Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  singular system
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The LQR (linear quadratic regulator) control problem subject to singular system constitutes a optimization problem in which one must be find an optimal control that satisfy the singular system and simultaneously to optimize the quadratic objective functional. In this paper we establish a sufficient condition to obtain the optimal control of discounted LQR optimization problem subject to disturbanced singular system where the disturbance is time varying. The considered problem is solved by transforming the discounted LQR control problem subject to disturbanced singular system into the normal LQR control problem. Some available results in literatures of the normal LQR control problem be used to find the sufficient conditions for the existence of the optimal control for discounted LQR control problem subject to disturbanced singular system. The final result of this paper is in the form a method to find the optimal control of discounted LQR optimization problem subject to disturbanced singular system. The result shows that the disturbance is vanish with the passage of time.
PL
W pracy rozpatrzono zagadnienie syntezy obserwatora pełnego rzędu dla układów liniowych dyskretnych singularnych niecałkowitego rzędu. Sformułowano analityczne kryteria istnienia obserwatora i podano sposób wyznaczania macierzy wzmocnień obserwatora. Rozważania teoretyczne, do których wykorzystano liniowe nierówności macierzowe (LMI) zilustrowano przykładem liczbowym.
EN
The paper is devoted to observer synthesis for linear singular discrete-time fractional systems. The problem of finding a nonnegative gain matrix of the observer such that the observer is asymptotically stable is formulated and solved by the use of linear matrix inequality (LMI) method. The proposed approach to the observer synthesis is illustrated by theoretical example.
PL
W pracy podano kryteria punktowej zupełności i punktowej degeneracji układów liniowych dyskretnych singularnych niecałkowitego rzędu. Pokazano, że przy zastosowaniu pewnych przekształceń, można oceny punktowej zupełności lub degeneracji dokonywać stosując kryteria jak dla układów standardowych niecałkowitego rzędu. Rozważania zilustrowano przykładem liczbowym.
EN
The paper presents a problem of pointwise completeness and pointwise degeneracy of selected class of singular linear discrete-time systems. It has been shown that after decomposition of considered system into two independent systems: regular (standard) fractional system and closely singular system (with a nilpotent matrix N) pointwise completeness and pointwise degeneracy conditions can be formulated in reference to standard fractional discrete-time system. Proposed approach is possible if the matrix N = 0. The considerations are illustrated by a numerical example.
EN
The main objective of this article is to develop Bayesian optimal control for a class of linear stochastic discrete time systems. By taking into consideration that the disturbances in the system are given by a random variable having a uniform distribution with a natural parameter, we prove that the control in the sense of Bayes is the solution of a linear system of algebraic equations for the conjugate priors.
PL
W pracy tej rozważa się zagadnienie sterowania optymalnego liniowym systemem dynamicznym z dyskretnym czasem, przy addytywnych zakłóceniach. Zakłócenia są niezależnymi zmiennymi losowymi o jednakowym rozkładzie podanym z dokładnością do parametru. Sterowanie odbywa się w układzie zamkniętym. Funkcja strat to nieujemnie określona forma kwadratowa zależna od stanu systemu i zastosowanego sterowania. Horyzont sterowania jest ograniczony zmienną losową o znanym rozkładzie, niezależną od zakłóceń, a pomiary stanu nie są obarczone błędem. Wykorzystując metodę programowania dynamicznego wyznaczono analityczna postać algorytmu bayesowskiego sterowania optymalnego w układzie zamkniętym: dla zakłóceń o rozkładzie jednostajnym na [0; λ] oraz dla zakłóceń o rozkładzie jednostajnym na [λ1; λ2].
EN
The robust H∞ state feedback control problem for both continuous- and discrete-time singular systems with polytopic-type uncertainties is revisited via a parameter-dependent approach. Attention is focused on the design of a parameter-dependent state feedback controller, such that the closed-loop system is admissible with prescribed H∞ noise attenuation level for all parameter uncertainties. Without using decomposition technique to the singular model, sufficient condition for the existence of an H∞ state feedback controller is expressed in terms of strict linear matrix inequalities (LMIs). In case that the LMI conditions are feasible, a suitable state feedback control law is explicitly given. The proposed approach is expected to be less conservative compared with previous results. Numerical examples are also provided to show the effectiveness of the approach.
