Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 198

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  autostrada
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
EN
The aim of this article is to analyze the pace of expansion of the network of highways and expressways over the past 15 years of membership in the European Union. Joining the European Union by such post-socialist countries as: Poland, Lithuania, Latvia, Estonia, the Czech Republic, Slovakia, Hungary, Slovenia (2004), Bulgaria, Romania (2007) and Croatia (2013) as well as the funds received for the development of transport infrastructure significantly contributed to the boom in the pace of road investments in these countries. The existing networks of highways and expressways in the 11 analyzed countries are at the stage of creating major national and international connections. The most advanced expansion of the national highway system is taking place in Poland and Hungary. Stable development, with a slight annual growth of the length of new highways, is taking place in Bulgaria, Croatia, the Czech Republic, Romania, Slovakia and Slovenia. Stagnation in the development of roads of this type is occurring in Lithuania, Latvia and Estonia. Toll roads are operated in 8 out of 11 analyzed countries. The vignette system for highways is used in Bulgaria, the Czech Republic, Slovakia, Slovenia, Romania and Hungary. Toll is paid at tollbooths in Croatia and Poland. Most of the highways in Central Europe are concentrated around the capital agglomerations, e.g. Budapest, Prague, Bratislava, Ljubljana, Zagreb, Sofia and Bucharest, with the exception of Warsaw, which is slowly rebuilding its central position in the network of expressways (A-2, S-7, S-8, S-17) in Poland. The first sections of highways in the discussed countries, except for Poland, were located around the capital cities. The layout of the highway network is often determined by the orography of the terrain, especially the course of mountain ranges, great rivers and coasts. Due to the varied topography, costs are rising, and the construction time of engineering structures such as tunnels, overpasses and bridges is longer, with countries such as Croatia, Slovenia, Slovakia, and recently also the Czech Republic, Poland and Romania being forced to build them.
PL
Olbrzymie natężenie ruchu drogowego na autostradzie A4 na Dolnym Śląsku generuje ryzyko zdarzeń i wypadków. Często dochodzi do kolizji, w wyniku których nawierzchnia, w tym betonowa, ulega uszkodzeniu. W związku z tym, niezbędne są szybkie zabiegi remontowe, które przywracają nawierzchnie drogowe do stanu pozwalającego na bezpieczną eksploatację. Dodatkowo nie powodują one długotrwałych utrudnień w ruchu pojazdów. Artykuł przedstawia opis technologii szybkiej naprawy nawierzchni z betonu cementowego za pomocą polimerobetonu, po pożarze samochodu osobowego na jezdni autostrady A4.
EN
Huge traffic generates the risk of incidents and accidents on the A4 motorway in Lower Silesia. Collisions often occur, as a result of which the surface is damaged. Therefore, quick repairs were necessary, which restore road surfaces to a condition that allows safe operation. Additionally, they do not cause long-term difficulties in the movement of vehicles. The article presents a description of the quick repair of cement concrete surface using polymer concrete after a car accident, that included fire, on the A4 motorway.
EN
The paper presents development of the new Polish method for performing capacity analysis of basic segments of dual carriageway roads (motorways and expressways). The method is based on field traffic surveys conducted at 30 motorway and expressway sites (class A and S roads) in Poland. Traffic flows, composition and travel times were observed in 15-min intervals at each site using ANPR filming method. These data were used to calibrate a family of traffic speed-flow relationships for different roads, based on Van Aerde model. Free flow speed of traffic and road class are the basic parameters defining the speed-flow relationship and the value of capacity per lane in pcu/h. Traffic density was adopted as the measure of effectiveness for defining the level of service. The paper describes derivation of formulae for estimation of free flow speed for different types of roads as well as determination of equivalent factors for converting vehicles to passenger car units. The method allows us to determine capacity and the level of service based on existing or forecasted traffic flow.
PL
Referat przedstawia badania, które doprowadziły do powstania nowej polskiej metody analizy przepustowości odcinków międzywęzłowych autostrad i dróg ekspresowych. Metoda została opracowana w ramach projektu badawczego RID-I-50 pt. „Nowoczesne metody obliczanie przepustowości i oceny warunków ruchu dla dróg poza aglomeracjami miejskimi, w tym dla dróg szybkiego ruchu”. Celem projektu była nowelizacja polskiej metody oceny warunków ruchu i szacowania przepustowości dla dróg o ruchu nieprzerywanym. Projekt był współfinansowany przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Rozwój Innowacji Drogowych. Projekt został zrealizowany przez konsorcjum trzech uczelni: Politechniki Krakowskiej, Politechniki Gdańskiej i Politechniki Warszawskiej. Opisana w artykule część projektu dotyczy dróg o klasie funkcjonalnej A (autostrady) i S (drogi ekspresowe). Obie klasy to drogi dwujezdniowe o ograniczonym dostępie. Metoda powstała na podstawie badań terenowych na 30 odcinkach tych dróg. Podczas pomiarów ruch był filmowany na obu końcach odcinka pomiarowego a przy pomocy metody automatycznej identyfikacji numerów rejestracyjnych ANPR określano czas przejazdu odcinka przez poszczególne pojazdy. Dla każdego interwału 15-minutowego określano natężenie i strukturę ruchu oraz średnią prędkość.
