Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 124

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  robotyzacja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
PL
Ciągły rozwój technologiczny przyczynia się do znacznego rozpowszechnienia na budowach zautomatyzowanych i zrobotyzowanych urządzeń. Wprowadzanie różnych innowacyjnych rozwiązań jest połączone z ujawnianiem się nowych zagrożeń dla pracowników. Autorzy artykułu, na podstawie przeglądu polskiej literatury, obejmującego artykuły opublikowane w latach 2012–2021, zidentyfikowali 39 prac związanych z automatyzacją i robotyzacją w budownictwie. Przeprowadzone badania pozwoliły na zidentyfikowanie zagrożeń dla bezpieczeństwa pracy, jakie wynikają ze stosowania innowacyjnych rozwiązań w budownictwie.
EN
Continuous technological development contributes to the widespread use of automated and robotic devices on construction sites. The introduction of various innovative solutions is combined with the disclosure of new hazards to employees. The authors of the article, based on a review of Polish literature including articles published in 2012–2021, identified 39 papers related to automation and robotization in construction industry. The conducted research allowed to identify hazards to work safety resulting from the use of innovative solutions in construction.
EN
The aim of the described study is an engineering solution to the problem of the implementation of artificial intelligence methods in predicting abnormal, extremely emergency states in robotic production stands. This task results from the need to improve the operational reliability of automated and robotic production lines, thus rationalizing the utility and cost values of these lines. The available hardware solutions as well as the existing and newly introduced new procedures and IT platforms are described. In the hardware part of the work, electric servo drives and gears of a multi-chain tripod robot were used, configured with the Festo Automation Suite software, programmed with the KEBA controller and the developed KeStudio application program.
PL
Celem opisywanych badań jest inżynierskie rozwiązanie problemu implementacji metod sztucznej inteligencji do poszukiwania stanów anormalnych, skrajnie awaryjnych, w zrobotyzowanych stanowiskach produkcyjnych. Zadanie to wynika z potrzeby poprawy niezawodności eksploatacyjnej zautomatyzowanych i zrobotyzowanych linii produkcyjnych, a tym samym racjonalizacji wartości użytkowej i kosztowej tych linii. Opisano dostępne rozwiązania sprzętowe oraz istniejące i nowo wprowadzane nowe procedury i platformy informatyczne. W części sprzętowej prac wykorzystano robota z mechanizmem trójłańcuchowym, z elektrycznymi serwonapędami przekładniowymi, skonfigurowany za pomocą oprogramowania Festo Automation Suite, zaprogramowany za pomocą sterownika KEBA oraz opracowanego programu aplikacyjnego KeStudio.
EN
Purpose: The article aims at evaluating the automation and robotization development status in Poland, recognizing the key factors influencing the technology development in Polish enterprises and identifying the existing support in the given scope. Design/methodology/approach: Data from secondary sources were used for the analysis in this article. The secondary data came from internal sources, such statistical offices, government administration authorities, studies and publications. Data were collected and analyzed using Excel. Findings: The data analysis performed for the automation and robotization status in Poland shows that the available statistics are highly limited. Only one institution is currently performing large-scale research on the global robotization, while automation in Polish enterprises was researched by Statistics Poland up to 2015. If there are reports containing data on the automation status, they are very limited and recognized differently. Owing to the above, data comparison from various periods of time and various industries is challenging. Originality/value (mandatory) The paper presents the detailed automation and robotization development status analysis in Poland.
PL
Kończące się zasoby i rosnąca populacja świata stawiają rynkom poważne wyzwania, zmuszając do poszukiwania nowych modeli biznesowych, które nie tylko pozwolą osiągnąć zyski, ale również wykorzystywać bardziej przemyślanie zasoby. I to właśnie robotyzacja stała się efektem zwiększającego się zapotrzebowania masowej produkcji.
5
Content available remote Rola systemów wizyjnych i zaawansowana kontrola jakości w robotyzacji
PL
Połączenie systemów wizyjnych z robotami przemysłowymi jest znane i stosowane od lat 70. ubiegłego wieku. Zakres stosowania tego typu rozwiązań był jednak ograniczony zarówno ze względów technologicznych, jak i finansowych. Wraz z pojawieniem się i intensywną promocją idei Przemysł 4.0 integracja systemów wizyjnych z robotami przemysłowymi i stanowiskami zrobotyzowanymi w wielu obszarach produkcji staje się standardem przynoszącym wymierne korzyści finansowe.
