Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 177

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ammonia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
1
Content available remote Carbon nanotubes-based sensor for ammonia gas detection – an overview
EN
A sensitive, selective and reliable sensing techniques for ammonia (NH3) gas detection have been highly demanded since NH3 is both a commonly utilized gas in various industrial sectors, and considered as a toxic and caustic agent that can threat human health and environment at a certain level of concentrations. In this article, a brief on the fundamental working principles of sensor specifications of the analytes detection techniques relying has been reviewed. Furthermore, the mechanism of NH3 detection and recent progress in the development of advanced carbon nanotubes (CNTs)-based NH3 gas sensors, and their performance towards the hybridization with the conductive polymers was comprehensively reviewed and summarized. Finally, the future outlook for the development of highperformance NH3 sensors was presented in the conclusions part.
PL
Amoniak (NH3) to gaz powszechnie stosowany w różnych sektorach przemysłu, jest toksyczny i żrący, a powyżej określonego poziomu stężeń może zagrozić ludzkiemu zdrowiu i środowisku, dlatego ciągle trwają poszukiwania czułych, selektywnych i niezawodnych metod wykrywania gazów amoniakalnych. W niniejszym artykule dokonano przeglądu specyfikacji i podstawowych zasad działania czujników stosowanych w technikach wykrywania takich analitów. Szczegółowo przeanalizowano też mechanizm wykrywania i niedawny postęp w opracowywaniu zaawansowanych czujników do wykrywania gazu NH3 , opartych na nanorurkach węglowych (CNTs), a także ich modyfikacje obejmujące hybrydyzację z polimerami przewodzącymi. Przedstawiono również perspektywy rozwoju wysoko wydajnych czujników NH3.
PL
W artykule Autor przedstawił warunki, jakie muszą być spełnione przy pracy z amoniakalnymi układami chłodniczymi. Jest to zagadnienie bardzo szerokie i każda z osób pracujących z amoniakiem ma inne w tym zakresie doświadczenia. Podstawowym wymogiem jest zapewnienie takiej obsługi amoniakalnej instalacji chłodniczej, aby uniknąć przypadków jego wycieku czy wypływu.
EN
In the article the author presents the conditions that must be met when operating ammonia refrigeration systems. This is a very broad issue and each of the people working with ammonia has different experiences in this area. The basic requirement is to provide such operation and maintenance of the ammonia refrigeration system to avoid any leakage or outflow.
PL
W ostatnich latach poszukuje się zamienników czynników syntetycznych o mniejszym wskaźniku GWP. Nowe (stare) czynniki chłodnicze muszą być przede wszystkim bezpieczne dla środowiska, spełniając przy tym określone kryteria chemiczne, fizyczne i termodynamiczne stawiane przez technikę chłodniczą. Z kolei od układów chłodniczych wymaga się obecnie energooszczędności w celu zmniejszenia pośredniego wpływu urządzeń na wzmacnianie efektu cieplarnianego.
EN
In recent years, lower GWP alternatives for synthetic refrigerants are being sought. New (old) refrigerants must, above all, be safe for the environment, while meeting certain chemical, physical and thermodynamic criteria set by refrigeration technology. On the other hand, cooling systems are now required to be energy efficient in order to reduce the indirect effect of appliances on the enhancement of the greenhouse effect.
EN
The study aimed to analyse detection methods of ammonia leakage by various electrical methods. Rapid detection of the escape of hazardous technical gases is extremely important in large chemical plants. The basis of the research was the use of a specialized camera, model FLIR GF306, to detect a leak of selected gases in a narrow infrared band. In laboratory conditions, the controlled emission of gaseous ammonia at various concentrations was simulated and gas detection was performed: a) using a narrow infrared thermography method, b) by a portable electrochemical detector dedicated to detecting ammonia. The turbulent flow of gas into the environment and high thermal contrast between the expanding gas and the background are the conditions for effective gas detection with a thermal imaging camera operating in a narrow infrared band.
