Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 152

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wydobycie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
PL
Zapewnienie sprawnej wentylacji wyrobisk jest istotnym elementem wpływającym na efektywność i bezpieczeństwo prowadzonego wydobycia.
EN
Environmental economics is increasingly being used in project appraisals, environmental liability estimates and design of market-based instruments. Mining, an actor capable of causing adverse effects on the environment, human health and well-being, has already been affected by these developments, at a great extent. Up to date, several research studies have been carried out to monetise the externalities of mining projects. Nevertheless, a systematic review of these publications has not been carried out, yet. This paper aims to fill this gap in the literature by investigating (i) the main non-market valuation techniques used; (ii) the main external costs or benefits of mining projects monetised; and (iii) the monetary estimates of mining-related externalities. The analysis shows that practically all economic valuation techniques have been implemented towards assessing, in monetary terms, the mining impacts on the environment. However, the findings from the statistical analysis reveal a wide range of monetary estimates, which are attributed not only to the valuation methods and assumptions used but also to the specific characteristics of the mining projects in question. Also, the research draws directions for future work, as the analysis of the published studies indicates areas of limited availability of estimates or high heterogeneity between the available estimates.
EN
Many types of changes are distinguished as a result of mining: degradation of land and vegetation, change in the natural topography with results in restrictions in the possibilities of using the land for of the purposes, modification of surface and ground water balance and quality, changes in air quality and finally changes in the geotechnical conditions of the rock. The impact varies with local conditions of the specific site of mining. Most surface mining methods are large scale, involving removal of massive volumes of material, including overburden, to extract the mineral deposit. Because the materials disposed in refuse dumps are physical-chemically heterogeneous and extremely diverse in terms of mineralogical composition (sand, gravel, clay, marl), over time there have been many occurrences of instability phenomena. Large amounts of waste can be produced in process. Surface mining also can cause noise and disturbance and may pollute air with dust.
PL
W wyniku wydobycia wyróżnia się wiele rodzajów zmian: degradacja gruntów i roślinności, zmiana naturalnej topografii, co powoduje ograniczenia możliwości wykorzystania gruntów do innych celów, modyfikację bilansu i jakości wód powierzchniowych i gruntowych, zmiany jakość powietrza i wreszcie zmiany warunków geotechnicznych. Oddziaływanie różni się w zależności od lokalnych warunków miejsca wydobycia. Większość metod eksploatacji odkrywkowej odbywa się na dużą skalę, polega na usuwaniu ogromnych ilości materiału, w tym nadkładu, w celu wydobycia surowca mineralnego. Ponieważ materiały składowane na składowiskach odpadów są niejednorodne pod względem właściwości fizyczno-chemicznych i są niezwykle zróżnicowane pod względem składu mineralogicznego (piasek, żwir, glina, margiel), z czasem pojawiło się wiele niestabilności. Eksploatacja odkrywkowa może również powodować hałas i zakłócenia oraz może generować zanieczyszczenie powietrza pyłem.
4
EN
The article discusses a very important problem of oil production. Oil, recognized as a major source of economic development, is the main energy source of the modern world. Unfortunately, Poland has limited oil reserves. However, the production, which meets only about 4% of the demand, is carried out. Oil deposits in Poland are found in the Carpathians, in the Carpathian Foredeep, in the Polish Lowlands, and in the Polish Exclusive Economic Zone of the Baltic Sea. Initially, deposits in the Carpathians were of the greatest economic importance, but these are already depleted to a great extent. Currently, oil deposits in the Polish Lowlands are of the greatest economic importance. The largest deposit is BMB (Barnówko-Mostno-Buszewo) near Gorzów Wielkopolski. In total, in Poland oil resources amount to 23 598.46 thousand tons, of which.37% accounts for industrial resources (14 482.15 thousand tons). The article presents crude oil resources in Poland by regions, i.e. Polish Lowlands, the Carpathians, the Carpathian Foredeep, and the Polish Exclusive Economic Zone The resources were divided into anticipated economic, industrial, undeveloped resources and abandoned deposits. In addition, the three Polish companies involved in the extraction of oil, namely PGNiG S.A., the LOTOS Group S.A. and ORLEN Upstream sp. z o.o., were presented. The locations where exploitation is carried out and the volume of oil production in the last few years were discussed.
