Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 14

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  tracking system
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W ostatnich latach poszukiwania nowych, efektywnych rozwiązań wytwarzania energii są skierowane na produkcję energii elektrycznej z wykorzystaniem nośników odnawialnych oraz przyjaznych środowisku. Spowodowało to wzrost zainteresowania ogniwami PV oraz systemami kogeneracyjnymi. W artykule, na tle historii rozwoju kolejnych generacji ogniw PV, zaprezentowano główne czynniki wpływające na ich parametry eksploatacyjne. Scharakteryzowano średnie dzienne promieniowanie słoneczne i prędkości wiatru w Łodzi. Przedmiotem badań była stacjonarna i nadążna instalacja fotowoltaiczna o łącznej mocy szczytowej 15 kWp oraz mikroturbina gazowa o mocy elektrycznej 30 kW, znajdujące się na Politechnice Łódzkiej na Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki, zasilające sieć elektroenergetyczną budynków laboratoriów. Pomiary energetyczne prowadzono w 2016 roku i na ich podstawie wykonano analizę efektywności energetycznej i analizę finansową zaopatrzenia budynków w energię. Oceniono uzysk energii w modułach stacjonarnych i nadążnych oraz procentowe pokrycie energii elektrycznej z ogniw PV i mikroturbiny. Wyznaczono rozkład miesięcznych oszczędności, roczną oszczędność kosztów energii oraz czas zwrotu kosztów inwestycyjnych badanych systemów. Przeprowadzone badania pozwalają na stwierdzenie, że energia wytworzona przez moduły nadążne jest około 3 razy większa niż wytworzona w modułach stacjonarnych. Natomiast roczne oszczędności kosztów energii przy zastosowaniu mikroturbiny gazowej są około dziesięciokrotnie większe niż dla paneli nadążnych. Po przeprowadzeniu tej analizy można stwierdzić opłacalność stosowania agregatów kogeneracyjnych i paneli fotowoltaicznych, mimo dużych nakładów finansowych. Czas zwrotu nakładów inwestycyjnych wynosi około 12 lat podczas użytkowania instalacji przez cały rok.
EN
Recently, the search for new effective energy production solutions has been focused on the production of electricity using renewable and environmentally friendly carriers. This resulted in an increased interest in PV cells and cogeneration systems. The article looks at the main factors affecting their operational parameters against the background of the development history of subsequent generations of PV cells. Average daily solar radiation and wind velocity in Lodz were characterized. The research was done on a static and tracking system with a total peak power of 15 kWp and a 30 kW microturbine. PV panels are installed on the building of the Institute of Electrical Power Engineering of the Lodz University of Technology and they work as part of DERLab. A microturbine is inside the building. Energy measurements were carried out in 2016 giving grounds for the analysis of energy efficiency and financial analysis of the energy supply in buildings. Energy yields in the static and tracking system as well as percentage coverage of electricity from PV cells and microturbines were assessed. The distribution of monthly savings, annual savings of energy costs and the payback time of the investment costs of the systems subject to the test were determined. The research we have done allows us to say that the energy produced by follow-up modules is about 3 times greater than that generated in stationary modules. On the other hand, the annual savings of energy costs using gas micro-turbines are about 10 times higher than those of lagging panels. The analysis shows that it is possible to determine the profitability of the microturbine and photovoltaic panels use despite large financial outlays. The payback period of investment outlays is about 12 years when using the installation throughout the year.
2
Content available Comparison of passive and active radar systems
EN
This article presents the conclusion from my two theses, Comparison of tracking systems and Tracking systems. In the first part with title Comparison of tracking system, was my work focused to research of primary and secondary radar technology with very detailed description and principle of their use. This part of my research consists also from comparison of those two different types of technologies, their advantages and disadvantages. This research was the base stone for my second part of thesis with title: Tracking systems and conclusions, summarized in this article. The second part of thesis is more focused to civil and army passive radar and meteorological technology. The main topic is: how to build up the new radar network by using passive radar technology and what are the advantages and disadvantages of this concept, in comparison with actual primary and secondary radar network. I have chosen Slovak Republic for new network planning but this theory and research is applicable for all the other countries, with some minor changes. This topic is focused mainly to advantages of passive surveillance system and multilateration.
PL
W artykule przedstawiono wpływ temperatury, zanieczyszczenia oraz układu pracy na efektywność energetyczną ogniw fotowoltaicznych.
EN
This paper presents the influence of temperature, dirtiness and tracking system on the energy efficiency of photovoltaic cells.