6
Content available Rodzaje gniazd montażowych
PL
W gnieździe montażowym z jednym robotem i nieruchomym stołem robot (R) pobiera zorientowane części z magazynów i montuje je na przyrządzie montażowym (PM) umiejscowionym na nieruchomym stole, skąd gotowy podzespół lub wyrób jest odkładany do pojemnika. W czasie montażu bardziej złożonych zespołów w konfiguracji zrobotyzowanego stanowiska montażowego jest stosowany układ więcej niż jednego chwytaka montowanego na robocie lub system wymiany narzędzi (SWN). Opcjonalnie stanowisko może być wyposażone w takie elementy sensoryczne, jak czujnik siły czy wizyjny sprawdzający poprawność montażu.
PL
Druk 3D gwałtownie się rozwija. W raporcie za 2019 rok największej firmy analitycznej w tej dziedzinie Wohlers’ Associates przewidziano, że całkowita wartość produktów i usług tego sektora na całym świecie osiągnie 15,8 mld USD w bieżącym roku, wzrośnie do 23,9 mld USD w 2022 roku i poszybuje do 35,6 mld USD w 2024 roku [2]. Druk 3D jest częścią trzeciej (niektórzy uważają, że czwartej) rewolucji przemysłowej, obejmującej również sztuczną inteligencję, genetykę, robotyzację i kilka innych dziedzin [...]
PL
Robotyzacja jest dziś powszechnie znaną formą inwestycji w zwiększanie wydajności i doskonalenie procesów m.in. transportu w logistyce produkcji lub magazynowaniu. Niezależnie od branży przedsiębiorstwa, zakłady wytwarzają wysoce zindywidualizowany asortyment dla klienta końcowego, będąc zobligowanym do optymalnego wprowadzania elastycznych i często zmiennych procesów produkcyjnych.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie roli robotyzacji w podwyższaniu jakości pieczywa. Ma ona ścisły związek z niezawodnością pracy maszyn i warunkami higieniczno-sanitarnymi, maszyny do produkcji pieczywa powinny być bowiem utrzymywane w pełnej sprawności technicznej i niezawodnościowej, co także wpływa zasadniczo na jakość wypieków. Autor, uczestnicząc w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój 2014-2020 w jednej z piekarń wyodrębnił czynniki, które mają wpływ na jakość pieczywa w branży piekarniczej w kontekście robotyzacji linii produkcyjnej i dokonał ich podziału na trzy grupy funkcjonujące w procesie wytwórczym, tj. czynniki surowcowe, czynniki związane z procesem technologicznym oraz czynniki organizacyjno-techniczne.
EN
The article aims to present the role of robotisation in increasing the bakery product quality, as it is closely linked to machine reliability, as well as hygienic and sanitary conditions. All machines employed in the production process ought to be maintained at full production potential and reliability, which also has a fundamental influence on the final product’s quality. While participating in the 2014-2020 Smart Growth Operational Programme in a bakery, the author isolated factors influencing bakery product quality within the context of production line robotisation. He grouped the factors into three categories present within the production process, i.e., related to raw materials, technological processes, and organisational-technical aspects.
10
Content available remote Roboty współpracujące - bezpieczeństwo - zagadnienia wybrane
PL
Poszukiwanie ciągłego wzrostu produktywności z jednej strony a obniżenia kosztów produkcji z drugiej w zakładach przemysłowych powoduje konieczność automatyzacji i robotyzacji środowiska hali produkcyjnej.
PL
W ostatnich latach coraz częściej mówi się o Przemyśle 4.0, czyli zastosowaniu automatyzacji i robotyzacji w zakładach pracy. Związane jest to z problemem kurczenia się ilości dostępnych pracowników w stosunku do potrzeb zakładów. Na dzisiaj sytuacja jest taka, że z jednej strony słyszymy o spadającej i rekordowo niskiej stopie bezrobocia (5,9% za grudzień 2018), a z drugiej strony firmy narzekają na brak pracowników, mimo że stopa zatrudnienia (odsetek pracujących w przedziale wiekowym 20-64 lata) za rok 2017 wynosiła 70,90%, przy średniej unijnej 72,2%. Wg danych OECD Polacy pracują dłużej w stosunku do pracowników innych krajów Europy Zachodniej - przykłady przedstawia rys. 1.