PL
Docelowo sieć autostrad i dróg ekspresowych w Polsce ma mieć łączną długość ok. 7650 m. Na znaczeniu zyskuje więc właściwe zaprojektowanie terenów zieleni przydrożnej.
PL
Z roku na rok przybywa w Polsce dróg ekspresowych. Pojawiają się jednak głosy, że zieleń przydrożna, szczególnie niska, jest wyjątkowo monotonna i w żaden sposób niepowiązana z otoczeniem, co wzmacnia fragmentację krajobrazu. Powstaje pytanie, czy tak musi być?
EN
The efficiency of maintaining road pavements in good condition in Poland, and, in particular, maintaining their good technical condition, depends mainly on the availability of financial resources and conducting ongoing works related to road operation and maintenance. Selected European countries, including Poland, reactivated the concept of reconstruction and use of highway landing strips. Based on the analysis of the technical parameters of a newly built highway landing strip, this publication presents, using the finite element method (FEM), the verification of the technical parameter values potentially resulting from the maximum load caused by a C-130 Hercules aircraft.
PL
Autostrada A18 jest najkrótszą drogą tego typu w Polsce o długości 5591 m. Artykuł przedstawia jej historię od 1936 roku do dzisiaj. Opisano w nim technologię przebudowy, która została wykonana w latach 1994-1996. Była to pierwsza w Polsce, po II wojnie światowej, nawierzchnia betonowa, do budowy której zostały wykorzystane materiały z recyklingu starej drogi. Wskazano także aktualny stan techniczny oraz koszty jej eksploatacji.
EN
The A18 motorway is the shortest road of this type in Poland with the length of 5591 m. The article presents its history from 1936 to the present day. The technology of its reconstruction in 1994-1996 is described. It was the first in Poland, after World War II, concrete pavement for whose construction the materials from the recycling of the old road were used. The current technical condition and operating costs of the road are also specified .
8
Content available remote Na drogach drgnęło : w końcu mamy nowe odcinki autostrad
PL
W 2018 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) oddała do użytku 321,4 km tras, w tym 302,2 km dróg ekspresowych. Do końca tego roku sieć dróg szybkiego ruchu powiększy się o 425 km, w tym 58 km autostrad i 367 km dróg ekspresowych.
PL
Notowany wzrost natężenia ruchu drogowego, zwiększenie całkowitej masy pojazdów ciężarowych oraz obciążenia poszczególnych osi pojazdów, spowodowały potrzebę szerokiego stosowania nawierzchni, które pozwalają na przenoszenie zwiększonych obciążeń. Artykuł przedstawia analizę jakościową i ilościową konstrukcji nawierzchni eksploatowanych na Dolnym Śląsku dróg szybkiego ruchu - autostrad i dróg ekspresowych. Wskazano także podział na odcinki poszczególnych dróg klas A i S na obszarze działania wrocławskiego oddziału GDDKiA.
EN
The current increase in road traffic, an increase in the total weight of lorries and the load on individual vehicle axles, have resulted in the need for widespread use of pavements, which allow the transmission of increased loads.The article presents a qualitative and quantitative analysis of the pavement structure used on lower Silesia's highways and expressways and division into individual sections of classes A and S in the area of operation of the Wrocław branch of GDDKiA has been demonstrated.
PL
W artykule autor przybliżył historię pozyskania oraz realizacji kontraktu na dokończenie fragmentu autostrady A2 przed UEFA Euro 2012. Opisał wyzwania, jakim musiał podołać wykonawca, aby prace zostały zrealizowane w terminie, który przez wielu postrzegany był jako nierealny.
EN
In the article the author presents how a contract for completion of a section of A2 motorway prior to UEFA Euro 2012 was obtained and performed. The article describes what challenges the contractor was facing to complete works before a deadline many considered unrealistic.
11
Content available remote Więcej pieniędzy na Program Budowy Dróg Krajowych
PL
Do 2025 r., kosztem 135 mld zł, w Polsce ma powstać ponad 3250 km. Z tego autostrady będą stanowić nieco ponad 250 km, a drogi ekspresowe – powyżej 2600 km. Wybudowanych zostanie też 35 obwodnic o łącznej długości 370 km.
