Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 291

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  szlifowanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
EN
The article concerns an investigation of 100Cr6 steel surface peripheral grinding process with glass-crystalline bonded grinding wheels. More precisely the investigation of surface roughness parameters and grinding force components in relation to different dressing overlap ratio, feed rate and grinding depths values. Seven different values of dressing overlap ratio have been used to determine influence of dressing overlap ratio to grinding force and surface roughness. After determining the stable range of dressing overlap ratio, other tests were conducted with eleven different values of feed rate and two values of grinding depth to determine how they shape the grinding force components and surface roughness parameters. The machining has been performed using a CNC surface grinding machine, together with a surface grinding wheel and up grinding strategy. Additional NI equipment was used for grinding force data acquisition. The surface roughness was assessed using two parameters (Ra, Rz). The contact measurements of surface roughness were carried out using the MarSurf PS 10 profilometer. The dresser effective width was measured with the use of AM7515MZT Dino-Lite microscope to ensure consistent values of dressing overlap ratio throughout the entire experiment. Significant impact of the dressing overlap ratios, feed rate and grinding depths on the grinding force components Fn and Ft as well as the roughness parameters Ra and Rz were obtained.
PL
Artykuł dotyczy badań procesu szlifowania obwodowego stali 100Cr6 za pomocą ściernic o spoiwie szklanokrystalicznym. Dokładniej dotyczy badań parametrów chropowatości powierzchni i składowych sity szlifowania w odniesieniu do różnych wartości wskaźnika pokrycia przy obciąganiu, posuwu i głębokości szlifowania. Siedem różnych wartości wskaźnika pokrycia przy obciąganiu zostało wykorzystanych do określenia wpływu wskaźnika pokrycia na siłę szlifowania i chropowatość powierzchni. Po określeniu stabilnego zakresu wskaźnika pokrycia przy obciąganiu przeprowadzono kolejne badania z jedenastoma różnymi wartościami posuwu i dwiema wartościami głębokości szlifowania, aby określić ich wpływ na składowe sity szlifowania i parametry chropowatości powierzchni. Obróbka została wykonana przy użyciu szlifierki CNC do płaszczyzn wraz ze ściernicą obwodową i strategią szlifowania przeciwbieżnego. Dodatkowo do pomiarów sity szlifowania zostało wykorzystano oprzyrządowanie NI. Chropowatość powierzchni została oceniona za pomocą dwóch parametrów (Ra, Rz). Pomiary stykowe chropowatości powierzchni przeprowadzono przy użyciu profilometru MarSurf PS 10. Czynna szerokość obciągacza byle mierzona przy utyciu mikroskopu Dino-Lite AM7515MZT, aby zapewnić stale wartości wskaźnika pokrycia przy obciąganiu w trakcie wszystkich wykonywanych badań. W efekcie uzyskano istotny wpływ wskaźnika pokrycia przy obciąganiu, posuwu i głębokości szlifowania na składowe sity szlifowania Fn i F Ft oraz na parametry chropowatości Ra i Fz.
PL
W artykule przedstawiono krótko wybrane proekologiczne metody chłodzenia i smarowania strefy szlifowania (metodę zminimalizowanego smarowania MQL oraz chłodzenie strumieniem schłodzonego sprężonego powietrza). Opisano istotę hybrydowej metody chłodzenia i smarowania strefy szlifowania otworów, integrującej odśrodkowe podawanie aerozolu powietrzno-olejowego (MQL) przy jednoczesnym podawaniu schłodzonego sprężonego powietrza (SSP).
EN
The article presents briefly selected pro-ecological methods of cooling and lubrication of the grinding zone (minimum quantity lubrication and cooling with a stream of cooled compressed air). The essence of the hybrid method of cooling and lubrication of the grinding zone of internal cylindrical grinding process has been described, which integrates the centrifugal supply of air-oil aerosol (MQL) with a simultaneous supply of cooled compressed air. A numerical simulation model has been characterized. It was used to carry out simulation studies on the flow of cooling and lubricating agents in the grinding zone for conditions corresponding to the assumptions of the proposed hybrid method. The final part of the article presents the results of simulation tests and specifies the most favourable conditions for the application of the hybrid method of cooling and lubricating the grinding zone.