PL
Analizowany jest odporny system sterowania ze sprzężeniem zwrotnym H∞ dla przypadku systemu dyskretnego i ciągłego i z niepewnościami typu polytopic. Do analizy wykorzystuje się metod. zależności parametrycznych. Sterownik opisany jest liniową macierzą nierowności LMI. (Odporne sterowanie ze sprzężeniem zwrotnym H∞ - metoda zależności parametrycznych)
PL
W pracy rozpatrzono określoną klasę liniowych dodatnich singularnych układów dyskretnych z jednym opóźnieniem zmiennych stanu o kanonicznych postaciach macierzy stanu. Podano analityczną postać rozwiązania równania stanu oraz rozpatrzono problemy punktowej zupełności i osiągalności. Sformułowano definicje oraz podano warunki konieczne i wystarczające względnej punktowej zupełności oraz względnej osiągalności. Rozważania zilustrowano przykładem.
EN
The paper considers a class of linear singular positive discrete-time systems with unit delay with canonical forms of state matrices. An analytical form of the solution of the state-equation is derived and the problems of pointwise completeness and reachability are considered. The definitions of relative pointwise completeness and relative reachability are introduced and necessary and sufficient conditions are given. The considerations are illustrated by example.
PL
W pracy rozpatrzono dodatnie singularne układy dyskretne liniowe stacjonarne z opóźnieniem od stanu i wejścia. Podano właściwości macierzy fundamentalnych i metodę ich wyznaczania dla postaci kanonicznej układu. Sformułowane zostały warunki sterowalności dla przypadku, gdy opóźnienie od stanu i sterowanie jest równe jedności. Rozważania zilustrowano przykładem.
EN
In the paper the positive singular discrete-time linear systems with delay in state and control is considered. Some basic properties of the fundamental matrices for canonical forms have been characterised. Conditions for controllability are established in case of delay in state and control is equal to one. The considerations are illustrated by an example.
PL
Podano proste warunki konieczne i wystarczające odpornej stabilności liniowych dodatnich singularnych układów dyskretnych z dwoma opóźnieniami o kanonicznych postaciach macierzy stanu.
EN
Simple necessary and sufficient condition for the robust stability of singular positive discrete-time linear system with two delays and with state-space matrices in the canonical forms has been given.
9
Content available remote Rozkład strukturalny macierzy transmitancji układu singularnego
PL
Wprowadzono pojęcie pary cyklicznej (E,A) oraz pojęcie macierzy normalnej dla singularnych (detE=0) układów dyskretnych opisanych równaniami Ex(i+I)=Ax(i)+Bu(i), y(i)=Cx(i)+Du(i), E.A ∈ R(n,xn), B ∈R(n,xm), C ∈ R(p,xn), D ∈ R(p,xm). Wykazano, że: 1)Macierz odwrotna [E(z)-A]-I jest normalna wtedy i tylko wtedy, gdy para (E,A) jest cykliczna; 2) Macierz transmitancji T(z)=C[E(z)-A]-I B+D=P(z)/d(z) jest normalna wtedy i tylko wtedy, gdy wielomian d(z) jest równy wielomianowi McMillana tej macierzy; 3) Macierz transmitancji T(z) jest macierzą normalną wtedy i tylko wtedy, gdy istnieje jej rozkład strukturalny, czyli daje się przedstawić w postaci T(z)=[Q(z)R(z)/d(z)]+G(z), gdzie Q(z) jest wielomianową macierzą kolumnową, R(z) -wielomianową macierzą wierszową, a G(z) macierzą wielomianową. Podano procedurę wyznaczania rozkładu strukturalnego macierzy T(z), którą zilustrowano przykładem numerycznym.
EN
The notion of a cyclic pair of matrices (E,A) and of the normal matrix are introduced for singular (detE=0) discrete-time systems described by Ex(i+I)=Ax(i)+Bu(i), yi=Cx(i)+Du(i), E,A ∈ R(n,xn), B ∈ R(n,xm), C ∈ R(p,xn), D ∈ R(p,xm). It is shown that: 1) The inverse matrix [Ez- A]I is normal if and only if the pair (E,A) is cyclic; 2) The transfer matrix T(z)=C[Ez- A]-I B+D=P(z)/d(z) is normal if and only if the polynomial d(z) is equal to the McMillan polynomial of T(z), 3) The transfer matrix T(z) is normal if and only if there exists its structure decomposition, i.e. it can be written in the form T(z)=[Q(z)R(z)/d(z)]+G(z), where Q(z) is a column polynomial matrix, R(z) is a row polynomial matrix and G(z) is a polynomial matrix. A procedure for computation of the structure decomposition of T(z) is given and illustrated by a numerical example.
10
Content available remote Infinite eigenvalue assignment by an output feedback for singular systems
EN
The problem of an infinite eigenvalue assignment by an output feedback is considered. Necessary and sufficient conditions for the existence of a solution are established. A procedure for the computation of the output-feedback gain matrix is given and illustrated with a numerical example.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.