Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  interfejsy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Three-dimensional reconstruction of hand using stereoscopic images
EN
This article is devoted to works on using natural user interfaces (NUI) in computer support systems of aircraft service. The concept of such interfaces involves the usage in human-machine communication the same measures as in the communication between people, that is sound or gesture. In the case of gesture communication, it is indispensable to adopt methods related to computer vision algorithms. One of them is a three-dimensional reconstruction of objects based on processing techniques of a pair of two-dimensional images. The above method and the results of its application were presented to obtain a three-dimensional cloud of points describing the hand shape. The obtained software will constitute an element of gesture classifier based on the analysis of the spatial location of the acquired points of the cloud.
PL
Artykuł dotyczy prac nad wykorzystaniem naturalnych interfejsów użytkownika w komputerowych systemach wspomagania obsługi statków powietrznych. Koncepcja tego typu interfejsów zakłada wykorzystanie w komunikacji człowiek-komputer takich samych środków jak w komunikacji między ludźmi, a więc głosu lub gestu. W przypadku komunikacji za pomocą gestów konieczne jest zastosowanie metod związanych z algorytmami komputerowego widzenia. Jedną z nich jest trójwymiarowa rekonstrukcja obiektów oparta na technikach przetwarzania pary dwuwymiarowych obrazów. Przedstawiono tę metodę oraz wyniki jej zastosowania w celu uzyskania trójwymiarowej chmury punktów opisujących kształt dłoni. Uzyskane oprogramowanie będzie stanowić element klasyfikatora gestów opartego na analizie lokalizacji przestrzennej otrzymanych punktów chmury.
2
Content available remote Internet Rzeczy : rozwiązania modelowe
PL
W pracy omówiono problemy projektowania i realizacji sieci typu internet rzeczy (IoT). Scharakteryzowano podstawowe cechy systemów, które pozwalają na zakwalifikowanie ich do kategorii internet rzeczy. Przedstawiono wyniki testowania małej sieci typu „zrób to sam” zaprojektowanej i wykonanej w duchu idei internetu rzeczy. Oceniono, czy udało się osiągnąć nową jakość i synergiczny efekt wynikający z wykorzystania wielu źródeł danych (zdalnych i lokalnych) w celu umożliwienia komunikującym się urządzeniom podejmowania lepszych decyzji. Zaproponowano, aby uzyskaną sieć testową wykorzystać jako model dydaktyczny sieci IoT, spełniającej rekomendacje ITU w tym zakresie.
EN
In this paper the term Internet of Things has been discussed together with its design. The results of testing a small ”Do It Yourself” Internet of Things network are presented. The experiment was established to experience synergy coming from the usage of multiple data sources (remote and local) and allow the communicating machines to make better decisions. The resulting test network can also be used as a model network as it adheres to the ITU recommendations for IoT.
3
PL
Niniejszy artykuł opisuje problematykę certyfikacji interfejsów w świetle obowiązujących regulacji prawnych na przykładzie interfejsów związanych z podsystemem sterowanie – urządzenia przytorowe. W opracowaniu umiejscowiono w systemie kolei podsystem sterowanie oraz jego interfejsy. Przedstawiono zagadnienia formalne związane z certyfikacją interfejsów oraz podstawę prawną do realizacji procesu. Na potrzeby artykułu dokonano podziału na certyfikację interfejsów w ramach certyfikacji zgodności typu i zgodności z typem oraz certyfikację interfejsów w kontekście interoperacyjności. Omówiono genezę, wymagania, zakres sprawdzeń i badań, kompetencje jednostek dokonujących certyfikacji oraz przypadki braku precyzyjnych wytycznych zauważonych w dokumentach normatywnych. Przedstawiono także propozycję zmian i uzupełnień w dostępnych aktach prawnych.
EN
This article presents the issue of interfaces certification in the light of the applicable legal regulations on the example of interfaces related to the control- command and signalling subsystem - track-side equipment. In this study, the control-command subsystem and its interfaces are located in the railway system. Formal issues related to the certification of interfaces and the legal basis for the process implementation are presented. For the purpose of the article, a distinction between the certification of interfaces under type-certification and type conformity and certification of interfaces in the context of interoperability has been made. The genesis, requirements, scope of tests and inspections, competences of certification bodies and cases of lack of precise guidelines noted in normative documents are discussed. The amendments and additions to the available legislation are also proposed.
PL
Systemy Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN) wchodzą w skład elektronicznych systemów bezpieczeństwa. Są one obecnie instalowane w wielu obiektach, zarówno użyteczności publicznej jak i prywatnych. Z tego też m.in. względu stosowane są różnego rodzaju rozwiązania interfejsów człowiek – system sygnalizacji włamania i napadu. W artykule przedstawiono wymagania funkcjonalne SSWiN, a następnie dokonano przeglądu wybranych rozwiązań interfejsów człowiek – SSWiN.