3
Content available remote Obróbka spoin spawalniczych – przegląd dostępnych rozwiązań
PL
Obróbka spoiny to wieloetapowy i wymagający proces. Zespawanie ze sobą dwóch kawałków metalu to tylko część pracy profesjonalisty. Łączone elementy i gotowe połączenie powinny być odpowiednio obrobione – dobór produktów i technika będą zależały od tego, z jakim materiałem pracujemy, na jakim efekcie nam zależy i jakich narzędzi używamy.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące porównania parametrów struktury geometrycznej powierzchni (SGP) próbek ze stopu magnezu AZ31 po polerowaniu oraz po wytworzeniu na ich powierzchniach różnego typu biokompatybilnych powłok ochronnych. Zakres prezentowanych badań obejmował proces przygotowania próbek do ich cięcia metodą WEDM, polerowania krążkami ściernymi, chemicznego trawienia oraz modyfikację ich powierzchni poprzez wytworzenie biopolimerowych powłok ochronnych metodą chemicznego osadzania z fazy gazowej CVD.
EN
In this paper the results of investigations concerning the comparison of surface geometric structure parameters of samples made of magnesium alloy AZ31 were presented. The samples were polish and coated of various types of biocompatible protective coatings. The scope of presented studies included the process of sample preparation by WEDM cutting, abrasive disc polishing, chemical pickling and modification of their surface by producing biopolymer protective coating by chemical deposition from gas phase (CVD).
PL
Obciąganie ściernic diamentowymi obciągaczami wirującymi staje się obecnie podstawowym sposobem kształtowania właściwości skrawnych czynnej powierzchni ściernic (CPS). Ten sposób obciągania umożliwia profilowanie, ostrzenia i czyszczenie czynnej powierzchni ściernicy (CPS) z produktów szlifowania, a szczególnie przydatnym jest do kształtowania tej powierzchni w produkcji wielkoseryjnej, masowej i szlifowaniu szybkościowym. W artykule przedstawiono zalety tego sposobu obciągania ściernic w porównaniu do innych sposobów obciągania, np. diamentowymi obciągaczami ostrzowymi, wygniatania twardą rolką, obciągania wysokociśnieniową strugą wodno-ścierną itp.
EN
Dressing of grinding wheels with diamond rotary dressers nowadays is becoming the basic method of shaping the cutting properties of the active surface of grinding wheels (ASGW). This method of dressing makes it possible to profile, sharpen and clean the active surface of the grinding wheel (ASGW) from grinding products, and is particularly useful for shaping this surface in mass production, mass production and speed grinding. In this paper there are presented the advantages of this method of wheel dressing in comparison to other methods of dressing, e. g. diamond blade dressers, hard roller dressing, high pressure water jet dressing, etc.
EN
Grinding of hardened steels is often an important used technology at finishing. Products made from these materials in mechanical engineering are often used, and a quality of the workpiece surface roughness after grinding is one of the important parameters that to us speaks about the quality of the machining process. The paper deals with the influence of the selected cutting conditions when grinding bearing steel 100Cr6 (EN 10027–1) on their machined surface roughness.
EN
Requirements currently imposed on machine elements are constantly growing. It requires to develop new, advanced machining processes. One of the commonly used finishing process is grinding. The article presents the results of the exploratory research in the process of surface grinding with abrasive multigrain wheels of samples made of Inconel 718. The influence of input parameters was investigated: cutting speed Vc, transverse feed speed Fp, longitudinal feed speed Fw, on roughness parameters (Sa) and the bearing capacity curve. Based on the conducted research, statistical models of the grinding process were elaborated, which allow to select the most favorable processing parameters depending on the required quality of the surface texture.
PL
Wymagania obecnie nakładane na elementy maszyn stale rosną. Powoduje to konieczność opracowania nowych, zaawansowanych procesów obróbki. Jednym z powszechnie stosowanych procesów wykańczających jest szlifowanie. W artykule przedstawiono wyniki badań rozpoznawczych procesu szlifowania powierzchni próbek wykonanych z Inconelu 718, ściernicami wielogranulacyjnymi. Zbadano wpływ parametrów wejściowych: prędkości skrawania Ve, prędkości posuwu poprzecznego Fp, prędkości posuwu wzdłużnego Fw, na parametr chropowatości (Sa) i krzywą nośności. Na podstawie przeprowadzonych badań opracowano modele statystyczne procesu szlifowania, które pozwalają wybrać najkorzystniejsze parametry obróbki w zależności od wymaganej jakości wykończenia powierzchni.