PL
W artykule poruszono bardzo ważny problem jakim jest pozyskiwanie ropy naftowej. Ropa jest podstawowym surowcem energetycznym w świecie i źródłem tak spektakularnego rozwoju gospodarczego jaki obserwujemy od czasu jest odkrycia. Polska jest niestety krajem ubogim w zasoby tego surowca, niemniej jednak prowadzone jest wydobycie, które zaspokaja zaledwie około 4% potrzeb. Zasoby ropy naftowej w Polsce znajdują się w Karpatach, w zapadlisku przedkarpackim, na Niżu Polskim oraz w polskiej strefie ekonomicznej Bałtyku. Początkowo największe znaczenie gospodarcze miały złoża w Karpatach, ale uległy one już w znacznym stopniu wyczerpaniu. Obecnie największe znaczenie mają złoża ropy występujące na Niżu Polskim. Największym złożem jest BMB (skrót od nazw miejscowości Barnówko-Mostno-Buszewo) koło Gorzowa Wielkopolskiego. Ogółem w Polsce zasoby ropy naftowej wynoszą 23 598,46 tys. ton, w tym zasoby przemysłowe 14 482,15 tys. ton, co stanowi,37% zasobów ogółem. W artykule przedstawiono zasoby ropy naftowej w Polsce z podziałem na regiony, tzn. Niż Polski, Karpaty, Zapadlisko przedkarpackie, oraz polską strefę ekonomiczną Bałtyku. Zasoby podzielono na zasoby bilansowe, przemysłowe, niezagospodarowane oraz złoża, w których zaniechano eksploatacji. Przedstawiono również trzy polskie firmy, które zajmują się wydobyciem tego surowca, czyli PGNiG S.A., Grupę LOTOS S.A. oraz ORLEN Upstream sp. z o.o. Pokazano miejsca, w których prowadzona jest eksploatacja oraz jej wielkość w kilku ostatnich latach.
5
EN
Drilling of holes in mines is a very important factor that generally has a great influence on the operability, productivity and especially the cost of a ton of ore extracted. therefore, in this paper, we will see a technique that helps us to optimize the drilling-blasting ring by making doubled holes in each position in the block to be fragmented at the company of CGMSG (quarry of aggregates).
PL
Wiercenie otworów w kopalniach jest bardzo ważnym czynnikiem, który generalnie ma duży wpływ na funkcjonalność, produktywność, a zwłaszcza na koszt tony wydobytej rudy. Dlatego w tym artykule przedstawiono technikę, która pomaga zoptymalizować prace wiertniczo- strzałowe poprzez wykonanie podwójnych otworów w każdym miejscu w bloku do rozdrobnienia. Badania przeprowadzono w firmie CGMSG (kamieniołom kruszyw).
EN
Stemming plugs are one of the widely used accessory in surface mining operations. Stemming plugs assist conventional stemming material in gas retention and help in better fragmentation and explosive utilization. Effective use of the stemming plugs results in economic benefits and enhance the efficacy of the project. Economic and productive viability of stemming plugs have been conducted in depth by different researchers. Addition of stemming plugs to a new system requires ergonomic challenges for operators conducting drilling and blasting operation. Induction of a newer product in already established system is subject to overall positive feedback. This work investigates ergonomics of three different stemming plugs introduced to a limestone quarry in Pakistan. The stemming plugs were evaluated based on extra time needed, workers feedback, failures during operation, recovery time after failure and number of extra equipment required to carry out the operation. Points based matrix was established with likeliness of each plug and based on overall scores stemming plug 1 was most acceptable followed by stemming plug 3. Stemming plug 2 was disliked by operation and did not reach the level of acceptability of operators. This work will help stemming plug making industry in adapting to best practices by incorporating ergonomics of plugs in designing. Literature shows no previous work on ergonomics of stemming plugs.
7
Content available remote Gaz ziemny w Europie : gospodarka i polityka
EN
An important aspect of the Greek surface lignite mines relates to the stability of the corresponding excavations. The more recent ones, over the last few decades, have become larger and deeper (up to 200m) compared to those in the past and, as a result, more difficult to manage. In fact, during the last ten years, several incidents of excessive deformations or catastrophic slope failures have been reported. Therefore, a robust practice of geotechnical engineering is very important. The scope of the present work is to provide a critical review of the relative literature on slope failure incidents and other stability concerns, and also to briefly present cases for which no information has been published in the past. The paper consists of three sections: an inclusive review of early studies, a more extensive review of recent cases of stability problems, and a critical discussion on commonly anticipated failure mechanisms. Based on the above, relevant conclusions are drawn and discussed. Overall, it is concluded that thorough practice of geotechnics is becoming increasingly crucial for the effective and sustainable management of the Greek lignite mines.
