Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  popularization
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Towarzystwo Wiedzy Wojskowej (1919–1939)
PL
Artykuł okolicznościowy z okazji 100-lecia Towarzystwa Wiedzy Obronnej. W artykule omówiono utworzenie i działalność Towarzystwa Polskiej Wiedzy Wojskowej w polskich korpusach w Rosji w latach 1917– 1919, utworzenie w niepodległej Polsce przed 100 laty Towarzystwa Wiedzy Wojskowej, jego rozwój organizacyjny do 1939 roku, sposoby krzewienia i popularyzowania wiedzy wojskowej oraz współpracę ze społeczeństwem i instytucjami cywilnymi
EN
An occasional article on the occasion of the 100th anniversary of the Society of Defence Knowledge. The article presents the foundation and activity of the Polish Military Science Association in Polish corps in Russia in years 1917-1919, foundation of the Military Science Association in Poland 100 years ago, its organisational development until 1939, methods of propagating and popularizing the military science and co-operation with the civil society and institutions.
2
Content available Muzea : nauka, edukacja, popularyzacja
EN
The purpose of this article is to outline some issues discussed during the conference organized by JuraPark Solec Kujawski as part of the celebrations of the 10th anniversary of its existence. This text is not a report on the agenda of the conference, but is intended to include the content presented in a wider context of the changes in Polish museology in the last decade. These considerations will include such aspects as the attempt to define a contemporary museum, the research activity of these institutions and museum education, and the promotion of knowledge.
PL
Niniejsza publikacja przybliża biografię Władysława Żłobickiego – okresy jego pracy w: II Gimnazjum we Lwowie, Gimnazjum w Podgórzu, Gimnazjum św. Anny w Krakowie, Prywatnym Seminarium Nauczycielskim Żeńskim im. Franciszka Preisendanza w Krakowie, I Wyższej Szkole Realnej w Krakowie, Radzie Szkolnej Krajowej i Ministerstwie Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Przedstawia jego działalność jako pedagoga, urzędnika, naukowca i popularyzatora wiedzy, m.in. tej związanej z elektrycznością.
EN
The publication outlines the biography of Władysław Żłobicki. It includes the periods of his work in the 2nd Junior High School in Lviv, Junior High School in Podgórze, St. Anne’s Junior High School in Cracow, the Francis Preisendanz Female Private Teachers’ Seminar in Cracow, the 1st Realschule in Cracow, the National School Council, the Ministry of Religious Denominations and Public Enlightenment. It presents his activity as an educator, an office worker, a scientist and a popularizer of knowledge, including the one connected with electricity.
PL
Wobec mijającego czasu i zmieniających się sytuacji geopolitycznych trwanie jest czymś niezwykłym, a jubileusze służą jako przystanki, by spojrzeć wstecz i w przyszłość. 60 lat działalności Instytutu Fizyki Jądrowej daje wiele powodów do dumy z jego osiągnięć i do radości z szerokich perspektyw na przyszłość. Warto co dekadę zatrzymać się, by dokonać podsumowań, zweryfikować plany i przyjrzeć się jak jesteśmy postrzegani w kraju i na świecie.
EN
To the passing of time and the changing geopolitical situation the duration is something unusual, and anniversaries let us to look back and to the future. 60 years of activity of the Institute of Nuclear Physics gives us many reasons to be proud of its achievements and to rejoice with its broad prospects for the future. Worth every decade to make summaries, verify the plans and look at how we are perceived in the country and the world.
PL
Wywiad z prof. dr. hab. inż. Andrzejem Kuliczkowskim, prezesem zarządu Polskiej Fundacji Technik Bezwykopowych, członkiem zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia Technik Bezwykopowych, przewodniczącym Komitetu Naukowego i Organizacyjnego konferencji Technologie bezwykopowe No-Dig Poland 2016
EN
Interview with professor Dr. Eng. Andrzej Kuliczkowski, president of the Polish Foundation for Trenchless Technology.
EN
Popular science genre is usually defined as a genre whose aim is to fulfill a significant cultural and social function of popularizing science, scientific knowledge and research. This paper discusses the popular science translation or rather cultural adaptation, regarded as a mediation between these two cultures. The qualitative and quantitative research findings concerning headlines and sub-headlines discussed here, as well as their relation in the two cultures, may be of relevance to the work of all those interested in the mutual relation between language and popularization of science, in particular to linguists, translators, sociologists, philosophers of culture as well as journalists.