EN
Automation and robotization is considered to be a key determinant of the development and innovation in manufacturing enterprises. But the scope and range of its implementation is changing due to ongoing fourth industrial revolution towards Industry 4.0. The objective of the paper is to analyze the needs of manufacturing enterprises with regard to automation and robotization but from the perspective of desired competences of Industrial Engineering graduates. To achieve the objective the results of industrial survey are analyzed. The survey was made among Thai and EU companies within the project titled Curriculum Development of Master’s Degree Program in Industrial Engineering for Thailand Sustainable Smart Industry-MSIE4.0. The results show that the requirements towards graduates are changing especially with reference to real-time control of manufacturing process, big data use and mobile devices use to steer and feed with the information the management and manufacturing processes.
PL
Przedmiotem artykułu jest problem ograniczeń rozwoju współczesnej cywilizacji technicznej oraz społeczno-ekonomicznej. Autor polemizuje z tezą o szybkim postępie społeczno ekonomicznym, która ma charakteryzować cywilizację na przełomie XX i XXI wieku. Uważa, że w ostatnich latach nastąpiło wyraźne wyhamowanie procesów rewolucji naukowo -technicznej a sama organizacja życia społeczno gospodarczego jest niedostosowana do wyzwań XXI w; w niektórych przypadkach, zmiany oznaczają regres. W złych rozwiązaniach systemowych upatruje główną przyczynę kryzysów finansowych i gospodarczych lat 2008–2011. Jeśli nie zmieni się system organizacji życia społeczno- ekonomicznego, obecnej cywilizacji grozi niebezpieczeństwo jej upadku, podobnie jak to miało miejsce w przypadku niektórych cywilizacji antycznych. Autor wskazuje również główne niekonsekwencje w rozwiązaniach systemowych organizacji społeczeństw oraz proponuje wybranie pewnych kierunków działań, które – jego zdaniem – mogłyby się przyczynić do usunięcia istniejących patologii.
EN
The issue of the article is the problem of limitations in the development of modern technical civilization. The author contradicts the thesis about rapid socio-economic progress, which is to characterize civilization at the turn of the 20th and 21st centuries. Believes that in recent years there has been a marked slowdown in the processes of scientific and technical revolution, and the very organization of socio-economic life is unsuited to the challenges of the 21st century; in some cases, changes mean regression. In poor systemic solutions, he sees the main cause of financial and economic crises in 2008–2011. If the system of organizing the social economic life does not change, the current civilization is in danger of its collapse, as was the case with some ancient civilizations. The author also points out the main inconsistencies in the system solutions of societal organizations and suggests choosing certain directions of action, which – in his opinion – could contribute to the removal of existing pathologies.
PL
Celem artykułu jest analiza spostrzeżenia, że gospodarowanie umożliwia zaspokajanie potrzeb o różnej specyfice oraz różnej pilności (randze), w związku z czym uzasadnione staje się zróżnicowane podejście do procesów wytwarzania i podziału różnych grup dóbr. Autor dzieli dobra na trzy podstawowe grupy: dobra związane z utrzymaniem się przy życiu (wegetacyjne), dobra wyższego rzędu których konsumpcja jest racjonalna oraz dobra zbytku,będące przejawem rozpasanego konsumpcjonizmu przechodzącego niekiedy w patologię. Wytwarzaniem dóbr pierwszej grupy powinny rządzić w zasadzie wyłącznie prawa techniczno bilansowe (optymalizacja nakładów) jako, że konieczność zaspokojenia potrzeb wegetacyjnych leży poza wszelką dyskusją. Dobra drugiej grupy to typowe produkty ekonomiczne, którymi rządzą klasyczne reguły ekonomii m. in prawo popytu i podaży. Trzecia grupa dóbr to dobra rozpasania konsumpcyjnego często bardzo kontrowersyjnych, ale których w liberalnym społeczeństwie zabronić nie można. W tym przypadku w działaniu człowieka znajduje potwierdzenie ekonomia behawioralna (Kahnemanaine) [2]. Gospodarowaniem rządzą przede wszystkim prawa psychologii z pominięciem zasad klasycznej racjonalności. Na przykład, dobra muszą być odpowiednio drogie lub wytwarzane ręcznie w określony i niczym nieuzasadniony sposób.
EN
Résumé is content of article observation, that farming enables alleviating of requirement about different specificity and different urgency Differentiated approach becomes by reason of that for processes of fabricating reasonable and distribution of group of different goods Author differs three product groups of consuming. First there are: goods, which are essential to keep person at life Superior.Upper; row economic good (typically). Third segment are luxuiry goods, Production and distribution of goods of first segment should be state-controlled. Operation of this sector corresponds with concept of warranted civil revenue.