PL
W artykule przedstawiono porównanie energochłonności czterech instalacji produkujących amoniak i metanol, które mają stanowić paliwa alternatywne. Oba czynniki zostały wyprodukowane przy wykorzystaniu odnawialnego wodoru uzyskanego dzięki chwilowym nadwyżkom energii z Odnawialnych Źródeł Energii. Dodatkowo do produkcji amoniaku wykorzystywany jest azot, który jest produktem odpadowym z instalacji podziału powietrza, a do produkcji metanolu dwutlenek węgla, wychwytywany ze spalin emitowanych z elektrowni konwencjonalnych. W artykule zaprezentowane zostały wyniki analizy termodynamicznej pod względem sprawności obu instalacji i energochłonności poszczególnych komponentów. Analiza została wykonana dla instalacji produkujących amoniak: aktualnie pracującej przy parametrach 25 MPa, 450 °C, instalacji przyszłościowej 6 MPa, 300 °C i instalacji nowoczesnej 12 MPa, 400 °C oraz instalacji produkującej metanol przy parametrach 7,8 MPa, 210 °C.
EN
The article compares the energy consumption of four installations producing ammonia and methanol, which are to be alternative fuels. Both factors were produced using renewable hydrogen obtained thanks to temporary surpluses of energy from renewable energy sources. Additionally, nitrogen is used for the production of ammonia, which is a waste product from the air separation installation, and for the production of methanol, carbon dioxide is used, captured from the exhaust gases emitted from conventional power plants. The article presents the results of thermodynamic analysis in terms of the efficiency of both installations and the energy consumption of individual components. The analysis was performed for the ammonia production installations: currently operating at the parameters of 25 MPa, 450 ° C, the future installa-tion of 6 MPa, 300 ° C and the modern 12 MPa, 400 ° C installation and the methanol production installation of 7,8 MPa, 210 ° C.
EN
The paper concerns the applicability of silver nanoparticles for reducing the emission of odours. Silver nanoparticles were successfully adsorbed on three different dolomitic limestone samples. In the next stage, wastewater from the meat industry was mixed with sorbents modified with a variable content of silver nanoparticles. After 4 days and 7 days, the concentration of ammonia was examined spectrophotometrically. Also, the degree of reduction of total odour concentration by olfactometric method was carried out. Depending on the concentration of the silver nanoparticles on the sorbents, the concentration of ammonia was 15-42 μg/cm3 for nAg content equal to 0.08%, while for sorbents containing approximately 36% of nAg the concentration of ammonia was 0.09-16 μg/cm3. A leaching test of nanosilver from sorbents confirmed that the particles were bound with the sorbents by strong bonds. The percentage of eluted silver increased from 0.67% to 11%, with increased initial concentrations of nAg on the sorbents from 0.18% to 0.37%.
PL
W artykule opisano opracowaną przez ENERGOPOMIAR metodę usuwania jonu amonowego ze ścieków pochodzących z instalacji mokrego odsiarczania spalin. Innowacyjność metody pozwoliła na uzyskanie w 2020 roku patentu. Kluczowym rozwiązaniem poprawiającym skuteczność metody oraz pozwalającym na prowadzenie procesu oczyszczania w łagodniejszych dla środowiska warunkach jest zastosowanie pary jako nośnika dla wydzielanego amoniaku. Szybka odpowiedź układu na zmianę parametrów procesowych oraz modułowy charakter proponowanej instalacji umożliwiają jej stosowanie zarówno w już istniejących, jak i projektowanych oczyszczalniach ścieków.
EN
The article describes the method of ammonium ion removal from wastewater generated by wet FGD plants which has been prepared by „ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o. In 2020 the method was patented thanks to its innovation. A key solution which enhances effectiveness of this method and enables a treatment process at conditions less severe to the environment is the use of steam as a released ammonia carrier. A quick response of the system to the change in process parameters and its modular character make it possible to use it both in the existing as well as the designed wastewater treatment plants.