8
Content available remote Grinding of conical surfaces of lighting columns with abrasive tools
EN
In this paper, the methods for grinding conical surfaces of lighting columns were presented. The operation aims to improve the surface quality of the column and prepare it for the application of a varnish layer. The article describes the methods of grinding with embankment tools using leaf blades and endless straps. The characteristics of the methods and the devices that are used to carry out the process are described. Conclusions on improving work efficiency and safety were presented.
PL
Artykuł przedstawia metody szlifowania powierzchni stożkowych na przykładzie procesu powstawania słupów oświetleniowych. Scharakteryzowano metody szlifowania materiałami nasypowymi z zastosowaniem tarcz listkowych oraz taśm bezkońcowych. Opisano charakterystykę metod oraz przedstawiono urządzenia, które są wykorzystywane do szlifowania słupów oświetleniowych. Opracowano wnioski dotyczące poprawy wydajności oraz bezpieczeństwa pracy.
9
Content available Basis of biomass grinders sustainable designing
EN
Grinding operations are one of the most commonly used preparation processes in many branches, for example in food, energy and chemical sectors. This paper focuses on the issues connected with design of technical objects in accordance with sustainable development assumptions. The aim of this study is to create methodology of sustainable design of grinding machine, including external influences involved in their operation, to increase safety, energy, economic and eco- efficiency. The problem formulated as a question: what techniques, equipment, methods, and ways should be used in design to obtain a new, better grinder structure? To resolve the problem, original methodology of sustainable design has been created.
PL
We współczesnym przemyśle spożywczym, a szczególnie w branżach związanych z przetwórstwem rybnym, istnieje szereg problemów wynikających z intensywnego zużywania się powierzchni ostrzy technicznych służących do rozdzielania surowca rybnego. W pracy zaproponowano sposób odnawiania zdolności skrawnej powierzchni tnących ostrzy technicznych o niewielkiej sztywności stosowanych w procesie odskórzania ryb płaskich.
EN
In the modern food industry, especially in its branches related to fish processing, there are a number of problems resulting from the intensive wear of the surface of cutting blades used for the separation of fish raw material. The paper proposes a method for restoring the cutting ability of the cutting edges of low stiffness industrial cutting blades used in the skinning of flat fishes. The idea is based on the precise grinding of the cutting blades surface using a specially designed prototype 5-axis CNC grinding machine and the verification of this process based on the analysis of the cutting edge angles values as well as selected surface roughness parameters obtained during the measurements of regenerated blades by the use of stylus profilometer.
PL
W artykule przedstawiono krótko funkcje mediów chłodząco-smarujących w procesach szlifowania. Opisano najistotniejsze ograniczenia w skutecznym chłodzeniu i smarowaniu strefy obróbki w procesie szlifowania walcowych powierzchni wewnętrznych (głównie otworów). Na podstawie zdefiniowanych ograniczeń scharakteryzowano wybrane innowacyjne metody zapewniające zwiększenie efektywności chłodzenia i smarowania strefy szlifowania i w efekcie umożliwiające ograniczenie ich użycia przy jednoczesnym wydłużeniu okresu trwałości narzędzi.
EN
The article briefly presents the functions of cooling lubricants in grinding processes. The most important limitations of the effective cooling and lubrication of the machining zone in the internal cylindrical grinding process are described. On the basis of the defined limitations, selected innovative methods of increasing the efficiency of the cooling and lubrication of the grinding zone are characterized. These methods enable reducing the use of coolants and at the same time extending the life of tools.
EN
Issues regarding the application of wavelet analysis to the description of the surface condition of abrasive tools differing in grain size and construction method are presented. New tools were tested and after the specified grinding time.
PL
Przedstawiono zagadnienia dotyczące zastosowania analizy falkowej do opisu stanu powierzchni nasypowych narzędzi ściernych, różniących się ziarnistością i metodą wykonania. Badano narzędzia nowe i po zadanym czasie szlifowania.
EN
The results of research on grinding of pre-sustained corundum ceramics with the use of a spherical diamond head are presented. In particular, the influence of the angle α of grinding wheel axis on selected surface roughness parameters at variable feed speed have been investigated. The distribution of the effective cutting speed in the contact zone of the grinding wheel with the object for the selected grinding depth have been also determined.