15
Content available remote Frezowanie wspomagane robotem
PL
Rola robotów oraz liczba ich zastosowań w obróbce skrawaniem stale wzrasta. Ostatnio pojawiło się nowe zastosowanie: frezowanie wspomagane robotem, w którym robot zapewnia dodatkowe podparcie obrabianego przedmiotu. Tu wyjaśniono metodykę podparcia stałego i ruchomego.
PL
W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania popularnego środowiska programistycznego w celu opracowywania aplikacji użytkownych, wspomagających naukę programowania i obsługi współcześnie stosowanych robotów przemysłowych. Na wstępie scharakteryzowano podstawowe zagadnienia z zakresu wykorzystania robotów, metod ich programowania, a także współczesnych narzędzi stosowanych w tym obszarze. Ponadto omówiono możliwości wykorzystania środowiska Visual Studio w obszarze wsparcia procesu dydaktycznego nauki programowania robotów przemysłowych. W pracy zaprezentowano autorską aplikację komputerową, a także przedstawiono jej przykładowe zastosowanie.
EN
The paper presents the possibilities of using the popular programming environment to develop applied applications that support teaching process of programming and operating modern industrial robots. First of all, the basic issues of the use of robots, methods of robot programming and tools used in this area were characterized. Moreover, the possibilities of using the Visual Studio environment to support the didactic process of industrial robot programming teaching were discussed. In addition, the paper presents the author’s computer application and an example of its use.
PL
W artykule omówiony został hamulec ryglowy do zastosowań w robotyce i wybrane zagadnienia związane z metodyka obliczeń jego elementów.
EN
The article discussed the mechanical bolt brake for use in robotics and selected issues related to the methodology of calculating its elements.
PL
Celem artykułu jest ustalenie wpływu robotyzacji na niezawodność linii produkcyjnej mikro i małych przedsiębiorstw w branży piekarniczej na podstawie badań wykonanych w okresie 2016.01.02-2018.12.31. Autor przedstawił problematykę opomiarowania niezawodności zrobotyzowanego systemu produkcyjnego, wyszczególnił wszystkie maszyny po robotyzacji, oznaczając je odpowiednio w procesie, co było niezbędne do dalszych obliczeń. Następnie zostały przedstawione obliczenia niezawodności wybranego projektu systemu zrobotyzowanego (wersja robocza – TRAY), oparte na koncepcji probabilistycznej. W dalszej części artykułu został zaprezentowany schemat niezawodności zrobotyzowanego procesu produkcyjnego chleba z wykorzystaniem jednej linii WPH1 wraz z końcowymi wynikami, które wykazały, że po wprowadzeniu systemu zrobotyzowanego, niezawodność pracy maszyn na linii produkcyjnej chleba uległa poprawie o 6%.
EN
The purpose of the article is to determine the impact of robotics on the reliability of the production line of micro and small enterprises in the baking industry, based on research carried out in the period 2016.01.02-2018.12.31. The author presented the issues of measuring the reliability of a robotic production system, specified all machines after robotization, marking them appropriately in the process, which was necessary for further calculations. Then, the reliability calculations of the selected robotic system design (working name – TRAY) based on the probabilistic concept were presented. The rest of the article presents a diagram of the reliability of the robotic bread production process using one WPH1 line together with the final results showed that after the introduction of the robotic system, the reliability of machines on the bread production line improved by 6%.
PL
Przedmiotem artykułu jest przegląd metod przygotowania próbek do analizy chemicznej, w których proces przygotowania próbki jest zautomatyzowany i sprzężony z przyrządem pomiarowym. Zaprezentowano przykłady metod przygotowania próbek ciekłych i stałych z elementami automatyzacji i robotyzacji tego procesu.
EN
The subject of the article is a review of method samples preparation for chemical analysis, in which the sample preparation process is automated and coupled to the measuring instrument. Examples of methods for preparing liquid and solid samples with elements of automation and robotization of this process are presented.
20
Content available remote Wdrażanie używanych robotów przemysłowych do produkcji
PL
Poprawiające się warunki zatrudnienia w naszym kraju oraz malejąca stopa bezrobocia wymuszają stosowanie rozwiązań zastępujących lub uzupełniających regularnych pracowników w zakładach produkcyjnych. Jeżeli zakład produkcyjny nie posiada wystarczającego wkładu potrzebnego do robotyzacji procesów produkcyjnych, wówczas musi wspierać się kredytem inwestycyjnym lub poszukuje alternatywnych rozwiązań.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.