EN
The article analyzes various forecasts of production, consumption, and the trade balance of primary energy and secondary fuels first of all in the United States and partly in Canada. The combined analysis of the US in Canadian economies is well-founded as these economies are closely related. However, the main emphasis was on US economy. The analysis covers different scenarios of fuel and energy demand, including the currently implemented baseline scenario, the new policies scenario, assuming that countries comply with the emission limits set at the COP21 in Paris, and the environmental scenario, the strictest from the point of view of environmental protection, aimed at restricting global warming to less than 2°C above pre-industrial temperatures. The analyzed values are different for different scenarios, as shown in the figures. Most attention was paid to fossil fuels, that is, oil, natural gas, bituminous coal, and lignite. The forecasts of production, consumption, and import of individual carriers are presented. It was shown that the United States policy places greatest emphasis on the energy security and self-sufficiency. As of today, the United States is one of the most hydrocarbon-rich countries, while low electricity prices are the reason why American products are competitive compared to products from the European Union and China. Reducing the use of coal in the U.S. economy in favor of renewable energy sources will result in an oversupply of this raw material in the international markets, which, in turn, will lead to a decrease in prices. The increasing production of oil and gas will have a similar effect.
PL
W artykule przeprowadzono analizę różnych prognoz wydobycia, konsumpcji i salda wymiany energii pierwotnej oraz paliw wtórnych w Stanach Zjednoczonych oraz częściowo w Kanadzie. Analiza łączna gospodarek Stanów Zjednoczonych i Kanady jest jak najbardziej uzasadniona, gdyż gospodarki te są ze sobą ściśle powiązane. Analiza obejmuje różne scenariusze zapotrzebowania na paliwa i energię, od scenariusza bazowego realizowanego do tej pory, poprzez scenariusz nowych polityk zakładający, że kraje stosują się do ustalonych na szczeblu krajowym pułapów emisji, zadeklarowanych po COP21 w Paryżu, aż do scenariusza ekologicznego, najbardziej restrykcyjnego pod względem ochrony środowiska i zakładającego nie przekraczanie temperatury na Ziemi o więcej 2°C w stosunku do ery przedindustrialnej. Oczywiście w każdym ze scenariuszy analizowane wielkości są różne co przedstawiono na rysunkach. Najwięcej uwagi poświęcono surowcom kopalnym, czyli ropie naftowej, gazowi ziemnemu i węglowi zarówno kamiennemu jak i brunatnemu. Przedstawiono prognozy wydobycia, zużycia, a także importu poszczególnych nośników. Pokazano, że amerykańska polityka ogromny nacisk kładzie na bezpieczeństwo energetyczne i samowystarczalność energetyczną. Stany Zjednoczone to dzisiaj jeden z najbardziej zasobnych w węglowodory krajów, a niskie ceny energii sprawiają, że amerykańskie produkty są konkurencyjne w stosunku do produktów z Unii Europejskiej a nawet Chin. Ograniczanie wykorzystywania węgla w gospodarce amerykańskiej na rzecz odnawialnych źródeł energii spowoduje pojawienie się większych ilości tego surowca na rynkach międzynarodowych, co doprowadzi do spadku cen. Również wzrastająca produkcja ropy naftowej i gazu będzie miała podobny skutek.