PL
Przedstawiono wyniki badań szlifowania ceramiki korundowej wstępnie spieczonej za pomocą diamentowej, trzpieniowej ściernicy kulistej. Badano zwłaszcza wpływ kąta α prowadzenia osi ściernicy na wybrane parametry chropowatości powierzchni przy zmiennej prędkości posuwu. Określono również rozkład efektywnej prędkości skrawania w strefie styku ściernicy z przedmiotem dla wybranej głębokości szlifowania.
14
Content available remote Forming the surface layer properties during grinding
EN
The article describes the grinding of flat surfaces combined with changes in the properties of the surface layer, in particular through its hardening. Issues related to the grindhardening technology are discussed. In addition, tests have been presented in which improved grinding properties of the workpiece through plastic deformation have been obtained after the grinding process.
PL
W artykule scharakteryzowano szlifowanie powierzchni płaskich połączone ze zmianami właściwości warstwy wierzchniej, zwłaszcza poprzez jej zahartowanie. Omówiono problemy związane z tzw. technologią grind-hardening. Dodatkowo przedstawiono badania, w których po procesie szlifowania uzyskano lepsze właściwości elementu obrabianego wskutek odkształcenia plastycznego
EN
This work presents a scheme for the manufacture of spherical grinding bodies used in grinding and crushing machinery as a grinding medium from abrasion-resistant cast iron CHKH16 (according to GOST 7769-82) free of shrinkage defects produced by casting into single sand molds with a vertical joint and by usingcoolers. The grinding efficiency in terms of material destruction and energy consumption has been studied according to a wide range of operating parameters and new scheme for calculating the sprue and supply system has been developed by the authors of the article. Its functionality has been substantiated, particularly the use of a central riser acting as a head and the use of coolers. The conducted numerical simulation has shown the dependence of a solid phase formation over time, which characterizes the direction of the system crystallization and determines the locations of the shrinkage defects concentration. The manufacture of the grinding body with a 100 mm diameter using the considered technology is presented in this paper.
16
Content available remote Research on the embossment phenomenon of disc grinding by workpiece's removal rate
EN
The disc grinding has become a widely used technology in the precision-manufacturing process for plate stainless steel. However, embossment phenomenon occurs on the ground workpiece's surface. Moreover, the workpiece's removal rate can be applied to measure the embossment. In most studies, the researches on the disc grinding technology mainly focus on the trajectory distributions, which might be not appropriate enough to capture the workpiece's removal rate. To this end, this paper has presented a multiple grits-discretized (MGD) model on the workpiece's removal rate to identify the formation mechanism of the embossment phenomenon. Meanwhile, the current model is established based on the grits' distributions, the grits' size and the kinematic multiple grits' trajectory. The theoretical prediction for the distribution of workpiece's removal rate shows a reasonable agreement with the experimental validation. It shows that the removal rate is non-uniformly distributed on the workpiece's surface, which results in the workpiece's embossment. Furthermore, the workpiece's removal rate is greatly affected by the speed ratio. Therefore, the proposed model is not only anticipated to be meaningful for improving the uniformity of the machined workpiece by adjusting the speed ratio, but also expected to be useful for enhancing the understanding on the disc grinding enterprises.
17
Content available remote Degradation mechanisms of the burrs in rotablation
EN
Rotablation is a percuteneous coronary procedure dedicated for treatment of highly calcified or fibrotic coronary lesions. This procedure allows plaque modification using a diamond coated burr rotating at high speed. The literature lacks information on the principles for selection of the tools for such a process which would ensure the best efficiency (speed of removing the calcified or fibrotic plaques). The starting point for this is the knowledge of the wear mechanisms in the case of such tools. The present study examines 7 burrs after different operation times. The following mechanisms were considered: pulling out, spalling, abrasion and diamond grains sticking. Based on the performed investigations, it was established that the basic wear mechanism is progressive sticking of the atherosclerotic plaques onto the burrs. In the first place, the burr's front becomes stuck over, yet this should still not have an effect on the speed of the atherosclerotic plaque removal also scarce sticking on the side surface of the burr is observed. During further operation, successive plagues are stuck onto the ones stuck earlier, causing a reduction of the speed of their removal and the necessity of the use of a new burr in order to continue the rotablation.