PL
Z historią eksploatacji przemysłowych, amoniakalnych instalacji chłodniczych nierozerwalnie związana jest historia wypadków, mniej lub bardziej dramatycznych, z wyciągniętymi wnioskami lub pozbawionych odpowiednich refleksji. Dla omówienia przyczyn takich zdarzeń Autor sięgnął po dane ze źródeł amerykańskich i niemieckich, które dostarczają wiarygodnych informacji z okresu 20 lat eksploatacji tego typu układów. Niestety nie ma podobnych dostępnych źródeł polskich, które pokazywałyby jak przedstawiają się polskie statystyki, niemniej Autor obserwujący od 30 lat ten obszar wskazuje znane mu przyczyny wypadków w kraju.
EN
In the history of industrial ammonia refrigerating plants operation there were some more or less dramatic accidents followed or not by appropriate conclusions. The reasons of these accidents are discussed on the basis of American and German sources covering a period of 20 years. Unfortunately Polish statistic data is not available but some known reasons of accidents in the last 30 years are pointed.
11
PL
Masowa produkcja amoniaku, jak również jego zastosowanie w dużych instalacjach chłodniczych stwarzają ryzyko wystąpienia niebezpiecznego dla ludzi i środowiska skażenia chemicznego. Awarie w zakładach przemysłowych prowadzące do uwolnienia znacznych ilości toksycznego amoniaku mogą mieć katastrofalne konsekwencje. W celu ograniczenia skutków skażenia i zminimalizowania negatywnych następstw zdrowotnych wśród poszkodowanych niezbędne są sprawne działania ratunkowe prowadzone przez jednostki Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i zespoły ratownictwa medycznego. Konieczne jest również systematyczne analizowanie zagrożeń związanych z możliwością skażenia chemicznego amoniakiem, uwzględnienie ich w planach zarządzania kryzysowego oraz opracowanie zakładowych protokołów postępowania ratowniczego.
EN
A review with 43 refs.
EN
Three ex situ pore water sampling procedures (I – rhizon samplers, II – centrifugation of sediment subsamples collected from different sediment depths without core sectioning, III – core sectioning and centrifugation of sediment sections) were compared to indicate factors that may affect concentrations of pore water constituents (ammonia and sulfides). The methods were selected and modified in such a way as to determine how the concentrations are affected by different factors related to sampling procedures, e.g. contact with atmospheric air, filtration and sediment core disturbance. They were tested on nine sediment cores collected at one site in the southern Baltic Sea. The concentration of ammonia in pore water from centrifuged sediment sections was significantly higher compared to pore water extracted by rhizons – probably due to the impact of changing pH. The factor with the greatest impact on the H2S/HS– concentration in the analyzed pore water was the contact with atmospheric air and/or the extrusion of sediments from a core liner. Rhizons proved to be the best option for sampling pore waters analyzed for H2S/HS– and NH4+/NH3. In the case of H2S/HS– we noticed the smallest loss of the analyzed constituents. For ammonia, the centrifugation of the whole sediment sections was likely to cause interferences in the indophenol blue method.
EN
In this study, the processes of electrochemical oxidation of ammonia in a two-chamber electrolyzer with anion exchange membrane MA-41 were investigated. An estimation of the efficiency of the process of oxidation of ammonia, depending on the chemical composition of the initial solution of anolyte and catholyte, current density and time of electrolysis was carried out. It was shown that the oxidation of ammonia in the anode chamber passes quickly and is accompanied by a significant decrease in pH due to the formation of nitrogen dioxide and nitrates. At the same time, the current output and the electrical conductivity of the dilute solutions was rather low. The effect of chlorides on the process of electrolysis was investigated. It was shown that the presence of chlorides in the anolyte catalyzes the processes of oxidation of ammonia. An increase in the concentration of chlorides in the anolyte increases output and reduces electricity consumption. The presence of chlorides in the catholyte does not accelerate oxidation. The presence of sulfates, both in the anolyte and in the catholyte, slows down the process of oxidation of ammonia as a result of the oxidation of sulfates to persulfates, which are quite passive to ammonium ions. At the same time, electricity consumption increases.