10
Content available Nowa era w światowym rynku LNG
PL
Rok 2017 w ponad 150-letniej historii węglowodorów będzie jednym z wielu podobnych. Ale dla skroplonego gazu ziemnego będzie rokiem przełomu. W Azji na liderem wzrostu importu stały się Chiny, wychodząc na drugiego światowego importera, wyprzedzając nawet Koreę Południową i mocno rywalizując z Japonią. Otwarto Kanał Panamski dla handlu LNG i „drogę północną” tak, że pojawiły się w Europie dostawy rosyjskiego gazu skroplonego. Rok 2017 stał pod znakiem dramatycznego skracania długości zawartych kontraktów long-term, krótszych ich kadencji i zmniejszania wolumenów – czyli był kolejnym okresem urynkowienia commoditization handlu tym surowcem energetycznym. Artykuł opisuje bieżący stan produkcji i handlu LNG w 2018 roku. Koncentruje się na wydobyciu gazu ziemnego w Stanach Zjednoczonych, Katarze, Australii, Rosji jako krajów mogących produkować i dostarczać LNG do Unii Europejskiej. Szczegółowo przeanalizowano kwestię cen i warunków kontraktów w 2017 r. Autorzy podkreślają, że rynek obecnie cechuje nadpodaż i utrzyma się ona co najmniej do połowy 2020 r. Novatek, Total – liderzy projektu Yamal-LNG – oddali do użytku instalację skraplającą na 5,5 mln Mg/r., a tankowiec Christophe de Margerie był pierwszą komercyjną jednostką, która pokonała trasę do Norwegii, a później dalej do Wielkiej Brytanii bez pomocy lodołamaczy i ustanowiła nowy rekord na Północnej Drodze Morskiej. W 2017 r. rosyjski koncern zwiększył udział w europejskim rynku gazu z 33,1 do 34,7%. Rosja, ale i Norwegia wyeksportowały w 2017 r. do Europy (i Turcji) rekordowe wolumeny „rurowego” – klasycznego gazu ziemnego, odpowiednio 194 i 122 mld m3, czyli o 15 i 9 mld m3 gazu ziemnego więcej niż w 2016 roku. Jeszcze w 2016 r. stawiano tezę, że Rosja łatwo nie odda swojej strefy wpływów i będzie robić wszystko oraz wykorzystywać najróżniejsze mechanizmy, nie tylko rynkowe, by inny niż rosyjski gaz ziemny był po prostu droższy i ekonomicznie mniej opłacalny. Podkreślano również, że presja, jaką wywiera na Rosjanach cały czas technicznie możliwe i ekonomicznie opłacalne przekierowanie do europejskich terminali metanowców wyładowanych amerykańskim LNG powoduje, że Gazprom nie ma wyboru i musi dopasowywać swoje ceny. Amerykanie, ale i każdy inny dostawca (Australia?) po prostu mogą to zrobić i sama ta świadomość po prostu wystarcza, by rosyjski gaz musiał być obecny w Europie w dobrej cenie.
EN
In the over 150 years of hydrocarbon history, the year 2017 will be one of the many similar. However, it will be a breakthrough year for liquefied natural gas. In Asia, China grew to become the leader of import growth, becoming the second world importer, overtaking even South Korea and chasing Japan. The Panama Canal for LNG trade and the “Northern Passage” was opened, so that Russian LNG supplies appeared in Europe. The year 2017 was marked by a dramatic shortening of the length of long-term concluded contracts, their shorter tenure and reduction of volumes – that is, it was another period of market commoditization of this energy resource. The article describes the current state of LNG production and trade till 2018. It focuses on natural gas production in the United States, Qatar, Australia, Russia as countries that can produce and supply LNG to the European Union. The issue of prices and the contracts terms in 2017 was analyzed in detail. The authors stress that the market is currently characterized by an oversupply and will last at least until mid–2020. Novatek, Total – Yamal-LNG project leaders have put the condensing facility at 5.5 million tons into operation. The Christophe de Margerie oil tanker was the first commercial unit to cross the route to Norway and then further to the UK without icebreakers and set a new record on the North Sea Road. In 2017, the Russian company increased its share in the European gas market from 33.1 to 34.7%. In 2017, Russia and Norway exported record volumes of „tubular” – classic natural gas to Europe (and Turkey), 194 and 122 billion m3 respectively, which is 15 and 9 billion m3 more natural gas than in 2016. The thesis was put forward that Russia would not easily give up its sphere of influence and would do everything and use various mechanisms, not only on the market, that it would simply be more expensive and economically unprofitable than natural gas. It was also emphasized that the pressure of the technically possible and economically viable redirection to European terminals of methane carriers landed in the American LNG, results in Gazprom not having a choice but to adjust its prices. The Americans, but also any other supplier (Australia?) can simply do the same and this awareness alone is enough for Russian gas to be present in Europe at a good price.
