond the heating season were determined depending on the number of users and the heat source.
15
Content available remote On-site thermal diagnostics of heating and DHW installations
EN
The requirements for the inspection of heating systems have been introduced in the Energy Performance Act. Thermal diagnostics of the system is an evaluation of the technical conditions of the heating and hot water installations, due to their energy efficiency and reliability of obtaining the required internal temperature in the building and delivery of the right amount of domestic hot water at the proper temperature. Data obtained from the diagnostics are useful for proper energy-efficient operation of the installation, for determining the energy performance of the building and executing the energy audit of the building for thermomodernization purposes. The paper describes the methodology of comprehensive inspection and diagnostics of heating and DHW systems and outlines the scope of basic activities that should be performed. The practical application of such diagnostics in several buildings is also presented.
PL
W ustawie o charakterystyce energetycznej budynków wprowadzono wymagania dotyczące przeprowadzania kontroli instalacji ogrzewczych. Diagnostyka cieplna instalacji grzewczych jest to ocena stanu technicznego systemów ogrzewania i c.w.u. ze względu na sprawność energetyczną i niezawodność uzyskania wymaganych warunków cieplnych w budynku oraz pokrycia potrzeb użytkowników w zakresie ciepłej wody użytkowej. Dane uzyskane z diagnostyki są przydatne dla właściwej, energooszczędnej eksploatacji instalacji, sporządzania charakterystyki energetycznej budynku oraz wykonania audytu energetycznego budynku na potrzeby termomodernizacji. W artykule opisano metodykę kompleksowej inspekcji i diagnostyki cieplnej instalacji ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, oraz wyszczególniono zakres podstawowych działań, które powinny być wykonane podczas diagnostyki. Przedstawiono również praktyczne wykorzystanie diagnostyki w kilku budynkach.
16
EN
The Polish National Centre for Research and Development has been coordinating the implementation of a strategic research project “Integrated System for Reducing Energy Consumption in the Maintenance of Buildings”. The main goal of the project is to support Poland's efforts to reduce energy consumption in buildings, which is a strategic goal of the European Union. Within the scope of the aforementioned project, Task 4, “Development of thermal diagnostics of buildings”, was realized. Silesian University of Technology in Gliwice was a leader of the scientific-industrial consortium implementing the task. The main objectives of Task 4 and achieved relevant results are presented in the paper. A new method for the rapid on-site thermal diagnosis of a building envelope and systems of heating, ventilation, air conditioning and domestic hot water preparation and the diagnosis of indoor environment quality, as well as a method for drawing up energy performance certificates based on the measurements were developed.
PL
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju koordynowało realizację strategicznego projektu badawczego „Zintegrowany System Zmniejszenia Eksploatacyjnej Energochłonności Budynków”. Głównym celem projektu było wsparcie działań Polski w zakresie zmniejszenia zużycia energii w budynkach, co jest strategicznym celem Unii Europejskiej. W ramach ww. Projektu zrealizowano Zadanie 4, „Rozwój diagnostyki cieplnej budynków”. Politechnika Śląska w Gliwicach była liderem konsorcjum naukowo-przemysłowego realizującego to zadanie. W artykule przedstawione zostały główne cele zadania 4 i osiągnięte wyniki. W ramach tego zadania badawczego opracowana została nowa metoda szybkiej diagnostyki izolacyjności cieplnej budynku, systemów ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i przygotowywania ciepłej wody użytkowej oraz jakości środowiska wpomieszczeniach. Opracowano także metodę sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków na podstawie pomiarów.
EN
The article discusses experimental set – up to research inductive heating of domestic hot water. The article presents parts which contain test stand include: water tank, measuring, heating and acquisition systems. Each part is described with important parameters. The paper further presents result of research in two setups – with the stirring of water by pump and without the stirring of water.
PL
Artykuł przedstawia stanowisko pomiarowe do badania indukcyjnego podgrzewacza wody użytkowej o pojemności 50 litrów. Szczegółowo opisano elementy stanowiska pomiarowego do automatycznej akwizycji danych wraz z aplikacją zbudowaną w LabView. Omówiono parametry zastosowanych czujników i przetworników. W drugiej części artykułu przedstawiono wyniki badań zebrane na stanowisku badawczym podczas dwóch procesów – z mieszaniem wody w zbiorniku w obiegu zamkniętym i bez mieszania wody, dzięki czemu można było zaobserwować uwarstwienie temperaturowe wody w bojlerze.
PL
W artykule omówiono i porównano najczęściej stosowane metody obliczeniowe zapotrzebowania na moc cieplną do podgrzania ciepłej wody w instalacjach c.w.u. Przedstawiono bilans cieplny instalacji ciepłej wody wg normy DIN [2]. Na podstawie przykładu obliczeniowego określono rozbieżności w wynikach obliczeń zapotrzebowania na moc cieplną dla instalacji c.w.u. w wybranym budynku wielorodzinnym według różnych metod. Wskazano na konieczność weryfikacji wyników obliczeń z rzeczywistym zużyciem ciepła w instalacjach c.w.u.
EN
The article describe sand compares most commonly used methods for calculating the power demand in domestic hot water (DHW) systems. Differences in results obtained using different methods were shown for example residential building. Heat balance of analyzed system was made in accordance with DIN [2]. It has been concluded that further analysis is necessary to compare calculation results with real system performance.
PL
W artykule podjęto dyskusję nt. parametrów do obliczania zapotrzebowania na energię do przygotowania c.w.u.: jej zużycia, temperatury wody wodociągowej i sprawności systemu c.w.u. Podano wyniki pomiarów zużycia c.w.u. w trzech budynkach wielorodzinnych w poszczególnych miesiącach roku z okresu dwóch lat. Zaprezentowano przegląd literatury dotyczący zmian temperatury wody wodociągowej w ciągu roku. Zebrane informacje posłużyły jako dane wejściowe do obliczenia zapotrzebowania na energię do przygotowania c.w.u. w analizowanych obiektach. Otrzymane wyniki odniesiono do wartości uzyskanych na podstawie obliczeń zgodnych z rozporządzeniem w sprawie certyfikacji energetycznej. W końcowej części opracowania zaprezentowano wpływ dokładności odwzorowania profilu zużycia c.w.u. oraz temperatury wody wodociągowej na analizę zapotrzebowania na energię końcową dla kotłowni gazowej i systemu kolektorów słonecznych pracujących na rzecz przygotowania c.w.u.
EN
The article presents the discussion about the parameters broadly used for calculating energy demand for the DHW preparation: energy consumption, temperature of the tap water and DHW system efficiency. The authors present the measurements of the monthly consumption of DHW in three apartment buildings in two-year period. The article presents the literature review about the topic of tap water temperature changes during a year. The information collected have been used as the input data to the calculation of the energy demand for the preparation of DHW in the analyzed buildings. The results of the calculation were then compared to the values obtained basing on the regulation on energy certification. In the final part of the study, the authors present the impact of the accuracy of mapping of the DHW consumption profile and the temperature of the tap water on the analysis of the final energy demand of a gas boiler and a solar system working on the preparation of DHW.
PL
Publikacja przedstawia argumenty potwierdzające korzyści płynące z użytkowania systemu do podgrzewania wody opartego na modułach fotowoltaicznych. Konkluzje, do których doszedł autor, zostały poparte konkretnymi pracami badawczymi przeprowadzonymi na instalacji fotowoltaicznej on-grid opisanej w tekście.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.