EN
Intruder alarm systems (SSWiN) can be classified into the electronic security systems group. Mentioned solutions have recently become very popular in wide range of buildings, both public and private. Therefore many specialized solutions to interfaces have been being implemented for last years. The article presents the functional requirements of SSWiN, followed by a review of selected solutions to interfaces for human – intrusion alarm systems interaction.
PL
Systemy monitoringu oraz zarządzania flotą pojazdów, pomimo swoich niewielkich rozmiarów, są złożonymi urządzeniami, wyposażonymi w wiele interfejsów, pozwalających komunikować się zarówno z urządzeniami peryferyjnymi wewnątrz systemu, jak również gromadzić informacje z sieci pojazdu oraz zainstalowanych dodatkowych urządzeń pomiarowych i komunikacyjnych. Urządzenie, na przykładzie którego opisywane jest zagadnienie, wyposażone jest w wersji podstawowej w dwa interfejsy CAN High-Speed, mogące obsługiwać protokoły FMS, J1939, OBD II, z możliwością rozszerzenia o kolejny interfejs CAN i interfejs J1708. Ponadto do komunikacji zewnętrznej stosowany jest interfejs RS232 oraz 1-wire®. Do łączenia z modułami zdalnymi przewidziane jest połączenie bezprzewodowe. Wszelkie gromadzone dane (z wejść dwustanowych, licznikowych, analogowych, CAN, RS232, Wireless) są przesyłane siecią GSM do głównego serwera, gdzie są przetwarzane, zapisywane i wizualizowane. Artykuł zawiera omówienie tego typu urządzeń, ze szczególnym uwzględnieniem akwizycji, przesyłania, przetwarzania i przechowywania danych pozyskanych z pojazdu za pomocą cyfrowych sieci i protokołów.
EN
Fleet monitoring and management systems, despite their small size, are complex devices equipped with multiple interfaces allowing both to communicate with peripheral devices within the system as well as to gather information from the vehicle network and additional installed measuring devices. The device used as an example to describe the problem, is provided in its basic version with two High Speed CAN interfaces that support FMS, J1939, OBD II protocols, and is expandable by addition of another CAN interface and J1708 interface. In addition the RS232 and 1-Wire interfaces are used for external communication. Remote modules are communicated by means of a wireless connection. All collected data (from digital, counter, analog, CAN, RS232, Wireless inputs) are sent over the GSM network to the main server where they are processed, stored and visualized. The article discusses this type of equipment with particular emphasis on the acquisition, transmission, processing and storage of data obtained from a vehicle by means of digital networks and protocols.
EN
This article describes experiments which were conducted with two groups of people: healthy and with cerebral palsy. The purpose of the experiments was to verify two hypothesis: 1) that people with cerebral palsy can interact with computer using their natural gestures, 2) that games for tablets can be a research tool in experiments with young disabled people. Two games, which require the user to make simple gestures to accomplish given tasks, were designed and implemented on a tablet device with a built-in camera. Because of the camera limitations, the tracking process employs blue markers. By moving hand with a blue marker it was possible to perform navigation tasks in both games. In the first game the user had to gather, in 30 seconds, as many objects as possible. The objects were placed on the screen in a grid pattern. In the second game the user had to catch one object 20 times. The position of the object changed after each catch. Results obtained by healthy people were considered as a reference. However there are significant differences between measured parameters in both groups, all persons - healthy and with cerebral palsy - were able to accomplish the tasks by using simple gestures. Games for tablets turned out to be a very attractive research tool from the perspective of young, disabled users. They participated in measurement sessions much more willingly than in experiments without games.
7
Content available Akwizycja danych z ADC z wykorzystaniem FPGA
PL
W referacie przedstawiono realizację toru akwizycji danych analogowych, w szczególności sterowania zespołami 6-kanałowych przetworników ADC w AD7656 Analog Devices za pośrednictwem układu FPGA z serii Spartan 3 Xilinx, omówiono procedury przesyłania danych z ADC do buforów w FPGA i ich konwersji oraz dalszej transmisji do procesora DSP Tiger SHARC Analog Devices. Cyfrowe reprezentacje analogowych sygnałów wejściowych ADC przesyłane są do FPGA za pośrednictwem trzech linii interfejsu szeregowego, kompatybilnych w warstwie fizycznej ze standardem SPI. Po przetworzeniu w FPGA dane przesyłane są do procesora DSP, przy udziale linii w standardzie LVDS. W referacie omówiono właściwości wymienionych standardów interfejsów, procedury sterowania ADC, algorytmy programu konfiguracyjnego FPGA oraz funkcje realizowane w tym układzie. Omówiono wyniki badań funkcjonalnych toru.