PL
Przerwy spowodowane awaryjnością maszyn wpływają na efektywność procesu wydobywczego. Głównym zadaniem służb utrzymania ruchu w kopalniach węgla kamiennego jest zapewnienie ciągłości pracy eksploatowanych maszyn (urządzeń). Wymiernym efektem tych działań powinno być ograniczenie kosztów utrzymania ruchu maszyn (urządzeń), a tym samym obniżenie kosztów produkcji wydobycia węgla, czyli działania kopalni. W niniejszym artykule przeanalizowano dwa kompleksy ścianowe: kombajnowy oraz strugowy. Do analizy wykorzystano jedno z narzędzi inżynierii jakości – diagram Pareto–Lorenza. Narzędzie to pozwala pogrupować przyczyny awarii oraz wskazać, które z nich są najistotniejsze i które powinny być w pierwszej kolejności usuwane. Przeprowadzona analiza wskazała, jak istotny jest właściwy dobór maszyn (urządzeń) do istniejących warunków geologiczno-górniczych. Niewłaściwy dobór skutkuje wzrostem energochłonności procesu wydobywczego, przedwczesnym zużyciem czy zwiększonymi przerwami w pracy, które są spowodowane awariami.
EN
Poland has been dependent on natural gas supplies from the East for many years. This dependence is a problem for our country, as it reduces the energy independence and energy security of Poland. Therefore, attempts to change this situation have been made for many years. The construction of the gas terminal in Świnoujście was the most spectacular investment in this area. It will allow covering up to half of Polish gas demand, thus limiting the dependence on supplies from the east. Domestic natural gas resources, whose deposits are located in the Polish Lowland, Permian deposits of the Fore-Sudetic and Greater Poland region, and in Carboniferous and Permian deposits of Western Pomerania, are also used. Natural gas also occurs in the Carpathian Foredeep and in the economic zone of the Baltic Sea. However, the amounts of natural gas produced in Poland are not enough to cover the demand for this raw material. In 2017, the production amounted to 3.9 billion cubic meters, which allowed to cover less than one-quarter of the demand. Poland’s hopes for shale gas faded after unsatisfactory results of shale gas exploration. This is the reason for the importance of natural gas imports. In 2017 year it amounted to 11.4 billion cubic meters. To ensure stable supplies, gas pipelines and storage facilities are also needed. Recently, there have been numerous investments in this area, while the main project is the construction of the Baltic Pipe gas pipeline connecting Poland and Norway. The connections with Lithuania, the Czech Republic and Slovakia are also of strategic importance for Poland. The gas consumption in Poland is constantly increasing; this trend is likely to continue. Therefore, the current investments are of great importance.
PL
Polska od wielu lat jest zależna od dostaw gazu ziemnego ze wschodu. Zależność ta jest problemem dla naszego kraju, ponieważ zmniejsza niezależność energetyczną i bezpieczeństwo energetyczne Polski. Dlatego próby zmiany tej sytuacji zostały podjęte wiele lat temu. Najbardziej spektakularną inwestycją w tym zakresie była budowa terminalu gazowego w Świnoujściu. Pozwoli to na pokrycie do połowy polskiego zapotrzebowania na gaz, ograniczając tym samym zależność od dostaw ze wschodu. Wykorzystywane są również krajowe zasoby gazu ziemnego, których złoża znajdują się na Niżu Polskim, złoża permskie w regionie przedsudeckim i wielkopolskim oraz w utworach karbońskich i permskich Pomorza Zachodniego. Gaz ziemny występuje również w zapadlisku przedkarpackim oraz w strefie ekonomicznej Morza Bałtyckiego. Jednak ilość gazu ziemnego produkowanego w Polsce nie wystarcza na pokrycie zapotrzebowania na ten surowiec. W 2017 roku produkcja wyniosła 3,9 miliarda metrów sześciennych, co pozwoliło pokryć mniej niż jedną czwartą zapotrzebowania. Polska nadzieja na wydobycie gazu łupkowego upadła po niezadowalających wynikach poszukiwań geologicznych. Import gazu ziemnego do Polski jest znaczny. W 2017 roku wyniósł on 11,4 miliarda metrów sześciennych. Aby zapewnić stabilne dostawy, potrzebne są również gazociągi i magazyny. Niedawno przeprowadzono wiele inwestycji w tym obszarze, a głównym projektem jest budowa gazociągu Baltic Pipe łączącego Polskę i Norwegię. Połączenia gazociągami z Litwą, Czechami i Słowacją mają także strategiczne znaczenie dla Polski. Zużycie gazu w Polsce stale rośnie; ten trend prawdopodobnie będzie się utrzymywał, dlatego też aktualne inwestycje mają ogromne znaczenie dla gospodarki.