EN
The work presents the results of experimental studies on the air purification efficiency after accelerated composting of a mixture of cattle manure and straw in a chamber-type biofermenter. The operation of an experimental plant that simulates this process was described. A process optimization criterion was established, its values were determined for each of the pollutants – ammonia and hydrogen sulfide. The maximum purification efficiency for ammonia was 92%, achieved at 47% moisture content of the filtering material and 58% compost weight parts at 30 °C. For hydrogen sulfide, the maximum purification efficiency was 95%, achieved at 50% moisture content of the filtering material and 52% compost weight part at 28 °C.
EN
Model investigations of wastewater purification were carried out in a medium sand bed with an assisting natural clinoptilolite layer 0.10 or 0.25 m thick. The effectiveness of wastewater purification related to basic qualitative parameters was in accordance with the Polish standards on sewage disposal into grounds and surface water. Medium sand soil bed with the assisting natural clinoptilolite layer 0.25 m thick showed on average the removal efficiency regarding TSS higher by 3.3%, total nitrogen by 29.3%, total phosphorus by 25.9%, reduction efficiency regarding BOD5 by 1.1% and COD by 15.9% than that with the thinner clinoptilolite layer. The investigations confirmed that natural clinoptilolite with the granulation 1-5 mm can be used to enhance the removal of nitrogen and phosphorus compounds from wastewater with the application of infiltration drainage. However, very good effect of the TSS removal from the wastewater in the investigated soil beds can lead to their fast clogging under the infiltration drainage. Septic tanks should be designed in such a way that they retain as much TSS as possible, e.g., multi-chamber tanks instead of one-chamber ones.
PL
W artykule przedstawiono analizę metod stosowanych podczas schładzania tusz wieprzowych. W pracy zaprezentowano trzy koncepcyjne instalacje chłodnicze, które wykorzystują różne metody chłodzenia. Przeanalizowane zostały najważniejsze parametry: utrata masy mięśniowej, zużycie energii, koszty inwestycyjne i koszty eksploatacyjne. W artykule omówiono wybór sprzętu chłodzącego i czynnika chłodniczego.
EN
The article contains an analysis of methods which are used during cooling of pork carcasses. The paper present three conceptional cooling installations which are using different cooling methods. The most important parameters: weight loss, energy consumption, investment cost and operating cost are analyzed. In this article discuss selection of cooling equipment and refrigerant.
EN
Most satellites stationed in space use catalytic propulsion systems for attitude control and orbit adjustment. Hydrazine is consumed extensively as liquid monopropellant, in the thrusters. Catalytic reactor is the most important section in the catalytic thruster. Ammonia and nitrogen gases are produced as a result of complete catalytic decomposition of hydrazine in the reactor, causing an increase in temperature and a rise in specific impulse. Ammonia is subsequently decomposed, leading to nitrogen and hydrogen gases. Decomposition of ammonia leads to a decrease in temperature, molecular weight and specific impulse. The latter phenomenon is unavoidable. The effect of ammonia decomposition on the reactor temperature, molecular weight of gaseous products and conclusively on specific impulse was studied in this article. At adiabatic state, thermodynamic analysis revealed that the maximum and minimum temperatures were 1655 K and 773 K, respectively. The highest molecular weight was obtained at ammonia conversion of zero and the lowest when ammonia conversion was 100%. The maximum specific impulse (305.4 S) was obtained at ammonia conversion of zero and completely conversion of ammonia, the minimum specific impulse (about 213.7 s) was obtained. For specific impulse, the result of thermodynamic calculation in this work was validated by the empirical results.