EN
The paper presents implementation of the analog data acquisition channel, in particular the control of a 6-channel ADC converter system of type AD7656 Analog Devices through the Xilinx Spartan 3 of series FPGA, discusses the procedure for sending data from the ADC to FPGA buffers, their conversion and further transmission to the DSP TigerSHARC Analog Devices. The measurement channel configuration is shown in Fig. 1. The digital representations of ADC analog input signals are sent to the FPGA via a three-lines serial interface (Fig. 2) at the physical layer compatible with the SPI standard. After processing in the FPGA, the data are sent to the DSP, with participation of the four-lines bus in the LVDS standard (Fig. 3). The paper presents the ADC properties (Fig. 5) as well as the interfaces applied in the channel (Figs. 3, 4, 8), the procedures for miscellaneous modes of the ADC data output (Figs.6, 7), the set of lines for the FPGA communication with its external circuits (Fig. 8), the time dependencies between operations implemented in the FPGA (Fig. 9), the FPGA configuration program algorithms (Fig. 10) and the functions implemented in this system. Selected results of the functional tests of the channel are discussed.
8
EN
In the paper the principles of functioning, a manner of realization and methods of research performed during configuration of a device enabling the connection of communication port Link Port of TigerSHARC [1, 3, 8] processor with another device communicating by means of SPI [4, 5] interface are presented. The discussed application was realized with use of Xilinx FPGA [6, 7] devices. Transmission in Link Port lines proceeds with utilization of differential signals (Fig. 1) while in SPI data are transferred through asymmetrical signaling lines (Fig. 2). The presented solution is completely original and provides the effective conversion of data among interfaces differing in the range of data format, amplitude and time parameters of interface signals as well as the speed of data transfer. The idea of data conversion among Link Port and SPI interfaces is presented in Fig. 3, the configuration of functional units accomplished on the basis of FPGA device is shown in Fig. 4. The procedures of investigating the configured device, constructed and tested during realization of the project, can be used for creation of other applications with use of FPGA devices.
PL
W artykule przedstawiono zasady funkcjonowania, sposób realizacji i metodykę badań prowadzonych w trakcie konfigurowania układu umożliwiającego połączenie portu komunikacyjnego procesora TigerSHARC z urządzeniem komunikującym się z wykorzystaniem interfejsu SPI. Omawiana aplikacja została zrealizowana z wykorzystaniem układu FPGA firmy Xilinx. Prezentowane rozwiązanie jest w pełni oryginalne i zapewnia efektywną konwersję danych pomiędzy interfejsami różniącymi się w zakresie formatu danych, parametrów amplitudowych i czasowych sygnałów interfejsowych, jak również szybkości transferu danych. Opracowane i sprawdzone w trakcie realizacji projektu procedury badania konfigurowanego układu mogą być wykorzystane w trakcie tworzenia innych aplikacji z wykorzystaniem układów FPGA.
PL
Opisano działanie interfejsów sygnałowych pomiędzy urządzeniami systemu sterowania, jak i metody wykorzystywania ich właściwości do określania stanu maszyny i zapewnienia efektywnej diagnostyki. Aspekty techniczne odnoszą się do technicznych parametrów interfejsu, definicji sygnałów i metod komunikacji, zaś organizacyjne do zdefiniowania koncepcji systemu sterowania, interfejsu człowiek-maszyna, grupowania sygnałów i określenia priorytetów oraz czasu działania maszyny i efektywności sprzętu. Artykuł zawiera koncepcję systemu sterowania wykorzystującego PLC z różnymi definicjami interfejsów.
EN
Functionalities of such interfaces are described as well the methods of usage their properties to apply the posibilities to determine machine status and provide machine diagnosis effectively. Technical aspects refer to technical parameters of the interface, signal definition and communication methods. Organisational aspects combine definition of control system concept, machine-man interface, signal grouping and priorities definition, machine uptime and equipment efficency, The concept of control system based on PLC with different interface definitions based on aspects mentioned above is described.
10
Content available remote Strategia programowania obiektowego
EN
In this paper presents object-orientation as a new programming concept which should help you in developing high quality software. Object-orientation is also introduced as a concept, which makes developing of projects easier. However, this is not a course for learning the C++ programming language. The papers is organised as follows: Chapter one presents a brief overview of procedural and modular programming to refresh your knowledge in that area. Abstract data types are introduced in chapter two as a fundamental concept of object-orientation. After that we can start to define general terms and beginning to view the world as consisting of objects. Subsequent chapters present fundamental object--oriented concepts. Finally demonstrates how to apply object-oriented programming to a real example.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.