14
PL
Ocena możliwych skutków obecności broni chemicznej w Morzu Bałtyckim generuje różne poglądy na problem postępowania z zatopioną bronią chemiczną. Do niedawna większość ekspertów twierdziła, że nie ma potrzeby wydobywania broni chemicznej z morza i przewożenia jej na ląd w celu zniszczenia. Skłaniano się do pozostawienia jej w morzu i monitorowania skutków jej oddziaływania na elementy ekosystemu. Przeprowadzone w ostatnich latach badania wykazały obecność bojowych środków trujących w osadach dennych, wodach porowych, a także negatywny wpływ trucizn i ich produktów rozkładu na organizmy bytujące w rejonach zatopienia broni chemicznej. Obecnie wiadomo, że zatopiona broń stanowi zagrożenie nie tylko w przypadku jej wyłowienia przez rybaków lub wyrzucenia na plażę, ale także jest zagrożeniem dla środowiska, w którym ją zdeponowano. Fakt ten spowodował, że w ostatnim czasie zaczęto zastanawiać się, czy decyzja o pozostawieniu broni chemicznej na dnie morza była słuszna. Wiele państw mających podobny problem już wiele lat temu zdecydowało się na oczyszczanie swoich wód z zatopionej w nich broni chemicznej. Być może i państwa nadbałtyckie powinny zrewidować swój pogląd. Postęp techniczny obserwowany w ostatnich latach, zarówno w dziedzinie metod poszukiwania zatopionych obiektów oraz nowych technik i technologii bezpiecznej dla ludzi i środowiska utylizacji trucizn sprawia, że operacje wydobycia niebezpiecznych obiektów i ich niszczenia nie stanowią już takiego zagrożenia jak miało to miejsce kilkadziesiąt lat temu. W artykule zaprezentowano koncepcję zabezpieczenia prac związanych z bezpiecznym dla ludzi i środowiska systemem niszczenia zatopionej w Bałtyku broni chemicznej.
EN
An assessment of the possible effects of the presence of chemical weapons in the Baltic Sea generates different views on the problem of dumped chemical munitions. Until recently, most experts have argued that there is no need to extract chemical weapons from the sea and transport them ashore for destruction. They decided to leave them in the sea and monitor them effects on elements of the marine ecosystem. Studies carried out in recent years have shown the presence of war toxic agents in bottom sediments, pore waters, and also showed the negative impact of poisons and their degradation products on organisms living in areas of chemical weapons dumping. At present, it is already known that a dumped chemical munition is a threat not only when it is fished by fishermen or thrown to the beach, but it is also a threat to the environment in which it was dumped. This fact has caused that in recent times they began to wonder whether the decision to leave chemical weapons n the bottom of the sea was right. Many countries with a similar problem (USA, Canada, Japan, Italy) have already decided to cleaning their waters from dumped chemical weapons several years ago. Perhaps the Baltic states should revise their views. Technical progress observed in recent years, both in the field of methods of searching for objects dumped in the sea and new techniques and technologies safe for humans and the environment of utilization of poisons, makes the operations of extracting dangerous objects and destroying them no longer as dangerous as it was several decades ago. The article presents the concept of protection of works regarding destruction of chemical weapons dumped in the Baltic Sea.
EN
In presented article the examples of using the intensity indicator of winning stream for various longwall shearer-based mining technologies have been shown. The following variables have been adopted: the longwall height, the longwall length, the shearer web and an effective working time. The obtained results can be used to assess the progress and effectiveness of work in longwall faces as well as can be used in modeling and planning the output process in Polish hard coal mines. Performed calculations are exemplary, and their purpose is to show many possibilities for analysis with using the intensity indicator of winning stream.
PL
W artykule podano przykłady wykorzystania wskaźnika natężenia strugi urobku dla różnych technologii urabiania kombajnem. Za zmienne przyjęto: wysokość ściany, długość ściany, głębokość zabioru oraz efektywny czas pracy w ścianie. Uzyskane wyniki mogą posłużyć do oceny postępu i efektywności pracy w przodkach ścianowych, jak również mogą być wykorzystane w modelowaniu i planowaniu procesu wydobywczego w polskich kopalniach węgla kamiennego. Wykonane obliczenia mają charakter przykładowy, a ich celem jest wykazanie wielu możliwości analiz z zastosowaniem wskaźnika natężenia strugi urobku.