PL
Kiedy 15 lutego 2016 r. na stacji Szczecin Dąbie doszło do wykolejenia cystern transportujących amoniak, wstrzymano ruch kolejowy i zabezpieczono teren. Na szczęście nie doszło do rozszczelnienia cystern i wycieku, w związku z tym nie było konieczności przeprowadzenia ewakuacji ludności z zagrożonego obszaru. Po przybyciu na miejsce zdarzenia ekspertów z zakładów chemicznych w Puławach oraz specjalistycznego sprzętu, rozpoczęto akcję wypompowywania amoniaku, by podnieść puste cysterny. W artykule podjęto próbę oceny zagrożeń występujących na miejscu zdarzenia, gdyby doszło do uwolnienia amoniaku z jednej z cystern. Rozpatrzono sytuację, w której doszło do wycieku amoniaku przez rozszczelnienie powstałe na skutek mechanicznego uszkodzenia cysterny. Wykorzystując program ALOHA, wyznaczono wielkości strefy zagrożenia toksycznego dla wybranego scenariusza zdarzenia. Skutki rozpatrywanego wypadku mogą być odczuwalne na obszarze nawet powyżej 10 km od miejsca zdarzenia. Znajomość zasięgu potencjalnego skażenia, do jakiego może dojść podczas wypadku związanego z transportem kolejowym materiałów niebezpiecznych, jest niezbędna aby przeprowadzić skuteczną ewakuację ludności i właściwie zabezpieczyć terenu przed skażeniem.
EN
On February 15, 2016, at the Szczecin Dąbie station there was a derailment of the ammonia transport tanks that stopped rail traffic and resulted in the area being locked and secured. Fortunately, there was no unsealing of tanks and the leak, so there was no need to evacuate people from the affected area. Once the experts from chemical plants in Puławy and specialized equipment arrived at the scene, the ammonia pumping operation was conducted to lift the empty tanks. An attempt was made to assess the hazard at the scene of the incident if ammonia was released from one of the tanks. The ammonia released by unsealing caused by mechanical damage was the situation taken into consideration. Using the ALOHA program, the size of the toxicological hazard zone was determined for the selected incident scenario. The effects of the accident in question can be felt in an area even more than 10 km from the place of the accident. Knowing the extent of potential contamination that can occur during the accident involving the transport of dangerous goods by rail is essential to carrying out effective evacuation of the population and properly securing the area from contamination.
19
Content available remote Ammonia as a fuel for compression-ignition engines
EN
In this article the potential of ammonia as a fuel for compression-ignition engines (CI) was assessed. The physicochemical properties of ammonia, its combustion characteristics and possible ways of implementing in a CI engine were presented. The research results published in the literature were analyzed. Exemplary dependencies regarding the influence of supplying the engine with ammonia-diesel oil mixture on the engine torque, fuel flow rate and the emission of selected pollutants were showed. Based on the considerations presented, it can be concluded that in the case of CI engine, ammonia can be treated as an alternative fuel in a dual-fuel system with another fuel, which has better auto-ignition properties.
PL
W niniejszym artykule dokonano oceny amoniaku jako potencjalnego paliwa do silników o zapłonie samoczynnym (ZS). Przedstawiono właściwości fizykochemiczne amoniaku, dokonano charakterystyki jego procesu spalania, i opisano możliwe sposoby doprowadzenia do silnika o ZS. Poddano analizie wyniki badań opublikowane w literaturze. Przedstawione zostały przykładowe zależności dotyczące wpływu zasilania silnika mieszanką amoniaku i oleju napędowego na moment obrotowy silnika, natężenie przepływu paliwa oraz emisję wybranych zanieczyszczeń. Na podstawie przedstawionych rozważań można wywnioskować, że w przypadku silnika o ZS amoniak może być traktowany jako paliwo alternatywne w układzie dwupaliwowym wraz z innym paliwem, które ma lepsze właściwości ze względu na samozapłon.
PL
Artykuł przedstawia stan wiedzy dotyczący emisji gazów cieplarnianych w żegludze. Wskazuje techniczne rozwiązania umożliwiające ograniczenie emisji dwutlenku węgla, zgodnie z przyjętym przez IMO planem. Jedną z możliwości jest wykorzystanie amoniaku jako paliwa w silnikach spalinowych bądź w ogniwach paliwowych. Rozwiązania te znajdują odzwierciedlenie we współczesnych projektach jednostek pływających.
EN
The article presents the state of knowledge regarding emissions of greenhouse gases in shipping. It indicates technical solutions to reduce carbon dioxide emissions, in accordance with the plan adopted by the IMO. One of the possibilities is the use of ammonia as fuel in internal combustion engines or in fuel cells. These solutions are reflected in contemporary projects of vessels.
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.