18
Content available remote Obliczanie skuteczności geometrycznej tarczy zacierającej metodą analityczną
PL
W artykule przedstawiono sposób obliczeń skuteczności geometrycznej Sg zacierania lub szlifowania powierzchni metodą wykorzystującą wzory analityczne. Sposób ten porównano z metodą symulacji. Zastosowanie wzorów analitycznych pozwala na zmniejszenie czasu obliczeń w porównaniu do obliczeń symulacyjnych dla elementów roboczych o kształcie kół lub pierścieni. Przedstawiona aproksymacja dowolnych geometrii elementów roboczych współśrodkowymi pierścieniami pozwala na uzyskanie średniej wartości wzdłuż kierunku ruchu tarczy w sposób dokładny przy małym nakładzie obliczeniowym. Duże prędkości obrotowe w stosunku do postępowej stosowane w zacieraczkach tarczowych dają dużą równomierność obróbki w kierunku równoległym do ruchu maszyny, nieodbiegającą znacznie od średniej. Zastosowanie macierzy skuteczności geometrycznej pierścieni, której współczynniki można uzyskać z wzorów analitycznych i macierzy współczynników wypełnienia pierścieni pozwala przez ich wymnożenie uzyskać niskim nakładem obliczeniowym wartości skuteczności geometrycznej tarczy w kierunku prostopadłym do ruchu zacieraczki. Wykorzystując algorytmy optymalizacji poprzez modyfikację wartości współczynników wypełnienia macierzy, można udoskonalać geometrie tarcz z uwagi na pożądaną skuteczność geometryczną i równomierność jej rozkładu.
EN
Article presents a way of calculating geometrical effectiveness of Sg floating or grinding using analytic equations method. This way was compared to simulation method. Applying analytic equations allows decreasing the calculation time comparing to simulation equations for working elements in shapes of wheels or rings. Presented approximation of any geometric working elements with concentric rings allows for obtaining average value along disk movement direction in an exact way with small computational work. High rotation speeds in relation to progressive used in disk floaters give high uniform of treatment in a direction parallel to machine's movement that doesn't deviate significantly from the average. Usage of ring geometric effectiveness matrices which coefficients can be acquired from analytic equations and matrices of ring fill factors allows for getting values of disk geometric effectiveness in direction parallel to direction of the floater for a very small amount of computational work. Using optimization algorithms through modification of values of matrix fill factors can improve disk geometry due to desired geometric effectiveness and uniformity of its distribution.
19
Content available remote Zautomatyzowane stanowisko do diagnozowania procesów szlifowania
PL
Przedstawiono zautomatyzowane stanowisko pomiarowe które bazuje na zmodyfikowanym centrum obróbkowym Haas VF-2YT. Stanowisko to umożliwia efektywne prowadzenie badań doświadczalnych procesów szlifowania konwencjonalnego oraz wspomaganego drganiami ultradźwiękowymi obrabianego przedmiotu (UAG). Omówiono poszczególne tory pomiarowe oraz rozwiązania automatyzujące proces akwizycji danych pomiarowych w trakcie prowadzenia badań eksperymentalnych. Szczególną uwagę poświęcono układowi do pomiaru składowych siły szlifowania.
EN
Presented is the automated measuring test stand based on the modified Haas VF-2YT machining center. That allows conducting experimental research of conventional and assisted with workpiece ultrasonic oscillations grinding processes (UAG). Respective measurement paths and automated measurement data acquisition process during the experimental research was discussed. Particular notice was given to grinding force components measurement system.
PL
Przedstawiono wyniki badań wpływu głębokości współbieżnego szlifowania powierzchni płaskich na chropowatość i nanotwardość warstwy wierzchniej stali C45 o strukturze ferrytyczno-perlitycznej i średniej wielkości ziarna 20 μm. Dla wszystkich wartości głębokości szlifowania uzyskano znaczny wzrost twardości warstwy wierzchniej przedmiotu obrabianego.
EN
The paper presents the results of investigations on the effect of the depth of concurrent grinding of flat surfaces on the roughness and nano-hardness of the surface layer of C45 steel with a ferritic-pearlitic structure and average grain size of 20 μm. A significant increase in the hardness of the surface layer of the workpiece was obtained for all grinding depths.
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.