EN
The article presents the results of the hard coal mining industry in 2016 in the core areas of operation of hard coal mining. The presented results cover the entire hard coal mining sector, i.e. mining companies with the State Treasury's share and private companies conducting mining operations. In 2016, there were significant trends in the hard coal mining sector, especially those related to restructuring, which translated into improvement of basic economic indicators of the sector. In 2016, especially all the basic elements of the financial result of the mining sector were improved, with the reduction of employment and taking advantage by the employees of the mining social package, while a simultaneous, significant decrease in the sector's liabilities.
PL
Żwir jest naturalnym kruszywem złożonym z różnych skał i minerałów. Ten stosowany w budownictwie zwykle ma średnicę od 2 do 32 mm. Może być wydobywany w zakładach górniczych, w procesie pogłębiania koryta rzek oraz z dna morskiego.
PL
Racjonalny i zrównoważony rozwój kraju gwarantuje sektor gospodarki oparty na pewnych dostawach tanich paliw stanowiących nośniki energii pierwotnej. Długoterminowa obserwacja tempa wydobycia i zużycia podstawowych paliw kopalnych stanowi narzędzie wspomagające tworzenie nowych, bądź korektę realizowanych planów polityki energetycznej kraju. W pracy na podstawie danych GUS analizie poddano stosowane pierwotne nośniki energii nieodnawialnej, których wydobycie i zużycie zestawiono w układzie globalnym dla Polski. Ponadto ustalono maksymalne wskaźniki wydobycia i zużycia tych nośników energii oraz ich okresowe i roczne tempo zmian na przestrzeni lat 2005-2015.
EN
The rational and sustainable development of the country guarantees sector of economy based on safe supplies of low-cost fuels constituting primary energy carriers. The long-term observation of the rate of production and consumption of primary fuels is a tool for creating new or corrected the country's energy policy plans. The used primary energy carriers of non-renewable energy, which production and consumption are presented in the global structure of Poland, were analyzed on the basis of date by Central Statistical Office. In addition, the maximum relative changes of production and consumption, the maximum changes of production and consumption share, as well as the periodic and annual rate of changes production and consumption of selected energy carriers over the years 2005-2015 have been determined in article.
PL
Wykorzystanie metod sztucznej inteligencji w przemyśle naftowo-gazowniczym sięga lat siedemdziesiątych XX w. Szczególne miejsce pośród stosowanych technik zajmują sztuczne sieci neuronowe, których konstrukcja, w dużym uproszczeniu, odpowiada budowie ludzkiego mózgu. Modele zastępcze, stanowią inteligentne modele "quasi numeryczne" umożliwiające odtworzenie parametrów o dużej dokładności w czasie rzeczywistym. Przedstawiono metodykę budowy modelu inteligentnego dla eksploatacji gazu ze złoża niekonwencjonalnego w skałach łupkowych do wyznaczania szacunkowych zasobów wydobywalnych oraz przebiegu eksploatacji odwiertu. Przedstawiono także dyskusję szacowania niepewności wyznaczanych parametrów eksploatacyjnych.
EN
A methodol. for building a model of intelligent extn. of gas from shale deposits in the area of the drain was developed to det. the estd. recoverable resources and the course of operating the well. The effect of estn. of uncertainty input parameters on the tech. recoverable reserves was discussed. The ultra-fast app. based on artificial neural network was constructed.
PL
Zatłaczanie roztworów polimerów do złoża ropy naftowej ma na celu kontrolę mobilności wód złożowych, co pozwala na uzyskanie wysokiego współczynnika sczerpania, zwłaszcza w złożach niejednorodnych. Optymalizacja tego procesu wymaga sprecyzowania wartości stężenia oraz objętości roztworu polimeru, a dodatkowo określenia czasu rozpoczęcia zatłaczania. Efektywność procesu zależy do kilku kluczowych parametrów, do których należy zasolenie wody złożowej, wpływające na lepkość roztworu polimerów. W pracy, wykorzystując modelowanie złożowe zintegrowane z algorytmami optymalizacyjnymi, określono parametry prowadzenia zabiegu z uwzględnieniem wpływu zasolenia wody złożowej. Uzyskane wyniki wskazują, że poprawne rozpoznanie złoża i dobór odpowiedniego polimeru w kontekście mineralizacji wód złożowych są kluczowe dla pomyślności całego procesu.
EN
Polyacrylamide was dissolved (up to 1000 mg/L) in salines of varying salt concns. (1000-7000 mg/L) and flooded to crude oil-bearing rock under 150 bar to improve the oil recovery. This model was base for estg. the increase of oil recovery factor and process efficiency.
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.