EN
The impact of land use and a distance from the highway on heavy metal concentration in soils along the highway has been investigated. 28 soil samples were collected in August 2014 from the roadside soils of the Hemmat highway of Tehran, Iran. The results showed that the mean concentrations of Pb, Cr, Ni, Zn and Cd were 144, 17.20, 18.91, 86.84, 3.86 mg/kg–1, respectively. With exception for Cd, the concentrations of the heavy metals decreased upon increasing distance from the highway that shows the background amount of cadmium in the soil area was high. The values of the enrichment factor (EF) showed that Ni, Zn and Cr have a natural source (EF < 10) and Pb and Cd have an anthropogenic source (EF > 10). The anthropogenic sources are emphasized for these heavy metals, thus indicating the strong human influence. The mean values of geoaccumulation index (Igeo) for Pb, Zn, Cd were high at residential, under-construction and green space land uses. The ecological risk index (RI) for roadside soils was higher than 300, indicating that sampling sites had a considerable ecological risk. The potential ecological risk index for single metal decreases in the following sequence: Cd > Pb > Ni > Zn > Cr.
PL
Artykuł jest kontynuacją publikacji zamieszczonej w poprzednim numerze miesięcznika i dotyczy budowy odcinka autostrady A4. Wykonawca, za zgodą inwestora, wprowadził zmiany w konstrukcji nawierzchni w celu zwiększenia odporności na odkształcenia i właściwości przeciwpoślizgowych. Zmiany polegały na przetworzeniu istniejącej nawierzchni asfaltowej na mieszankę cementowo-emulsyjną (MCE), dodanie do warstw dolnych modyfikatora zwiększającego ich sztywność, zastosowaniu w warstwie ścieranej mieszanki mastyksu grysowego (SMA).
EN
The paper is continuation of the publication in the former number of the journal and relates to construction of A4 motorway section. Contractor, with client acceptance, introduced changes in pavement structure in order to improve resistance for deformations and skid resistance. The changes related to transformation of the existing asphalt pavement for cement emulsion mix (MCE), addition of modifier increasing stiffness to lower pavement courses, applying stone mastic asphalt (SMA) in wearing course.
PL
Artykuł zawiera opis przygotowań do budowy ponad 126 km odcinka autostrady A4 od węzła Bielany Wrocławskie do węzła Strzelce Opolskie, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z nawierzchnią autostradową na tym odcinku oraz wprowadzonych zmian w konstrukcji i technologii przebudowywanej nawierzchni na kontrakcie 4. od węzła Brzeg do węzła Opole Zachód.
EN
The paper contains description of preparatory activities to construction of 126 km section of motorway A4 from Bielany junction to Strzelce Opolskie junction with particular taking into account issues related to pavement and changes in structure and technology of reconstructing pavement on contract 4 from Brzeg junction to Opole Zachód.
15
Content available remote Drogowskazy tablicowe na autostradach
PL
W artykule zaprezentowano charakterystykę drogowskazu tablicowego na autostradzie (tablice E-2d). Na przykładzie rozwiązań zagranicznych ukazano czytelność i jednoznaczność oznakowania każdego pasa ruchu. Zaproponowano zmianę treści i lokalizacji drogowskazów tablicowych. Odniesiono się również do oznakowania doświadczalnego na polskich autostradach.
EN
The article presents characteristics of overhead sign on motorway (sign E-2d). The examples of foreign solutions show clear and unequivocal marking of each lane. It was proposed to change the content and location of the signposts. Reference was also made to the experimental marking on motorways in Poland.
17
Content available Differentiated road construction costs
EN
In the context of the variability of road construction costs in Europe, the prices of 24 contracts for sections of motorways in Poland, concluded in 2016 by the General Directorate for National Roads and Motorways, were analysed. According to the proposed method of calculation, taking into account the fact that road prices in tunnels were several times higher than in other sections, the unit cost of the road in a tunnel (between Naprawa and Skomielna Biała) was assessed, compared to the road in a tunnel in Slovenia. Based on the study of the values of standard deviations and coefficients of variation, it can be stated that there is a small price differentiation in S-class roads on flat and corrugated areas, and very large price differentials on the roads that bypass cities and in mountainous terrain.
EN
The paper presents cases of failures of steel scaffoldings damaged by vehicle strikes during the construction of new viaducts over the upgraded A-18 Highway in Poland. After several vehicle strikes into the scaffold structures, their damaged components were no longer serviceable (considering the safety of the construction works being carried out). This put the contractor to additional expenses connected with the replacement of the damaged scaffolding. The causes and consequences of the failures are given, and the necessary solutions adopted in the considered cases (whereby the traffic situation significantly improved) are described. Moreover, it is proposed to increase the minimum vertical clearance required during the building or repairs of bridge structures.