4
EN
The results of experimental verification of considerations conducted in [3] are presented, in terms of application single – axis tracking units, to increase the efficiency of the photovoltaic conversion, in comparison with fixed systems optimally oriented. The design and physical realization of a measurement stand is presented. A photovoltaic module inclination angle correlation algorithm, for a selected location and a measurement period, is described. The measurements were conducted in natural lighting conditions for different weather conditions. The current – voltage and power – voltage characteristics were compared for a fixed and vertically variable configuration. The value of the electric energy generated by tested photovoltaic modules in both cases was determined.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z 10-cio letnią analizą pracy układu słonecznego zainstalowanego w południowo-wschodniej Polsce. Analizie porównawczej poddano układ nadążny i stacjonarny z wykorzystaniem chłodzenia modułów PV i modułów PV bez chłodzenia. Porównanie energii uzyskanej z poszczególnych fotomodułów pozwoli w przyszłości na wybranie najbardziej optymalnej konfiguracji dla warunków Lubelszczyzny. W badaniach uwzględniono wymiar godzin słonecznych w województwie lubelskim. Kryzys energetyczny i rosnące ceny energii oraz coraz surowsze normy emisji spalin są głównym powodem zainteresowania alternatywnymi źródłami energii. Energia czerpana ze słońca jest najbardziej pierwotną formą pozyskiwania energii. Naturalne jest bezpośrednie wykorzystanie energii Słońca. Zastosowanie systemów PV jest najbardziej przyjazną formą wytwarzania zarówno prądu elektrycznego, jak i energii cieplnej. Obecnie w Polsce nie jest możliwe całkowite wyeliminowanie energetyki konwencjonalnej. System elektrowni słonecznych jako przyszłościowe źródło energii jest w stanie skutecznie uzupełnić niedobory w okresie największego zapotrzebowania na prąd elektryczny w ciągu dnia. Zastosowanie źródeł rozproszonych nie wpływa negatywnie na infrastrukturę sieci przesyłowych. Systemy PV z powodzeniem można stosować na obszarach o słabo rozbudowanej sieci przesyłowej. Warunki klimatyczne w Polsce są porównywalne z warunkami Niemiec, gdzie systemy PV są rozwijane od wielu lat. Przeprowadzone badania na obszarze polski południowo-wschodniej (Lublin) potwierdziły efektywność tej formy pozyskiwania energii. Analiza godzin słonecznych, jak i badania przeprowadzone na Politechnice Lubelskiej w okresie 10-cio letnich badań układów PV pozwalają jednoznacznie potwierdzić celowość rozwijania technologii fotowoltaicznych.
EN
The study presents problems connected with the decennial analysis of the solar system working that was installed in the south-east of Poland. The follow the sun system and the land-based one with using the module PV cooling and the module PV without cooling have been submitted for comparative analysis. The comparison of the energy gained from particular photomodules will allow choosing the most optimal configuration for the Lublin region. conditions in the future.The amount of sunny hours in the Lublin region has been taken into account in the research. The energy crisis and rising energy prices and increasing rigor of emission standards are a major reason for interest in alternative energy sources. Energy derived from the sun is the most primary form of energy generation. Natural is the direct use of the solar energy. Use of PV systems is the most environmentally friendly form of the production of both electric and thermal energy. Currently in Poland is not possible to completely eliminate the conventional energy. The solar power plants as a future source of energy is able to effectively complement the shortages in the peak demand for electricity during the day. The use of diffuse sources does not affect the transmission network infrastructure. PV systems can be successfully used in areas with poorly developed transmission network. The climatic conditions in Poland are comparable with those of Germany, where PV systems are developed for many years. The research in the area of south-eastern Polish (Lublin) confirmed the effectiveness of this form of energy production. Analysis of hours of sunshine, as well as research carried out at the Technical University of Lublin during the 10-year study of PV systems allow you to clearly confirm the desirability of developing photovoltaic technologies.
EN
The paper presents the economic aspect of use two - axis Sun tracking systems compared with stationary units in photovoltaics on the basis of own annual measurements of electrical energy for local urban conditions. The results were scaled to maximum power of 10 kWp. Electricity consumption by positioning system and maintenance costs were included and estimated payback period of investment for different variants of settlement of produced energy, taking into account own financing, banking and preferential subsidies under the Prosumer program from the National Fund for Environmental Protection and Water Management, was calculated.
PL
W pracy przedstawiono analizę pracy systemów nadążnych dla dwóch instalacji PV znajdujących się w Ośrodku Dydaktyczno-Szkoleniowym w Zakresie Energii Odnawialnej w Ostoi koło Szczecina. W roku 2010 stwierdzono, że w pewnych okresach dochodziło do zatrzymania pracy mechanizmów nadążnych tych instalacji. W artykule wykazano, że możliwa jest taka sytuacja i jest ona spowodowana niekorzystnymi warunkami meteorologicznymi oraz zbyt małą pojemnością elektryczną akumulatorów.