PL
Gatunek popularno-naukowy jest zwykle definiowany jako gatunek, którego celem jest ważna funkcja kulturowa i socjalna popularyzacji nauki, wiedzy naukowej i badań. National Geographic jest przykładem amerykańskiego magazynu popularno-naukowego, który jest wydawany i tłumaczony na wiele języków, a wśród nich jest jego polska edycja. Badania nad artykułami popularno-naukowymi i ich stylem w oryginalnej wersji angielskiej i w tłumaczeniu na polski pozwalają na wgląd w obie kultury. Artykuł omawia tłumaczenie popularno-naukowe lub raczej adaptację kulturową, traktowaną jako mediację pomiędzy dwoma kulturami. Na elementy językowe, szczególnie ważne z perspektywy dziennikarskiej, mającej na celu uczynienie szeroko dostępny dyskurs popularno-naukowy, składają się: nagłówki/tytuły, podtytuły, nagłówki w treści artykułów oraz nagłówki/tytuły rozpoczynające sekcje artykułów. Jakościowe i ilościowe wyniki badań, dotyczące tytułów i podtytułów prasowych omawianych w artykule, jak również ich relacji w obu kulturach, mogą mieć znaczenie dla badaczy zainteresowanych wzajemnymi relacjami pomiędzy językiem a popularyzacją nauki, w szczególności dla językoznawców, tłumaczy, socjologów, filozofów kultury i dziennikarzy.
PL
W artykule przedstawiono w sposób syntetyczny dorobek XX lat zimowej szkoły naukowej „Postęp Naukowo-Techniczny i Organizacyjny w Rolnictwie”. Wyjaśniono podstawowe pojęcia dotyczące organizacji spotkań naukowych, a następnie przedstawiono genezę organizacji szkół w inżynierii rolniczej, ich uczestników oraz działalność upowszechnieniową. Na koniec przedstawiono wpływ szkoły zakopiańskiej na rozwój intelektualny uczestników i ich awans zawodowy.
EN
The article presents in the synthetic manner the achievements of 20 years of the winter scientific school “Scientific, Technical and Organizational Progress in Agriculcture”. Basic terms concerning organization of scientific meetings were explained and then the origin of organization of schools in agricultural engineering, their participants and popularization activity was presented. Finally, impact of the Zakopane school on the intellectual development of its participants and their professional career was presented.
PL
Praca przedstawia osiągnięcia i pozycję Ośrodka wrocławskiego w krajowym środowisku inżynierii rolniczej. W 2007 r. Ośrodek ten obchodził 40-lecie realizacji kierunku studiów o aktualnej nazwie "Technika rolnicza i leśna". W związku z powyższym organizatorzy postanowili uczcić swój jubileusz organizacją konferencji międzynarodowej, w trakcie której przedstawiono zarówno osiągnięcia badawcze i dydaktyczne własne jak i krajowego środowiska inżynierii rolniczej.
EN
The paper presents the achievements of the Wrocław Centre and its position in the national agricultural engineering circle. In 2007 the Centre celebrated the 40th anniversary of the realization of the line of studies currently called "Agricultural and Forestry Engineering". In this connection the organizers decided to celebrate this jubilee with an international conference during which scientific and didactic achievements of the Center and those of the national agricultural engineering circle were presented.
9
Content available remote Postęp, nauczanie, badanie i upowszechnianie inżynierii rolniczej
PL
Zaprezentowano przemyślenia i pogląd autora w zakresie: - relacji pomiędzy nauką a praktyką rolniczą, - znaczenia postępu technologicznego a w tym inżynieryjnego, - roli inżynierii rolniczej jako dyscypliny naukowej. Proponowano przemiany jakie powinny zachodzić w nauczaniu, badaniu i upowszechnianiu postępu naukowo - technicznego w rolnictwie i jego infrastrukturze.
EN
The author presented his considerations and opinion regarding: – relation between the science and agricultural practice, – significance of the technological advance including engineering, – role of the agricultural engineering as the scientific discipline. The author proposed transformations, which should take place in teaching, studying and popularization of the scientific and technical progress in the agriculture and its infrastructure.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.