PL
Budowa autostrady, drogi ekspresowej czy linii kolejowej z jednej strony podnosi walory dostępności transportowej województwa, z drugiej strony powoduje zaburzenia w przestrzeni, w tym przede wszystkim w przestrzeni rolniczej. Scalenia gruntów (w szczególności te o charakterze infrastrukturalnym) są doskonałym narzędziem do zminimalizowania negatywnego oddziaływania planowanych inwestycji liniowych na strukturę przestrzenną obszarów rolniczych. Ustawodawca przewidział na tę okoliczność zapisy w ustawie o scalaniu i wymianie gruntów, mówiące o tym, że w związku z pogorszeniem rozłogów gruntów spowodowanym przebiegiem istniejących lub budowanych dróg publicznych czy kolei może zostać wszczęte z urzędu postępowanie scaleniowe. Samorząd województwa jest ustawowo zobowiązany do programowania prac geodezyjno-urządzeniowych na potrzeby rolnictwa oraz do koordynowania i wykonywania prac scaleniowych na terenie województwa. Województwo Małopolskie posiada duże doświadczenie w wykonywaniu scaleń infrastrukturalnych, przede wszystkim w oparciu o scalenia wokółautostradowe wykonywane przez KBGiTR na mocy porozumienia z GDDKiA na odcinku ok.80 km wzdłuż autostrady A4: węzeł Wielicka - węzeł Krzyż. Celem niniejszego artykułu jest propozycja rozwiązań w zakresie minimalizacji negatywnego wpływu inwestycji liniowych na rolniczą przestrzeń produkcyjną, w związku z planowanym rozpoczęciem prac związanych z budową odcinka drogi ekspresowej S7 Igołomska - granica województwa o długości około 57 km. Będzie on przebiegał przez powiaty krakowski i miechowski, które to stanowią rolnicze zagłębie Małopolski.
EN
Construction of the motorway, express road or railway line on the one hand increases its transport accessibility of the region, but on the other hand, causes a disturbance in space, in particular in the agricultural space. Land consolidation (in particular those infrastructural land consolidation) are a great tool to minimize the negative impact of the planned linear investment on a spatial structure of agricultural areas. For the occasion the legislature provided recordings in the act of land consolidation and exchange of land, which say that due to the deterioration of the land spatial distribution caused by the course of existing or under construction public roads or railway line, land consolidation procedure may be initiated ex officio proceedings. The provincial government by the law is obliged to programming of agriculture management works and to coordinate and carried out land consolidation work in the region. Malopolska Region has an extensive experience in performing of land consolidations, first and foremost based on the infrastructural land consolidation performed by The Krakow Office of Geodesy and Rural Areas under an agreement with the General Directorate for National Roads and Motorways on the section some 80 km along the A4 motorway (from Wieliczka to Krzyż the Highway Interchange). The aim of this article is to propose the solutions to minimize the negative impact of linear investment for agricultural production area, in connection with the planned commencement of works connected with the construction of S7 express road on the section from Igolomska street in Krakow to the border of province, with the length of about57 km. It will run through the Kraków and Miechów districts, which are the agricultural areas of Malopolska.
PL
Problematyka opracowania dotyczy oceny sieci dróg bezpośredniej obsługi działek we wsiach podzielonych autostradą. Zakres badań obejmuje analizę przestrzenną w trzech wsiach: Rogoźnica, Rudna Mała i Lipie położonych w gminie Głogów Małopolski w powiecie rzeszowskim. Na podstawie danych z części opisowej oraz kartograficznej ewidencji gruntów i budynków przeprowadzono szczegółową analizę struktury przestrzennej oraz sieci dróg bezpośredniej obsługi działek ewidencyjnych. Badania wykazały, że autostrada jako inwestycja liniowa nie tylko dokonała w istniejącej przestrzeni produkcyjnej destrukcji dróg rolnych, lecz jednocześnie przerwała ukształtowane od stuleci powiązania między wsiami.
EN
Issues specified in the study concern the evaluation of road networks providing access to cadastral parcels in villages divided by a motorway. The scope of the research involves a spatial analysis of three villages: Rogoźnica, Rudna Mała, and Lipie, all located in the Głogów Małopolski commune, in the county of Rzeszów. Based on data from the descriptive and cartographic part of the Land and Buildings register, a detailed analysis was made of the spatial structure and road network providing direct access to cadastral parcels. The conducted research has revealed that the motorway as a linear investment has not only caused the destruction of agricultural roads in the existing agricultural area but has also destroyed connections between villages that have been shaped for centuries.
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.