EN
The analysis of functioning tracking systems for two PV installations located in Training and Research Center for Renewable Energy Sources in Ostoja near Szczecin is presented. It is stated that in some periods in 2010 year the tracking systems were stopped. The research presented in the paper proved that this situation is possible. Meteorological conditions and too low electrical capacity of batteries are possible reasons of this situation.
EN
The article describes how to implement part of the tasks of geolocation system and mobile data terminal registration related to servicing tasks by a central node. The entire system consists of two parts. The first part - mobile node, is situated on the side of the user, who uses the mobile data terminal equipped with GPS module and connected to the Internet, e.g. through GPRS system. The second part of the system (central node) is responsible for collecting essential data from the database, processing it, and displaying current position of the device along with additional information (time, speed) on a map from Google Maps resources. The article describes the rules of implementing Google Maps API - programming interface which allows using Google Maps on websites. Google Maps API allows for integrating a fully functional map on a website, including the features for handling events connected with the mobile data terminals geolocation process.
10
Content available remote Shipborne Satellite Antenna Mount and Tracking Systems
EN
In this papers are introduced the very sensitive components of the ship’s antenna tracking sys-tem as the weakest chain of the Maritime Mobile Satellite Service (MMSS). Also are presented the complete components of Ship Earth Station (SES), such as antenna system and transceiver with peripheral and control subsystems independent of ship motion. The communications Mobile Satellite Antennas (MSA) for Maritime Satellite Communications (MSC) are relatively large and heavy, especially shipborne directional Inmarsat B and Fleet-77 antenna systems. Over the past two decades the directional antenna system, which comprises the mechanical assembly, the control electronic and gyroscope, the microwave electronic package and the anten-nas assembly (dish, arrays and steering elements), is reduced considerably in both physical size and weight. These reductions, brought about be greater EIRP from satellite transponders coupled with GaAs-FET tech-nology at the front end the receiver leading to higher G/N RF amplifiers, has made the redesigning, adopting and installing of shipborne antennas even on tracks and airplanes a reality.
11
Content available remote Chi-square statistic for noise objects tracking in Track-Before-Detect systems
EN
Tracking of the noise signal in noise measurements needs special techniques. The difference between object and background noise is defined, using the noise parameter estimators. The proposed technique is based on the model of the noise and the Gaussian noise is assumed. The window based approach is used for input signal preprocessing. The chi-square statistic for estimation of the local chi-square value by the comparison of the assumed model and local distributions is used. Chi-square values are processed using Spatio-Temporal Track-Before-Detect Algorithm for tracking of the dynamic of the object and improved signal denoising. Dumped Information Update formula is proposed for considered TBD algorithm. A few examples are shown for different objects that show possibilities of the proposed solution.
12
EN
Dim targets tracking needs appropriate signal processing and Track-Before-Detect algorithms. One of the sources of disturbances is additive impulse noise related to the target. Two methods based on fixed impulse saturation and elimination is compared. Saturation approach gives ability of use high values of pulses partially. Elimination approach removes high values by zero values. Recurrent Spatio-Temporal Track-Before-Detect algorithm is assumed because it has low computational cost. Similar technique can be used for other recurrent Track-Before-Detect algorithms.
13
Content available remote A Ship Motion Control System Design Via Output Feedback Linearization
EN
The paper presents a proposal of automatic system design able to steer the ship along a preset trajectory (route) at sea. Since a ship motion model used here is nonlinear the control algorithm synthesis is based on the output feedback linearization technique. This relatively new branch of differential geometric control theory has attracted vast attention of reseachers. The wave action and load disturbances, acting on the ship (wind, current), are also taken into account. The simulations show the very high controller performance as compared to the other types of algorithms, e.g. linear LQR.
PL
Przedstawiono propozycję systemu automatycznego sterowania statkiem wzdłuż zadanej trajektorii. Ze względu na fakt, że model dynamiczny statku jest nieliniowy, dokonując syntezy algorytmu sterowania wykorzystano metodę linearyzacji za pomocą sprzężenia zwrotnego. Ta stosunkowo nowa gałąź teorii sterowania oparta na metodach geometrii różniczkowej budzi duże zainteresowanie badaczy. Wzięto pod uwagę także zakłócenia wynikłe z falowania oraz tzw. zakłócenia stałe (np. wiatr, prądy). Otrzymane rezultaty symulacyjne dowodzą dużej jakości sterowania w porównaniu z innymi algorytmami, np. sterowania LQR.
14
Content available remote Ocena możliwości pasywnej lokacji obiektów powietrznych w podczerwieni
PL
W artykule przeprowadzono analizę możliwości lokacji obiektów powietrznych za pomocą pasywnych urządzeń pracujących w zakresie podczerwieni. Przedstawiono koncepcję urządzenia, analizę systemu śledzącego oraz wyniki obliczeń jego zasięgu uzyskane metodą symulacji komputerowej.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.